Menu Podmiotowe menu ikonka

Remont siedzisk widowni amfiteatru w Parku Turystyki w Brennej Centrum

  • 03 listopada 2014

Przedmiot przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest remont siedzisk widowni amfiteatru w Parku Turystyki w Brennej Centrum w oparciu o dokumentację budowlano - wykonawczą, wykonaną przez INFO MARK Ciućka Marek ul. Beskidzka 5, 44-200 Rybnik. W ramach zadania wykonać należy: - demontaż istniejących siedzisk z tworzywa sztucznego - 700 m - demontaż istniejących balustrad- 63 mb - konserwacja istniejących elementów betonowych - 1141,25 m2 - okładziny kamienne istniejących murków - 598 m2 - montaż siedzisk drewnianych z listew 4 x 7 cm - 700 mb - montaż balustrad ze stali nierdzewnej - 63 mb - konserwacja cokołu od strony ul. Wyzwolenia - 31,5 m2 Szczegółowy zakres robót określa: 1/ dokumentacja projektowa Załącznik nr 9 do SIWZ 2/ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Załącznik nr 7 do SIWZ 3/ Przedmiar robót - Załącznik nr 6 do SIWZ . 2. Dokumentacja techniczna znajduje się również do wglądu w siedzibie zamawiającego pok. nr 26 od poniedziałku do czwartku w godz. od 730 do 1530, w piątek od 730 do 1430. 3. Wykonawca wykona wszelkie inne roboty towarzyszące, tymczasowe, porządkowe i zabezpieczające - niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia i funkcjonowania obiektu, w tym zaplecza budowy. 4.Wykonawca zobowiązany jest do: - realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami prawa budowlanego, wiedzą i sztuką techniczną, zaleceniami jednostek uzgadniających, obowiązującymi normami technicznymi, - wykonanie wszystkich prac związanych z opracowaniem i wdrożeniem projektu czasowej organizacji ruchu oraz oznakowaniem i zabezpieczeniem terenu budowy zgodnie z przepisami BHP, - po zakończeniu robót uporządkowania terenu najpóźniej w ciągu 14 dni, - usunięcia na własny koszt skutków awarii które zostały spowodowane przez Wykonawcę, - złożenia w dwóch egzemplarzach operatu powykonawczego, zawierającego Dziennik Budowy, oświadczenie kierownika budowy, protokoły z prób szczelności, protokoły odbioru technicznego badań i sprawdzeń, deklaracje zgodności, atesty, wyniki pomiarów, badań, instrukcje eksploatacyjne, protokoły pomontażowe, gwarancje i wszystkie inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia prawidłowości wykonania robót. - Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany z zastosowaniem materiałów i urządzeń zgodnych z dokumentacją projektową, normami polskimi, posiadających wymagane przepisami dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz zgodne z wymaganiami Zamawiającego i nadzoru autorskiego. Materiały będą poddawane na bieżąco testom w miejscu wyprodukowania lub na placu budowy, jakich wymagać będzie Zamawiający. - Wykonawca zapewni instrumenty, robociznę i materiały potrzebne do wykonania testów i zbadania jakości, wagi lub ilości użytych materiałów oraz dostarczy przed ich użyciem próbki i dokumenty świadczące o ich dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. Wszystkie próbki i dokumenty dostarczy Wykonawca na własny koszt. Koszty przeprowadzenia testów ponosi Wykonawca. 5. Tam gdzie w dokumentacji projektowej lub przedmiarach, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub wskazane normy, o których mowa w art. 30 ust 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ..

