Menu Podmiotowe menu ikonka

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z aktualizacją mapy sytuacyjno - wysokościowej oraz pełnieniem nadzoru autorskiego inwestycji p.n. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Brenna poprzez Budowę wodociągu w Górkach Wielkich - Etap III (Wymoliny, Parszywiny, Zebrzydka)

 • 30 stycznia 2014

Przedmiot przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z aktualizacją mapy sytuacyjno - wysokościowej oraz pełnieniem nadzoru autorskiego inwestycji p.n. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Brenna poprzez Budowę wodociągu w Górkach Wielkich - Etap III (Wymoliny, Parszywiny, Zebrzydka), obejmującej rejon Górek Wielkich zaznaczony na mapie poglądowej, stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ. 1. Szczegółowy zakres opracowania projektowo-kosztorysowego obejmuje: 1/zakup map sytuacyjno - wysokościowej i ewidencyjnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Cieszynie oraz jej aktualizację 2/uzyskania wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna 3/ opracowanie projektu budowlano-wykonawczego (obejmującego wszystkie branże) w sposób zgodny z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna,, wymaganiami ustawy Prawa Budowlanego, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót, w razie potrzeby uzupełniony szczegółowymi projektami umożliwiającymi wykonanie zamówienia bez konieczności dodatkowych opracowań - w ilości 5 egzemplarzy, 4/ zapewnienie w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego, 5/ sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 6/ uzyskanie wymaganych opinii uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, niezbędnych do otrzymania pozwolenia na budowę, 7/ specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania co do właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru - w ilości 5 egzemplarzy. 8/ założenia wyjściowe do kosztorysowania robót, przez które należy rozumieć opracowania zawierające dane techniczne, technologiczne i organizacyjne określone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych a mające wpływ na wysokość wartości kosztorysowej robót budowlanych - w ilości 2 egzemplarzy , 9/ przedmiary robót, przez które należy rozumieć opracowania zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw ustalania cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych - w ilości 2 egzemplarzy 10/ kosztorys inwestorski wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami - w 2 egzemplarzach. 11/ Uzyskanie w imieniu Gminy Brenna Decyzji pozwolenia na budowę i przekazanie jej Zamawiającemu. 12/ Wykonanie całości dokumentacji również w wersji elektronicznej. 13/ aktualizację kosztorysu inwestorskiego na podstawie opracowanej dokumentacji przed rozpoczęciem procedury przetargowej na roboty budowlane, na wezwanie Zamawiającego, 14/ przygotowanie wyjaśnień, odpowiedzi do opracowanej dokumentacji i przekazanie ich Zamawiającemu w wyznaczonym przez niego terminie, podczas prowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. 15/W dokumentacji nie wolno używać określeń sugerujących nazwy wyrobów konkretnych firm. Należy posługiwać się określeniami ogólnymi i wymaganymi parametrami technicznymi (wyjątek dotyczy sytuacji opisanej w art. 29 ust.3 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 Nr 907 ze zm.). 2. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest do: 1/ Czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową. W przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego, w trakcie procedury udzielania zamówienia na roboty budowlane, zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej - kontrolować parametry tych materiałów i urządzeń. 2/ Uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót, udziału w naradach technicznych. Przyjmuje się, że liczba pobytów projektanta(ów) na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego w jego imieniu inspektora nadzoru, a w wyjątkowych sytuacjach - przez kierownika budowy. 3/ Udziału w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz odbiorze końcowym inwestycji. 4/Sporządzenia dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji..

Treść przetargu:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Brenna: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z aktualizacją mapy sytuacyjno - wysokościowej oraz pełnieniem nadzoru autorskiego inwestycji p.n. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Brenna poprzez Budowę wodociągu w Górkach Wielkich - Etap III (Wymoliny, Parszywiny, Zebrzydka)
Numer ogłoszenia: 19651 - 2014; data zamieszczenia: 30.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brenna , ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, woj. śląskie, tel. 033 8536222, faks 033 8536370.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brenna.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z aktualizacją mapy sytuacyjno - wysokościowej oraz pełnieniem nadzoru autorskiego inwestycji p.n. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Brenna poprzez Budowę wodociągu w Górkach Wielkich - Etap III (Wymoliny, Parszywiny, Zebrzydka).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z aktualizacją mapy sytuacyjno - wysokościowej oraz pełnieniem nadzoru autorskiego inwestycji p.n. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Brenna poprzez Budowę wodociągu w Górkach Wielkich - Etap III (Wymoliny, Parszywiny, Zebrzydka), obejmującej rejon Górek Wielkich zaznaczony na mapie poglądowej, stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ. 1. Szczegółowy zakres opracowania projektowo-kosztorysowego obejmuje: 1/zakup map sytuacyjno - wysokościowej i ewidencyjnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Cieszynie oraz jej aktualizację 2/uzyskania wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna 3/ opracowanie projektu budowlano-wykonawczego (obejmującego wszystkie branże) w sposób zgodny z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna,, wymaganiami ustawy Prawa Budowlanego, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót, w razie potrzeby uzupełniony szczegółowymi projektami umożliwiającymi wykonanie zamówienia bez konieczności dodatkowych opracowań - w ilości 5 egzemplarzy, 4/ zapewnienie w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego, 5/ sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 6/ uzyskanie wymaganych opinii uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, niezbędnych do otrzymania pozwolenia na budowę, 7/ specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania co do właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru - w ilości 5 egzemplarzy. 8/ założenia wyjściowe do kosztorysowania robót, przez które należy rozumieć opracowania zawierające dane techniczne, technologiczne i organizacyjne określone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych a mające wpływ na wysokość wartości kosztorysowej robót budowlanych - w ilości 2 egzemplarzy , 9/ przedmiary robót, przez które należy rozumieć opracowania zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw ustalania cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych - w ilości 2 egzemplarzy 10/ kosztorys inwestorski wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami - w 2 egzemplarzach. 11/ Uzyskanie w imieniu Gminy Brenna Decyzji pozwolenia na budowę i przekazanie jej Zamawiającemu. 12/ Wykonanie całości dokumentacji również w wersji elektronicznej. 13/ aktualizację kosztorysu inwestorskiego na podstawie opracowanej dokumentacji przed rozpoczęciem procedury przetargowej na roboty budowlane, na wezwanie Zamawiającego, 14/ przygotowanie wyjaśnień, odpowiedzi do opracowanej dokumentacji i przekazanie ich Zamawiającemu w wyznaczonym przez niego terminie, podczas prowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. 15/W dokumentacji nie wolno używać określeń sugerujących nazwy wyrobów konkretnych firm. Należy posługiwać się określeniami ogólnymi i wymaganymi parametrami technicznymi (wyjątek dotyczy sytuacji opisanej w art. 29 ust.3 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 Nr 907 ze zm.). 2. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest do: 1/ Czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową. W przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego, w trakcie procedury udzielania zamówienia na roboty budowlane, zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej - kontrolować parametry tych materiałów i urządzeń. 2/ Uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót, udziału w naradach technicznych. Przyjmuje się, że liczba pobytów projektanta(ów) na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego w jego imieniu inspektora nadzoru, a w wyjątkowych sytuacjach - przez kierownika budowy. 3/ Udziału w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz odbiorze końcowym inwestycji. 4/Sporządzenia dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.24.70.00-1, 71.24.80.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy lub modernizacji wodociągu bądź kanalizacji sanitarnej, w którym długość zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej, wynosiła co najmniej 10 km .

