Menu Podmiotowe menu ikonka

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania p.n. "Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 (wraz z robotami towarzyszącymi) w Górkach Małych

 • 06 czerwca 2016
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Treść ogłoszenia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Brenna: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 1 (wraz z robotami towarzyszącymi) w Górkach Małych
Numer ogłoszenia: 70577 - 2016; data zamieszczenia: 06.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brenna , ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, woj. śląskie, tel. 33 8536222, faks 33 8536370.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brenna.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 1 (wraz z robotami towarzyszącymi) w Górkach Małych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1) Zamówienie polega na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją p.n. - Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 (wraz z robotami towarzyszącymi) w Górkach Małych - zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót opracowaną przez firmę INFOMARK Ciućka Marek, ul. Beskidzka 5, 44-200 Rybnik. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa Przedszkola Publicznego nr 1 przy ul. Zalesie 3 w Górkach Małych o dwa oddziały przedszkolne zlokalizowane w nowoprojektowanym skrzydle budynku, które będzie powiązane komunikacyjnie z istniejącym przedszkolem. Kubatura części projektowanej wynosi 2 049,30 m3.
2) Zakres rzeczowy obejmuje nadzór nad:
a) budową skrzydła o trzech kondygnacjach (piwnice, parter i I piętro),
b) wykonaniem nad częścią projektowaną dachu dwuspadowego,
c) przebudową istniejącej klatki schodowej (rozbiórka istniejących schodów i wykonaniem nowych płyt stropowych),
d) wykonaniem łącznika (klatki schodowej) stanowiącej komunikację pionową całego przedszkola po rozbudowie,
e) przebudową i doposażeniem istniejącej kuchni w celu usprawnienia procesu technologii przygotowania posiłków w przedszkolu,
f) wykonaniem nowych, zadaszonych schodów wejściowych zewnętrznych,
g) wykonaniem ciągów komunikacyjnych z kostki brukowej betonowej jako infrastruktury towarzyszącej rozbudowanego obiektu,
h) wykonaniem instalacji wodno - kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz montażem pompy ciepła dla rozbudowanej i przebudowanej części budynku przedszkola,
i) wykonaniem wewnętrznej instalacji gazowej dla rozbudowanej i przebudowanej części budynku przedszkola,
j) wykonaniem instalacji elektrycznej i fotowoltaicznej dla rozbudowanej i przebudowanej części budynku przedszkola wraz z podłączeniem, uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej oraz uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego zgody na sprzedaż nadwyżki wytworzonej energii do sieci.
3) Do podstawowych obowiązków i czynności Wykonawcy należy:
a) pełnienie nadzoru zgodnie z obowiązująca ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290),
b) realizowanie Nadzoru inwestorskiego zgodnie z postanowieniami projektu umowy, która stanowi integralną część SIWZ - załącznik nr 8 do SIWZ.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 73.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zmawiający nie wymaga wnoszenia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2a do SIWZ.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych - co najmniej 2 usługi, o wartości każda z nich powyżej 50 000,00 zł brutto, polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad budową lub przebudową obiektu użyteczności publicznej lub zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - oraz udokumentuje że usługi te zostały zrealizowane lub są realizowane należycie. Ocena spełnienia warunku zostanie przeprowadzona na podstawie oświadczenia zał. nr 2a do SIWZ i zał. nr 3 do SIWZ i poświadczenia, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2a do SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać że dysponuje lub będzie dysponował przy wykonaniu zamówienia osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacją na temat ich kwalifikacjach zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o dysponowaniu tymi osobami;
   Zamawiający wymaga:
   - 1 osoby jako koordynatora specjalistów, posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
   - 1 osoby posiadającej uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych bez ograniczeń,
   - 1 osoby w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
   lub odpowiadające im uprawnienia, zdobyte poza granicami Polski, a uznane na podstawie przepisów odrębnych poprzez właściwe odwołanie do aktualnych przepisów Prawa budowlanego o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r, poz. 65), a także ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2014, poz. 1946). Wykonawca złoży oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Ocena spełnienia warunku zostanie przeprowadzona na podstawie załącznika nr 2a do SIWZ i zał. 4 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2a do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Formularz Oferty (wzór formularza oferty określony został w załączniku nr 1 do SIWZ) wraz z zawartymi w nim oświadczeniami i częścią zamówienia powierzoną podwykonawcom;
b) Oryginał pełnomocnictwa udzielonego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 97
 • 2 - Termin płatności faktury - 3

