Menu Podmiotowe menu ikonka

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Brenna do placówek oświatowych

 • 24 listopada 2015
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Przedmiot ogłoszenia:

Brenna: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Brenna do placówek oświatowych
Numer ogłoszenia: 316850 - 2015; data zamieszczenia: 24.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Treść ogłoszenia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.brenna.org.pl
 

Brenna: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Brenna do placówek oświatowych
Numer ogłoszenia: 316850 - 2015; data zamieszczenia: 24.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brenna , ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, woj. śląskie, tel. 33 8536222, faks 33 8536370.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brenna.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Brenna do placówek oświatowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Brenna do wskazanych przez Zamawiającego placówek oświatowych. Dowóz będzie odbywał się codziennie (z wyłączeniem ferii zimowych, ferii letnich oraz dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych), od poniedziałku do piątku - jeden kurs rano (dowóz), drugi kurs po południu (powrót), w godzinach ustalonych z rodzicami/opiekunami prawnymi i przedstawicielami placówek oświatowych.
Zamówienie obejmuje:
Zadanie 1 - na trasie z miejsca zamieszkania ucznia do/od:
- Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Cieszynie, 43-400 Cieszyn, ul. Mickiewicza 13 (trzech uczniów - niepełnosprawność umysłowa i ruchowa ) wraz z zapewnieniem opiekuna.
- Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych, 43-400 Cieszyn, ul. Wojska Polskiego 3 (trzech uczniów - niepełnosprawność umysłowa) wraz z zapewnieniem opiekuna.
Trasa przewozu: Brenna - Cieszyn (dowóz), Cieszyn - Brenna (powrót).
Łączna ilość km: - w ciągu dnia: 84 (dowóz oraz powrót),
- w czasie trwania umowy: 16800 (dowóz oraz powrót).
Zadanie 2 na trasie z miejsca zamieszkania ucznia do/od:
- Ośrodka Edukacyjno - Rehabilitacyjno - Wychowawczego, 43-450 Ustroń, ul. Szeroka 7 (pięciu uczniów - niepełnosprawność umysłowa i ruchowa) wraz z zapewnieniem opiekuna.
Trasa przewozu: Brenna - Ustroń (dowóz), Ustroń-Brenna (powrót)
- Niepublicznego Przedszkola Twórczego ToTu, 43-436 Górki Wielkie, ul. Breńska 74 Górki Małe (jeden uczeń - niepełnosprawność umysłowa) wraz z zapewnieniem opiekuna.
Ilość km: 62 (dowóz oraz powrót).
- Zespołu Szkół Nr 1, Szkoła Podstawowa nr 8, 43-430 Skoczów, ul. G. Morcinka 20 (dwóch uczniów - niepełnosprawność umysłowa) wraz z zapewnieniem opiekuna.
Trasa przewozu: Górki Wielkie- Skoczów (dowóz), Skoczów -Górki Wielkie (powrót)
Ilość km : 11 (dowóz oraz powrót)
Łączna ilość km: - w ciągu dnia: 73 (dowóz oraz powrót),
- w czasie trwania umowy: 14600 (dowóz oraz powrót).

W przypadku odpracowywania zajęć w innym dniu, wolnym od zajęć, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz uczniów w tym dniu.
2) Zamawiający nie zezwala na łączenie tras pomiędzy zadaniami w przypadku zmniejszenia liczby uczestników oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych, którzy nie są mieszkańcami gminy Brenna.

3) Usługi objęte niniejszym zamówieniem mają być świadczone środkami transportu przystosowanymi do przewozu dzieci niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich, spełniającymi wymogi bezpieczeństwa i Kodeksu drogowego, ubezpieczonymi i specjalnie oznaczonymi, a także wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do ich świadczenia.

