Menu Podmiotowe menu ikonka

Ubezpieczenie mienia wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne oraz ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP Gminy Brenna

  • 18 lutego 2021
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Treść ogłoszenia:Ogłoszenie nr 774453-N-2020 z dnia 30.12.2020 r.
Gmina Brenna: Ubezpieczenie mienia wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne oraz ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP Gminy Brenna

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Tak

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Podmiot
Gmina Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, NIP:5482432567
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Leśnica 8, 43-438 Brenna, NIP:5482278103
Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, NIP: 5482434081
Przedszkole Publiczne nr 1 w Brennej, ul. Partyzantów 3, 43-438 Brenna, NIP: 5482373043
Przedszkole Publiczne nr 1 w Górkach Małych, ul. Zalesie 3, 43-436 Górki Małe, NIP: 5482373037
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Brennej, ul. Leśnica 103, 43-438 Brenna, NIP: 5482685713
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Brennej Bukowej, ul. Bukowa 45, 43-438 Brenna, NIP: 5482198887
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Górkach Wielkich, ul. Szkolna 1, 43-436 Górki Wielkie, NIP: 5482198864
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej, ul. Wyzwolenia 34, 43-438 Brenna, NIP: 5482288886
Gminna Bibliteka Publiczna w Brennej, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, NIP: 5482372641

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brenna, krajowy numer identyfikacyjny 53176600000000, ul. ul. Wyzwolenia  77 , 43-438  Brenna, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 338 536 222, e-mail zp@brenna.org.pl, faks 338 536 370.
Adres strony internetowej (URL): https://bip.brenna.org.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

Zamówienie zostanie przeprowadzone oraz udzielone w imieniu i na rzecz ww. Zamawiających. W trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p. zm.), wyznaczony został Zamawiający: GMINA BRENNA, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, NIP: 548-243-25-67, REGON: 072182373.
ADRES DO KORESPONDENCJI: Urząd Gminy Brenna: 43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77 godziny pracy Urzędu: pon. 7:30 -16:30, wt., śr., czw. –7:30-15:30 i pt. 7:30 – 14:30 tel. +48 33 8536222, 338536397, fax. +48 33 8536370, e-mail: zp@brenna.org.pl, poczta@brenna.org.pl

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.brenna.org.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Zamawiający zastrzega, że informacje zawarte:
a) w Załączniku nr 3 do SIWZ: tj. Program Ubezpieczenia,
b) w Załączniku 4 do SIWZ, tj. wykaz mienia wraz zabezpieczeniami przeciwpożarowymi i przeciwkradzieżowymi,
c) w Załączniku nr 6, Informacja o ryzyku,
- mają charakter poufny i nie mogą być udostępniane osobom innym niż Wykonawcy. Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym został opisany w pkt. 3.4 SIWZ.
Wniosek wraz z zobowiązaniem należy przekazać pisemnie na adres wskazany do korespondencji lub elektronicznie na adres e-mail: zp@brenna.org.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie
Adres:
Urzą Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, Biuro Podawcze

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne oraz ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP Gminy Brenna
Numer referencyjny: Zp.271.1.17.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia są usługi ubezpieczeniowe obejmujące ubezpieczenie mienia wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne oraz ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP Gminy Brenna 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:

Część 1: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej Gminy Brenna wraz z jednostkami organizacyjnymi.
Wykaz jednostek znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ
a) Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
b) Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
c) Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Część 2: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych należących do Gminy Brenna wraz z jednostkami organizacyjnymi.
Wykaz jednostek znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ
a) Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ
b) Ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty - AUTO CASCO, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ
c) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ
d) Ubezpieczenie Assistance zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ
Część 3: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP.
Wykaz jednostek znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ
a) Ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych w związku z udziałem w działaniach ratowniczych, szkoleniach, zawodach lub ćwiczeniach,
b) Ubezpieczenie członków drużyn/jednostek OSP i młodzieżowych drużyn pożarniczych

3. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załącznikach od nr 1 do nr 6 do SIWZ – oraz wzorach umowy (odrębny dla każdej części zamówienia) stanowiących kolejno załącznik nr 11,12,13 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 66510000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
66516000-0
66514110-0
66512100-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 31.01.2024
Okres w miesiącach    Okres w dniach    Data rozpoczęcia    Data zakończenia
            31.01.2024

