Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie o odmowie ustalenia warunków zabudowy przy ul. Skałka (dz. nr. 3675/2) w Brennej

Przejdź do wpisu

Wykaz ulg w spłacie należności za 2022 rok - ZBGK Brenna

Wykaz ulg w spłacie należności, jakie udzielił Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Brennej w 2022 roku.

Przejdź do wpisu

Wykaz udzielonych ulg w 2022 roku w zakresie podatków i opłat

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w roku 2022 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono sp...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed. pn. Odzysk surowców wtórnych - odzysk miedzi i izolacji kablowej z niezagospodarowanych kabli instalacyjnych

Zawiadomienie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed. pn. Odzysk surowców wtórnych - odzysk miedzi i izolacji kablowej z niezagospodarowanych kabli inst...

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko urzędnicze ds. dróg i inwestycji drogowych w Urzędzie Gminy Brenna

Wójt Gminy Brenna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Brenna ds. dróg i inwestycji drogowych.Wymiar czasu pracy: 1 etatSzczegóły w załącznikach.

Przejdź do wpisu

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Brenna za 2022 r.

Tręści oświadczeń majątkowych znajdują się w załącznikach

Przejdź do wpisu

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Brenna za 2022 r.

Tręści oświadczeń majątkowych znajdują się w załącznikach

Przejdź do wpisu

Podstawowa kwota dotacji dla Niepublicznego Przedszkola - 18.05.2023 r.

Podstawowa kwota dotacji obowiązująca od 1 stycznia 2023 r. (ustalona w oparciu o plan dochodów i wydatków wg stanu na dzień 31 marca 2023 r. oraz statystycznej liczby dzieci w publicznych przedszkola...

Przejdź do wpisu

ZBGK - cennik usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Cennik usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla gospodarstw domowych: Odprowadzanie ścieków cena za 1 m³ odprowadzonych ścieków - 8,54 zł stawka opłaty abonamentowej za punkt na...

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko gońca gminnego

Wójt Gminy Brenna ogłasza nabór na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi w Urzędzie Gminy Brenna: goniec gminny.Wymiar czasu pracy: 1/2 etatuSzczegóły w załącznikach.

Przejdź do wpisu

Informacja Starosty Cieszyńskeigo

W załączniku informacja Starosty Cieszyńskiego o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zago...

Przejdź do wpisu

Taryfa zbiorowa zaopatrzenia w wodę i dla zbiorowego odprowadzania ścieków 2023-2026

W załączniku decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz taryfa zbiorowa zaopatrzenia w wodę i dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Brenna na okres 3 lat.

Przejdź do wpisu

Taryfa zbiorowa zaopatrzenia w wodę i dla zbiorowego odprowadzania ścieków 2023-2026

W załączniku decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz taryfa zbiorowa zaopatrzenia w wodę i dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Brenna na okres 3 lat.

Przejdź do wpisu

GOPS - sprawozdanie finansowe za 2022 rok

W załączniku

Przejdź do wpisu

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok

Sprawozdanie finansowe Gminy Brenna za 2022 rok.

Przejdź do wpisu

Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z, zarządzenie nr 105/2023 za okres od początku roku do 31 marca 2023 roku

W załączniku

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Wójta Gminy Brenna o sześciu drugich pisemnych ograniczonych przetargów na zbycie nieruchomości Gminy Brenna - zarządzenie 109/2023

W załączniku Zarządzenie Wójta Gminy Brenna w sprawie powołania komisji przetargowej oraz zasad i trybu przeprowadzania sześciu drugich pisemnych ograniczpnych przetargów na zbycie niezabudowanych nie...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Wójta Gminy Brenna o trzech pierwszych pisemnych nieograniczonych przetargach na dzierżawę nieruchomości - Zarządzenie nr 108/2023

W załączniku znajduje się Zarządzenie Wójta Gminy Brenna z dnia 4 maja 2023 roku w powołania komisji przetargowej oraz zasad i trybu przeprowadzenia trzech pierwszych nieograniczonych pisemnych przeta...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia warunków zabudowy przy ul. Skałka (dz. nr. 3675/2) w Brennej

Zawiadomienie dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia warunków zabudowy przy ul. Skałka (dz. nr. 3675/2) w Brennej - zapoznanie z aktami sprawy

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia warunków zabudowy przy ul. Skałka (dz. nr. 3675/2) w Brennej

Zawiadomienie dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia warunków zabudowy przy ul. Skałka (dz. nr. 3675/2) w Brennej - przedłużenie terminu.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Wójta Gminy Brenna - nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę

W załączniku znajduje się ogłoszenie Wójta Gminy Brenna z dnia 4 maja 2023 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Przejdź do wpisu

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II

W załączniku Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 28 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Brenna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numer...

