Menu Podmiotowe menu ikonka

Dostawa wyposażenia do Beskidzkiego Domu Zielin "Przytulia"

  • 13 września 2018
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Treść ogłoszenia:


Ogłoszenie nr 576683-N-2018 z dnia 2018-06-21 r.
 
Gmina Brenna: Dostawa wyposażenia do Beskidzkiego Domu Zielin 'Przytulia"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. ”Beskid Śląski – wspólne dziedzictwo” – dofinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska”.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brenna, krajowy numer identyfikacyjny 53176600000, ul. ul. Wyzwolenia  77 , 43438   Brenna, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 338 536 222, e-mail zp@brenna.org.pl, faks 338 536 370.
Adres strony internetowej (URL): www.brenna.org.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.brenna.org.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.brenna.org.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie
Adres:
Urząd Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, Biuro Podawcze

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL).
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia do Beskidzkiego Domu Zielin 'Przytulia"

Numer referencyjny: Zp.271.1.18.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
11

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Zamówienie obejmuje dostawę wyposażenia do Beskidzkiego Domu Zielin „Przytulia” w ramach projektu pn. ”Beskid Śląski – wspólne dziedzictwo” – dofinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreeg V-A Republika Czeska – Polska.
Zamówienie zostało podzielone na 11 części, tj.:
- Część I – wystawa
- Część II – modele roślinne
- Część III – przedmioty regionalne
- Część IV – trombita
- Część V – stroje regionalne oraz tekstylia
- Część VI – scena
- Część VII – sprzęt AGD
- Część VIII – narzędzia ogrodnicze
- Część IX –wyposażenie
- Część X – nagłośnienie
- Część XI – oświetlenie
2. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część, na wybranych kilka części lub wszystkie części zamówienia.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Formularzach Cenowych (stanowiących kolejno załączniki od nr 5a do nr 5k do SIWZ) oraz w opisach, wizualizacjach i szczegółowych specyfikacjach załączonych do nich.

II.5) Główny kod CPV: 39154000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30200000-1
30231300-0
32322000-6
32353000-2
37524100-8
39162110-9
32340000-8
48000000-8
51110000-6
72212520-0
79930000-2
92312000-1
39154000-6
92312000-1
45212312-6
39710000-2
39290000-1
32342410-9
32340000-8
31527260-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający wyznacza minimalne i maksymalne [nieprzekraczalne] terminy wykonania przedmiotu zamówienia (odrębnie dla każdej części zamówienia) tzw. przedziały czasowe realizacji zamówienia, które zostały określone w tabeli - pkt. 4.1 SIWZ.
2. Wykonawca zadeklaruje termin wykonania przedmiotu zamówienia w Formularzu oferty, zgodnie ze wskazanym przedziałem czasowym (wskazanym dla danej części zamówienia - tabela pkt. 4.1 SIWZ, na którą składa ofertę), licząc w dniach kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia stanowi kryterium oceny ofert i będzie podlegało ocenie punktowej w ramach kryteriów oceny ofert, dla każdej części zamówienia z osobna oraz zostanie określony w umowie na podstawie złożonego oświadczenia w tym zakresie przez Wykonawcę.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczególnych warunków udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej dzialności.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczególnych warunków udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
1. Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej dla wszystkich Części zamówienia z wyjątkiem Części I – wystawa.
2. DOTYCZY TYLKO CZĘŚCI I – wystawa - Wykonawca musi spełnić następujący warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznych i zawodowych - Warunek posiadania przez Wykonawcę doświadczenia - Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że: wykonał, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 3 dostawy (dostawy zakończone), polegające na dostawie autorskiej wystawy o dowolnej tematyce i o wartości co najmniej 50.000,00 złotych brutto każda, a w skład każdej wchodziło wykonanie :
1) etalaży np. ekspozytory, postumenty, podesty, stojaki
2) scenografii wystawy
3) elementów graficznych np. plansze, druki

