Menu Podmiotowe menu ikonka

GOPS - zaproszenie do składania ofert - usługi opiekuńcze 2023

ZAPYTANIE OFERTOWE  Zp.274.66.2022     Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych na terenie gminy Brenna dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brennej w 2023 r....

Przejdź do wpisu

Oferta realizacji zadania - "mały grant"

Wójt Gminy Brenna informuje, że w dniu 24 listopad 2022 roku Towarzystwo miłośników Brennej i Górek „Jodła”, złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą "Na stulecie naszego Do...

Wójt Gminy Brenna informuje, że w dniu 24 listopad 2022 roku Towarzystwo miłośników Brennej i Górek „Jodła”, złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą "Na stulecie naszego Domu* powracają do niego gospodarze.. ".

Złożona oferta została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brenna, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brenna.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1327)  każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi w formie pisemnej należy składać w biurze podawczym Urzędu Gminy lub przesyłać na adres Urzędu Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna.

Przejdź do wpisu

GOPS - zaproszenie do składania ofert - tymczasowe schronienie 2023

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert dotycz. tymczasowego schronienie w schronisku dla osób bezdomnych, schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Wójta Gminy Brenna - nieruchomości przeznaczone do zbycia

W załączniku znajduje się ogłoszenie Wójta Gminy Brenna z dnia 17 listopada 2022 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

W załączniku obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informujące strony o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 8 listopada 2022 r.  Szczegóły w załączniku.

Przejdź do wpisu

Robert Cyganik - początek kadencji

Treść oświadczenia majątkowego dostępna jest w załączniku.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 204/2022 - miejsca plakatowania

W załączniku znajduje się zarządzenie Nr 204/2022 Wójta Gminy Brenna z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o okręgu wyborczym

W załączniku znajduje się obwieszczenie Wójta Gminy Brenna z dnia 21 listopada 2022 r. o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminn...

Przejdź do wpisu

Komunikat Komisarza Wyborczego w BB II z dnia 18 listopada 2022 r.

W załączniku Komunikat Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 18 listopada 2022 r. w związku z zarządzonymi na dzień 29 stycznia 2023 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Brenna w okręgu...

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 411/22 Wojewody Śląskiego

W załączniku przekazujemy Zarządzenie Nr 411/22 Wojewody Śląskiego z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brenna w okręgu wyborczym nr 15

Przejdź do wpisu

Zaproszenie do składania ofert - OPKIS - druk kalendarza spiralowego A3 z gminy Brenna

Ośrodek Promocji Kultury i Sportu w Brennej, z siedzibą przy ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, zaprasza  do  złożenia  oferty  na  wykonanie  usługi: druk kalendarza spiralowanego A3 z gminy Brenna....

Przejdź do wpisu

Zaproszenie do składania ofert - OPKIS - druk pocztówek z gminy Brenna

Ośrodek Promocji Kultury i Sportu w Brennej zaprasza do składania ofert na zamówienie druku pocztówek z gminy Brenna.   Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

Przejdź do wpisu

Okresowe kontrole kominiarskie

Informacja o przeprowadzaniu przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania. Zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U...

Przejdź do wpisu

Dystrybucja paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Szanowni Mieszkańcy, Informujemy, że Gmina Brenna przystąpiła do zakupu węgla w ramach ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Dystrybucję węgla prowadzić będziemy...

Przejdź do wpisu

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi za rok 2021 rok

Przejdź do wpisu

Sprawozdanie z konsultacji Programu współpracy na 2023 rok

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostały przeprowadzone w d...

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostały przeprowadzone w dniach od 21 października do 4 listopada 2022 r.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok zostało opublikowane w dniu 21.10.2022 r. w serwisach internetowych: tj. na stronie internetowej Urzędu Gminy Brenna, Biuletynie Informacji Publicznej  oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Brennej przy ul. Wyzwolenia 77.

W ogłoszeniu wskazano termin, miejsce oraz formę składania opinii do projektu uchwały.

W wyznaczonym do konsultacji terminie żadna organizacja pozarządowa nie zgłosiła swojego udziału, nie zostały zgłoszone również żadne opinie.