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobą/ami zdolną/ymi do wykonania zamówienia posiadającymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności: - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zrzeszoną/ymi we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budowlanych oraz urbanistów (Dz. U. z 2013r. poz. 932) z późniejszymi zmianami) lub spełniającą/ymi warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami) tj. osoba której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą/ymi wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (świadczenie usług transgranicznych).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1/ Formularz oferty według załączonego wzoru (załącznik nr 1 do SIWZ). 2/ W przypadku, gdy dokumenty przetargowe podpisują inne osoby niż ujawnione w rejestrach, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez osoby upoważnione, z zaznaczeniem zakresu i okresu udzielonego pełnomocnictwa. 3/ W przypadku przedstawienia w ofercie dokumentów finansowych sporządzonych w walucie innej niż złoty, stosownego przeliczenia na złote- według tabeli średnich kursów walut obcych NBP z dnia publikacji niniejszego ogłoszenia o postępowaniu w BZP- dokona komisja przetargowa podczas badania złożonych ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie wtedy, gdy nie jest ona sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych. 2. Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty jeżeli konieczność wprowadzania takich zmian wynika z następujących okoliczności: 1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w następstwie: a) siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej; b) niezawinionych przez Wykonawcę działań organów administracji, (opóźnienia w uzyskaniu uzgodnień wymaganych przy realizacji przedmiotu umowy, opóźnienia w wydaniu Decyzji administracyjnych dotyczących przedmiotu umowy); c) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego i nie wynikających z winy Wykonawcy (np. wstrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy, zmiany przewidywanego okresu realizacji inwestycji, wstrzymanie, przerwa w realizacji inwestycji. Termin wykonania umowy ulega odpowiednio wydłużeniu o okres trwania tych okoliczności celem dokończenia przedmiotu umowy w sposób należyty. 2) Zmiany wynagrodzenia, w następstwie ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku VAT - stosownie do tej zmiany. 3. Nie stanowią zmiany umowy: a) zmiana osób wyznaczonych do kontaktów, ze strony Zmawiającego, Wykonawcy (zmiana może nastąpić poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie) b) zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. danych teleadresowych Wykonawcy; Zamawiającego itp.). Zmiana może nastąpić poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie. c) wydłużenie okresu gwarancji. 4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności - aneksu do umowy. 5. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.brenna.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Brennej ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna pok. 26.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.02.2014 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy w Brennej ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna Biuro podawcze.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

Data składania ofert: 2014-02-14 10:30:00
Data otwarcia ofert: 2014-02-14 11:00:00
Podmiot publikujący:
Wytworzył: Ewa Maśnik 2014-01-30
Opublikował w BIP: Dariusz Jakubiec 2014-01-30 13:56:00
Liczba wyświetleń: 3124
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2014-03-11 14:48:59 Przeniesiono do archiwum
Dodano plik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
Dodano plik Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf
Dodano plik Zapytania i wyjaśnienia 4.pdf
Dodano plik Zapytania i wyjaśnienia 3 wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia.pdf
Dodano plik Zapytania i wyjasnienia 2.pdf
Dodano plik Koncepcja.zip
Dodano plik Odpowiedzi na zapytania z 03.02.2014.pdf
Dodano plik SIWZ.zip
Dariusz Jakubiec
Dariusz Jakubiec
Dariusz Jakubiec
Dariusz Jakubiec
Dariusz Jakubiec
Dariusz Jakubiec
Dariusz Jakubiec
Dariusz Jakubiec
Dariusz Jakubiec
Szukaj
        Porównaj