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr 4200/I/81/2023 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Brenna sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok

W załączniku

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brenna w 2023 roku

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o siedmiu pierwszych pisemnych ograniczonych przetargach

W załaćzniku zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej oraz zasad i trybu przeprowadzania siedmiu pierwszych pisemnych ograniczpnych przetargów na zbycie niezabudowanych nieruchomości grunt...

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 71/2023 WÓJTA GMINY BRENNA z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brenna za 2022 rok

W załączniku.

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe - dostawa solanki

Wójt Gminy Brenna zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn.: "Dostawa solanki inhalacyjnej do tężni solankowej w Brennej Leśnicy" Szczegóły zapytania znajdują się w dziale Zamówienia P...

Przejdź do wpisu

ZBGK - sprawozdanie finansowe 2022

Sprawozdanie finansowe ZBGK za 2022 rok.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Wójta Gminy Brenna - nieruchomości przeznaczone do dzierżawy w drodze przetargowej

W załączniku znajduje się ogłoszenie Wójta Gminy Brenna z dnia 11 kwietnia 2023 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargowej.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy ujęcia brzegowego wód powierzchniowych na potoku Węgierski, gm. Brenna"

Obwieszczenie dotyczące postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy ujęcia brzegowego wód powierzchniowych na potoku Węgierski, gm. Brenna" - zawieszenie postępowania

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy ujęcia brzegowego wód powierzchniowych na potoku Węgierski, gm. Brenna"

Obwieszczenie dotyczące postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy ujęcia brzegowego wód powierzchniowych na potoku Węgierski, gm. Brenna" - wznowienie postępowania

Przejdź do wpisu

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Wójt Gminy Brenna informuje o możliwości zgłaszania osób do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana zarządzeniem Wójta w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konk...

Wójt Gminy Brenna informuje organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 571) o możliwości zgłaszania osób do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana zarządzeniem Wójta w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych gminy Brenna w 2023 roku.

W pracach komisji konkursowej mogą brać udział osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 • zostały wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje lub podmioty biorące udział w konkursie;
 • nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;
 • korzystają z pełni praw publicznych.

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny, za udział w posiedzeniu komisji konkursowej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenie do udziału w pracach komisji konkursowej należy dokonać na załączonym do ogłoszenia formularzu.

Wypełniony formularz należy złożyć w biurze podawczym w urzędzie gminy w Brennej do dnia  24.04.2023 r.  

 

Brenna, dn. 11.04.2023 r.

Przejdź do wpisu

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Wójt Gminy Brenna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Wójt Gminy Brenna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.


Zadania zgłoszone do otwartego konkursu ofert powinny być realizowane w okresie od 15 maja 2023 r. do 30 listopada 2023 r.


Oferty  należy składać w biurze podawczym Urzędu Gminy w Brennej, ul. Wyzwolenia 77 nie później niż do dnia 24 kwietnia 2023 roku do godziny 16:30.


Szczegóły konkursu w załączonym ogłoszeniu.

Przejdź do wpisu

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz turystyki i krajoznawstwa

Wójt Gminy Brenna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz turystyki i krajoznawstwa.

Wójt Gminy Brenna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz turystyki i krajoznawstwa.


Zadania zgłoszone do otwartego konkursu ofert powinny być realizowane w okresie od 15 maja 2023 r. do 30 listopada 2023 r.


Oferty  należy składać w biurze podawczym Urzędu Gminy w Brennej, ul. Wyzwolenia 77 nie później niż do dnia 24 kwietnia 2023 roku do godziny 16:30.


Szczegóły konkursu w załączonym ogłoszeniu.

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach pierwszych przetargów na sprzedaż nieruchomości

W załączniku informacja o wynikach pierwszych pisemnhych ograniczonych przetargów na sprzedaż nieruchomości Gminy Brenna, które odbyły się w dniu 23 marca 2023 r. w Urzędzie Gminy w Brennej.

Przejdź do wpisu

Sprawozdanie

Przejdź do wpisu

Sprawozdanie

Przejdź do wpisu

Wyniki konkursu - dotacje SPORT 2023

Wójt Gminy Brenna ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Brenna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2023 roku.

Wójt Gminy Brenna ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Brenna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2023 roku.

