Menu Podmiotowe menu ikonka

Nabór wniosków- dofinansowanie wymiany źródeł ciepła

Wójt Gminy Brenna ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Brenna.

Brenna, 27 wrzesień 2021 r.

OGŁOSZENIE

O  NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU

GMINY BRENNA NA WYMIANĘ ŹRÓDŁA CIEPŁA

Na podstawie Uchwały Nr XXVIII/253/21 Rady Gminy Brenna z dnia 31 sierpnia 2021r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania datacji celowej ze środków budżetu Gminy Brenna na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Brenna,  Wójt Gminy Brenna ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Brenna.

Termin składania wniosków od zainteresowanych mieszkańców:  od dnia 30 września 2021 r. (zgodnie z regulaminem obowiązuje kolejność wpływu wniosków). Wypełniony wniosek ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami można składać na biurze podawczym Urzędu Gminy Brenna (parter) w godzinach urzędowania, gdzie zostanie odnotowana data i godzina wpływu wniosku oraz nadany numer porządkowy, bądź przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43 – 438 Brenna (terminem złożenia wniosku jest data jego wpływu do urzędu).

UWAGA! Ostateczny termin zakończenia i rozliczenia realizacji inwestycji w br. najpóźniej do dnia 30 listopada 2021r. Dotacja nie obejmuje zadań już zrealizowanych (w całości lub w części).

Wnioski:  dostępne na stronie internetowej Gminy Brenna w zakładce ,,Aktualności”, BIP Urzędu Gminy Brenna w zakładce „Ochrona środowiska”, oraz w siedzibie Urzędu Gminy Brenna pokój nr 26.

Przed uzupełnieniem i złożeniem wniosku należy zapoznać się z  Regulaminem udzielania datacji celowej ze środków budżetu Gminy Brenna na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Brenna – przyjętym Uchwałą Nr XXVIII/253/21 Rady Gminy Brenna z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez jego zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Brennej, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Brennej oraz na stronie internetowej Gminy.

Przejdź do wpisu

Petycja - Br.152.3.2021

Petycja - Br.152.3.2021

Przejdź do wpisu

Jadwiga Madzia - początek pełnienia funkcji dyrektora SP1 w Brennej

Treść oświadczenia majątkowego w załączniku

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Wójt Gminy Brenna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Brenna: ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wymiar czasu pracy: 1 etat Szczegóły w załącznikach.

Przejdź do wpisu

Konsultacje społeczne

Ogłoszenie dotyczące konsultacji uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brenna na lata 2021-2030

Ogłoszenie dotyczące konsultacji uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brenna na lata 2021-2030

Wójt Gminy Brenna ogłasza, że w dniach od 15.09.2021 r. do 21.09.2021 r. przeprowadzony zostanie proces konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brenna na lata 2021-2030.

Konsultacje prowadzone są na podstawie Uchwały nr XIX/209/12 Rady Gminy Brenna z dnia 11 października 2012 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Brenna.

W ramach prowadzonych konsultacji mieszkańcy będą mogli kierować opinie, wnioski oraz uwagi dotyczące wyżej wymienionego projektu uchwały na adres poczty elektronicznej gops@brenna.org.pl oraz w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej Brennej nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.09.2021 r. - decyduje data wpływu. W tytule e-maila przekazującego uwagi prosimy wpisać „Konsultacje społeczne”.

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na załączonym formularzu.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Przejdź do wpisu

Wyniki naboru - stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej

W wyniku przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Urzędzie Gminy Brenna, do zatrudnienia nie wybrano żadnego kandy...

Przejdź do wpisu

Joanna Macura - koniec funkcji skarbnika

Treść oświadczenia majątkowego w załączniku.

Przejdź do wpisu

Halina Gabzdyl-Pilch - koniec pełnienia funkcji dyrektora SP1 w Brennej

Treść oświadczenia majątkowego w załączniku

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn. Budowa ujęcia brzegowego wód powierzchniowych na potoku Węgierski, gm.Brenna

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn. Budowa ujęcia brzegowego wód powierzchniowych na potoku Węgierski, g...

Przejdź do wpisu

ZBGK - cennik usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Cennik usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków: Odprowadzanie ścieków cena za 1 m³ odprowadzonych ścieków - 7,54 zł stawka opłaty abonamentowej za punkt na miesiąc - 6,07 zł...

