Menu Podmiotowe menu ikonka

Obsługa bankowa budżetu Gminy Brenna oraz gminnych jednostek organizacyjnych

 • 09 września 2014

Przedmiot przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Brenna i gminnych jednostek organizacyjnych obejmującej: 1/ otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych budżetu gminy, 2/ otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i rachunków pomocniczych gminnych jednostek organizacyjnych takich jak: Urząd Gminy w Brennej, Przedszkole Publiczne nr 1 w Brennej, Przedszkole Publiczne nr 1 w Górkach Małych, Szkoła Podstawowa nr 1 w Brennej, Szkoła Podstawowa nr 2 w Brennej, Gimnazjum w Brennej, Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brennej, Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Brennej, Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna, Biblioteka Publiczna w Brennej. 3/ realizacja poleceń przelewów systemem elektronicznym (system home banking) 4/ przyjmowanie wpłat gotówkowych 5/ dokonywanie wypłat gotówkowych 6/ generowanie wyciągów bankowych w każdym kolejnym dniu roboczym, w którym były dokonane operacje na rachunku i ich przekazywanie obsługiwanym jednostkom. 7/automatyczne lokowanie środków pozostających na koniec dnia na lokacie over night na rachunku bieżących, depozytowych i ZFŚS, 8/ Zapewnił realizację czynności bankowych objętych zamówieniem w odległości nie większej niż 15 km od siedziby Zamawiającego. 9/ Wydawanie opinii i zaświadczeń na wniosek posiadacza rachunku, kart wzorów podpisów, sporządzanie umów. 10/ System Identyfikacji Płatności Masowych 11/ System sorbnet 2.Dane prognozowane obejmujące cały okres realizacji zamówienia sporządzane na podstawie danych z 2013 roku: Prowadzenie rachunków bieżących szt. 11 Prowadzenie rachunków pomocniczych szt. 35 Realizacja przelewów zewnętrznych szt. 14.000 Realizacja przelewów wewnętrznych szt. 2.000 Wpłaty gotówkowe na rachunek bankowy szt. 600 Wypłaty gotówkowe jednorazowe z rachunku szt.500 Ilość stanowisk komputerowych do obsługi usługi Home banking szt. 12 Przeciętna wartość środków lokowanych na lokacie over night zł/dzień 200.000zł Zwiększenie lub zmniejszenie wykonywanych w/w ilości czynności bankowych, oraz wartości czynności bankowych, w okresie obowiązywania umowy, nie będą wpływać na zmianę wartości umowy..

Treść przetargu:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


 

Brenna: Obsługa bankowa budżetu Gminy Brenna oraz gminnych jednostek organizacyjnych
Numer ogłoszenia: 180725 - 2014; data zamieszczenia: 22.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brenna , ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, woj. śląskie, tel. 033 8536222, faks 033 8536370.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brenna.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa bankowa budżetu Gminy Brenna oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Brenna i gminnych jednostek organizacyjnych obejmującej: 1/ otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych budżetu gminy, 2/ otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i rachunków pomocniczych gminnych jednostek organizacyjnych takich jak: Urząd Gminy w Brennej, Przedszkole Publiczne nr 1 w Brennej, Przedszkole Publiczne nr 1 w Górkach Małych, Szkoła Podstawowa nr 1 w Brennej, Szkoła Podstawowa nr 2 w Brennej, Gimnazjum w Brennej, Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brennej, Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Brennej, Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna, Biblioteka Publiczna w Brennej. 3/ realizacja poleceń przelewów systemem elektronicznym (system home banking) 4/ przyjmowanie wpłat gotówkowych 5/ dokonywanie wypłat gotówkowych 6/ generowanie wyciągów bankowych w każdym kolejnym dniu roboczym, w którym były dokonane operacje na rachunku i ich przekazywanie obsługiwanym jednostkom. 7/automatyczne lokowanie środków pozostających na koniec dnia na lokacie over night na rachunku bieżących, depozytowych i ZFŚS, 8/ Zapewnił realizację czynności bankowych objętych zamówieniem w odległości nie większej niż 15 km od siedziby Zamawiającego. 9/ Wydawanie opinii i zaświadczeń na wniosek posiadacza rachunku, kart wzorów podpisów, sporządzanie umów. 10/ System Identyfikacji Płatności Masowych 11/ System sorbnet 2.Dane prognozowane obejmujące cały okres realizacji zamówienia sporządzane na podstawie danych z 2013 roku: Prowadzenie rachunków bieżących szt. 11 Prowadzenie rachunków pomocniczych szt. 35 Realizacja przelewów zewnętrznych szt. 14.000 Realizacja przelewów wewnętrznych szt. 2.000 Wpłaty gotówkowe na rachunek bankowy szt. 600 Wypłaty gotówkowe jednorazowe z rachunku szt.500 Ilość stanowisk komputerowych do obsługi usługi Home banking szt. 12 Przeciętna wartość środków lokowanych na lokacie over night zł/dzień 200.000zł Zwiększenie lub zmniejszenie wykonywanych w/w ilości czynności bankowych, oraz wartości czynności bankowych, w okresie obowiązywania umowy, nie będą wpływać na zmianę wartości umowy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia, tzn. jest Bankiem działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 roku poz. 1376 z późn. zm) - tj. posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i przedłożą dokumenty

