Menu Podmiotowe menu ikonka

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu

 • 10 marca 2016

Przedmiot przetargu:

Brenna: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu
Numer ogłoszenia: 53594 - 2016; data zamieszczenia: 10.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Treść przetargu:

Brenna: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu
Numer ogłoszenia: 53594 - 2016; data zamieszczenia: 10.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brenna , ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, woj. śląskie, tel. 33 8536222, faks 33 8536370.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 2.000.000,00 zł słownie: dwa miliony złotych 00/100.
1) Cel kredytowania: kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2) Kwota kredytu: 2 000.000,00 zł.
3) Okres kredytowania: 2016-2023.
4) Okres spłaty: 7 lat, tj. 2017-2023.
5) Uruchomienie kredytu: przewiduje się 1 transzę w wysokości 2.000.000,00 zł w terminie: do 3 dni od dnia zawarcia umowy, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów, ilości i kwot uruchomienia transz, jak również prawo do niewykorzystania pełnej kwoty kredytu lub części kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów. O zamiarze uruchomienia transz kredytu z podaniem kwot i terminu, zamawiający drogą faksową zawiadomi bank z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem. 6) Spłata kapitału w następujących okresach: miesięcznych, do 10 dnia każdego miesiąca począwszy od dnia 10.01.2017 r. w 84 miesięcznych ratach:
a) raty od 10.01.2017 r. do 10.12.2021 r. po 10.000,00 zł każda (łącznie 600.000,00 zł),
b) raty od 10.01.2022 r. do 10.11.2023 r. po 60.000,00 zł każda (łącznie 1.380.000,00 zł,
c) rata do 10.12.2023 r. 20.000,00 zł.
W przypadku niewykorzystania pełnej kwoty kredytu, kwoty spłacanych rat ulegną proporcjonalnemu zmniejszeniu.
7) Spłata odsetek: na koniec każdego miesiąca kalendarzowego za dany miesiąc wg stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca kalendarzowego plus stała marża banku w okresie obowiązywania umowy. Spłata raty odsetkowej przypadającej na dzień wolny od pracy przesuwa się na pierwszy dzień roboczy przypadający po tej dacie.
8) Oprocentowanie: WIBOR 1M + niezmienna marża banku.
9) Zabezpieczenie: Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Na wekslu, deklaracji wekslowej, oświadczeniu o poddaniu egzekucji oraz umowie kredytowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.
10) Inne warunki:
a) możliwość wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części bez dodatkowych opłat i prowizji,
b) możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu lub części kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów,
c) możliwość prolongaty spłaty rat kredytu,
d) odsetki będą naliczane od kwoty aktualnego zadłużenia począwszy od dnia wpływu na rachunek bankowy Kredytobiorcy Beskidzki Bank Spółdzielczy nr 33 8111 0009 2001 0036 9950 0001 pierwszej transzy kredytu lub całego kredytu w przypadku uruchomienia kredytu w jednej transzy do dnia poprzedzającego spłatę kredytu włącznie.
e) Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia całego kosztu kredytu w postaci prowizji. Prowizja nie może być wyższa niż 5% wartości kredytu.
f) Zamawiający nie przewiduje poddania się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego,
g) uchwała RIO, zaświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS i US oraz informacje (zestawienia) dotyczące zadłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz udzielonych poręczeń i gwarancji, jak również udzielonych przez Gminę pożyczek - zostaną udostępnione wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy; pozostałe dokumenty finansowe znajdują się na stronie www.bip.brenna.org.pl.
11) Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej (PLN).

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.12.2023.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia tzn. do prowadzenia działalności w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Prawo bankowe (tekst jednolity - Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.). Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie przedłożonych dokumentów potwierdzających uprawnienia do prowadzenia działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej tj. zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. Prawo bankowe, a w przypadku banków państwowych, pisemne oświadczenie, że bank prowadzi działalność na podstawie stosownego rozporządzenia Rady Ministrów.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2a do SIWZ.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2a do SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2a do SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2a do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Formularz Oferty (wzór formularza oferty określony został w załączniku nr 1 do SIWZ) wraz z zawartymi w nim oświadczeniami i informacją na temat podwykonawstwa. b) Oryginał pełnomocnictwa udzielonego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 99
 • 2 - Czas oczekiwania na wpływ środków na rachunek bankowy Zamawiającego, od momentu złożenia dyspozycji uruchomienia kredytu przez Zamawiającego - 1

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) Zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 144 ust.1 ustawy PZP i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony umowy.
2) Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty jeżeli konieczność wprowadzania takich zmian wynika z następujących okoliczności:
a) zmiany terminów, kwot oraz ilości transz uruchomienia kredytu,
b) zmiany terminu płatności rat kredytu w przypadku udzielenia prolongaty,
c) zmiany wysokości spłacanych rat kredytu,
d) zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.brenna.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, pok. nr 26.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.03.2016 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, Biuro Podawcze.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


 
Data składania ofert: 2016-03-21 10:30:00
Data otwarcia ofert: 2016-03-21 11:00:00
Podmiot publikujący: Urząd Gminy Brenna
Wytworzył: Barbara Stec-Czyż 2016-03-10
Opublikował w BIP: Barbara Stec-Czyż 2016-03-10 09:48:00
Liczba wyświetleń: 1121
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2016-06-08 09:20:50 Przeniesiono do archiwum
Przeniesiono do Archiwum
Dodano plik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
Dodano plik Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf
Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn.18.03.pdf
Dodano plik Zapytania + wyjaśnienia-4.pdf
Dodano plik zapytania+wyjaśnienia-3.pdf
Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogloszenia o zamówieniu.pdf
Dodano plik zapytania + wyjaśnienia + modyfikacja.pdf
Usunięto plik zapytania + wyjaśnienia + modyfikacja.pdf
Dodano plik zapytania + wyjaśnienia + modyfikacja.pdf
Dodano plik zapytania+wyjaśnienia-1.pdf
Dodano plik Załącznik nr 9 - Uchwała nr X-105-16 + Zarządzenie nr 24-2016.zip
Dodano plik Załącznik nr 8.zip
Dodano plik Załącznik nr 7.zip
Dodano plik SIWZ+załączniki 1-6.zip
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Szukaj
        Porównaj