Przejdź do wpisu

MPZP Brenna Zbiornik Polczany.gml

MPZP Brenna Zbiornik Polczany.gml

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Brenna o przyjęciu dokumentu

Obwieszczenie Wójta Gminy Brenna o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Brennej - "zbiornik Polczany"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Brenna o przyjęciu dokumentu

Obwieszczenie Wójta Gminy Brenna o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Brennej - "zbiornik Polczany"

Przejdź do wpisu

Taryfa zbiorowa zaopatrzenia w wodę i dla zbiorowego odprowadzania ścieków

W załączniku decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz taryfa zbiorowa zaopatrzenia w wodę i dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Brenna na okres 3 lat.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Wójta Gminy Brenna - nieruchomości do sprzedaży

W załączniku ogłoszenie Wójta Gminy Brenna z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Wójt Gminy Brenna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Brenna: ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wymiar czasu pracy: 1 etat Szczegóły w załącznikach.

Przejdź do wpisu

Wyniki konkursu - Skarbnik Gminy Brenna

Postępowanie konkursowe na stanowisko Skarbnika Gminy Brenna zostaje zakończone bez wyłonienia kandydata.

Przejdź do wpisu

Zaproszenie do składania ofert - OPKIS - książeczka "Odznaki Turystyczne Gminy Brenna"

Ogłoszenie o zaproszeniu do złożenia ofert na zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro - druk książeczki "Odznaki Turystyczne Gminy Brenna".

Ogłoszenie o zaproszeniu do złożenia ofert na zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro - druk książeczki "Odznaki Turystyczne Gminy Brenna".

Przejdź do wpisu

Zaproszenie do składania ofert - OPKIS - druk albumu

Ogłoszenie o zaproszeniu do złożenia ofert na zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro - druk albomu. Zadanie realizowane w ramach projektu „Za wo...

Ogłoszenie o zaproszeniu do złożenia ofert na zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro - druk albomu. Zadanie realizowane w ramach projektu „Za woniom drzewa” w Ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020

Przejdź do wpisu

Zaproszenie do składania ofert - OPKIS - druk ulotek

Ogłoszenie o zaproszeniu do złożenia ofert na zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro - druk ulotek. Zadanie realizowane w ramach projektu „Za wo...

Ogłoszenie o zaproszeniu do złożenia ofert na zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro - druk ulotek. Zadanie realizowane w ramach projektu „Za woniom drzewa” w Ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020

Szczegóły w załącznikach.

Przejdź do wpisu

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia PGN dla Gminy Brenna na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030 r.

Ogłoszenie dotyczące konsultacji uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brenna na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030 r." Wójt Gminy Brenna ogł...

Przejdź do wpisu

Konkurs na stanowisko Skarbnika Gminy Brenna

Wójt Gminy Brenna ogłasza konkurs na stanowisko: Skarbnik Gminy Brenna Wymiar czasu pracy: 1 etat Szczegóły w załącznikach.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o przyjęciu Programu ochrony środowiska dla Gminy Brenna

Obwieszczenie o przyjęciu Programu ochrony środowiska dla Gminy Brenna na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2026

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania

Obwieszczenie w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brenna na lata 2021 - 2027 z perspektywą do 20...

Przejdź do wpisu

Rb- Z – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego według stanu na 30 czerwca 2021 roku

Rb- Z – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego według stanu na 30 czerwca 2021 roku

Przejdź do wpisu

Rb- N– Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego według stanu na 30 czerwca 2021 roku

Rb- N– Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych  jednostki samorządu terytorialnego według stanu na 30 czerwca 2021 roku

Przejdź do wpisu

Rb- Z – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego według stanu na 30 czerwca 2021 roku

Rb- Z – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego według stanu na 30 czerwca 2021 roku

Przejdź do wpisu

Rb NDS – Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2021 roku

Rb NDS – Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2021 roku

Przejdź do wpisu

Rb 28S – Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2021 roku

Rb 28S – Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2021 roku

Przejdź do wpisu

Rb 27S – Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2021 roku

Rb 27S – Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2021 roku

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 100/2021 WÓJTA GMINY BRENNA z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Brenna na 2021 rok

