Menu Podmiotowe menu ikonka

Remont drogi gminnej ul. Długa w Górkach Wielkich, długość odcinka 410 m

 • 06 maja 2015
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Przedmiot ogłoszenia:


Brenna: Remont drogi gminnej ul. Długa w Górkach Wielkich, długość odcinka 410 m
Numer ogłoszenia: 105054 - 2015; data zamieszczenia: 06.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Treść ogłoszenia:

Brenna: Remont drogi gminnej ul. Długa w Górkach Wielkich, długość odcinka 410 m
Numer ogłoszenia: 105054 - 2015; data zamieszczenia: 06.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brenna , ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, woj. śląskie, tel. 033 8536222, faks 033 8536370.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi gminnej ul. Długa w Górkach Wielkich, długość odcinka 410 m.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu drogi gminnej ul. Długa w Górkach Wielkich, km 0+374 - km 0+784 długość odcinka 410 m.

2) Zakres robót obejmuje:

a/ Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni-1244m2;

b/ Ręczne profilowanie nierówności nawierzchni istniejącej 25t;

c/ Ułożenie warstwy wiążącej asfaltobetonu gr.4cm , oraz warstwy ścieralnej asfaltobetonu gr.4cm na powierzchni 1244m2;

d/ Wykonanie profilowania terenu ,ułożenie podbudowy z mieszanki kruszyw łamanych gr.10cm, oraz nawierzchni asfaltobetonowej gr. 5cm na wjazdach do posesji zgodnie z przedmiarem robót. 120m2

e/ Ścinanie ,profilowanie i utwardzenie poboczy mieszanką kruszywa łamanego o grubości 15cm, szerokości 30cm obustronnie. Pobocza należy utrwalić grysami i emulsją asfaltową dwukrotnie. 46,8m2;

f/ Wykonanie 4szt po 5m cieków odwadniających poprzez odciśnięcie w masie asfaltobetonowej łat drewnianych 80mmx50mm. 20m pod katem 450 do osi jezdni;

g/ Ułożenie cieku betonowego z elementów prefabrykowanych 44x50x31 typu -korytko górskie- na ławie z betonu B-15 grubości 10cm i podbudowie z piasku lub żwiru 6cm wraz z robotami ziemnymi. 78mb w km 0+694-0+778;

h/ Profilowanie skarp na całej długości cieku . 78m2;

i/ Ułożenie cieku zamkniętego betonowego z rusztem żeliwnym klasy D-400 na ławie z betonu B-15 z uwzględnieniem robót ziemnych i rozbiórkowych oraz obsypaniem cieku kruszywem.12m /Rozjazd z ul. Jasną/;

j/ Montaż studzienki betonowej 62x25x70cm D-400 z rusztem żeliwnym. 1szt;

k/ Asfaltobeton wa-wa ścieralna 5 cm w obrębie cieku z rusztem żeliw. 12m2;

l/ Oczyszczenie rowu z namułu grubości do 20cm z wyprofilowaniem skarp rowu na długości 60mb; ł/Ułożenie cieku betonowego z elementów 50x50x10 na ławie z betonu B-15. z wyprofilowaniem podłoża (rów na długości 10m);

m/Umocnienie skarp rowu płytami ażurowymi betonowymi 40x60x10 na zaprawie cementowej z wyprofilowaniem podłoża. 12m2. .

Szczegółowy zakres zadań wykonawcy zamówienia opisany został w przedmiarze robót oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.00-0, 45.23.31.40-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

1) Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 2.000,00 - zł (słownie: dwa tysiące złotych) przed upływem terminu do składania ofert - w pieniądzu na konto Urzędu: Bank Spółdzielczy o/Bielsko - Biała nr 49 8111 0009 2001 0036 9950 0004, (Uwaga! Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert, tj. przed godziną 10:30 w dniu 21 maja 2015 r.). Ponadto wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej , z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. - gwarancjach bankowych - gwarancjach ubezpieczeniowych - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158 z późn. zm.)

2) Wpłaty dokonywane przelewem lub przekazem powinny mieć na przelewie lub przekazie wyraźny napis -WADIUM - Przetarg na -Remont drogi gminnej ul. Długa w Górkach Wielkich, długość odcinka 410 m - Wniesienie wadium w formie innej niż w pieniądzu, dopuszczonej przez ustawę Prawo zamówień publicznych i nie wymagającej zgody Zamawiającego, należy zdeponować u Skarbnika Gminy Brenna w siedzibie Zamawiającego (pok. nr 4 w godz. pracy urzędu tj. od wtorku do czwartku w godz. od 730 do 1530 , w poniedziałek 730 do 1630, w piątek w godz. 730 do 1430 ).

3) Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium, a w przypadku gwarancji - również kopię gwarancji.

4) Warunki zwrotu wadium i utraty wadium określa artykuł 46 ustawy Pzp, przy czym należy pamiętać, że Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 , z przyczyn lezących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki rachunkowej o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszą - art.46 ust. 4a, 5 Pzp. Zapis j.w. winien mieć również odzwierciedlenie, we wszystkich gwarancjach czy poręczeniach, wnoszonych w formie innej niż pieniężnej.

5) Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP.

6) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1 - 4 ustawy Pzp.

7) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2a do SIWZ.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi udokumentować, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał należycie dwie roboty o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia (budowa lub remont dróg o nawierzchni utwardzonej masą asfaltową). Aby spełnić ten warunek, roboty na które powołuje się wykonawca muszą być ukończone, a wartość każdej z nich musi być równa lub większa od kwoty 100 000,00 zł brutto. Ocena spełnienia warunku zostanie przeprowadzona na podstawie oświadczenia zał. nr 2a do SIWZ i zał. nr 3 do SIWZ - wykaz dostaw oraz dowodów, że dostawy te zostały wykonane należycie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2a do SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać że dysponuje lub będzie dysponował przy wykonywanych pracach przynajmniej jedną osobą przyjmującą obowiązki kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej do kierowania robotami budowlanymi. Ocena spełnienia warunku zostanie przeprowadzona na podstawie załącznika nr 2a do SIWZ i zał. 4 do SIWZ - wykaz osób.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2a do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Formularz Oferty (wzór formularza oferty określony został w załączniku nr 1 do SIWZ) wraz z zawartymi w nim oświadczeniami i częścią zamówienia powierzoną podwykonawcom;

b) Oryginał pełnomocnictwa udzielonego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.

c) Potwierdzenie wniesienia wadium;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Gwarancja - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) Zgodnie z brzmieniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty z zastrzeżeniem ust.2.

2) Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty jeżeli konieczność wprowadzania takich zmian wynika z następujących okoliczności:

2.1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w następstwie:

a) zlecenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy,

b) zlecenia przez Zamawiającego wykonania robót dodatkowych, jeżeli terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy,

c) konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów,

d) wstrzymania przez Zamawiającego lub upoważnione do tego podmioty i organy realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy,

e) okoliczności będących następstwem siły wyższej uznanych przez Zamawiającego, poprzez wpis do dziennika budowy. Przez wystąpienie zdarzeń siły wyższej należy rozumieć zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do uniknięcia nawet w przypadku maksymalnej staranności Stron, uznanych przez Zamawiającego. Termin wykonania umowy ulega odpowiednio wydłużeniu o okres trwania tych okoliczności celem dokończenia przedmiotu umowy w sposób należyty.

2. 2) Zmiany wynagrodzenia, w następstwie:

a) ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zwiększenia wartości umowy w przypadku podniesienia stawki podatku VAT,

b) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy będącej następstwem przyjęcia odmiennych założeń projektowych od stwierdzonego stanu faktycznego (roboty zaniechane). W takim przypadku Zamawiający zapłaci wynagrodzenie z tytułu wykonania części przedmiotu umowy.

2.3) Zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. danych teleadresowych Wykonawcy; Zamawiającego itp.).

2.4) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

2.5) Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2.6) Zmiany podwykonawcy, będącego jednocześnie podmiotem trzecim, na którego zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności - aneks do umowy. 4. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.brenna.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna pok. nr 26.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.05.2015 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, Biuro Podawcze.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 
Data otwarcia ofert: 2015-05-21 11:00:00
Data składania ofert: 2015-05-21 10:30:00
Data wpłaty wadium: 2015-05-21 10:30:00
Podmiot publikujący: Urząd Gminy Brenna
Wytworzył: Barbara Stec-Czyż 2015-05-06
Opublikował w BIP: Barbara Stec-Czyż 2015-05-06 13:18:00
Modyfikował: Dariusz Jakubiec 2015-05-28 11:39:12
Liczba wyświetleń: 1192
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2015-05-28 11:39:12 Dodano plik ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
Dodano plik Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf
Dodano plik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
Dodano plik modyfikacja SIWZ.pdf
Dodano plik zapytania+wyjaśnienia-1.pdf
Dodano plik Specyfikacja techniczna+przedmiar+mapy.zip
Dodano plik SIWZ+załączniki.zip
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Szukaj
        Porównaj