II.9) Informacje dodatkowe: Sposób wystawiania dokumentów ubezpieczeniowych dla poszczególnych części zamówienia został opisany w pkt. od 4.1.1 do 4.1.3 SIWZ.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Warunek posiadania przez Wykonawcę uprawnień do prowadzenia działalności objętej przedmiotem zamówienia - Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że : • posiada zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w art. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 895 z późn. zm), tzn. kopia zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, bądź Ministra Finansów (jeżeli uzyskali zezwolenie przed 1 stycznia 2004) na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, lub potwierdzenie Komisji Nadzoru Finansowego o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej (jeżeli rozpoczęli działalność przed 28-08-1990r.), lub inny dokument jak zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zakład ma siedzibę, potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia (tj. w zakresie wszystkich ryzyk w Części zamówienia, na którą składa ofertę). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w 10.1.1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w art. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 895 z późn. zm), tzn. kopia zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, bądź Ministra Finansów (jeżeli uzyskali zezwolenie przed 1 stycznia 2004) na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, lub potwierdzenie Komisji Nadzoru Finansowego o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej (jeżeli rozpoczęli działalność przed 28-08-1990r.), lub inny dokument jak zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zakład ma siedzibę, potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia (tj. w zakresie wszystkich ryzyk w Części zamówienia, na którą składa ofertę).
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w 10.1.2 , składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) jest uprawniony do świadczenia nabywanej przez Zamawiającego usługi.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) Formularz ofertowy - załącznik nr 7 do SIWZ.
b) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione, bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę [dotyczy również spółki cywilnej].
c) W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca jest zobowiązany - bez osobnego wezwania ze strony Zamawiającego – do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wzór takiego oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria    Znaczenie
Cena brutto za ubezpieczenie    60,00
Klauzule fakultatywne    40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
DLA CZĘŚCI i:
1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 Ustawy PZP przewiduje możliwości dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
a) zmiany terminów płatności, wysokości i liczby rat składki – taka zmiana zostanie dokonana, bez dodatkowej zwyżki składki, na pisemny wniosek Zamawiającego złożony przed upływem terminu płatności składki przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia po uprzedniej zgodzie Wykonawcy;
b) zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniach majątkowych w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia – w przypadku zmiany wartości majątku w okresie ubezpieczenia oraz w wyniku nabycia składników majątkowych w okresie pomiędzy zebraniem danych a rozpoczęciem okresu ubezpieczenia. Składka będzie rozliczana zgodnie z, określonymi w SIWZ, zapisami klauzuli warunków i taryf, klauzuli rozliczenia składki oraz klauzul automatycznego pokrycia;
c) zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeniach zawartych w systemie na pierwsze ryzyko w wyniku podwyższenia wysokości sumy gwarancyjnej i zmiany limitów odpowiedzialności. Składka będzie rozliczana zgodnie z, określonymi w SIWZ, zapisami klauzuli warunków i taryf oraz klauzuli rozliczenia składki;
d) zmiany wysokości składki w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia budynków i budowli – w przypadku zmiany rodzaju wartości budynku/budowli (np. z wartości księgowej brutto na wartość odtworzeniową). Składka będzie rozliczana zgodnie z, określonymi w SIWZ, zapisami klauzuli warunków i taryf oraz klauzuli rozliczenia składki;
e) zmiany wysokości składki w przypadku wprowadzenia na usługi ubezpieczeniowe podatku od towarów i usług (VAT) lub zmiany stawki tego podatku, jeżeli będzie miał zastosowanie do usług ubezpieczeniowych. Składka ulega podwyższeniu o kwotę naliczonego podatku VAT;
f) zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego podlegających ubezpieczeniu i ich formy prawnej - w przypadku:
g) powstania nowych jednostek (w wyniku utworzenia, połączenia lub wyodrębniania) - składka będzie rozliczana bądź naliczana zgodnie z, określonymi w SIWZ, zapisami klauzuli warunków i taryf oraz klauzuli rozliczenia składki;
h) przekształcenia jednostki – warunki ubezpieczenia będą nie gorsze jak dla jednostki pierwotnej;
i) likwidacji jednostki – jednostka zostanie wyłączona z ochrony ubezpieczeniowej, a jeżeli jej mienie zostanie przekazane innym jednostkom organizacyjnym Zamawiającego, to zostanie ono objęte ochroną przez Wykonawcę na warunkach ubezpieczenia nie gorszych jak dla jednostki zlikwidowanej.
j) włączenia dodatkowych jednostek do ubezpieczenia w okresie realizacji zamówienia, na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy – dotyczy to jednostek, które nie były wykazane do ubezpieczenia w chwili udzielenia zamówienia publicznego Wykonawcy;
k) korzystnej dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy oraz wprowadzenia nowych klauzul za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy bez dodatkowej zwyżki składki; l) zmiany zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian powszechnych przepisów prawnych.
DLA CZĘŚCI II:
2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 Ustawy PZP przewiduje możliwości dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
a) zmiany terminów płatności, wysokości i liczby rat składki – taka zmiana zostanie dokonana, bez dodatkowej zwyżki składki, na pisemny wniosek Zamawiającego złożony przed upływem terminu płatności składki przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia po uprzedniej zgodzie Wykonawcy;
b) zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia – w przypadku zmiany wartości pojazdów w okresie ubezpieczenia oraz w wyniku nabycia pojazdów w okresie pomiędzy zebraniem danych a rozpoczęciem okresu ubezpieczenia. Składka będzie ustalona zgodnie z określonymi w SIWZ, zapisami dotyczącymi stawek i składek ubezpieczenia
c) zmiany wysokości składki w przypadku konieczności rozszerzenia umowy ubezpieczenia o ryzyka, które nie zostały określone w wykazie pojazdów – w przypadku rozszerzenia składka zostanie ustalona zgodnie określonymi w SIWZ, zapisami dotyczącymi stawek i składek ubezpieczenia