Powyższe wyliczenie ma charakter enumeratywny, tzn. powyższe wyliczenie, zawiera wszystkie i zarazem jedyne dopuszczalne elementy, które decydują o spełnieniu warunku posiadania przez Wykonawcę doświadczenia. Należy złożyć wykaz wykonanych dostaw z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

Uwaga1: Zamawiający nie dopuszcza łączenia dostaw o wartości mniejszej niż wymagana w celu spełnienia powyższego warunku.
Uwaga2: Jeżeli zakres dostaw przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że dostawy zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie dostaw podać zakres dostawy odpowiadającej zakresowi warunku np. w przypadku wykazania się zamówieniem polegającym na wykonaniu wystawy autorskiej w ramach której realizowane były także roboty budowlane (np. remont, budowa, przebudowa, modernizacja), Wykonawca nie wlicza do wartości zamówienia (wykazywanej na potrzeby potwierdzenia spełnienia warunku), wartości robót budowlanych objętych tym zamówieniem.
Uwaga3: Wykonawca biorący indywidualnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu potwierdzenia ww. warunku udziału w postępowaniu przedstawiając Zamawiającemu, poświadczenia z których wynika iż polega na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym (np. w ramach konsorcjum), musi wskazać w oświadczeniu – załącznik nr 4 do SIWZ - jak faktycznie i konkretnie uczestniczył w jego realizacji.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający nie wymaga dokumentów.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Dotyczy tylko Części I zamówienia - Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów : Wykazu wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 3 dostaw potwierdzającej warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt.8.3.1 SIWZ – wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ - wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
2. Dotyczy tylko Części I zamówienia - w przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona polega na zasobach innych podmiotów w trybie art. 22a ustawy PZP – zobowiązania tych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, z treści którego musi wynikać w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 2. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).

 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie wymaga dokumentów.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) Formularz ofertowy – załączniki od nr 1a do nr 1k do SIWZ – w zależności od części zamówienia na którą składa ofertę.
b) Formularz cenowy – załącznik od nr 5a do nr 5k do SIWZ – w zależności od części zamówieni na która składa ofertę, a w przypadku stosowania materiałów/ wyrobów/urządzeń równoważnych do wskazanych w formularzu cenowym – Wykaz dotyczący rozwiązań równoważnych – załącznik nr 6 do SIWZ wraz z wymaganymi dokumentami.
c) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione, bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę [dotyczy również spółki cywilnej].
d) W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca jest zobowiązany - bez osobnego wezwania ze strony Zamawiającego – do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wzór takiego oświadczenia stanowią kolejno załączniki od nr 7a do nr 7k do SIWZ – w zależności od części zamówienia na, którą składa ofertę. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60,00
Termin wykonania przedmiotu zamówienia 30,00
Kara umowna 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 
Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
DOTYCZY CZĘŚCI I I CZĘŚCI VI ZAMÓWIENIA:
1. Działając zgodnie z art. 144 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w stosunku do oferty, w następujących przypadkach:
1) Zmiana będąca skutkiem działań organów państwowych polegająca na zmianie obowiązującej stawki podatku VAT lub wprowadzeniu nowego podatku - w takim przypadku wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto Wykonawcy zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
2) Gdy Wykonawcą jest konsorcjum firm, Zamawiający dopuszcza zmianę podmiotu wchodzącego w skład konsorcjum, pod warunkiem że nowy podmiot przystępujący do konsorcjum lub podmioty pozostałe po ustąpieniu jednego z konsorcjantów, spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą w stosunku do nich podstawy do wykluczenia, oraz gdy zmiana taka nie pociąga za sobą innych istotnych zmian umowy.
3) Gdy Wykonawcą są przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, Zamawiający dopuszcza zmianę wspólnika spółki cywilnej, pod warunkiem że nowy wspólnik lub wspólnicy pozostali w spółce po ustąpieniu jednego ze wspólników, spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą w stosunku do nich podstawy do wykluczenia, oraz gdy zmiana taka nie pociąga za sobą innych istotnych zmian umowy;
4) Dopuszcza się zmianę terminu przewidzianego na zakończenie dostawy, w następujących okolicznościach: - wystąpienie okoliczności będących następstwem siły wyższej uznanych przez Zamawiającego; przez wystąpienie zdarzeń siły wyższej należy rozumieć zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do uniknięcia nawet w przypadku maksymalnej staranności Stron, uznanych przez Zamawiającego; - przerwanie realizacji dostawy z przyczyn niezawinionych przez Strony umowy, - wyrażenie przez Zamawiającego zgody na przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy na skutek zaistnienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę lub Zamawiającego; Termin wykonania umowy ulega odpowiednio wydłużeniu o okres trwania w/w okoliczności.
5) Gdy nastąpią zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy – w takim przypadku zmiana umowy polegać będzie na dostosowaniu jej treści do obowiązujących przepisów prawa.
6) Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zmiana sposobu wykonania zamówienia nie może wykraczać poza zakres Przedmiotu Umowy.
7) W przypadku zmiany podwykonawcy, nie będącego jednocześnie podmiotem trzecim, na którego zasoby powołuje się Wykonawca.
8) W przypadku zmiany podwykonawcy, będącego jednocześnie podmiotem trzecim, na którego zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP. – dotyczy Części I zamówienia. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmian do umowy, innych niż opisane w ust. 1, jeżeli będą one dozwolone na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 ustawy PZP.

