Menu Podmiotowe menu ikonka

Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie Gminy Brenna w 2016 r.

 • 08 lutego 2016
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Przedmiot ogłoszenia:

Brenna: Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie Gminy Brenna w 2016 r.
Numer ogłoszenia: 26722 - 2016; data zamieszczenia: 08.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Treść ogłoszenia:

Brenna: Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie Gminy Brenna w 2016 r.
Numer ogłoszenia: 26722 - 2016; data zamieszczenia: 08.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brenna , ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, woj. śląskie, tel. 33 8536222, faks 33 8536370.

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.brenna.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie Gminy Brenna w 2016 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1) Zamówienie polega na wykonaniu remontów cząstkowych dróg gminnych na terenie Gminy Brenna, które obejmują:
a) Remont cząstkowy dróg przy użyciu grysów kamiennych i emulsji asfaltowej - obejmuje płytkie ubytki do 2,5 cm głębokości; remont polega na oczyszczeniu i skropieniu emulsją miejsca uszkodzonego oraz wypełnieniem ubytku mieszaniną grysów i emulsji asfaltowej z zagęszczeniem walcem 4Mg. Przewidywana powierzchnia 5440 m2. Ilość emulsji 34 tony.
b) Remont cząstkowy nawierzchni masą asfaltobetonową w pełnej technologii - obejmuje oczyszczenie ubytku, obcięcie krawędzi i posmarowanie powierzchni asfaltem, ułożenie masy asfaltobetonowej warstwa ścieralna średnia grubość 5cm zagęszczenie mechaniczne i oblanie spoin asfaltem. Powierzchnia ogólna 200 m2. Ilość masy asfaltobetonowej 25 ton.
c) Remont cząstkowy nawierzchni masą asfaltobetonową w niepełnej technologii - obejmuje oczyszczenie posmarowanie asfaltem powierzchni ubytku bez obcięcia krawędzi, ułożenie masy asfaltobetonowej średnia grubość 5cm z zagęszczeniem i oblaniem spoin asfaltem. Powierzchnia 1096 m2.
Ilość masy asfaltobetonowej 137 tony. Wymienione w pkt. 1, 2, 3 ilości w trakcie realizacji zamówienia mogą ulec zmianie, w zależności od potrzeb. Ilości te przyjęte będą do wyceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej, jednakże Zamawiający może zrealizować umowę zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem, do wysokości zabezpieczonych w umowie środków.
2) Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Wykonawca wykona wszelkie inne roboty towarzyszące, tymczasowe, porządkowe i zabezpieczające - niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w tym zaplecza budowy. Rozpoczęcie robót nastąpi po ustaleniu kolejności i technologii remontów w poszczególnych dzielnicach gminy - protokołem przekazania.
3) Warunki techniczne:
a) Przedmiot zamówienia musi być wykonany w technologii zgodnej z warunkami wykonania i odbioru, przedmiarami robót, sztuką budowlaną, przy zachowaniu optymalizacji wykonania.
b) Remontowane drogi winny być oznakowane zgodnie z wymogami Prawa o ruchu drogowym i zgodne z przepisami BHP.
c) Do wykonania zadania będą użyte materiały posiadające atesty, certyfikaty, dopuszczenie do stosowania, nieposiadające uszkodzeń. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w jednym egzemplarzach operatu powykonawczego, zawierającego oświadczenie kierownika budowy, protokoły odbioru technicznego, aprobaty techniczne, atesty na zastosowane materiały.
d) Za wypadki i szkody, które mogą powstać na placu budowy odpowiada wykonawca. Odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich jak i z tytułu zdarzeń losowych przyjmuje na siebie oferent - wykonawca.
e) Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać rygorów wynikających z Prawa budowlanego i ruchu drogowego.
f) W czasie realizacji robót Wykonawca nie będzie utrudniał mieszkańcom i instytucjom dojazdu do posesji, będzie utrzymywał na swój koszt i ryzyko teren robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie zbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:
1) Wykonawca biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 3.000,00 - zł (słownie: trzy tysiące złotych) przed upływem terminu do składania ofert - w pieniądzu na konto Urzędu: Bank Spółdzielczy o/Bielsko - Biała nr 49 8111 0009 2001 0036 9950 0004, (Uwaga! Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert, tj. przed godziną 10:30 w dniu 23 luty 2016 r.).
Ponadto wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej , z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.
- gwarancjach bankowych
- gwarancjach ubezpieczeniowych
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158 z późn. zm.)
2) Wpłaty dokonywane przelewem lub przekazem powinny mieć na przelewie lub przekazie wyraźny napis WADIUM - Przetarg na - Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie Gminy Brenna w 2016 r. Wniesienie wadium w formie innej niż w pieniądzu, dopuszczonej przez ustawę Prawo zamówień publicznych i nie wymagającej zgody Zamawiającego, należy oryginał dokumentu zdeponować u Skarbnika Gminy Brenna w siedzibie Zamawiającego (pok. nr 4 w godz. pracy Urzędu tj. od wtorku do czwartku w godz. od 730 do 1530 , w poniedziałek 730 do 1630, w piątek w godz. 730 do 1430 ).
3) Do oferty należy dołączyć oryginał lub kopię poświadczoną za zgodnością z oryginałem dowodu wniesienia wadium w pieniądzu, a w przypadku gwarancji - kopię gwarancji również poświadczoną za zgodnością z oryginałem.
4) Warunki zwrotu wadium i utraty wadium określa artykuł 46 ustawy Pzp, przy czym należy pamiętać, że Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 , z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki rachunkowej o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszą .
5) Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP.
6) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1 - 4 ustawy Pzp.
7) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2a do SIWZ.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi udokumentować, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał należycie dwie roboty o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia (tzn. budowa lub remont dróg o nawierzchni utwardzonej masa bitumiczną, emulsja asfaltową i grysami kamiennymi). Aby spełnić ten warunek, roboty na które powołuje się wykonawca muszą być ukończone, a wartość każdej z nich musi być równa lub większa od kwoty 100 000,00 zł brutto. Ocena spełnienia warunku zostanie przeprowadzona na podstawie oświadczenia - zał. nr 3 do SIWZ i poświadczenia, że roboty te zostały wykonane należycie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2a do SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać że dysponuje lub będzie dysponował przy wykonywanych pracach przynajmniej jedną osobą przyjmującą obowiązki kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w zakresie kierowania i nadzorowania prac drogowych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Ocena spełnienia warunku zostanie przeprowadzona na podstawie załącznika nr 4 do SIWZ - wykaz osób.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2a do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Formularz Oferty (wzór formularza oferty określony został w załączniku nr 1 do SIWZ) wraz z zawartymi w nim oświadczeniami i częścią zamówienia powierzoną podwykonawcom; b) Kosztorys ofertowy uproszczony lub szczegółowy sporządzony w oparciu o przedmiar robót - załącznik nr 9 do SIWZ. b) Oryginał pełnomocnictwa udzielonego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego. c) Potwierdzenie wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 97
 • 2 - Gwarancja - 3

