Menu Podmiotowe menu ikonka

Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Brenna

  • 17 sierpnia 2017

Treść przetargu:

 
Ogłoszenie nr 572759-N-2017 z dnia 2017-08-17 r.
 
Gmina Brenna: Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Brenna
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brenna, krajowy numer identyfikacyjny 53176600000, ul. ul. Wyzwolenia  77 , 43438   Brenna, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 338 536 222, e-mail zp@brenna.org.pl, faks 338 536 370.
Adres strony internetowej (URL): www.brenna.org.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.brenna.org.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.brenna.org.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie
Adres:
Urząd Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, Biuro Podawcze

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Brenna
Numer referencyjny: Zp.271.1.21.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zamówienie obejmuje sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Brenna, z podziałem na dwie części:
- Część I - Plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu góry Kotarz w Brennej
- Część II - Plan zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w Brennej przy ul. Leśnica.
Wykonawca może złożyć ofertę na jedna lub dwie części zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w SIWZ.


II.5) Główny kod CPV: 71410000-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,92
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
9      
9      

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

1. Warunek posiadania przez Wykonawcę doświadczenia:

a) dla Części I zamówienia - Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że:
• wykonał co najmniej 6 usług związanych z przedmiotem zamówienia oraz do niego proporcjonalnych (usługi zakończone), w tym:
- 2 usługi polegające na opracowaniu lub zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa), w tym co najmniej 1 zamówienie obejmujące obszary narażone na osuwanie się mas ziemnych oraz 1 zamówienie o powierzchni nie mniejszej niż 200 ha, w granicach którego znajdował się obszar parku krajobrazowego lub inne formy ochrony przyrody tj. parki narodowe, rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo – krajobrazowe, oraz
- 2 usługi polegające na wykonaniu opracowania ekofizjograficznego, oraz
- 2 usługi polegające na opracowaniu prognozy oddziaływania na środowisko w tym co najmniej 1 zamówienie w granicach którego znajdował się obszar parku krajobrazowego lub inna podana wyżej forma ochrony przyrody;
wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia dzielności jest krótszy – w tym okresie.
Należy złożyć wykaz usług podając ich rodzaj, wartość, datę, miejsce wykonania i podmioty na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączyć dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie.
Uwaga1: Powyższy warunek udziału postępowaniu zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że np. usługę polegającą na wykonaniu opracowania ekofizjograficznego lub usługę polegającą na opracowaniu prognozy oddziaływania na środowisko zrealizował każdą z osobna lub łącznie z usługą polegającą na opracowaniu lub zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Uwaga2: W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku doświadczenia, zobowiązany jest wykazać że podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Uwaga3: W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na Część I lub Część II, może posługiwać się tym samym doświadczeniem na obie części pod warunkiem, że spełni minimalne wymagania określone w pkt. 8.2.1 SIWZ lit. a) SIWZ.
Uwaga4: Jeżeli zakres usług w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że usługi zostały wykonane w sposób należyty jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego warunku należy w wykazie usług podać zakres i wartość usług odpowiadających zakresowi warunku.

b) dla Części II zamówienia
- Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że:
• wykonał co najmniej 6 usług związanych z przedmiotem zamówienia oraz do niego proporcjonalnych (usługi zakończone), w tym:
- 2 usługi polegające na opracowaniu lub zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa), oraz
- 2 usługi polegające na wykonaniu opracowania ekofizjograficznego, oraz
- 2 usługi polegające na opracowaniu prognozy oddziaływania na środowisko;
wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia dzielności jest krótszy – w tym okresie.
Należy złożyć wykaz usług podając ich rodzaj, wartość, datę, miejsce wykonania i podmioty na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączyć dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie.
Uwaga1: Powyższy warunek udziału postępowaniu zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że np. usługę polegającą na wykonaniu opracowania ekofizjograficznego lub usługę polegającą na opracowaniu prognozy oddziaływania na środowisko zrealizował każdą z osobna lub łącznie z usługą polegającą na opracowaniu lub zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Uwaga2: W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku doświadczenia, zobowiązany jest wykazać że podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Uwaga3: W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na Część II lub lub Część I, może posługiwać się tym samym doświadczeniem na obie części pod warunkiem, że spełni minimalne wymagania określone w pkt. 8.2.1 SIWZ lit. b) SIWZ.
Uwaga4: Jeżeli zakres usług w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że usługi zostały wykonane w sposób należyty jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego warunku należy w wykazie usług podać zakres i wartość usług odpowiadających zakresowi warunku.

