Menu Podmiotowe menu ikonka

Okresowa ocena jakości wody za pierwsze półrocze 2021 r.

Okresowa ocena jakości wody za pierwsze półrocze 2021 r.

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w postaci dwóch przejazdów na potoku Nostrożny  na działkach 4715 i 4717 w Brennej

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego  - studni chłonnej na działce 870/3 w Brennej

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w związku z realizacją zadania"Przebudowa drogi technologicznej na ścieżkę rowerową od ul. Nowy Świa...

Przejdź do wpisu

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozowlenia wodnoprawnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozowlenia wodnoprawnego.

Przejdź do wpisu

Spółki wodne - odstąpinie od udzielania pomocy finasowej

Wójt Gminy Brenna odstępuje od udzielenia pomocy finansowej spółkom wodnym na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, a także od dofinansowania inwestycji w tym zakresie. W związku z powyższym info...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego oraz wprowadzenie wód opadowych na działce 82/61 w Górkach Wielkich

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania  administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego oraz wprowadzenie wód opadowych na działce 82/61 w Górkach Wielkich

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego zlokalizowanego na działce 1485/31 w Brennej.

Zawiadomienie o wszcęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną na działce 1485/31 w Brennej

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego zlokalizowanego na działce 1788/5 w Brennej.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługe wodną obejmującą odprowadzenie wód opadowych i roztopowych na działce 1788/5

Przejdź do wpisu

Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Brenna na realizację przedsięwzięć związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brenna

Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Brenna na realizację przedsięwzięć związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brenna

Przejdź do wpisu

Nabór wniosków - Spółki wodne 2021

Aktualizacja: 23.08.2021 r. Wójt Gminy Brenna odstępuje od udzielenia pomocy finansowej spółkom wodnym na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, a także od dofinansowania inwestycji w tym zakre...

Przejdź do wpisu

Okresowa ocena jakości wody do spożycia w 2021 r.

Okresowa ocena jakości wody do spożycia w 2021 r.

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego zlokalizowanego na działce 4168 w Brennej.

 Zawiadomienie  o wszcęciu postępowania administracyjnego w prawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego  na nieruchomości położonej w Brennej nr działki 4168.

Przejdź do wpisu

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Brenna na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Brenna

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Brenna na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mie...

Ogłoszenie

dotyczące konsultacji uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Brenna na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Brenna".

Wójt Gminy Brenna ogłasza, że w dniach od 27.07.2021 r. do 3.08.2021 r. przeprowadzony zostanie proces konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Brenna na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Brenna".

Konsultacje prowadzone są na podstawie Uchwały nr XIX/209/12 Rady Gminy Brenna z dnia 11 października 2012 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Brenna.

W ramach prowadzonych konsultacji mieszkańcy będą mogli kierować opinie, wnioski oraz uwagi dotyczące wyżej wymienionego projektu uchwały na adres poczty elektronicznej poczta@brenna.org.pl oraz w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Brenna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3.08.2021 r. - decyduje data wpływu. W tytule e-maila przekazującego uwagi prosimy wpisać „Konsultacje społeczne”.

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na załączonym formularzu.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie dotyczące planowanego przedsięwzięcia pn: Optymalizacja mocy przerobowych dla technologii przerobu i przygotowania odpadów radioaktywnych JAVYS, a.s. w Jaslovske Bohunice

Obwieszczenie dotyczące planowanego przedsięwzięcia pn: Optymalizacja mocy przerobowych dla technologii przerobu i przygotowania odpadów radioaktywnych JAVYS, a.s. w Jaslovske Bohunice

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE   Wójt Gminy Brenna serdecznie zaprasza na spotkania z mieszkańcami gminy w następujących terminach:   20 października 2008 r. o godz. 17.00 - w...

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Brenna serdecznie zaprasza na spotkania z mieszkańcami gminy w następujących terminach:

 

 

20 października 2008 r. o godz. 17.00 - w Szkole Podstawowej Nr 1 w Brennej Leśnicy

w Szkole Podstawowej Nr 1 w Brennej Leśnicy

- w Szkole Podstawowej Nr 1 w Brennej Leśnicy

 

21 października 2008 r. o godz. 17.00 - w Szkole Podstawowej Nr 2 w Brennej Bukowej

22 października 2008 r. o godz. 17.00 - w Gimnazjum w Brennej

23 października 2008 r. o godz. 17.00 - w Zespole Szkół Publicznych w Górkach Wielkich

24 października 2008 r. o godz. 16:30 - w sali przy Klasztorze o.o. Franciszkanów w Górkach Sojka

 

Przejdź do wpisu

I N F O R M A C J A

Wójt Gminy Brenna uprzejmie informuje, iż na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach /www.kuratorium.katowice.pl/ ogłoszono konkurs o następującej treści: „DOTACJE DO WYPOCZYNKU Kuratorium Oświaty w...

Przejdź do wpisu

PRACA

Urząd Gminy w Brennej poszukuje osób do pobierania opłat parkingowych w Brennej Centrum i  w Górkach Wielkich.  Praca w okresie od maja do września przez cały tydzień lub tylko w soboty, niedziele i ś...

