Menu Podmiotowe menu ikonka

Przebudowa sieci uzbrojenia terenu (gazowej i wodociągowej oraz linii energetycznej - napowietrznej) przy ulicy Zielonej w Brennej Centrum

 • 25 lipca 2016
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Przedmiot ogłoszenia:

Brenna: Przebudowa sieci uzbrojenia terenu (gazowej i wodociągowej oraz linii energetycznej - napowietrznej) przy ulicy Zielonej w Brennej Centrum
Numer ogłoszenia: 153451 - 2016; data zamieszczenia: 25.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Treść ogłoszenia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

 

Brenna: Przebudowa sieci uzbrojenia terenu (gazowej i wodociągowej oraz linii energetycznej - napowietrznej) przy ulicy Zielonej w Brennej Centrum
Numer ogłoszenia: 153451 - 2016; data zamieszczenia: 25.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brenna , ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, woj. śląskie, tel. 33 8536222, faks 33 8536370.

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.brenna.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa sieci uzbrojenia terenu (gazowej i wodociągowej oraz linii energetycznej - napowietrznej) przy ulicy Zielonej w Brennej Centrum.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1) Zamówienie polega na przebudowie sieci uzbrojenia terenu (sieci gazowej, wodociągowej oraz linii energetycznej - napowietrznej) przeznaczonego na powiększenie cmentarza w Brennej Centrum przy ulicy Zielonej w oparciu o dokumentację budowlano - wykonawczą, wykonaną przez: - Usługi Projektowe i Nadzory Józef Lichoń, ul. Fabryczna 9, 43-430 Skoczów - przebudowa sieci gazowej oraz sieci wodociągowej, - Usługi Projektowe Pomiary Elektryczne Urządzeń Instalacji Elektrycznych Marian Babiarz, ul. Z. Kossak 12/33, 43-400 Cieszyn - przebudowa linii energetycznej - napowietrznej.
2) W ramach zadania wykonać należy:
a) przebudowę średnioprężnej sieci gazowej na sieć z rur PE 100 RC typoszeregu SDR 11 o średnicy 110 x 10,0mm o łącznej długości 170m;
b) przebudowę stalowej sieci wodociągowej Dn 100 na sieć z rur wodociągowych PE 100 szeregu SDR 17 o średnicy 110 x 6,6mm o łącznej długości 183m;
c) przebudowę napowietrznej linii energetycznej obejmującą demontaż napowietrznej linii SN 15kV na odcinku między słupami nr 22322 - 22338 (dwa przęsła linii) i połączenie jej linią kablową 3 x XUHAKXs 1 x 120mm2 o długości 190m.
3) Standard i zakres wykonania zadania określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, które stanowią integralną część niniejszej SIWZ.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.20.00-2, 45.23.14.00-9, 45.31.00.00-3, 45.23.12.20-3, 45.23.21.50-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:
1) Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 1.500,00 - zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) przed upływem terminu do składania ofert - w pieniądzu na konto Urzędu: Bank Spółdzielczy o/Bielsko - Biała nr 49 8111 0009 2001 0036 9950 0004, (Uwaga! Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert, tj. przed godziną 10:30 w dniu 09.08.2016 r.).
Ponadto wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.
- gwarancjach bankowych
- gwarancjach ubezpieczeniowych
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158 z późn. zm.)
2) Wpłaty dokonywane przelewem lub przekazem powinny mieć na przelewie lub przekazie wyraźny napis - WADIUM - Przetarg na Przebudowę sieci uzbrojenia terenu (gazowej i wodociągowej oraz linii energetycznej - napowietrznej) przy ulicy Zielonej w Brennej Centrum. Wniesienie wadium w formie innej niż w pieniądzu, dopuszczonej przez ustawę Prawo zamówień publicznych i nie wymagającej zgody Zamawiającego, należy oryginał dokumentu zdeponować u Skarbnika Gminy Brenna w siedzibie Zamawiającego (pok. nr 4 w godz. pracy Urzędu tj. od wtorku do czwartku w godz. od 7.30 do 15.30 , w poniedziałek 7.30 do 16.30, w piątek w godz. 7.30 do 14.30 ).
3) Do oferty należy dołączyć oryginał lub kopię poświadczoną za zgodnością z oryginałem dowodu wniesienia wadium w pieniądzu, a w przypadku gwarancji -kopię gwarancji również poświadczoną za zgodnością z oryginałem.
4) Warunki zwrotu wadium i utraty wadium określa artykuł 46 ustawy Pzp, przy czym należy pamiętać, że Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 , z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki rachunkowej o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszą .
5) Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP.
6) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1 - 4 ustawy Pzp.
7) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2a do SIWZ.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane [zamówienie] związane z przedmiotem zamówienia oraz do niego proporcjonalne.
   Uwaga: Jako zamówienia potwierdzające spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia, Zamawiający rozumie roboty budowlane zrealizowane (zakończone i odebrane protokołem końcowym), czyli:
   - co najmniej 1 robotę budowlaną polegająca na budowie lub przebudowie sieci wodociągowej lub gazowej i o wartości nie mniejszej niż 70.000,00 zł brutto;
   oraz
   - co najmniej 1 robotę budowlaną polegająca na budowie lub przebudowie sieci energetycznej i o wartości nie mniejszej niż 60.000,00 zł brutto.
   Wykonawca udokumentuje, że ww. roboty zostały wykonane należycie.
   Ocena spełnienia warunku zostanie przeprowadzona na podstawie analizy oświadczenia zał. nr 2a do SIWZ i zał. nr 3 do SIWZ oraz poświadczenia, że roboty te zostały wykonane należycie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2a do SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował przy wykonywanych pracach przynajmniej Kierownikiem budowy, który posiada:
   - uprawnienia budowlane, specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nadane zgodnie z ustawą Prawo Budowlane do kierowania robotami budowlanymi (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów),
   - uprawnienia o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nadane zgodnie z ustawą Prawo Budowlane do kierowania robotami budowlanymi (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów).
   Wykonawca złoży oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
   Ocena spełnienia warunku zostanie przeprowadzona na podstawie analizy załącznika nr 2a do SIWZ i załącznika nr 4 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2a do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Formularz Oferty (wzór formularza oferty określony został w załączniku nr 1 do SIWZ) wraz z zawartymi w nim oświadczeniami i częścią zamówienia powierzoną podwykonawcom;
b) Oryginał pełnomocnictwa udzielonego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego;
c) Potwierdzenie wniesienia wadium;
d) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, zgodnie z pkt. 9 SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 94
 • 2 - Gwarancja - 6