2. Warunek dysponowania osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia:

a) dla Części I zamówienia - Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej:
- 1 osobą, która będzie pełniła funkcję generalnego projektanta odpowiedzialnego za świadczenie usługi, posiadającą kwalifikacje zawodowe i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia tj. spełnia jeden z warunków określonych w art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U z 2017 r. poz. 1073).
b) dla Części II zamówienia - Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej:
- 1 osobą, która będzie pełniła funkcję generalnego projektanta odpowiedzialnego za świadczenie usługi, posiadającą kwalifikacje zawodowe i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia tj. spełnia jeden z warunków określonych w art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U z 2017 r. poz. 1073).

Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na Część I lub Część II, może posługiwać się tą samą osobą na obie części pod warunkiem, że spełni minimalne wymagania określone w pkt. 8.2.2 SIWZ lit. a)/ lit. b/ SIWZ.


Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
 
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP.
2. Zaświadczenie właściwego naczelnika US potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
4. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 10.1.1 do 10.1.3 SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane - wzór stanowi załącznik nr 4a do SIWZ (dla Części I), załącznik nr 4b do SIWZ (dla Części II), z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym czy usługi zostały wykonane i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
2. Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór stanowi załącznik nr 5a (dla Części I), załącznik nr 5b do SIWZ (dla Części II).
3. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona polega na zasobach innych podmiotów w trybie art. 22a ustawy PZP – zobowiązania tych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, z treści którego musi wynikać w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) Formularz ofertowy - załącznik nr 1a (dla Części I), załącznik nr 1b (dla Części II) do SIWZ.
b) Wykaz doświadczenia generalnego projektanta, osoby odpowiedzialnej za świadczenie usługi – załącznik nr 7a (dla Części I),załącznik nr 7b (dla Części II) do SIWZ, wraz z dowodami, o których mowa w pkt.14.1.2.3 SIWZ.
c) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione, bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę [dotyczy również spółki cywilnej].
d) Potwierdzenie wpłaty wadium.
e) W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca jest zobowiązany - bez osobnego wezwania ze strony Zamawiającego – do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wzór takiego oświadczenia stanowi załącznik nr 6a (dla Części I), załącznik nr 6b (dla Części II) do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
- Część I – 1.000 00 zł(słownie: jeden tysiąc zł 00/100),
- Część II - 300,00 zł(słownie: trzysta zł 00/100), i w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy o/Bielsko – Biała nr 49 8111 0009 2001 0036 9950 0004, (Uwaga! Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert).
3. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym z uwzględnieniem art. 46 ust. 4 ustawy PZP.
4. Wpłaty dokonywane przelewem powinny w treści przelewu winny zawierać następujące określenie: „WADIUM - Przetarg na „Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Brenna – Część ……...”. Wniesienie wadium w formie innej niż w pieniądzu, dopuszczonej przez ustawę Prawo zamówień publicznych i nie wymagającej zgody Zamawiającego, należy oryginał dokumentu zdeponować u Skarbnika Gminy Brenna w siedzibie Zamawiającego (pok. nr 4 w godz. pracy Urzędu tj. od wtorku do czwartku w godz. od 730 do 1530 , w poniedziałek 730 do 1630, w piątek w godz. 730 do 1430 ).
5. Do oferty należy dołączyć oryginał lub kopię poświadczoną za zgodnością z oryginałem dowodu wniesienia wadium w pieniądzu, a w przypadku gwarancji –kopię gwarancji również poświadczoną za zgodnością z oryginałem.
6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.
8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie generalnego projektanta 30,00
Kara umowna 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
I. DLA CZĘŚCI I:
1