Zgodnie z § 1 ust. 8 uchwały Nr XXXIX/346/10 Rady Gminy Brenna z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość podmiotów w nich uczestniczących.

W związku z powyższym projekt uchwały „Program współpracy gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok”, zostanie przedstawiony Radzie Gminy w celu jej podjęcia.

Przejdź do wpisu

Informacja - zakup paliwa stałego

W załaczniku informacja dotycząca przystąpienia Gminy Brenna do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie dot. postęp. administ. w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed. pn. odzysk surowców wtórnych - odzysk miedzi i izolacji kablowej z niezagospodarowanych kabli instalacyjnych przy ul. Góreckiej w Brennej

Obwieszczenie dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed. pn. odzysk surowców wtórnych - odzysk miedzi i izolacji kablowej z niezagospodar...

Przejdź do wpisu

Marcin Waltar - koniec funkcji skarbnika

Treść oświadczenia majątkowego dostępna jest w załączniku.

Przejdź do wpisu

Wyniki konkursu - Skarbnik Gminy Brenna

Z uwagi na brak ofert pracy postępowanie konkursowe na stanowisko Skarbnika Gminy Brenna zostaje zakończone bez wyłonienia kandydata.

Przejdź do wpisu

Rb 27S – Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 września 2022 roku

Przejdź do wpisu

Rb 28S – Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 września 2022 roku

Przejdź do wpisu

Rb NDS – Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 września 2022 roku

Przejdź do wpisu

Rb- N– Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego według stanu na 30 września 2022 roku

Przejdź do wpisu

Rb- Z – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego według stanu na 30 września 2022 roku

Przejdź do wpisu

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Przejdź do wpisu

Bilans skonsolidowany

Przejdź do wpisu

Rachunek zysków i strat

Przejdź do wpisu

Informacja uzupełniająca

Przejdź do wpisu

Bilans z wykonania budżetu

Przejdź do wpisu

Bilans jednostki budżetowej

Przejdź do wpisu

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Przejdź do wpisu

Bilans skonsolidowany

Przejdź do wpisu

Rachunek zysków i strat

Przejdź do wpisu

Informacja uzupełniająca

Przejdź do wpisu

Bilans z wykonania budżetu

Przejdź do wpisu

Bilans jednostki budżetowej

Przejdź do wpisu

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Przejdź do wpisu

Rachunek zysków i strat

Przejdź do wpisu

Bilans skonsolidowany

Przejdź do wpisu

Informacja uzupełniająca

Przejdź do wpisu

Bilans z wykonania budżetu

Przejdź do wpisu

Bilans jednostki budżetowej

Przejdź do wpisu

Konsultacje Programu współpracy na 2023 r.

Wójt Gminy Brenna ogłasza przeprowadzenie w dniach od 21 października 2022 r. do 4 listopada 2022 r. konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Brenna z organizacjami p...

Przejdź do wpisu

Marcin Waltar - początek funkcji skarbnika

Treść oświadczenia majątkowego dostępna jest w załączniku.

Przejdź do wpisu

Konkurs na stanowisko Skarbnika Gminy Brenna

Wójt Gminy Brenna ogłasza konkurs na stanowisko: Skarbnik Gminy Brenna Wymiar czasu pracy: 1 etat Szczegóły w załącznikach.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie – ponowne wyłożenie do wglądu projektu MPZP dla jednostek strukturalnych Brenna Spalona i Brenna Centrum

W załączniku obwieszczenie Wójta Gminy Brenna o wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostek strukturalnych Brenna Spalona i Bren...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie – ponowne wyłożenie do wglądu projektu MPZP dla jednostek strukturalnych Brenna Spalona i Brenna Centrum

W załączniku obwieszczenie Wójta Gminy Brenna o wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostek strukturalnych Brenna Spalona i Bren...

Przejdź do wpisu

UCHWAŁA NR XXXIV/281/21 RADY GMINY BRENNA z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2022

Przejdź do wpisu

Wyniki naboru - stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej

W wyniku przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi kancelaryjnej w Urzędzie Gminy Brenna, do zatrudnienia została wybrana Pani Dominika Greń, zamies...

Przejdź do wpisu