Menu Podmiotowe menu ikonka

Wyposażenie pomieszczeń zaplecza i sceny amfiteatru w Brennej - etap III

 • 29 listopada 2012

Przedmiot przetargu:

Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy na wyposażenie pomieszczeń zaplecza i sceny amfiteatru w Brennej Centrum współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wg zadań jak niżej: zadanie 1. Dostawa tablicy diodowej zadanie 2. Dostawa sprzętu komputerowego zadanie 3. Dostawa wyposażenia w sprzęt - klimatyzator zadanie 4. Dostawa wyposażenia w sprzęt - osuszacz powietrza zadanie 5. Dostawa wyposażenia w sprzęt - maszyna czyszcząca 2.2. Wymagane szczegółowe parametry Zadanie 1. Dostawa tablicy diodowej Lp Nazwa towaru Ilość 1 Tablica diodowa 1 sztuka Zadanie 2. Dostawa sprzętu komputerowego Lp Nazwa towaru Ilość 1 Zestaw komputerowy z oprogramowaniem 2 sztuki 2 Drukarka A3 1 sztuka 3 Drukarka A4 1 sztuka 4 Niszczarka 1 sztuka 5 Laptop 1 sztuka Zadanie 3. Dostawa wyposażenia w sprzęt czyszczący - klimatyzator Lp Nazwa towaru Ilość 1 Klimatyzator przenośny 1 sztuka Zadanie 4. Dostawa wyposażenia w sprzęt - osuszacz powietrza Lp Nazwa towaru Ilość 1 Osuszacz powietrza 2 sztuki Zadanie 5. Dostawa wyposażenia w sprzęt - maszyna czyszcząca Lp Nazwa towaru Ilość 1 Maszyna czyszcząca 1 sztuka 2.3. Wszystkie dostarczone produkty w ramach powyższego asortymentu, powinny spełniać wymogi bezpieczeństwa i jakości określone obowiązującymi przepisami. Posiadać odpowiednie oznaczenia na opakowaniu lub obowiązkowe certyfikaty. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca winien udokumentować posiadanie certyfikatu bezpieczeństwa i jakości dla wskazanego produktu. 2.4 Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia; 1) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy; 2) Wykonawca określi telefony kontaktowe i numery faksów oraz dokona innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia; 3) Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko do Urząd Gminy w Brennej ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna. 4) Za dzień zakończenia wszystkich zobowiązań umowy uważa się dzień, w którym podpisane zostaną Protokoły odbioru bez zastrzeżeń. 2.5. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie wykonywania umowy jak i w okresie trwania gwarancji; 2) Wykonawca na wszystkie dostarczone produkty udzieli Zamawiającemu 2 letniej gwarancji, licząc od daty wystawienia faktury. W ramach gwarancji Wykonawca wymieni towar uszkodzony na towar wolny od wad na własny koszt. Zakres gwarancji nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych z winy Zamawiającego, na skutek przypadków losowych, zużyciem naturalnym, działaniem zewnętrznym (uderzenie, zalanie itp.), nieprzestrzeganiem zasad użytkowania lub użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem, wpływami chemicznymi lub elektrycznymi. Podstawą udzielenia gwarancji jest faktura zakupu. 3) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego; 4) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia. 2.6. Szczegółowe postanowienia dotyczące wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszego zamówienia publicznego, w tym m.in. odnoszących się do reklamacji. Ewentualnie podane nazwy własne producentów lub wyrobów należy traktować jako przykładowe. Oznacza to, że można zastosować materiały i wyroby podane jako przykładowe lub równoważne, pod warunkiem uzyskania parametrów technicznych równych lub lepszych niż uzyskane poprzez realizację wg wskazań dokumentacji technicznej..