. Działając zgodnie z art. 144 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w stosunku do oferty, w następujących przypadkach:
a) zmiany wynagrodzenia:
- zmiany będącej skutkiem działań organów państwowych polegająca na zmianie obowiązującej stawki podatku VAT lub wprowadzeniu nowego podatku - w takim przypadku wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto Wykonawcy zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów;
- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnego obowiązującego minimalnego wynagrodzenia z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej;
- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub zdrowotnemu, lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. W przypadkach określonych powyżej Wykonawca zobowiązany jest do wskazania wpływu zmiany wskazanych regulacji na koszty. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian określonych powyżej i jest możliwa wyłączenie w stosunku do niewykonanej części umowy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedłożył w tym celu szczegółową kalkulację wraz z załączeniem dowodów w postaci kopii zanonimizowanych umów o pracę lub/i umów cywilnoprawnych. Ciężar dowodu spoczywa na Wykonawcy.
b) gdy Wykonawcą jest konsorcjum firm, Zamawiający dopuszcza zmianę podmiotu wchodzącego w skład konsorcjum, pod warunkiem że nowy podmiot przystępujący do konsorcjum lub podmioty pozostałe po ustąpieniu jednego z konsorcjantów, spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą w stosunku do nich podstawy do wykluczenia, oraz gdy zmiana taka nie pociąga za sobą innych istotnych zmian umowy.
c) gdy Wykonawcą są przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, Zamawiający dopuszcza zmianę wspólnika spółki cywilnej, pod warunkiem że nowy wspólnik lub wspólnicy pozostali w spółce po ustąpieniu jednego ze wspólników, spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą w stosunku do nich podstawy do wykluczenia, oraz gdy zmiana taka nie pociąga za sobą innych istotnych zmian umowy;
d) dopuszcza się zmianę terminu przewidzianego na zakończenie realizacji przedmiotu umowy lub jego poszczególnych etapów , w następujących okolicznościach:
- wystąpienie okoliczności będących następstwem siły wyższej uznanych przez Zamawiającego; przez wystąpienie zdarzeń siły wyższej należy rozumieć zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do uniknięcia nawet w przypadku maksymalnej staranności Stron, uznanych przez Zamawiającego,
- konieczność wykonania określonych czynności lub usług przez podmioty trzecie niezależne od Wykonawcy i Zamawiającego, co uniemożliwia prowadzenie lub kontynuację usług, - zlecenie przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy,
- konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania realizacji usługi zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, - wstrzymania - przez Zamawiającego, upoważnione do tego podmioty albo organy - realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy.
Termin wykonania umowy może ulec odpowiednio wydłużeniu o okres trwania w/w okoliczności.
e) gdy nastąpią zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy – w takim przypadku zmiana umowy polegać będzie na dostosowaniu jej treści do obowiązujących przepisów prawa.
f) w przypadku zmiany podwykonawcy, będącego jednocześnie podmiotem trzecim, na którego zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP.
g) w przypadku zmiany podwykonawcy, nie będącego jednocześnie podmiotem trzecim, na którego zasoby powołuje się Wykonawca.
h) w przypadku zmian prawa lub obowiązujących norm - w okresie obowiązywania umowy - wywołujących konieczność zmiany zakresu lub harmonogramu pracy, każda ze stron ma prawo żądać odpowiedniej zmiany zakresu i harmonogramu prac oraz wynagrodzenia określonego w umowie, a w przypadku braku zgody drugiej strony na to żądanie, ma prawo odstąpić od umowy bez konsekwencji, o których mowa w § 5 pkt. 1 lit. a, pkt 2 lit. a i pkt 4. W takim przypadku Wykonawca przesyła niezwłocznie Zamawiającemu propozycję zmiany zakresu umowy, harmonogramu lub wynagrodzenia z uzasadnieniem, a Zamawiający ustosunkuje się do propozycji Wykonawcy w terminie 14 dni od jej otrzymania.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmian do umowy, innych niż opisane w ust. 1, jeżeli będą one dozwolone na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 ustawy PZP.


