Menu Podmiotowe menu ikonka

ZACIĄGNIĘCIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU

 • 16 września 2014

Przedmiot przetargu:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze długoterminowego kredytu w kwocie 730.000,00 zł z czego kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, a kwota 530.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego. 2. Kredyt uruchomiony będzie w wysokości 730.000,00 zł w terminie do 3 dni od podpisaniu umowy przelewem na konto Zamawiającego wskazane w umowie. 3. Spłata kredytu nastąpi do 30 grudnia 2022 r., Zamawiający będzie mógł dokonać spłaty kredytu wcześniej, niż to zostało określone poniżej, a odsetki naliczone zostaną do momentu spłaty kredytu. Odsetki będą płatne miesięcznie od dnia uruchomienia kredytu. 4. Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całości kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat. 6. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Na wekslu, deklaracji wekslowej, oświadczeniu o poddaniu egzekucji oraz umowie kredytowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika 7. Przewidywany harmonogram spłaty kredytu do: 31.03.2017 - 32.500,00 + odsetki 30.06.2017 - 32.500,00 + odsetki 30.09.2017 - 32.500,00 + odsetki 30.12.2017 - 32.500,00 + odsetki 31.03.2018 - 25.000,00 + odsetki 30.06.2018 - 25.000,00 + odsetki 30.09.2018 - 25.000,00 + odsetki 30.12.2018 - 25.000,00 + odsetki 31.03.2019 - 25.000,00 + odsetki 30.06.2019 - 25.000,00 + odsetki 30.09.2019 - 25.000,00 + odsetki 30.12.2019 - 25.000,00 + odsetki 31.03.2020 - 25.000,00 + odsetki 30.06.2020 - 25.000,00 + odsetki 30.09.2020 - 25.000,00 + odsetki 30.12.2020 - 25.000,00 + odsetki 31.03.2021 - 25.000,00 + odsetki 30.06.2021 - 25.000,00 + odsetki 30.09.2021 - 25.000,00 + odsetki 30.12.2021 - 25.000,00 + odsetki 31.03.2022 - 50.000,00 + odsetki 30.06.2022 - 50.000,00 + odsetki 30.09.2022 - 50.000,00 + odsetki 30.12.2022 - 50.000,00 + odsetki 8. Spłata odsetek ma następować na koniec każdego miesiąca kalendarzowego za dany miesiąc wg stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca kalendarzowego plus stała marża banku w okresie obowiązywania umowy. 9. Spłata raty kapitałowej lub odsetkowej przypadającej na dzień wolny przesuwa się na pierwszy dzień roboczy przypadający po tej dacie. 10. Ewentualna prowizja od kredytu będzie płatna w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. 11. Okres kredytowania będzie wynosił od 2014 do 2022 roku. 12. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca będą prowadzone w walucie polskiej (PLN) 13. Uchwała nr XXXIII/374/14 Rady Gminy Brenna z dnia 11.09.2014r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu - załącznik nr 6 14. Pozytywną opinię RIO zamawiający przedstawi przed podpisaniem umowy. 15. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia całego kosztu kredytu w postaci prowizji. Prowizja nie może być wyższa niż 5% wartości kredytu 16. Wszystkie dokumenty finansowe znajdują się na stronie www.bip.brenna.org.pl w zakładce finanse publiczne. 17. NIP , REGON Gminy Brenna - załącznik nr 7 18. Zaświadczenie o wyborze wójta, powołanie zastępcy wójta, powołanie skarbnika Gminy - załącznik nr 5.

Treść przetargu:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


 

Brenna: ZACIĄGNIĘCIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU
Numer ogłoszenia: 196939 - 2014; data zamieszczenia: 16.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brenna , ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, woj. śląskie, tel. 033 8536222, faks 033 8536370.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brenna.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZACIĄGNIĘCIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze długoterminowego kredytu w kwocie 730.000,00 zł z czego kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, a kwota 530.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego. 2. Kredyt uruchomiony będzie w wysokości 730.000,00 zł w terminie do 3 dni od podpisaniu umowy przelewem na konto Zamawiającego wskazane w umowie. 3. Spłata kredytu nastąpi do 30 grudnia 2022 r., Zamawiający będzie mógł dokonać spłaty kredytu wcześniej, niż to zostało określone poniżej, a odsetki naliczone zostaną do momentu spłaty kredytu. Odsetki będą płatne miesięcznie od dnia uruchomienia kredytu. 4. Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całości kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat. 6. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Na wekslu, deklaracji wekslowej, oświadczeniu o poddaniu egzekucji oraz umowie kredytowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika 7. Przewidywany harmonogram spłaty kredytu do: 31.03.2017 - 32.500,00 + odsetki 30.06.2017 - 32.500,00 + odsetki 30.09.2017 - 32.500,00 + odsetki 30.12.2017 - 32.500,00 + odsetki 31.03.2018 - 25.000,00 + odsetki 30.06.2018 - 25.000,00 + odsetki 30.09.2018 - 25.000,00 + odsetki 30.12.2018 - 25.000,00 + odsetki 31.03.2019 - 25.000,00 + odsetki 30.06.2019 - 25.000,00 + odsetki 30.09.2019 - 25.000,00 + odsetki 30.12.2019 - 25.000,00 + odsetki 31.03.2020 - 25.000,00 + odsetki 30.06.2020 - 25.000,00 + odsetki 30.09.2020 - 25.000,00 + odsetki 30.12.2020 - 25.000,00 + odsetki 31.03.2021 - 25.000,00 + odsetki 30.06.2021 - 25.000,00 + odsetki 30.09.2021 - 25.000,00 + odsetki 30.12.2021 - 25.000,00 + odsetki 31.03.2022 - 50.000,00 + odsetki 30.06.2022 - 50.000,00 + odsetki 30.09.2022 - 50.000,00 + odsetki 30.12.2022 - 50.000,00 + odsetki 8. Spłata odsetek ma następować na koniec każdego miesiąca kalendarzowego za dany miesiąc wg stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca kalendarzowego plus stała marża banku w okresie obowiązywania umowy. 9. Spłata raty kapitałowej lub odsetkowej przypadającej na dzień wolny przesuwa się na pierwszy dzień roboczy przypadający po tej dacie. 10. Ewentualna prowizja od kredytu będzie płatna w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. 11. Okres kredytowania będzie wynosił od 2014 do 2022 roku. 12. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca będą prowadzone w walucie polskiej (PLN) 13. Uchwała nr XXXIII/374/14 Rady Gminy Brenna z dnia 11.09.2014r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu - załącznik nr 6 14. Pozytywną opinię RIO zamawiający przedstawi przed podpisaniem umowy. 15. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia całego kosztu kredytu w postaci prowizji. Prowizja nie może być wyższa niż 5% wartości kredytu 16. Wszystkie dokumenty finansowe znajdują się na stronie www.bip.brenna.org.pl w zakładce finanse publiczne. 17. NIP , REGON Gminy Brenna - załącznik nr 7 18. Zaświadczenie o wyborze wójta, powołanie zastępcy wójta, powołanie skarbnika Gminy - załącznik nr 5.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.12.2022.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia, tzn. jest Bankiem działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 roku poz. 1376 z późn. zm) - tj. posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1/ Formularz oferty według załączonego wzoru (załącznik nr 1 do SIWZ). 2/ W przypadku, gdy dokumenty przetargowe podpisują inne osoby niż ujawnione w rejestrach, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez osoby upoważnione, z zaznaczeniem zakresu i okresu udzielonego pełnomocnictwa.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.brenna.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Brennej ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna pok.26.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.09.2014 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy w Brennej ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna Biuro podawcze.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Data składania ofert: 2014-09-30 10:30:00
Data otwarcia ofert: 2014-09-30 11:00:00
Podmiot publikujący:
Wytworzył: Ewa Maśnik 2014-09-16
Opublikował w BIP: Dariusz Jakubiec 2014-09-16 11:10:00
Liczba wyświetleń: 3138
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2014-10-24 13:01:26 Przeniesiono do archiwum
Dodano plik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia kredyt.pdf
Dodano plik Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf
Dodano plik Zapytania i wyjaśnienia 2.pdf
Dodano plik Zapytania i wyjaśnienia 1.zip
Dodano plik SIWZ - KREDYT Brenna.zip
Dariusz Jakubiec
Dariusz Jakubiec
Dariusz Jakubiec
Dariusz Jakubiec
Dariusz Jakubiec
Dariusz Jakubiec
Szukaj
        Porównaj