Dotacje otrzymały:

 1. Ludowy Klub Sportowy „Beskid” Brenna na zadanie pn. „Realizacja programu szkolenia sportowego oraz startów w zawodach i rozgrywkach z zakresu piłki nożnej” w kwocie 31.000,- zł;
 2. Klub Sportowy Spójnia 2020 na zadanie pn. „Treningi piłki nożnej dla dzieci z Gminy Brenna” w kwocie 16.000,- zł.
 3. Młodzieżowy Klub Sportowy Brenna - Górki na zadanie pn. „Szkolenie drużyn dziecięcych z piłki nożnej oraz zajęcia z lekkiej atletyki” w kwocie 31.000,00,- zł;
 4. Uczniowski Klub Sportowy Brenna - Górki na zadanie pn. „Z nami aktywniej w gminie Brenna 2023” w kwocie 28.000,- zł;

Przejdź do wpisu

Informacja Starosty Cieszyńskiego

W załączniku informacja Starosty Cieszyńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej.

Przejdź do wpisu

Dostawa fabrycznie nowych samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych

Wszystkie dokumenty dotyczące postępowania nr Zp.271.1.8.2023 dostępne są pod linkiem : PLATFORMA E-ZAMÓWIENIA

Przejdź do wpisu

Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie gminy Brenna w 2023 roku

Wszystkie dokumenty dotyczące postępowania nr Zp.271.1.7.2023 dostępne są na platformie e-Zamówienia pod linkiem : PLATFORMA E-ZAMÓWIENIA

Przejdź do wpisu

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego inwestycji p.n. „Budowa sieci wodociągowej w Górkach Wielkich, Etap IV (Nowy Świat)”

Wszystkie dokumenty dotyczące postępowania nr Zp.271.1.6.2023 dostepne sa na platformie e-Zamówienia pod linkiem: Platforma e-Zamówienia

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II

W załączniku OBWIESZCZENIE Nr 24/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ II z dnia 20 marca 2023 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brenna przeprowadzonych w dniu 19 marca 2023 r.

Przejdź do wpisu

Wyniki wyborów uzupełniających

W załaczniku protokoły z wyborów uzupełniajacych do Rady Gminy Brenna zarządzonych na dzień 19 marca 2023 r.

Przejdź do wpisu

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostały przeprowadzone w d...

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostały przeprowadzone w dniach od 1 marca do 15 marca 2023 r.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Brenna oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Brennej przy ul. Wyzwolenia 77.

W ogłoszeniu wskazano termin, miejsce oraz formę składania opinii do projektu uchwały.

W wyznaczonym do konsultacji terminie żadna organizacja pozarządowa nie zgłosiła swojego udziału, nie zostały zgłoszone również opinie.

Zgodnie z § 1 ust. 8 uchwały Nr XXXIX/346/10 Rady Gminy Brenna z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość podmiotów w nich uczestniczących.

W związku z powyższym projekt uchwały w sprawie Programu współpracy gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok, zostanie przedstawiony Radzie Gminy w celu jej podjęcia.

Przejdź do wpisu

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Brennej ul. Śniegociny - formuła "zaprojektuj i wybuduj”

Wszystkie dokumenty dotyczące postępowania nr Zp.271.1.5.2023 dostepne są na platformie E-Zamówienia pod linkiem : PLATFORMA E-ZAMÓWIENIA

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze samodzielny referent Przedszkole Publiczne nr 1 w Brennej

Ogłoszenie o naborze samodzielny referent Przedszkole Publiczne nr 1 w Brennej

Ogłoszenie o naborze samodzielny referent Przedszkole Publiczne nr 1 w Brennej

Przejdź do wpisu

Informacja OKW nr 5 w Brennej

Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Brennej o składzie, funkcjach i rozpoczęciu pracy w dniu głosowania.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie GKW w Brennej - zarejestrowane listy kandydatów

W załączniku obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Brennej z dnia 3 marca 2023 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Brenna zarządzonych na d...

Przejdź do wpisu

Rozbudowa i przebudowa ulicy Hołcyna w Brennej

Wszystkie dokumenty dotyczące postępowania nr Zp.271.1.4.2023 dostępne są na Platformie e-zamówienia pod linkiem :

PLATFORMA E-ZAMÓWIENIA

Przejdź do wpisu

Dostawa solanki inhalacyjnej do tężni solankowej w Brennej Leśnicy (dz. nr 2421/3)

 • 21 kwietnia 2023

Zapytanie ofertowe - Dostawa solanki inhalacyjnej do tężni solankowej w Brennej Leśnicy (dz. nr 2421/3)

Przejdź do wpisu

Zaproszenie do składania ofert - OPKIS - druk materiałów promocyjnych

 • 05 kwietnia 2023

Ośrodek Promocji Kultury i Sportu w Brennej zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi: druk materiałów promocyjnych. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

Przejdź do wpisu

GOPS - zaproszenie do składania ofert - asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2023

 • 20 marca 2023

W imieniu Gminy Brenna - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert na usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i...