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Działając zgodnie z Art. 144 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w stosunku do oferty w szczególności w przypadkach:
1/ Zmian ogólnych:
a) zmiany będące skutkiem poprawy oczywistej pomyłki pisarskiej bądź rachunkowej,
b) zmiany stanu prawnego, mające wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
2/ Zmian wpływających na termin wykonania umowy:
a) możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeżeli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub jest efektem działania siły wyższej lub przyczyn obiektywnych niezależnych od Wykonawcy.
3/ Zmian wpływających na wynagrodzenie: a) możliwa jest zmiana postanowień umowy, w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług ( VAT );
b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy będąca następstwem przyjęcia odmiennych założeń projektowych od stwierdzonego stanu faktycznego (roboty zaniechane); w takim przypadku Zamawiający zapłaci wynagrodzenie z tytułu wykonania części przedmiotu umowy.
4/ Innych zmian - z zastrzeżeniem art. 140 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
a) Zmiany Podwykonawcy, który - zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych - będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia. W takim przypadku WYKONAWCA jest zobowiązany zaproponować innego Podwykonawcę spełniającego na dzień składania ofert warunki określone przez ZAMAWIAJĄCEGO w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów określonych w rozdz. 4 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia postępowania .
b) Zmiany Podwykonawcy realizującego zakres robót, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w § 8 wzoru umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.brenna.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, pok. nr 26.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.02.2016 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, Biuro Podawcze.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

Numer ogłoszenia: 26760 - 2016; data zamieszczenia: 08.02.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 26722 - 2016 data 08.02.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, woj. śląskie, tel. 33 8536222, fax. 33 8536370.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać:

 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.1.5.
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających. Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w ww. artykule, Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia Wykonawcy robót uzupełniających - stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień związanych z ewentualnym wykonaniem nowych uzupełnień dróg..
 
Data otwarcia ofert: 2016-02-23 11:00:00
Data składania ofert: 2016-02-23 10:30:00
Data wpłaty wadium: 2016-02-23 10:30:00
Podmiot publikujący: Urząd Gminy Brenna
Wytworzył: Barbara Stec-Czyż 2016-02-08
Opublikował w BIP: Barbara Stec-Czyż 2016-02-08 10:05:00
Liczba wyświetleń: 1065
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2016-04-19 08:28:51 Przeniesiono do archiwum
Przeniesiono do Archiwum
Dodano plik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
Dodano plik Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf
Dodano plik Remonty cząstkowe pdf.pdf
Dodano plik SIWZ+załączniki.zip
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Szukaj
        Porównaj