d) zmiany wysokości składki w przypadku zmiany ilości posiadanych pojazdów w związku z: nabywaniem/ zbywaniem/ likwidacją pojazdów umowami cywilno-prawnymi nakładającymi na Zamawiającego obowiązek ubezpieczenia
e) zmiany wysokości składki w przypadku wprowadzenia na usługi ubezpieczeniowe podatku od towarów i usług (VAT) lub zmiany stawki tego podatku, jeżeli będzie miał zastosowanie do usług ubezpieczeniowych. Składka ulega podwyższeniu o kwotę naliczonego podatku VAT;
f) korzystnej dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy oraz wprowadzenia nowych klauzul za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy bez dodatkowej zwyżki składki;
g) zmiany zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych.
DLA CZĘŚCI III:
3. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 Ustawy PZP przewiduje możliwości dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
a) zmiany terminów płatności, wysokości i liczby rat składki – taka zmiana zostanie dokonana, bez dodatkowej zwyżki składki, na pisemny wniosek Zamawiającego złożony przed upływem terminu płatności składki przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia po uprzedniej zgodzie Wykonawcy;
b) zmiany wysokości składki w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków – w przypadku zmiany ilości członków ochotniczych straży pożarnych. Składka będzie rozliczana zgodnie z określonymi w SIWZ zapisami klauzuli warunków i taryf oraz klauzuli rozliczenia składki;
c) zmiany wysokości składki w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków – w przypadku zmiany ilości drużyn ochotniczych straży pożarnych i młodzieżowych drużyn pożarniczych. Składka będzie rozliczana zgodnie z określonymi w SIWZ zapisami klauzuli warunków i taryf oraz klauzuli rozliczenia składki;
d) zmiany wysokości składki w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków – w przypadku konieczności podniesienia sum ubezpieczenia/limitu świadczenia bądź konieczności wprowadzenia nowego ryzyka/świadczenia ubezpieczeniowego
e) zmiany wysokości składki w przypadku wprowadzenia na usługi ubezpieczeniowe podatku od towarów i usług (VAT) lub zmiany stawki tego podatku, jeżeli będzie miał zastosowanie do usług ubezpieczeniowych. Składka ulega podwyższeniu o kwotę naliczonego podatku VAT;
f) powstania nowych jednostek (w wyniku utworzenia, połączenia lub wyodrębniania) - składka będzie rozliczana bądź naliczana zgodnie z, określonymi w SIWZ, zapisami klauzuli warunków i taryf oraz klauzuli rozliczenia składki;
g) przekształcenia jednostki – warunki ubezpieczenia będą nie gorsze jak dla jednostki pierwotnej;
h) likwidacji jednostki – jednostka zostanie wyłączona z ochrony ubezpieczeniowej, a jeżeli jej mienie zostanie przekazane innym jednostkom organizacyjnym Zamawiającego, to zostanie ono objęte ochroną przez Wykonawcę na warunkach ubezpieczenia nie gorszych jak dla jednostki zlikwidowanej.
i) włączenia dodatkowych jednostek do ubezpieczenia w okresie realizacji zamówienia, na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy – dotyczy to jednostek, które nie były wykazane do ubezpieczenia w chwili udzielenia zamówienia publicznego Wykonawcy;
j) korzystnej dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy oraz wprowadzenia nowych klauzul za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy bez dodatkowej zwyżki składki;
k) zmiany zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych.
 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
3.4 DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA - Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
3.4.1 Zamawiający określa w SIWZ dodatkowe wymogi dotyczących zachowania poufnego charakteru informacji przekazanych Wykonawcy w toku postępowania.
3.4.2 Zamawiający zastrzega, że informacje zawarte:
a) w Załączniku nr 3 do SIWZ: tj. Program Ubezpieczenia,
b) w Załączniku 4 do SIWZ, tj. wykaz mienia wraz zabezpieczeniami przeciwpożarowymi i przeciwkradzieżowymi,
c) w Załączniku nr 6, Informacja o ryzyku,
- mają charakter poufny i nie mogą być udostępniane osobom innym niż Wykonawcy.
3.4.3 W celu zachowania poufności informacji zawartych w Załączniku nr 3 do SIWZ, w Załączniku 4 nr do SIWZ, w Załączniku nr 6 nr do SIWZ, Zamawiający działając na podstawie przepisu art. 37 ust. 6 ustawy PPZ, nie udostępnia tych informacji na stronie internetowej. Wykonawcy w celu uzyskania dostępu do informacji zawartych we wskazanych w pkt. 3.4.2 załącznikach zobowiązani są złożyć do Zamawiającego wniosek wraz z zobowiązaniem zachowania poufności uzyskanych informacji. Wzór wniosku i zobowiązania stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ. W treści wniosku Wykonawca zobowiązany jest wskazać swoje dane identyfikacyjne, nazwę i nr postępowania, którego wniosek dotyczy oraz złożyć zobowiązanie do zachowania w tajemnicy treści udostępnionych mu informacji i dokumentów, traktowanych jako informacje poufne, Wnioski nie zawierające wymaganych przez Zamawiającego informacji, określonych wzorem wniosku, o którym mowa powyżej, nie będą przez Zamawiającego rozpatrywane. Wniosek wraz z zobowiązaniem należy przekazać na pisemnie na adres wskazany do korespondencji lub elektronicznie na adres e-mail: zp@brenna.org.pl, 
3.4.4 Wniosek o udostępnienie poufnej części SIWZ wraz z zobowiązaniem może złożyć wyłącznie Wykonawca posiadający uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie działalności ubezpieczeniowej we wszystkich grupach ryzyk, których dotyczy przedmiot zamówienia (tj. w zakresie wszystkich ryzyk w Części zamówienia, na którą zamierza złożyć ofertę), zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 895 z późn. zm.)
3.4.5 Wniosek wraz z zobowiązaniem może złożyć wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji Wykonawcy, która zobowiązana jest uwiarygodnić to uprawnienie.
3.4.6 Przywołane w SIWZ Załączniki stanowią jej integralną część. Zamawiający może udostępnić Wykonawcy Załączniki (wzory formularzy) w wersji edytowalnej, po otrzymaniu wniosku przesłanego elektronicznie.
3.4.7 Jeżeli Wykonawcą jest ubezpieczyciel działający w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych zawarta z nim umowa w ramach niniejszego postępowania nie będzie umową zawartą na zasadzie wzajemności w myśl art. 102 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 895 ze zm.). Zamawiający nie będą również zobowiązani do pokrywania strat Wykonawcy zgodnie z art. 111 ust. 2 wymienionej wyżej ustawy.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 14.01.2021, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr:     1    Nazwa:     Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej Gminy Brenna wraz z jednostkami organizacyjnymi
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Wykaz jednostek znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ. Zamówienie obejmuje:
a) Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
b) Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
c) Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 31.01.2024