II. DLA CZĘŚCI II
1. Działając zgodnie z art. 144 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w stosunku do oferty, w następujących przypadkach:
a) zmiany wynagrodzenia:
- zmiany będącej skutkiem działań organów państwowych polegająca na zmianie obowiązującej stawki podatku VAT lub wprowadzeniu nowego podatku - w takim przypadku wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto Wykonawcy zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów;
- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnego obowiązującego minimalnego wynagrodzenia z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej;
- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub zdrowotnemu, lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. W przypadkach określonych powyżej Wykonawca zobowiązany jest do wskazania wpływu zmiany wskazanych regulacji na koszty. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian określonych powyżej i jest możliwa wyłączenie w stosunku do niewykonanej części umowy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedłożył w tym celu szczegółową kalkulację wraz z załączeniem dowodów w postaci kopii zanonimizowanych umów o pracę lub/i umów cywilnoprawnych. Ciężar dowodu spoczywa na Wykonawcy.
b) gdy Wykonawcą jest konsorcjum firm, Zamawiający dopuszcza zmianę podmiotu wchodzącego w skład konsorcjum, pod warunkiem że nowy podmiot przystępujący do konsorcjum lub podmioty pozostałe po ustąpieniu jednego z konsorcjantów, spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą w stosunku do nich podstawy do wykluczenia, oraz gdy zmiana taka nie pociąga za sobą innych istotnych zmian umowy.
c) gdy Wykonawcą są przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, Zamawiający dopuszcza zmianę wspólnika spółki cywilnej, pod warunkiem że nowy wspólnik lub wspólnicy pozostali w spółce po ustąpieniu jednego ze wspólników, spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą w stosunku do nich podstawy do wykluczenia, oraz gdy zmiana taka nie pociąga za sobą innych istotnych zmian umowy;
d) dopuszcza się zmianę terminu przewidzianego na zakończenie realizacji przedmiotu umowy lub jego poszczególnych etapów , w następujących okolicznościach: - wystąpienie okoliczności będących następstwem siły wyższej uznanych przez Zamawiającego; przez wystąpienie zdarzeń siły wyższej należy rozumieć zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do uniknięcia nawet w przypadku maksymalnej staranności Stron, uznanych przez Zamawiającego, - konieczność wykonania określonych czynności lub usług przez podmioty trzecie niezależne od Wykonawcy i Zamawiającego, co uniemożliwia prowadzenie lub kontynuację usług, - zlecenie przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy, - konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania realizacji usługi zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, - wstrzymania - przez Zamawiającego, upoważnione do tego podmioty albo organy - realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy. Termin wykonania umowy może ulec odpowiednio wydłużeniu o okres trwania w/w okoliczności.
e) gdy nastąpią zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy – w takim przypadku zmiana umowy polegać będzie na dostosowaniu jej treści do obowiązujących przepisów prawa.
f) w przypadku zmiany podwykonawcy, będącego jednocześnie podmiotem trzecim, na którego zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP.
g) w przypadku zmiany podwykonawcy, nie będącego jednocześnie podmiotem trzecim, na którego zasoby powołuje się Wykonawca.
h) w przypadku zmian prawa lub obowiązujących norm - w okresie obowiązywania umowy - wywołujących konieczność zmiany zakresu lub harmonogramu pracy, każda ze stron ma prawo żądać odpowiedniej zmiany zakresu i harmonogramu prac oraz wynagrodzenia określonego w umowie, a w przypadku braku zgody drugiej strony na to żądanie, ma prawo odstąpić od umowy bez konsekwencji, o których mowa w § 5 pkt. 1 lit. a, pkt 2 lit. a i pkt 4. W takim przypadku Wykonawca przesyła niezwłocznie Zamawiającemu propozycję zmiany zakresu umowy, harmonogramu lub wynagrodzenia z uzasadnieniem, a Zamawiający ustosunkuje się do propozycji Wykonawcy w terminie 14 dni od jej otrzymania.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmian do umowy, innych niż opisane w ust. 1, jeżeli będą one dozwolone na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 ustawy PZP.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-09-11, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 
Część nr: 1 Nazwa: Plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu góry Kotarz w Brennej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie góry Kotarz w Brennej w sposób i w terminach określonych w „Harmonogramie rzeczowo-finansowym” stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. Powierzchnia terenu objętego sporządzeniem miejscowego planu wynosi 276 ha. Zamówienie stanowi 1 etap realizacji zadań na podstawie Uchwały nr XIX/218/17 Rady Gminy Brenna z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie góry Kotarz w Brennej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części I zamówienia został określony w SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71410000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 9
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie generalnego projektanta 30,00
Kara umowna 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
doświadczenie generalnego projektanta (D) - 30% - ocena ofert dla Części I zamówienia, w tym:
- D1 - doświadczenie o którym mowa w pkt. 14.1.2.1 lit. a) - 20%
- D2 - doświadczenie o którym mowa w pkt. 14.1.2.1 lit. b) - 10%