Przejdź do wpisu

Dostawa mieszanki z naturalnych kruszyw łamanych na potrzeby Gminy Brenna

 • 03 marca 2023

Postępowanie nr Zp.271.1.2.4.2023 - "Dostawa mieszanki z naturalnych kruszyw łamanych na potrzeby  Gminy Brenna".

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze - SP2 w Brennej - starszy referent

 • 27 lutego 2023

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brennej ogłasza nabór na wolne stanowisko starszego referenta w wymiarze 1/2 etatu. Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

Przejdź do wpisu

Określenie wartości nieruchomości w postaci operatów szacunkowych lub opinii dla potrzeb postępowań administracyjnych w 2023 roku

 • 16 lutego 2023

Postępowanie nr Zp.271.1.2.3.2023 - "Określenie wartości nieruchomości w postaci operatów szacunkowych lub opinii dla potrzeb postępowań administracyjnych w 2023 roku".

Przejdź do wpisu

OPKiS - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 • 14 lutego 2023

Dyrektor Ośrodka Promocji Kultury i Sportu ogłasza pierwszy nieograniczony ustny przetarg na dzierżawę dwóch kiosków gastronomicznych położonych w Parku Turystyki w Brennej Centrum ul. Malinowa 2b, na...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Dyrektora OPKiS - nieruchomości do dzierżawy

 • 14 lutego 2023

OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA PROMOCJI KULTURY I SPORTU GMINY BRENNA z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Treść ogłoszenia znajduje...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o konkursie - dyrektor Szkoły Podstawowej w Górkach Wielkich

 • 14 lutego 2023

Wójt Gminy Brenna ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z siedzibą przy ulicy Szkolnej 1, 43-436 Górki Wielkie. Szczegóły w załączniku.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o konkursie - dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Brennej

 • 14 lutego 2023

Wójt Gminy Brenna ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 w Brennej z siedzibą przy ulicy Partyzantów 3, 43-438 Brenna. Szczegóły w załączniku.

Przejdź do wpisu

Wyniki naboru - stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

 • 03 lutego 2023

W wyniku przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków i opłat w Urzędzie Gminy Brenna, do zatrudnienia została wybrana Pani Emilia Bielecka za...

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

 • 17 stycznia 2023

Wójt Gminy Brenna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Brenna: ds. wymiaru podatków i opłat. Wymiar czasu pracy: 1 etat Szczegóły w załącznikach.

Przejdź do wpisu

Podstawowa kwota dotacji dla Niepublicznego Przedszkola - 01.01.2023 r.

 • 13 stycznia 2023

Podstawowa kwota dotacji obowiązująca od 1 stycznia 2023 r. (ustalona w oparciu o plan dochodów i wydatków na rok 2023 oraz statystycznej liczby dzieci w publicznych przedszkolach wg stanu na dzień 30...

Przejdź do wpisu

Zaproszenie do składania ofert - OPKIS - dostawa materiałów biurowych

 • 09 stycznia 2023

Ośrodek Promocji Kultury i Sportu w Brennej zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów biurowych.   Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

Przejdź do wpisu

Zaproszenie do składania ofert - OPKIS - druk gazety

 • 09 stycznia 2023

Ośrodek Promocji Kultury i Sportu w Brennej zaprasza do składania ofert na usługę druku gazety "Wieści znad Brennicy" na 2023 rok.   Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

Przejdź do wpisu

Wyniki naboru - stanowisko ds. ochrony środowiska

 • 28 grudnia 2022

W wyniku przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Brenna, do zatrudnienia została wybrana Pani Gabriela Majdańska, zami...

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko ds. ochrony środowiska

 • 13 grudnia 2022

Wójt Gminy Brenna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Brenna: ds. ochrony środowiska. Wymiar czasu pracy: 1 etat Szczegóły w załącznikach.

Przejdź do wpisu

GOPS - zaproszenie do składania ofert - usługi opiekuńcze 2023

 • 05 grudnia 2022

ZAPYTANIE OFERTOWE  Zp.274.66.2022     Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych na terenie gminy Brenna dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brennej w 2023 r....