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Działając zgodnie z Art. 144 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w stosunku do oferty w szczególności w przypadkach:
1/ Zmian ogólnych:
a) zmiany będące skutkiem poprawy oczywistej pomyłki pisarskiej bądź rachunkowej,
b) zmiany stanu prawnego, mające wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
2/ Zmian wpływających na termin wykonania umowy:
a) z powodu przerw w realizacji robót budowlanych powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,
b) z powodu konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, w trakcie realizacji roboty budowlanej podlegającej nadzorowi inspektorskiemu,
c) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, d) z powodu wystąpienia dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego wykonawcę, robót,
e) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grążącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
f) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
g) z powodu wyznaczenia nowego terminu zakończenia robót budowlanych, nad którymi sprawowany jest nadzór inwestorski.
3/ Zmiana sposobu, częstotliwości oraz terminu płatności Wykonawcy, o których mowa w § 3 ust. 4 i 5 umowy, w tym:
- z powodu zmian terminu zakończenia robót budowlanych, nad którymi sprawowany jest nadzór inwestorski,
- z powodu zmian w terminach odbioru robót budowlanych, nad którymi sprawowany jest nadzór inwestorski.
4/ Zmian wpływających na wynagrodzenie w przypadkach o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164):
a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług - Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług, wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy;
b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r., o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę; wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny ofertowej; wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej; nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracowników wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę;
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę - Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego, a wpływem zmiany zasad, o których mowa w tymże ustępie, na kalkulację ceny ofertowej; wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w niniejszym ustępie. Zamiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia na podstawie art. 142 ust.5 Pzp mogą nastąpić jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 3 lit. a), na koszty wykonania zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego.
5/ Innych zmian - z zastrzeżeniem art. 140 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
a) Zmiany Podwykonawcy, który - zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych - będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany zaproponować innego Podwykonawcę spełniającego na dzień składania ofert warunki określone przez Zamawiającego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów określonych w pkt. 9.2 SIWZ.
b) zmiana personelu Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1, w tym: z powodu konieczności zastąpienia osób wyznaczonych do pełnienia funkcji określonych w § 8 ust. 1 umowy nowymi osobami; warunkiem wprowadzenia zmian jest posiadanie przez nową osobę kwalifikacji nie niższych niż kwalifikacje osoby wskazanej w załączniku nr 4 do SIWZ - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z oświadczeniem, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia wg SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.brenna.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, pok. nr 26.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.06.2016 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


 
Data otwarcia ofert: 2016-06-14 11:00:00
Data składania ofert: 2016-06-14 10:30:00
Data wpłaty wadium: 1980-01-01 00:00:00
Podmiot publikujący: Urząd Gminy Brenna
Wytworzył: Barbara Stec-Czyż 2016-06-06
Opublikował w BIP: Barbara Stec-Czyż 2016-06-06 11:58:00
Liczba wyświetleń: 1033
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2016-08-01 11:21:59 Przeniesiono do archiwum
Przeniesiono do Archiwum
Dodano plik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
Dodano plik Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf
Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
Dodano plik zapytania + wyjaśnienia +modyfikacja.pdf
Dodano plik Projekt budowlany, przedmiary inw. nadzorowanej- zał.9.zip
Dodano plik SIWZ+załączniki.zip
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Szukaj
        Porównaj