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Działając zgodnie z Art. 144 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w stosunku do oferty w szczególności w przypadkach:
a/ Zmian ogólnych:
- zmiany będące skutkiem poprawy oczywistej pomyłki pisarskiej bądź rachunkowej,
- zmiany stanu prawnego, mające wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.
b/ Zmian wpływających na termin wykonania umowy:
- zlecenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy,
- konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów,
- wstrzymania przez Zamawiającego lub upoważnione do tego podmioty i organy realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy,
- konieczności wykonania określonych czynności lub robót przez podmioty trzecie niezależne od Wykonawcy i Zamawiającego, co uniemożliwia prowadzenie lub kontynuację robót.
- okoliczności będących następstwem siły wyższej uznanych przez Zamawiającego, poprzez wpis do dziennika budowy. Przez wystąpienie zdarzeń siły wyższej należy rozumieć zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do uniknięcia nawet w przypadku maksymalnej staranności Stron, uznanych przez Zamawiającego. Termin wykonania umowy ulega odpowiednio wydłużeniu o okres trwania tych okoliczności celem dokończenia przedmiotu umowy w sposób należyty.
c/ Zmian wpływających na wynagrodzenie:
- rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy będącej następstwem przyjęcia odmiennych założeń projektowych od stwierdzonego stanu faktycznego (roboty zaniechane). W takim przypadku Zamawiający zapłaci wynagrodzenie z tytułu wykonania części przedmiotu umowy.
- ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości umowy w przypadku podniesienia stawki podatku VAT.
d/ Innych zmian - z zastrzeżeniem art. 140 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
- zmiany Podwykonawcy, który - zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych - będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany zaproponować innego Podwykonawcę spełniającego na dzień składania ofert warunki określone przez Zamawiającego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów określonych w pkt. 9.2 SIWZ.
- zmiany Podwykonawcy realizującego zakres robót, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w § 9 niniejszej umowy. e/ Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.brenna.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, pok. nr 26.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.08.2016 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, Biuro Podawcze - parter.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Data otwarcia ofert: 2016-08-09 11:00:00
Data składania ofert: 2016-08-09 10:30:00
Data wpłaty wadium: 2016-08-09 10:30:00
Podmiot publikujący: Urząd Gminy Brenna
Wytworzył: Barbara Stec-Czyż 2016-07-25
Opublikował w BIP: Barbara Stec-Czyż 2016-07-25 10:25:00
Liczba wyświetleń: 1033
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2016-09-30 12:15:43 Przeniesiono do archiwum
Przeniesiono do Archiwum
Dodano plik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
Dodano plik Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf
Dodano plik SSTWiOR, Projekt, Przedmiary- zał.9.zip
Dodano plik Wzór umowy - zał.8.doc.zip
Dodano plik SIWZ+załączniki od 1 do 7.zip
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Szukaj
        Porównaj