Treść przetargu:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.brenna.org.pl Brenna: Remont siedzisk widowni amfiteatru w Parku Turystyki w Brennej Centrum Numer ogłoszenia: 230631 - 2014; data zamieszczenia: 03.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brenna , ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, woj. śląskie, tel. 033 8536222, faks 033 8536370. Adres strony internetowej zamawiającego: www.brenna.org.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont siedzisk widowni amfiteatru w Parku Turystyki w Brennej Centrum. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont siedzisk widowni amfiteatru w Parku Turystyki w Brennej Centrum w oparciu o dokumentację budowlano - wykonawczą, wykonaną przez INFO MARK Ciućka Marek ul. Beskidzka 5, 44-200 Rybnik. W ramach zadania wykonać należy: - demontaż istniejących siedzisk z tworzywa sztucznego - 700 m - demontaż istniejących balustrad- 63 mb - konserwacja istniejących elementów betonowych - 1141,25 m2 - okładziny kamienne istniejących murków - 598 m2 - montaż siedzisk drewnianych z listew 4 x 7 cm - 700 mb - montaż balustrad ze stali nierdzewnej - 63 mb - konserwacja cokołu od strony ul. Wyzwolenia - 31,5 m2 Szczegółowy zakres robót określa: 1/ dokumentacja projektowa Załącznik nr 9 do SIWZ 2/ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Załącznik nr 7 do SIWZ 3/ Przedmiar robót - Załącznik nr 6 do SIWZ . 2. Dokumentacja techniczna znajduje się również do wglądu w siedzibie zamawiającego pok. nr 26 od poniedziałku do czwartku w godz. od 730 do 1530, w piątek od 730 do 1430. 3. Wykonawca wykona wszelkie inne roboty towarzyszące, tymczasowe, porządkowe i zabezpieczające - niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia i funkcjonowania obiektu, w tym zaplecza budowy. 4.Wykonawca zobowiązany jest do: - realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami prawa budowlanego, wiedzą i sztuką techniczną, zaleceniami jednostek uzgadniających, obowiązującymi normami technicznymi, - wykonanie wszystkich prac związanych z opracowaniem i wdrożeniem projektu czasowej organizacji ruchu oraz oznakowaniem i zabezpieczeniem terenu budowy zgodnie z przepisami BHP, - po zakończeniu robót uporządkowania terenu najpóźniej w ciągu 14 dni, - usunięcia na własny koszt skutków awarii które zostały spowodowane przez Wykonawcę, - złożenia w dwóch egzemplarzach operatu powykonawczego, zawierającego Dziennik Budowy, oświadczenie kierownika budowy, protokoły z prób szczelności, protokoły odbioru technicznego badań i sprawdzeń, deklaracje zgodności, atesty, wyniki pomiarów, badań, instrukcje eksploatacyjne, protokoły pomontażowe, gwarancje i wszystkie inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia prawidłowości wykonania robót. - Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany z zastosowaniem materiałów i urządzeń zgodnych z dokumentacją projektową, normami polskimi, posiadających wymagane przepisami dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz zgodne z wymaganiami Zamawiającego i nadzoru autorskiego. Materiały będą poddawane na bieżąco testom w miejscu wyprodukowania lub na placu budowy, jakich wymagać będzie Zamawiający. - Wykonawca zapewni instrumenty, robociznę i materiały potrzebne do wykonania testów i zbadania jakości, wagi lub ilości użytych materiałów oraz dostarczy przed ich użyciem próbki i dokumenty świadczące o ich dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. Wszystkie próbki i dokumenty dostarczy Wykonawca na własny koszt. Koszty przeprowadzenia testów ponosi Wykonawca. 5. Tam gdzie w dokumentacji projektowej lub przedmiarach, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub wskazane normy, o których mowa w art. 30 ust 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2015. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 1.000,00 - zł ( słownie jeden tysiąc złotych.) przed upływem terminu do składania ofert - w pieniądzu na konto Urzędu: w PEKAO nr 96 1240 4142 1111 0010 4292 4657 (za datę wniesienia wadium w pieniądzu liczy się datę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego). Ponadto wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej , z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. - gwarancjach bankowych - gwarancjach ubezpieczeniowych - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158 z późn. zm.) 2. Wpłaty dokonywane przelewem lub przekazem powinny mieć na przelewie lub przekazie wyraźny napis WADIUM - Przetarg na Remont siedzisk widowni amfiteatru w Parku Turystyki w Brennej Centrum. Wniesienie wadium w formie innej niż w pieniądzu, dopuszczonej przez ustawę Prawo zamówień publicznych i nie wymagającej zgody Zamawiającego, należy zdeponować u Skarbnika Gminy Brenna w siedzibie Zamawiającego (pok. nr 4 w godz. pracy urzędu tj. od wtorku do czwartku w godz. od 730 do 1530 , w poniedziałek 730 do 1630, w piątek w godz. 730 do 1430 ). 3. Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium, a w przypadku gwarancji - również kopię gwarancji. 