Menu Podmiotowe menu ikonka

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Brenna

  • 02 stycznia 2019
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Treść ogłoszenia:

12/09/2018    S175    -  Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Brenna: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

2018/S 175-397171

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Brenna
ul. Wyzwolenia 77
Brenna
43-438
Polska
Osoba do kontaktów: Barbara Stec-Czyż
Tel.: +48 338536222
E-mail: b.stec-czyz@brenna.org.pl
Faks: +48 338536370
Kod NUTS: PL225

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.brenna.org.pl/

Adres profilu nabywcy: https://www.brenna.org.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.brenna.org.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Brenna

Numer referencyjny: Zp.271.1.25.2018
II.1.2)Główny kod CPV
90000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Gminy Brenna od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w tym:

a) odbiór zmieszanych odpadów komunalnych,

b) odbiór selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji (odpadów zielonych),

c) odbiór popiołu paleniskowego,

d) odbiór przeterminowanych leków,

e) odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon,

g) dostarczenie na własny koszt worków do zbiórki odpadów komunalnych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90511300
90512000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Gmina Brenna

II.2.4)Opis zamówienia:

 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Gminy Brenna od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w tym:

a) odbiór zmieszanych odpadów komunalnych,

b) odbiór selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji (odpadów zielonych),

c) odbiór popiołu paleniskowego,

d) odbiór przeterminowanych leków,

e) odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon,

g) dostarczenie na własny koszt worków do zbiórki odpadów komunalnych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Szacunkowe ilości wskazane w formularzu oferty są wielkościami orientacyjnymi, ustalonymi na podstawie zamówienia realizowanego w roku 2018 oraz jako przewidywane zapotrzebowanie na usługi będące przedmiotem zamówienia w okresie realizacji umowy. Ilości te będą przyjęte do wyceny i porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. Jednakże Zamawiający może zrealizować zamówienie zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem, a Wykonawcom nie służy roszczenie o realizację usług w wielkościach podanych w formularzu oferty.

4. Charakterystyka Gminy Brenna:

Obszar Gminy Brenna wynosi 9 561 ha.

Liczba mieszkańców wg. systemu gospodarki odpadami Stan na dzień 31.7.2018 – 10 048

Liczba nieruchomości zamieszkałych (objętych systemem gospodarki odpadami) na terenie Gminy wynosi 2 959 (stan na dzień 31.7.2018 r.)

Powyższe dane mogą ulec zmianie na skutek ruchu ludności.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Emisja spalin / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Dysponowanie pojazdem do obsługi terenów trudnodostępnych / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe

 

Do sekcji II pkt. 2.7 ogłoszenia – z zastrzeżeniem, iż umowę wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia uznaje się za wykonaną również w przypadku wyczerpania kwoty wynagrodzenia wykonawcy, określonej w § 3 ust. 1 wzoru umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

 

Warunek posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenie określonej działalności zawodowe - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada:

• uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Brenna, zgodnie z przepisami art. 9b ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządki w gminach, oraz

• aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów, wydane przez właściwy organ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, o ile w ramach realizacji niniejszego zamówienia wykonawca będzie prowadził czynności objęte tym zezwoleniem,

• aktualne zezwolenie na transport odpadów, wydane przez właściwy organ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, oraz

• wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, zgodnie z ustawą z dnia 11.9.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Dokumenty wymagane na potwierdzenie ww. warunku:

a) Dokumenty potwierdzające uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Brenna, zgodnie z przepisami art. 9b ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządki w gminach.

b) Aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów, wydane przez właściwy organ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, o ile w ramach realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca będzie prowadził czynności objęte tym zezwoleniem.

c) Aktualne zezwolenie na transport odpadów, wydane przez właściwy organ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.12.012 r. o odpadach.

d) Wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, zgodnie z ustawą z dnia 11.9.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

1. Warunek posiadania przez wykonawcę doświadczenia - Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że: wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 1 usługę polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 PLN brutto wykonywaną w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa została wykonana oraz załączeniem dowodów określających czy usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2. Warunek posiadania odpowiedniego potencjału technicznego - Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) odpowiednim potencjałem technicznym w celu wykonania zamówienia - Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że do realizacji zamówienia, posiada:

• pojazd przystosowany do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych (śmieciarki) – 2 szt.