Urząd Gminy w Brennej poszukuje osób do pobierania opłat parkingowych w Brennej Centrum i  w Górkach Wielkich.  Praca w okresie od maja do września przez cały tydzień lub tylko w soboty, niedziele i święta. Oferty prosimy składać do 11 kwietnia 2008r. w sekretariacie Urzędu Gminy Brenna, ul.Wyzwolenia 77. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 033/8536222 w. 125.

Przejdź do wpisu

APEL

    Urząd Gminy Brenna zwraca się do właścicieli posesji znajdujących się w otoczeniu dróg i innych miejsc użyteczności publicznej o przycinanie gałęzi i zakrzewień, które ograniczają widoczność.  ...

    Urząd Gminy Brenna zwraca się do właścicieli posesji znajdujących się w otoczeniu dróg i innych miejsc użyteczności publicznej o przycinanie gałęzi i zakrzewień, które ograniczają widoczność.


    Apelujemy więc o zwracanie uwagi na przerosty i zwisające konary  z Państwa posesji, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników chodników i dróg.


    Prosimy o wykonywanie koniecznych prac pielęgnacyjnych, nie tylko z uwagi na estetykę, ale także dla bezpieczeństwa innych osób.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 7/2008 Wójta Gminy Brenna dnia 24 stycznia 2008

Przejdź do wpisu

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

URZĄD GMINY W BRENNEJ

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE

STANOWISKO PRACY

ds. rachunkowości budżetowej.


WYMOGI KWALIFIKACYJNE

 

 1. wykształcenie średnie,

 2. posiada co najmniej 6 miesięczne doświadczenie w pracy w administracji samorządowej

 3. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 4. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,

 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,

 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

 7. kandydat wyłoniony w drodze naboru przed nawiązaniem stosunku pracy zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku.

 

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów ustawy o rachunkowości,

 2. znajomość obsługi komputera,

 3. cechy osobowe i predyspozycje: obowiązkowość, rzetelność, systematyczność, punktualność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

 

ZAKRES ZADAŃ REALIZOWANYCH NA STANOWISKU:

 

 1. przeprowadzanie bieżących analiz kart kontowych pod kątem zaległości i nadpłat z tytułu niepodatkowych należności,

 2. prowadzenie ewidencji księgowej dotyczącej podatków i opłat lokalnych,

 3. przeprowadzanie bieżących analiz kart kontowych pod katem zaległości i nadpłat z tytułu podatków i opłat,

 4. podejmowanie czynności zmierzających do windykacji wierzytelności Gminy i Urzędu Gminy(między innymi: wzywanie do zapłaty, kierowanie spraw do właściwego Sądu, kierowanie spraw do komorników sądowych, zgłaszanie wierzytelności podmiotów postawionych w stan upadłości, likwidacji),

 5. prowadzenie obsługi kasowej Urzędu Gminy w Brennej,

 6. pobór podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego od środków transportu, od posiadania psów

 7. dokonywanie transakcji gotówkowych w banku,

 8. dokonywanie transakcji bezgotówkowych ,

 9. prowadzenie rejestru i przechowywanie druków ścisłego zarachowania,

 10. prowadzenie rejestru i przechowywanie czeków bezgotówkowych,

 11. prowadzenie rejestru zabezpieczeń i gwarancji,

 12. prowadzenie rejestru depozytów

 13. przechowywanie i zwrot zabezpieczeń i gwarancji.

 

WARUNKU ZATRUDNIENIA:

 

 • umowa o pracę na czas określony 12 miesięcy, z możliwością jej przedłużenia po upływie okresu czasu, na jaki zostanie zawarta,

 • praca jednozmianowo w godzinach od 7.30 do 15.30

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. list motywacyjny,

 2. kwestionariusz osobowy,

 3. życiorys,

 4. odpisy dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,

 5. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku,

 6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

 7. oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej lub o charakterze prowadzonej działalności gospodarczej.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 

Oferty w zaklejonych kopertach z napisem „dotyczy naboru na stanowisko ds. rachunkowości budżetowej.” należy składać w terminie do 27 grudnia 2007 r. w Urzędzie Gminy Brenna 43-438, ul. Wyzwolenia 77, w sekretariacie.

W przypadku ofert nadesłanych pocztą o dacie złożenia decyduje data stempla pocztowego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

ZASADY PRZEPROWADZANIA PROCEDURY REKRUTACYJNEJ

 

Procedura rekrutacyjna obejmuje analizę dokumentów aplikacyjnych, oraz w razie potrzeby przeprowadzenie testów oraz rozmów kwalifikacyjnych. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymogi formalne określone w niniejszym ogłoszeniu będą informowani telefonicznie lub listownie.

 

 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.ug.brenna.bip.info.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Brennej.