Treść przetargu:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Brenna: Wyposażenie pomieszczeń zaplecza i sceny amfiteatru w Brennej - etap III
Numer ogłoszenia: 480672 - 2012; data zamieszczenia: 29.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brenna , ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, woj. śląskie, tel. 033 8536222, faks 033 8536370.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brenna.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyposażenie pomieszczeń zaplecza i sceny amfiteatru w Brennej - etap III.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy na wyposażenie pomieszczeń zaplecza i sceny amfiteatru w Brennej Centrum współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wg zadań jak niżej: zadanie 1. Dostawa tablicy diodowej zadanie 2. Dostawa sprzętu komputerowego zadanie 3. Dostawa wyposażenia w sprzęt - klimatyzator zadanie 4. Dostawa wyposażenia w sprzęt - osuszacz powietrza zadanie 5. Dostawa wyposażenia w sprzęt - maszyna czyszcząca 2.2. Wymagane szczegółowe parametry Zadanie 1. Dostawa tablicy diodowej Lp Nazwa towaru Ilość 1 Tablica diodowa 1 sztuka Zadanie 2. Dostawa sprzętu komputerowego Lp Nazwa towaru Ilość 1 Zestaw komputerowy z oprogramowaniem 2 sztuki 2 Drukarka A3 1 sztuka 3 Drukarka A4 1 sztuka 4 Niszczarka 1 sztuka 5 Laptop 1 sztuka Zadanie 3. Dostawa wyposażenia w sprzęt czyszczący - klimatyzator Lp Nazwa towaru Ilość 1 Klimatyzator przenośny 1 sztuka Zadanie 4. Dostawa wyposażenia w sprzęt - osuszacz powietrza Lp Nazwa towaru Ilość 1 Osuszacz powietrza 2 sztuki Zadanie 5. Dostawa wyposażenia w sprzęt - maszyna czyszcząca Lp Nazwa towaru Ilość 1 Maszyna czyszcząca 1 sztuka 2.3. Wszystkie dostarczone produkty w ramach powyższego asortymentu, powinny spełniać wymogi bezpieczeństwa i jakości określone obowiązującymi przepisami. Posiadać odpowiednie oznaczenia na opakowaniu lub obowiązkowe certyfikaty. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca winien udokumentować posiadanie certyfikatu bezpieczeństwa i jakości dla wskazanego produktu. 2.4 Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia; 1) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy; 2) Wykonawca określi telefony kontaktowe i numery faksów oraz dokona innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia; 3) Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko do Urząd Gminy w Brennej ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna. 4) Za dzień zakończenia wszystkich zobowiązań umowy uważa się dzień, w którym podpisane zostaną Protokoły odbioru bez zastrzeżeń. 2.5. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie wykonywania umowy jak i w okresie trwania gwarancji; 2) Wykonawca na wszystkie dostarczone produkty udzieli Zamawiającemu 2 letniej gwarancji, licząc od daty wystawienia faktury. W ramach gwarancji Wykonawca wymieni towar uszkodzony na towar wolny od wad na własny koszt. Zakres gwarancji nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych z winy Zamawiającego, na skutek przypadków losowych, zużyciem naturalnym, działaniem zewnętrznym (uderzenie, zalanie itp.), nieprzestrzeganiem zasad użytkowania lub użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem, wpływami chemicznymi lub elektrycznymi. Podstawą udzielenia gwarancji jest faktura zakupu. 3) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego; 4) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia. 2.6. Szczegółowe postanowienia dotyczące wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszego zamówienia publicznego, w tym m.in. odnoszących się do reklamacji. Ewentualnie podane nazwy własne producentów lub wyrobów należy traktować jako przykładowe. Oznacza to, że można zastosować materiały i wyroby podane jako przykładowe lub równoważne, pod warunkiem uzyskania parametrów technicznych równych lub lepszych niż uzyskane poprzez realizację wg wskazań dokumentacji technicznej..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.42.34.60-3, 30.21.33.00-8, 39.71.70.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1/ Formularz oferty według załączonego wzoru wraz z załącznikiem (załącznik nr 1) oraz wykazem cenowym załącznik nr 6. 2/ W przypadku, gdy dokumenty przetargowe podpisują inne osoby niż ujawnione w rejestrach, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez osoby upoważnione, z zaznaczeniem zakresu i okresu udzielonego pełnomocnictwa.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Działając zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w stosunku do oferty w szczególności w przypadkach: 1.1. Zmian ogólnych: - zmiany będące skutkiem poprawy oczywistej pomyłki pisarskiej bądź rachunkowej, - zmiany stanu prawnego mające wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, - w przypadku przekształcenia podmiotowego Wykonawcy. 1.2. Zmian wpływających na wynagrodzenie - możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku ze zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) - z obniżeniem kosztu wykonania usług a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy (na korzyść Zamawiającego) wynikająca z przyczyn technicznych, technologicznych, organizacyjnych, których przed zawarciem umowy nie można było przewidzieć. 1.3. Innych zmian - z zastrzeżeniem art. 140 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych 2. Zmiana umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadkach wskazanych w umowie i ustawie oraz gdy: a) zostanie ogłoszona likwidacja lub upadłość Wykonawcy, b) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w terminie, c) Wykonawca dopuścił się rażącego naruszenia innych istotnych postanowień umowy, d) Wykonawca przerwał realizację dostawy z przyczyn leżących po jego stronie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.brenna.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Brennej ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, pok. Nr 26.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.12.2012 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy w Brennej ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, Biuro podawcze.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa tablicy diodowej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Tablica diodowa 1 sztuka.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.42.34.60-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa sprzętu komputerowego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestaw komputerowy z oprogramowaniem 2 sztuki Drukarka A3 1 sztuka Drukarka A4 1 sztuka Niszczarka 1 sztuka Laptop 1 sztuka.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.33.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa wyposażenia w sprzęt czyszczący - klimatyzator.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Klimatyzator przenośny 1 sztuka.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.71.70.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dostawa wyposażenia w sprzęt - osuszacz powietrza.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Osuszacz powietrza 2 sztuki.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.71.70.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Dostawa wyposażenia w sprzęt - maszyna czyszcząca.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Maszyna czyszcząca 1 sztuka.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.71.34.10-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Data składania ofert: 2012-12-07 10:30:00
Data otwarcia ofert: 2012-12-07 11:00:00
Podmiot publikujący:
Wytworzył: Ewa Maśnik 2012-11-29
Opublikował w BIP: Dariusz Jakubiec 2012-11-29 14:22:00
Liczba wyświetleń: 3185
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2012-12-28 10:16:03 Przeniesiono do archiwum
Dodano plik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
Dodano plik Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf
Dodano plik Zapytanie i wyjaśnienie 1.pdf
Dodano plik SIWZ wraz z załącznikami wyposażenie.zip
Dariusz Jakubiec
Dariusz Jakubiec
Dariusz Jakubiec
Dariusz Jakubiec
Dariusz Jakubiec
Szukaj
        Porównaj