4. Warunki zwrotu wadium i utraty wadium określa artykuł 46 ustawy Pzp, przy czym należy pamiętać, że Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowe, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej - art. 46 ust. 4a, 5 Pzp. Zapis j.w. winien mieć również odzwierciedlenie, we wszystkich gwarancjach czy poręczeniach, wnoszonych w formie innej niż pieniężnej. 5. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP. 6. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1 - 4 ustawy Pzp. 7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Dysponują osobą z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi, pozwalającymi na kierowanie robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, które posiadają prawo pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budowlanych oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z późn. zm.) lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami) tj. osoba której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (świadczenie usług transgranicznych). III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1/ Formularz oferty według załączonego wzoru (załącznik nr 1 do SIWZ). 2/ W przypadku, gdy dokumenty przetargowe podpisują inne osoby niż ujawnione w rejestrach, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez osoby upoważnione, z zaznaczeniem zakresu i okresu udzielonego pełnomocnictwa. 3/ W przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu. W przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, należy dołączyć do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium 6. Oferty składane wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) 1. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwóch lub więcej wykonawców, pod warunkiem, że wykonawcy działający wspólnie ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i do podpisania umowy o zamówienie publiczne w przypadku jego uzyskania. Dokument pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1 - Cena - 90 2 - Gwarancja - 10 IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1.Działając zgodnie z Art. 144 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w stosunku do oferty w szczególności w przypadkach: 1/ Zmian ogólnych: a)zmiany będące skutkiem poprawy oczywistej pomyłki pisarskiej bądź rachunkowej, b) zmiany stanu prawnego, mające wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 2/ Zmian wpływających na termin wykonania umowy: a) możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeżeli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub jest efektem działania siły wyższej lub przyczyn obiektywnych niezależnych od Wykonawcy. 3/ Zmian wpływających na wynagrodzenie: a) możliwa jest zmiana postanowień umowy, w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług ( VAT ) 4/ Innych zmian - z zastrzeżeniem art. 140 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 1) Zmiany Podwykonawcy, który - zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych - będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia. W takim przypadku WYKONAWCA jest zobowiązany zaproponować innego Podwykonawcę spełniającego na dzień składania ofert warunki określone przez ZAMAWIAJĄCEGO w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów określonych w rozdz. 4 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia postępowania . 2) Zmiany Podwykonawcy realizującego zakres robót, o którym mowa w art. 34 ust. 4 Prawa zamówień publicznych, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w § 9 niniejszej umowy. 2 IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.brenna.org.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Brennej ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna pok. 26. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.11.2014 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy w Brennej ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna Biuro podawcze. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiot zamówienia współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach priorytetu III w ramach poddziałania 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna - podmioty publiczne.. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Data składania ofert: 2014-11-19 10:30:00
Data otwarcia ofert: 2014-11-19 11:00:00
Data wpłaty wadium: 2014-11-19 10:30:00
Podmiot publikujący:
Wytworzył: Ewa Maśnik 2014-11-03
Opublikował w BIP: Dariusz Jakubiec 2014-11-03 10:30:00
Liczba wyświetleń: 3372
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2015-03-11 13:20:07 Przeniesiono do archiwum
Dodano plik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
Dodano plik Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf
Dodano plik Zapytanie i wyjaśnienia 2.pdf
Dodano plik Zapytania i wyjaśnienia 1.pdf
Dodano plik SIWZ.zip
Dariusz Jakubiec
Dariusz Jakubiec
Dariusz Jakubiec
Dariusz Jakubiec
Dariusz Jakubiec
Dariusz Jakubiec
Szukaj
        Porównaj