5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium    Znaczenie
Cena brutto za ubezpieczenie    60,00
Klauzule fakultatywne    40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr:     2    Nazwa:     Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych należących do Gminy Brenna wraz z jednostkami organizacyjnymi.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Wykaz jednostek znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ. Zamówienie obejmuje:
a) Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ
b) Ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty - AUTO CASCO, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ
c) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ
d) Ubezpieczenie Assistance zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8, 66514110-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 31.01.2024

5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium    Znaczenie
Cena brutto za ubezpieczenie    60,00
Klauzule fakultatywne    40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr:     3    Nazwa:     Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Wykaz jednostek znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ. Zamówienie obejmuje:
a) Ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych w związku z udziałem w działaniach ratowniczych, szkoleniach, zawodach lub ćwiczeniach,
b) Ubezpieczenie członków drużyn/jednostek OSP i młodzieżowych drużyn pożarniczych

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8, 66512100-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 31.01.2024
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium    Znaczenie
Cena brutto za ubezpieczenie     60,00
Klauzule fakultatywne    40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Data otwarcia ofert: 2021-01-14 13:30:00
Data składania ofert: 2021-01-14 13:00:00
Data wpłaty wadium: 1980-01-01 00:00:00
Podmiot publikujący: Urząd Gminy Brenna
Wytworzył: Barbara Stec-Czyż 2020-12-30
Opublikował w BIP: Barbara Stec-Czyż 2020-12-30 11:17:00
Modyfikował: Barbara Stec-Czyż 2021-02-09 14:45:45
Liczba wyświetleń: 360
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2021-02-09 14:45:45 Dodano plik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
Dodano plik Informacja o wyborze oferty.pdf
Dodano plik Informacja o treści złożonych ofert.pdf
Dodano plik Informacja o zapytaniach i modyfikacji SIWZ.pdf
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Szukaj
        Porównaj