ZARZĄDZENIE NR 100/2021 WÓJTA GMINY BRENNA z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Brenna na 2021 rok

ZARZĄDZENIE NR 100/2021
WÓJTA GMINY BRENNA
z dnia 26 lipca 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Brenna na 2021 rok

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 88/2021 WÓJTA GMINY BRENNA z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

ZARZĄDZENIE NR 88/2021 WÓJTA GMINY BRENNA z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

ZARZĄDZENIE NR 88/2021 WÓJTA GMINY BRENNA
z dnia 1 lipca 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Przejdź do wpisu

Wyniki naboru - stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej

W wyniku przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Urzędzie Gminy Brenna, do zatrudnienia nie wybrano żadnego kandy...

Przejdź do wpisu

Wyniki naboru - stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

W wyniku przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Gminy Brenna, do zatrudnienia został wybrany Pan Robert Kelner, za...

Przejdź do wpisu

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Brenna ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brenna w 2021 roku. Na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowe...

Przejdź do wpisu

Raport o stanie Gminy Brenna za 2020 r.

Raport o stanie Gminy Brenna za 2020 r.

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Wójt Gminy Brenna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Brenna: ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wymiar czasu pracy: 1 etat Szczegóły w załącznikach.

Przejdź do wpisu

Wyniki konkursu - Skarbnik Gminy Brenna

Postępowanie konkursowe na stanowisko Skarbnika Gminy Brenna zostaje zakończone bez wyłonienia kandydata.

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

Wójt Gminy Brenna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Brenna: ds. gospodarki nieruchomościami. Wymiar czasu pracy: 1 etat Szczegóły w załącznikach.

Przejdź do wpisu

Wyniki naboru - stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

W wyniku przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Gminy Brenna, do zatrudnienia nie wybrano żadnego kandydata, w zwi...

Przejdź do wpisu

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Wójt Gminy Brenna informuje organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity:...

W pracach komisji konkursowej mogą brać udział osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

  • zostały wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje lub podmioty biorące udział w konkursie;
  • nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;
  • korzystają z pełni praw publicznych.

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny, za udział w posiedzeniu komisji konkursowej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenie do udziału w pracach komisji konkursowej należy dokonać na załączonym do ogłoszenia formularzu.

Wypełniony formularz należy złożyć w biurze podawczym w urzędzie gminy w Brennej do dnia 8 lipca 2021 r.  

Brenna, dn. 30.06.2021 r.

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 85/2021 WÓJTA GMINY BRENNA z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Brenna na 2021 rok

ZARZĄDZENIE NR 85/2021 WÓJTA GMINY BRENNA z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Brenna na 2021 rok

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 78/2021 WÓJTA GMINY BRENNA z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

ZARZĄDZENIE NR 78/2021 WÓJTA GMINY BRENNA z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 77/2021 WÓJTA GMINY BRENNA z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Brenna na 2021 rok

ZARZĄDZENIE NR 77/2021 WÓJTA GMINY BRENNA z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Brenna na 2021 rok

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 73/2021 WÓJTA GMINY BRENNA z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

ZARZĄDZENIE NR 73/2021 WÓJTA GMINY BRENNA z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Przejdź do wpisu

Wyniki konkursu - Dyrektor OPKiS Gminy Brenna

W wyniku przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna, do zatrudnienia został wybrany Pan Łukasz Muschiol, zamieszkały w Górkach Wielkich.

Przejdź do wpisu

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Brenna na realizację przedsięwzięć związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brenna.

Ogłoszenie dotyczące konsultacji uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Brenna na realizację przedsięwzięć związanych z usunięc...

Przejdź do wpisu

Konkurs na stanowisko Skarbnika Gminy Brenna

Wójt Gminy Brenna ogłasza konkurs na stanowisko: Skarbnik Gminy Brenna Wymiar czasu pracy: 1 etat Szczegóły w załącznikach.

Przejdź do wpisu

Wyniki konkursu - Skarbnik Gminy Brenna

Postępowanie konkursowe na stanowisko Skarbnika Gminy Brenna zostaje zakończone bez wyłonienia kandydata.

Przejdź do wpisu

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brenna w 2021 roku.

Ogłoszenie dotyczące konsultacji uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brenna w 2021 r...

Przejdź do wpisu