Menu Podmiotowe menu ikonka

Udzielenie Gminie Brenna w 2016 roku kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 5 000 000,00 złotych

 • 21 grudnia 2015
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Przedmiot ogłoszenia:

Brenna: Udzielenie Gminie Brenna w 2016 roku kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 5 000 000,00 złotych
Numer ogłoszenia: 349302 - 2015; data zamieszczenia: 21.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Treść ogłoszenia:

Brenna: Udzielenie Gminie Brenna w 2016 roku kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 5 000 000,00 złotych
Numer ogłoszenia: 349302 - 2015; data zamieszczenia: 21.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brenna , ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, woj. śląskie, tel. 33 8536222, faks 33 8536370.

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.brenna.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Udzielenie Gminie Brenna w 2016 roku kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 5 000 000,00 złotych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Nazwa zamówienia: Udzielenie Gminie Brenna w 2016 roku kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 5 000 000,00 złotych.
2. Oznaczenie wg CPV: 66113000-5 Usługi udzielania kredytu.
3. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu Gminie Brenna kredytu i jego obsługę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 128 z późn. zm.) zgodnie z poniższymi założeniami i wymogami:
a) waluta kredytu - PLN złoty polski; wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca będą prowadzone w złotych polskich (PLN);
b) kwota kredytu - 5 000 000,00 złotych (słownie: pięć milionów złotych) udzielona bez dodatkowego wniosku kredytowego;
c) przeznaczenie kredytu - kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy;
d) zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz zobowiązanie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji; Zamawiający nie udzieli pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym;
e) uruchomienie kredytu - postawienie do dyspozycji Gminy Brenna pełnej kwoty kredytu nastąpi w jednej transzy nie później niż w terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy;
f) Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego w rachunku bankowym lub kredytowym otwartym u Wykonawcy, spłata całości lub części kredytu odnawia, o dokonaną spłatę, kwotę przyznanego limitu kredytu i daje możliwość wielokrotnego wykorzystania środków w całym okresie kredytowania;
g) oprocentowanie kredytu - Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, równe sumie: WIBOR 1M + m, gdzie m marża banku stała w okresie obowiązywania umowy; do celów obliczenia oprocentowania przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych w roku. h) oferta składana wg WIBOR 1M na dzień 11.12.2015 roku - 1,66%;
i) odsetki płatne od miesiąca stycznia 2016 roku;
j) spłata kredytu następować będzie w następujących ratach: kwota 5 000 000,00 zł - spłata jednorazowo do dnia 31.12.2016 roku, ewentualna prowizja od kredytu będzie płatna w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.
k) spłata kapitału i odsetek następować będzie w formie obciążenia rachunku Gminy Brenna lub w formie przelewu na rachunek kredytowy;
l) Zamawiający zastrzega możliwość wykorzystywania mniejszej kwoty kredytu lub rezygnacji z kredytu, a także możliwość wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów;
ł) w sytuacji gdy kredyt zostanie spłacony wcześniej - odsetki będą liczone do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy;
m) kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami, niż wymienionymi w ofercie złożonej przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym złożonym przez Wykonawcę;
n) Wykonawca umożliwi dostęp do bankowości elektronicznej i wykonywania przelewów drogą elektroniczną.
4. Informacje (zestawienia) dotyczące zadłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz udzielonych poręczeń i gwarancji, jak również udzielonych przez Gminę pożyczek - zostaną udostępnione wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy, a pozostałe dokumenty finansowe znajdują się na stronie www.bip.brenna.org.pl.
5. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej (PLN).

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia tzn. prowadzi działalność w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Prawo bankowe (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz.128 z późn. zm.). Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie przedłożonych dokumentów potwierdzających uprawnienia do prowadzenia działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej tj. zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej a także realizacje usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. Prawo bankowe, a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed wejściem w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2a do SIWZ.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2a do SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2a do SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2a do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Formularz Oferty (wzór formularza oferty określony został w załączniku nr 1 do SIWZ) wraz z zawartymi w nim oświadczeniami i informacją na temat podwykonawstwa.
b) Oryginał pełnomocnictwa udzielonego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.
c) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, zgodnie z pkt. 9 SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 99
 • 2 - Czas oczekiwania na wpływ środków na rachunek bankowy Zamawiającego, od momentu podpisania umowy przez Zamawiającego - 1

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty jeżeli konieczność wprowadzania takich zmian wynika z następujących okoliczności:
- jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia min. ustawowej zmiany podatku VAT,
- możliwa jest korzystna dla Zamawiającego zmiana sposobu płatności za realizację przedmiotu zamówienia; -
w przypadku zmian korzystnych dla Zamawiającego min. obniżenie wysokości marży;
- w przypadku zmiany unormowań pranych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację zamówienia.
Wszelkie te zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności - aneks do umowy.
2. W przypadku zmian:
- oprocentowania wynikającego ze zmiany stawki WIBOR 1M,
- związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy,
- danych teleadresowych,
nie wymaga się zawarcia aneksu do Umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.brenna.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, pok. nr 26.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.12.2015 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, Biuro Podawcze.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


 
Data otwarcia ofert: 2015-12-29 11:00:00
Data składania ofert: 2015-12-29 10:30:00
Data wpłaty wadium: 1980-01-01 00:00:00
Podmiot publikujący: Urząd Gminy Brenna
Wytworzył: Barbara Stec-Czyż 2015-12-21
Opublikował w BIP: Barbara Stec-Czyż 2015-12-21 13:22:00
Modyfikował: Maciej Owczarzy 2016-02-08 09:31:35
Liczba wyświetleń: 1186
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2016-02-08 09:31:35 Przeniesiono do archiwum
Przeniesiono do Archiwum
Dodano plik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
Dodano plik 20151230_102310.pdf
Dodano plik Załączniki 6-8.zip
Dodano plik SIWZ+załączniki 1-5.zip
Maciej Owczarzy
Maciej Owczarzy
Maciej Owczarzy
Maciej Owczarzy
Maciej Owczarzy
Maciej Owczarzy
Szukaj
        Porównaj