Przejdź do wpisu

GOPS - zaproszenie do składania ofert - tymczasowe schronienie 2023

 • 02 grudnia 2022

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert dotycz. tymczasowego schronienie w schronisku dla osób bezdomnych, schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz...

Przejdź do wpisu

Zaproszenie do składania ofert - OPKIS - druk kalendarza spiralowego A3 z gminy Brenna

 • 18 listopada 2022

Ośrodek Promocji Kultury i Sportu w Brennej, z siedzibą przy ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, zaprasza  do  złożenia  oferty  na  wykonanie  usługi: druk kalendarza spiralowanego A3 z gminy Brenna....

Przejdź do wpisu

Zaproszenie do składania ofert - OPKIS - druk pocztówek z gminy Brenna

 • 16 listopada 2022

Ośrodek Promocji Kultury i Sportu w Brennej zaprasza do składania ofert na zamówienie druku pocztówek z gminy Brenna.   Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

Przejdź do wpisu

Wyniki konkursu - Skarbnik Gminy Brenna

 • 02 listopada 2022

Z uwagi na brak ofert pracy postępowanie konkursowe na stanowisko Skarbnika Gminy Brenna zostaje zakończone bez wyłonienia kandydata.

Przejdź do wpisu

Konkurs na stanowisko Skarbnika Gminy Brenna

 • 14 października 2022

Wójt Gminy Brenna ogłasza konkurs na stanowisko: Skarbnik Gminy Brenna Wymiar czasu pracy: 1 etat Szczegóły w załącznikach.

Przejdź do wpisu

Wyniki naboru - stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej

 • 22 września 2022

W wyniku przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi kancelaryjnej w Urzędzie Gminy Brenna, do zatrudnienia została wybrana Pani Dominika Greń, zamies...

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej

 • 31 sierpnia 2022

Wójt Gminy Brenna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Brenna: ds. obsługi kancelaryjnej Wymiar czasu pracy: 1 etat Szczegóły w załącznikach.

Przejdź do wpisu

ZBGK - cennik usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

 • 30 sierpnia 2022

Cennik usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków: Odprowadzanie ścieków cena za 1 m³ odprowadzonych ścieków - 7,54 zł stawka opłaty abonamentowej za punkt na miesiąc - 6,09 zł Za...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze - OPKiS - stanowisko księgowo-kadrowe

 • 16 sierpnia 2022

Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: stanowisko księgowo-kadrowe Wymiar czasu pracy: 1 etat (na czas zastępstwa) Szczegóły w załącznikach.

Przejdź do wpisu

Wyniki naboru - Sekretarz Gminy

 • 03 sierpnia 2022

W wyniku przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy Brenna, do zatrudnienia został wybrany Pan Bartosz Chrapek, zamieszkały w C...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze - GOPS - administrator

 • 18 lipca 2022

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brennej ogłasza nabór na wolne stanowisko administratora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brennej w wymiarze 1 etatu. Pełna treść ogłoszenia w za...

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko Sekretarza Gminy

 • 12 lipca 2022

Wójt Gminy Brenna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Brenna: Sekretarz Gminy Wymiar czasu pracy: 1 etat Szczegóły w załącznikach.

Przejdź do wpisu

GOPS - zaproszenie do składania ofert - asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2022

 • 07 lipca 2022

W imieniu wójta Gminy Brenna kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert na usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach resortowego Programu Ministra Rodzi...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie nadania nazw ulic w rejonie ulicy Dr. Kisiały i Topolowej w Brennej.

 • 01 lipca 2022

Wójt Gminy Brenna ogłasza, że w dniach od 4 lipca 2022 r. do 15 lipca 2022 r. przeprowadzone zostaną konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie nadania nazw ulic w rejonie ulicy Dr. Kisi...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie nadania nazw ulic w rejonie ulicy Dr. Kisiały i Topolowej w Brennej.

 • 01 lipca 2022

Wójt Gminy Brenna ogłasza, że w dniach od 4 lipca 2022 r. do 15 lipca 2022 r. przeprowadzone zostaną konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie nadania nazw ulic w rejonie ulicy Dr. Kisi...

Przejdź do wpisu

Wyniki naboru - stanowisko ds. księgowości budżetowej

 • 27 czerwca 2022

W wyniku przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Brenna, do zatrudnienia został wybrany Pan Konrad Wolak zamieszka...