• pojazd przystosowany do odbierania selektywnych zebranych odpadów – 2 szt.

• pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej – 1 szt.

• urządzenie do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed transportem do miejsc przetwarzania np. boks lub kontener – 1 szt.

Wymienione wyżej pojazdy muszą być czytelnie oznakowane (nazwa firmy, dane adresowe, nr telefonu), zarejestrowane, dopuszczone do ruchu, posiadać aktualne badania techniczne.

• bazę magazynowo-transportową, odpowiadającą wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r., poz. 122).

Ad. 1 Wykaz wykonanej lub wykonywanej, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 1 usługi polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 PLN brutto i wykonywana w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy – wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Ad. 2 Wykaz urządzeń technicznych – dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2) Warunki realizacji umowy:

 

1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy zawiera załączony do SIWZ wzór umowy – załącznik nr 3 do SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy – załącznik nr 3 do SIWZ.

3. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 ustawy Pzp.

4. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia oraz dostarczenia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w rozdziale XXVII pkt. 5 do 7 SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/10/2018
Czas lokalny: 10:30
IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 22/10/2018
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

 

Urząd Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, pok. nr 24, POLSKA

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

 

1. Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa.

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zamówienia.

3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje określone w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3) Informacje dodatkowe:

 

1. Zamawiający informuje, iż przewidział zastosowanie procedury o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

2. Od Wyk. wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Oświadczenie wykonawcy składają na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym KE wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE (dostępny na stronie internetowej Zamaw.) – sposób złożenia JEDZ został określony w rozdz. XIII pkt. 4.1 SIWZ oraz w rozdz. XVI SIWZ.

3. Wyk., który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

4. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wyk. z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wyk. przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamaw. na str. inter. informacji z otwarcia ofert, tj. inf. o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), ośw. o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kap., dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – wzór formularza stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

5. Na wezwanie Zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu wykonawcy zobowiązani będą do złożenia informacji, zaświadczeń, odpisu oraz oświadczeń, o których mowa w rozdziale XIII pkt. 4.3 do 4.4 SIWZ.

6. Jeżeli Wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zastosowanie mają zasady określone w § 7 i 8 ww. rozporządzenia.

7. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.

8. Wyk., którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (j.w.) zostanie wezwany do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów):

a) inf. z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenia Wyk. o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo–w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji–dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

c) ośw. Wyk. o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zam. publ.

9. Do oferty należy dołączyć zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wyk. do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o ile Wyk. korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, złożone w formie oryginału podpisany przez podmiot udostępniający zasoby.

10. Wyk. przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100) w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp przed upływem terminu składania ofert – wymagania dotyczące wadium zostały określone w rozdziale XIX SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub

2) 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób niż określono w ppkt. 1),

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu wnosi się w terminie 10 dni od dnia od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej zamawiającego.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5, 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał uczestnikowi konkursu zawiadomienia o wyniku odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

10. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Przesłanie kopii odwołania może nastąpić pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

11. Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym powyżej, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą.

12. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

14. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania.

15. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.

16. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych, Biuro Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/09/2018
Data otwarcia ofert: 2018-10-22 11:00:00
Data składania ofert: 2018-10-22 10:30:00
Data wpłaty wadium: 2018-10-22 10:30:00
Podmiot publikujący: Urząd Gminy Brenna
Wytworzył: Barbara Stec-Czyż 2018-09-12
Opublikował w BIP: Barbara Stec-Czyż 2018-09-12 09:27:00
Modyfikował: Barbara Stec-Czyż 2019-01-02 12:57:20
Liczba wyświetleń: 865
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2019-01-02 12:57:20 Dodano plik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
Dodano plik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
Dodano plik Informacja o treści złożonych ofert.pdf
Dodano plik Sprostowanie.pdf
Dodano plik Zapytania i wyjaśnienia SIWZ+modyfikacja SIWZ+zmiana terminu składania ofert+sprosotowanie ogłoszenia.pdf
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Szukaj
        Porównaj