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1/ Formularz oferty według załączonego wzoru (załącznik nr 1 do SIWZ). 2/ W przypadku, gdy dokumenty przetargowe podpisują inne osoby niż ujawnione w rejestrach, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez osoby upoważnione, z zaznaczeniem zakresu i okresu udzielonego pełnomocnictwa.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, bez skutków finansowych i prawnych dla Zamawiającego, w przypadku: 1)Zmiany danych adresowych Zamawiającego lub Wykonawcy. W razie zaniedbania przez Wykonawcę obowiązku złożenia informacji o zmianie siedziby, doręczenie wszelkiej korespondencji pod znanym Zamawiającemu adresem, ma skutek prawny. 2)W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzenia, a które są niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia, np. zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. 3)Możliwość polepszenia parametrów technicznych i jakościowych usług. 4) Zmiany będące skutkiem poprawy oczywistej pomyłki pisarskiej bądź rachunkowej, 5)Wystąpienia siły wyższej, w szczególności: katastrofy, awarie, akty wandalizmu. 6) Termin realizacji przedmiotu umowy w odniesieniu do punktów 2), 5), może ulec skróceniu lub przedłużeniu jedynie o czas trwania powyższych okoliczności. 7/ Z tytułu wykonywania na doraźne zlecenie zamawiającego innych czynności, wykonawca będzie pobierał opłaty i prowizje w wysokości negocjowanej, jednak nie wyższej od stawek, które stosuje jako ogólnie obowiązujące dla klientów korporacyjnych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.brenna.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Brennej ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna pok. 26.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.09.2014 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy w Brennej ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna Biuro podawcze.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Data składania ofert: 2014-09-10 10:30:00
Data otwarcia ofert: 2014-09-10 11:00:00
Podmiot publikujący:
Wytworzył: Ewa Maśnik 2014-08-22
Opublikował w BIP: Dariusz Jakubiec 2014-08-22 11:55:00
Modyfikował: Dariusz Jakubiec 2014-10-24 11:38:50
Liczba wyświetleń: 3142
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2014-10-24 11:38:50 Przeniesiono do archiwum
Dodano plik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia.pdf
Usunięto plik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
Dodano plik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
Dodano plik Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf
Dodano plik Zapytania i wyjaśnienia 3.zip
Dodano plik Zapytania i wyjaśnienia 2.pdf
Dodano plik Zapytania i wyjaśnienia 1.pdf
Dodano plik SIWZ - Brenna.doc
Dariusz Jakubiec
Dariusz Jakubiec
Dariusz Jakubiec
Dariusz Jakubiec
Dariusz Jakubiec
Dariusz Jakubiec
Dariusz Jakubiec
Dariusz Jakubiec
Dariusz Jakubiec
Szukaj
        Porównaj