 
Część nr: 2 Nazwa: Plan zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w Brennej przy ul. Leśnica
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna dla dz. nr 2421/2, 2421/3 położonych w Brennej przy ulicy Leśnica w sposób i w terminach określonych w „Harmonogramie rzeczowo-finansowym” stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. Powierzchnia terenu objętego sporządzeniem miejscowego planu wynosi 0,326 ha. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie zgodnie z wymaganą w tym zakresie wiedzą i przepisami prawa oraz Uchwałą nr XX/223/17 Rady Gminy Brenna z dnia 29 maja 2017 r - wskazującą jakie fragmenty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlegają zmianie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II zamówienia został określony w SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71410000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 9
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie generalnego projektanta 30,00
Kara umowna 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 
 
 
Data składania ofert: 2017-09-11 10:30:00
Data otwarcia ofert: 2017-09-11 11:00:00
Data wpłaty wadium: 2017-09-11 10:30:00
Podmiot publikujący: Urząd Gminy Brenna
Wytworzył: Barbara Stec-Czyż 2017-08-17
Opublikował w BIP: Barbara Stec-Czyż 2017-07-25 13:59:00
Liczba wyświetleń: 947
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2017-12-18 10:40:58 Przeniesiono do archiwum
Przeniesiono do Archiwum
Dodano plik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
Dodano plik Informacja o wyborze oferty.pdf
Dodano plik Informacja o treści złożonych ofert.pdf
Dodano plik Załącznik nr 2 do umowy -dotyczy Części I.pdf
Dodano plik Załączniki od 1b do 7b do SIWZ - dotyczy Części II - do edycji.docx
Dodano plik Załączniki od 1a do 7a do SIWZ - dotyczy Części I - do edycji.docx
Dodano plik Załącznik nr 9-Uchwała nr XX-223-17 Rady Gminy Brenna-Leśnica.pdf
Dodano plik Załącznik nr 8- Uchwała nr XIX-218-17 Rady Gminy Brenna-Kotarz.pdf
Usunięto plik Załącznik nr 8- Uchwała nr XIX-218-17 Rady Gminy Brenna-Kotarz.pdf
Dodano plik Załącznik nr 8- Uchwała nr XIX-218-17 Rady Gminy Brenna-Kotarz.pdf
Dodano plik Załączniki od 1b do 7b do SIWZ - dotyczy Części II.pdf
Dodano plik Załączniki od 1a do 7a do SIWZ - dotyczy Części I.pdf
Dodano plik SIWZ.pdf
Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Szukaj
        Porównaj