Przejdź do wpisu

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

URZĄD GMINY W BRENNEJ

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE

STANOWISKO PRACY


ds. obsługi Rady Gminy, profilaktyki zdrowia i pożytku publicznego

 

 

WYMOGI KWALIFIKACYJNE

 

 1. wykształcenie średnie,

 2. posiada co najmniej 6 miesięczne doświadczenie w pracy w administracji samorządowej

 3. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 4. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,

 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,

 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

 7. kandydat wyłoniony w drodze naboru przed nawiązaniem stosunku pracy zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku.

 

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz o pracownikach samorządowych,

 2. znajomość obsługi komputera,

 3. cechy osobowe i predyspozycje: obowiązkowość, rzetelność, systematyczność, punktualność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

 

 

ZAKRES ZADAŃ REALIZOWANYCH NA STANOWISKU:

 

 1. przygotowywanie i doręczenie radnym kompletu materiałów na sesję rady tj. zawiadomienie o terminie, porządku obrad wraz z projektami uchwał i niezbędnymi materiałami,

 2. protokołowanie sesji, sporządzanie protokołu i udostępnienie go do wglądu radnym,

 3. prowadzenie rejestru uchwał, postanowień i protokołów sesji rady,

 4. gromadzenie dokumentacji z działalności poszczególnych komisji,

 5. obsługa kancelaryjna Przewodniczącego Rady,

 6. prowadzenie rejestru i dokumentacji skarg rozpatrywanych przez radę,

 7. prowadzenie ewidencji instytucji kultury,

 8. współpraca z organizacjami pozarządowymi i organizacjami pożytku publicznego działającymi na terenie Gminy, w szczególności opracowywanie projektów uchwał rady dotyczące udzielania dotacji oraz prowadzenie spraw dotyczących dotacji dla organizacji pozarządowych i pożytku publicznego na realizację zadań Gminy,

 9. współpraca z placówkami służby zdrowia oraz organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz profilaktyki i ochrony zdrowia,

 10. podejmowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych Gminy związanych z profilaktyką i ochroną zdrowia.

 

WARUNKU ZATRUDNIENIA:

 

 • umowa o pracę na czas określony 12 miesięcy, z możliwością jej przedłużenia po upływie okresu czasu, na jaki zostanie zawarta,

 • praca jednozmianowo w godzinach od 7.30 do 15.30

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. list motywacyjny,

 2. kwestionariusz osobowy,

 3. życiorys,

 4. odpisy dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,

 5. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku,

 6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

 7. oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej lub o charakterze prowadzonej działalności gospodarczej.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 

Oferty w zaklejonych kopertach z napisem „dotyczy naboru na stanowisko ds. obsługi Rady Gminy, profilaktyki zdrowia i pożytku publicznego” należy składać w terminie do 27 grudnia 2007 r. w Urzędzie Gminy Brenna 43-438, ul. Wyzwolenia 77, w sekretariacie.

W przypadku ofert nadesłanych pocztą o dacie złożenia decyduje data stempla pocztowego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

ZASADY PRZEPROWADZANIA PROCEDURY REKRUTACYJNEJ

 

Procedura rekrutacyjna obejmuje analizę dokumentów aplikacyjnych, oraz w razie potrzeby przeprowadzenie testów oraz rozmów kwalifikacyjnych. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymogi formalne określone w niniejszym ogłoszeniu będą informowani telefonicznie lub listownie.

 

 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.ug.brenna.bip.info.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Brennej.

 

Przejdź do wpisu

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Brenna w 2008r.

WÓJT GMINY BRENNA


Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Brenna, realizowane przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 ze zm.) w 2008 roku


§ 1

Celem otwartego konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań zakresu

1. kultury fizycznej i sportu,

2. kultury i sztuki,

3. przeciwdziałania alkoholizmowi

Wysokość środków finansowych podlegających rozdziałowi w drodze konkursu na 2008 rok określi uchwała budżetowa Rady Gminy Brenna.

§ 2
Podmioty uprawnione do składania ofert :

1) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 z 2003 r.poz. 873 z późn. zm.),

2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

4) jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

§ 3
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w formie pisemnej oferty wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz. 2207).Oferta powinna być zgodna z regulaminem konkursu ofert.

§ 4
1. Oferty należy nadsyłać pocztą lub złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, w terminie do dnia 7 styczeń 2008 r. do godz. 1300.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Wzór oferty oraz regulamin konkursu są dostępne :w siedzibie Urzędu Gminy Brenna tel. Nr 0338536222, oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy www.brenna.org.pl.

§ 5
Komisja Konkursowa dokonuje oceny ofert, w oparciu o kryteria wymienione w regulaminie konkursu ofert:

a/ zgodność z określonymi w regulaminie rodzajami zadań,

b/ ocenę możliwości realizacji zadania,

c/ doświadczenia organizacji,

d/ dotychczasową współpracę z administracją samorządową.

§ 6
1. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Brenna po zapoznaniu się z opinią komisji powołanej do przeprowadzenia konkursu otwartego na realizację zadań publicznych. 2. Powiadomienie o przyznaniu dotacji zostanie dokonane w formie pisemnej.
3. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

§ 7
Warunkiem przyznanie dotacji jest zawarcie umowy według wzoru określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2004 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. 2005 nr 264 poz. 2207).

 

Przejdź do wpisu