4) Wykonawca zobowiązuje się do realizowania przewozu uczniów wyłącznie samochodem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych oraz zapewni opiekuna, który posiada odpowiednią wiedzę związaną z opieką nad osobami niepełnosprawnymi.
5) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia uczniom warunków bezpieczeństwa i higieny oraz wygód, jakie ze względu na rodzaj transportu uważa się za niezbędne.
6) Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo uczniów w czasie ich przewozu.
7) Wykonawca jest zobowiązany do zapewniania opieki uczniom od momentu przekazania ich przez rodziców/opiekunów prawnych do momentu przekazania opiekunowi w placówce oraz od odebrania ucznia ze szkoły/placówki do momentu jego przekazania pod opiekę rodzica/prawnego opiekuna.
8) Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługi przewozowe w sposób rzetelny i fachowy.
9) W przypadku awarii pojazdu Wykonawca jest zobowiązany:
a) do zagwarantowania przewozu zastępczego,
b) powiadomić niezwłocznie Zamawiającego o zaistniałych lub nieprzewidzianych przeszkodach w wykonaniu usługi.
10) Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia zaoferowanej stawki dziennej za realizację usługi w przypadku zmniejszenia liczby km, która jest spowodowana: zmianą liczby dowożonych uczniów, zmianą siedziby placówki. Zaoferowana stawka dzienna Wykonawcy zmniejszy się proporcjonalnie o ile zmniejszy się ilość pokonywanych km w ciągu dnia.
11)Prawo opcji:
a) Zgodnie z postanowieniami art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z Prawa opcji podczas realizacji zamówienia do wysokości 35% wartości zamówienia podstawowego. Prawo opcjonalnego zwiększenia długości trasy może nastąpić w przypadku zmiany ilości km w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Zaoferowana stawka dzienna Wykonawcy zwiększy się proporcjonalnie o ile zwiększy się ilość pokonywanych km w ciągu dnia.
b) Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od zmiany ilości dowożonych dzieci (w tym konieczność uruchomienia dodatkowego środka transportu) lub zmiany siedziby placówki oświatowej, mające wpływ na zwiększenie limitów km dziennych określonych w umowie.
c) Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomiania prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego wykonania zamówienia w ramach prawa opcji i podpisanie stosownego aneksu.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:
1) Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 1.000,00 - zł (słownie: jeden tysiąc złotych) przed upływem terminu do składania ofert - w pieniądzu na konto Urzędu: Bank Spółdzielczy o/Bielsko - Biała nr 49 8111 0009 2001 0036 9950 0004, (Uwaga! Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert, tj. przed godziną 10:30 w dniu 02 grudnia 2015 r.). Ponadto wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej , z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. - gwarancjach bankowych - gwarancjach ubezpieczeniowych - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158 z późn. zm.)
2) Wpłaty dokonywane przelewem lub przekazem powinny mieć na przelewie lub przekazie wyraźny napis -WADIUM - Dowóz dzieci niepełnosprawnych. Wniesienie wadium w formie innej niż w pieniądzu, dopuszczonej przez ustawę Prawo zamówień publicznych i nie wymagającej zgody Zamawiającego, należy oryginał dokumentu zdeponować u Skarbnika Gminy Brenna w siedzibie Zamawiającego (pok. nr 4 w godz. pracy Urzędu tj. od wtorku do czwartku w godz. od 7:30 do 15:30 , w poniedziałek 7:30 do 16;30, w piątek w godz. 7:30 do 14:30 ).
3) Do oferty należy dołączyć oryginał lub kopię poświadczoną za zgodnością z oryginałem dowodu wniesienia wadium w pieniądzu, a w przypadku gwarancji - kopię gwarancji również poświadczoną za zgodnością z oryginałem.
4) Warunki zwrotu wadium i utraty wadium określa artykuł 46 ustawy Pzp, przy czym należy pamiętać, że Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 , z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki rachunkowej o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszą .
5) Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP.
6) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1 - 4 ustawy Pzp.
7) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży:
   - kopie aktualnej licencji na przewóz osób uprawniającą do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.); jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2a do SIWZ.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w pełni niżej wymienionymi sprawnymi jednostkami sprzętu tj.:
   - minimum 2 pojazdami zabezpieczającymi przewóz dla co najmniej 7 dzieci (w każdym z osobna), przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, oznakowanymi i wyposażonymi w specjalistyczny atestowany sprzęt (np. szyny, rampy lub windy, pasy i blokady do mocowania wózków inwalidzkich); wszystkie pojazdy, zgodnie z wykazem, którymi realizowany będzie przedmiot zamówienia muszą posiadać oznakowanie informujące o przewozie osób niepełnosprawnych zgodne z zapisem art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późniejszymi zmianami); wymienione wyżej pojazdy muszą być zarejestrowane, dopuszczone do ruchu, posiadać aktualne badania techniczne, ubezpieczone; pojazdy spełniać mają warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich wyposażenia (Dz. U. z 2015 r. poz.305 z późn. zm.)
   Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie załącznika nr 3 do SIWZ - wykaz sprzętu.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje :
   a) kierowcami w liczbie nie mniejszej niż liczba pojazdów tj. minimum 2 kierowców, posiadających uprawnienia zawodowe wynikające z art. 39a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1414 ).
   b) osobami posiadającymi udokumentowane przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w liczbie niezbędnej do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, tj. minimum 2 opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi, posiadających przygotowanie do wykonywania podstawowych czynności pielęgnacyjno-opiekuńczych wobec dzieci w czasie ich przewozu na trasie pomiędzy miejscem zamieszkania a szkołą, w tym co najmniej przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
   Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie załącznika nr 4 do SIWZ - oświadczenia wykonawcy.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2a do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Formularz Oferty (wzór formularza oferty określony został w załączniku nr 1 do SIWZ) wraz z zawartymi w nim oświadczeniami i częścią zamówienia powierzoną podwykonawcom;
b) Oryginał pełnomocnictwa udzielonego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.
c) Potwierdzenie wniesienia wadium; d) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, zgodnie z pkt. 9 SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 98
 • 2 - Emisja spalin - 2

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) Działając zgodnie z Art. 144 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w stosunku do oferty w szczególności w przypadkach:
a) Zmian ogólnych: - zmiany będące skutkiem poprawy oczywistej pomyłki pisarskiej bądź rachunkowej, - zmiany stanu prawnego, mające wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
b) Zmiany wpływające na wynagrodzenie: - możliwa jest zmiana postanowień umowy, w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług ( VAT ); - w przypadku zmniejszenia liczby km składających się na stawkę dzienną; - w przypadku zastosowania prawa opcji.
2) Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.brenna.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, pok. nr 26.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.12.2015 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, Biuro Podawcze.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


 
Data otwarcia ofert: 2015-12-02 11:00:00
Data składania ofert: 2015-12-02 10:30:00
Data wpłaty wadium: 2015-12-02 10:30:00
Podmiot publikujący: Urząd Gminy Brenna
Wytworzył: Barbara Stec-Czyż 2015-11-24
Opublikował w BIP: Barbara Stec-Czyż 2015-07-28 09:31:00
Liczba wyświetleń: 1226
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2016-02-08 09:31:30 Przeniesiono do archiwum
Przeniesiono do Archiwum
Dodano plik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
Dodano plik Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf
Dodano plik SIWZ+załączniki od 1 do 8.zip
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Szukaj
        Porównaj