Przejdź do wpisu

GOPS - zaproszenie do składania ofert - asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2022

 • 31 maja 2022

W imieniu wójta Gminy Brenna kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert na usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach resortowego Programu Ministra Rodzi...

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko ds. księgowości budżetowej

 • 20 maja 2022

Wójt Gminy Brenna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Brenna: ds. księgowości budżetowej. Wymiar czasu pracy: 1 etat Szczegóły w załącznikach.

Przejdź do wpisu

Zaproszenie do składania ofert - OPKIS - druk materiałów promocyjnych

 • 10 maja 2022

Ośrodek Promocji Kultury i Sportu w Brennej zaprasza do składania ofert na zamówienie druku materiałów promocyjnych.   Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

Przejdź do wpisu

Wyniki naboru - Sekretarz Gminy

 • 06 maja 2022

W wyniku przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarz Gminy w Urzędzie Gminy Brenna, do zatrudnienia została wybrana Pani Katarzyna Stefka, zamieszkała w...

Przejdź do wpisu

Zaproszenie do składania ofert - OPKIS - sprzęt komputerowy

 • 06 maja 2022

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO ZŁOŻENIA OFERT NA ZAMÓWIENIE, KTÓREGO WARTOŚĆ JEST MNIEJSZA NIŻ KWOTA WYDANA NA PODSTAWIE ART. 2 UST. 1 PKT 1 USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 ROKU – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNY...

Przejdź do wpisu

Wyniki naboru - stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

 • 25 kwietnia 2022

W wyniku przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków i opłat w Urzędzie Gminy Brenna, do zatrudnienia została wybrana Pani Katarzyna Ciemała...

Przejdź do wpisu

Wyniki konkursu - Skarbnik Gminy Brenna

 • 21 kwietnia 2022

Postępowanie konkursowe na stanowisko Skarbnika Gminy Brenna zostaje zakończone bez wyłonienia kandydata.

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko Sekretarza Gminy

 • 13 kwietnia 2022

Wójt Gminy Brenna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Brenna: Sekretarz Gminy Wymiar czasu pracy: 1 etat Szczegóły w załącznikach.

Przejdź do wpisu

GOPS - zaproszenie do składania ofert - asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2022

 • 08 kwietnia 2022

W imieniu wójta Gminy Brenna kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert na usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach resortowego Programu Ministra Rodzi...

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

 • 07 kwietnia 2022

Wójt Gminy Brenna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Brenna: ds. wymiaru podatków i opłat. Wymiar czasu pracy: 1 etat Szczegóły w załącznikach.

Przejdź do wpisu

Zaproszenie do składania ofert - OPKIS - materiały promocyjne

 • 05 kwietnia 2022

Ośrodek Promocji Kultury i Sportu w Brennej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi druku materiałów promocyjnych.   Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

Przejdź do wpisu

Konkurs na stanowisko Skarbnika Gminy Brenna

 • 04 kwietnia 2022

Wójt Gminy Brenna ogłasza konkurs na stanowisko: Skarbnik Gminy Brenna Wymiar czasu pracy: 1 etat Szczegóły w załącznikach.

Przejdź do wpisu

Zaproszenie do składania ofert - OPKIS - sprzęt komputerowy

 • 22 marca 2022

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO ZŁOŻENIA OFERT NA ZAMÓWIENIE, KTÓREGO WARTOŚĆ JEST MNIEJSZA NIŻ KWOTA WYDANA NA PODSTAWIE ART. 2 UST. 1 PKT 1 USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 ROKU – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNY...

Przejdź do wpisu

Zaproszenie do składania ofert - OPKIS - multimedia

 • 22 marca 2022

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO ZŁOŻENIA OFERT NA ZAMÓWIENIE, KTÓREGO WARTOŚĆ JEST MNIEJSZA NIŻ KWOTA WYDANA NA PODSTAWIE ART. 2 UST. 1 PKT 1 USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 ROKU – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNY...

Przejdź do wpisu

Wyniki konkursu - Skarbnik Gminy Brenna

 • 21 marca 2022

Postępowanie konkursowe na stanowisko Skarbnika Gminy Brenna zostaje zakończone bez wyłonienia kandydata.

Przejdź do wpisu

OPKiS - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 • 02 marca 2022

Dyrektor Ośrodka Promocji Kultury i Sportu ogłasza pierwszy nieograniczony ustny przetarg na dzierżawę dwóch kiosków gastronomicznych położonych w Parku Turystyki w Brennej Centrum ul. Malinowa 2b, na...

Przejdź do wpisu
Powrót