Menu Podmiotowe menu ikonka

Udzielenie kredytu krótkoterminowego na kwotę 5 000 000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie występującego w ciągu roku 2015 przejściowego deficytu budżetu Gminy Brenna.

 • 11 marca 2015
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Przedmiot ogłoszenia:

 Udzielenie kredytu krótkoterminowego na kwotę 5 000 000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie występującego w ciągu roku 2015 przejściowego deficytu budżetu Gminy Brenna
Numer ogłoszenia: 2422 - 2015; data zamieszczenia: 07.01.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Treść ogłoszenia:

 Brenna: Udzielenie kredytu krótkoterminowego na kwotę 5 000 000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie występującego w ciągu roku 2015 przejściowego deficytu budżetu Gminy Brenna
Numer ogłoszenia: 2422 - 2015; data zamieszczenia: 07.01.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brenna , ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, woj. śląskie, tel. 033 8536222, faks 033 8536370.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brenna.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu krótkoterminowego na kwotę 5 000 000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie występującego w ciągu roku 2015 przejściowego deficytu budżetu Gminy Brenna.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu krótkoterminowego na kwotę 5 000 000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie występującego w ciągu roku 2015 przejściowego deficytu budżetu Gminy Brenna. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: a) Udostępnienie kredytu nastąpi maksymalnie do 3 dni po zawarciu umowy, z tym, iż nie wcześniej niż 21.01. 2015 r. b) Całkowita spłata kredytu wraz z odsetkami dokonana będzie do dnia 31.12.2015 r. c) Kredyt zostanie udzielony bez odrębnego wniosku kredytowego, w walucie polskiej. d) Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego w rachunku bankowym lub kredytowym otwartym u Wykonawcy. Spłata całości lub części kredytu odnawia, o dokonaną spłatę, kwotę przyznanego limitu kredytu i daje możliwość wielokrotnego wykorzystania środków w całym okresie kredytowania. e) Bank nie będzie naliczał żadnych dodatkowych opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą kredytu, w tym opłat za dokonywanie przelewów drogą elektroniczną. f) Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, równe sumie: WIBOR 1M + m, gdzie m marża banku stała w okresie obowiązywania umowy. g) Spłata odsetek ma następować do 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego za dany miesiąc wg stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca kalendarzowego plus stała marża banku w okresie obowiązywania umowy. h) Do celów obliczenia oprocentowania przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych w roku. i) Zamawiający zastrzega możliwość wykorzystywania mniejszej kwoty kredytu lub rezygnacji z kredytu, a także możliwość wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. j) W przypadku wykorzystania mniejszej kwoty kredytu, odsetki naliczane będą od wykorzystanej kwoty kredytu za faktyczny okres wykorzystania. k) Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie wyłącznie złożenie pisemnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji w świetle przepisów art. 97 ust. 1 i ust. 2 Prawo bankowe. Zamawiający nie udzieli pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym. l) Bank umożliwi dostęp do bankowości elektronicznej i wykonywania przelewów drogą elektroniczną. ł) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całości kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat. m) Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Na wekslu, deklaracji wekslowej, oświadczeniu o poddaniu egzekucji oraz umowie kredytowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika. Zamawiający nie dopuszcza innych dodatkowych form zabezpieczenia kredytu. n) Okres kredytowania będzie wynosił do 1 rok. o) Ewentualna prowizja od kredytu będzie płatna w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. Prowizja nie może być wyższa niż 5% wartości kredytu. p) Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca będą prowadzone w walucie polskiej (PLN).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia, tzn. jest Bankiem działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 roku poz. 1376 z późn. zm) - tj. posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i przedłożą dokumenty określone w pkt IV.1.2 SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1/ formularz oferty według załączonego wzoru (załącznik nr 1 do SIWZ). 2/ W przypadku, gdy dokumenty przetargowe podpisują inne osoby niż ujawnione w rejestrach, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez osoby upoważnione, z zaznaczeniem zakresu i okresu udzielonego pełnomocnictwa.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 97
 • 2 - Termin uruchomienia kredytu - 3

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.brenna.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Brennej ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna pok. nr 26.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.01.2015 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy w Brennej ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Data otwarcia ofert: 2015-01-15 11:00:00
Data składania ofert: 2015-01-15 10:30:00
Data wpłaty wadium: 1980-01-01 00:00:00
Podmiot publikujący: Urząd Gminy Brenna
Wytworzył: Barbara Stec-Czyż 2015-01-07
Opublikował w BIP: Barbara Stec-Czyż 2015-01-07 12:09:00
Modyfikował: Barbara Stec-Czyż 2015-03-11 13:18:49
Liczba wyświetleń: 1186
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2015-03-11 13:18:49 Przeniesiono do archiwum
Dodano plik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
Dodano plik Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf
Dodano plik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-2.pdf
Dodano plik modyfikacji SIWZ.pdf
Dodano plik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
Dodano plik zapytania+wyjaśnienia-2.pdf
Dodano plik zapytania i wyjaśnienia -1.pdf
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Szukaj
        Porównaj