DOTYCZY POZOSTAŁYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
1. Działając zgodnie z art. 144 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w stosunku do oferty, w następujących przypadkach:
1) Zmiana będąca skutkiem działań organów państwowych polegająca na zmianie obowiązującej stawki podatku VAT lub wprowadzeniu nowego podatku - w takim przypadku wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto Wykonawcy zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
2) Gdy Wykonawcą jest konsorcjum firm, Zamawiający dopuszcza zmianę podmiotu wchodzącego w skład konsorcjum, pod warunkiem że nowy podmiot przystępujący do konsorcjum lub podmioty pozostałe po ustąpieniu jednego z konsorcjantów, spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą w stosunku do nich podstawy do wykluczenia, oraz gdy zmiana taka nie pociąga za sobą innych istotnych zmian umowy.
3) Gdy Wykonawcą są przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, Zamawiający dopuszcza zmianę wspólnika spółki cywilnej, pod warunkiem że nowy wspólnik lub wspólnicy pozostali w spółce po ustąpieniu jednego ze wspólników, spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą w stosunku do nich podstawy do wykluczenia, oraz gdy zmiana taka nie pociąga za sobą innych istotnych zmian umowy;
4) Dopuszcza się zmianę terminu przewidzianego na zakończenie dostawy, w następujących okolicznościach: - wystąpienie okoliczności będących następstwem siły wyższej uznanych przez Zamawiającego; przez wystąpienie zdarzeń siły wyższej należy rozumieć zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do uniknięcia nawet w przypadku maksymalnej staranności Stron, uznanych przez Zamawiającego; Termin wykonania umowy ulega odpowiednio wydłużeniu o okres trwania w/w okoliczności.
5) Gdy nastąpią zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy – w takim przypadku zmiana umowy polegać będzie na dostosowaniu jej treści do obowiązujących przepisów prawa.
6) W przypadku zmiany podwykonawcy, nie będącego jednocześnie podmiotem trzecim, na którego zasoby powołuje się Wykonawca. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmian do umowy, innych niż opisane w ust. 1, jeżeli będą one dozwolone na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 ustawy PZP.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-16, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 
Część nr: 1 Nazwa: wystawa
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu wystawowego, które mają stanowić wystawę w budynku Beskidzkiego Domu Zielin "Przytulia". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Formularzu Cenowym (stanowiącym załącznik nr 5a do SIWZ) oraz w opisach, wizualizacjach i szczegółowych specyfikacjach załączonych do niego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39154000-6, 30200000-1, 30231300-0, 32322000-6, 32353000-2, 37524100-8, 39162110-9, 32340000-8, 48000000-8, 51110000-6, 72212520-0, 79930000-2, 92312000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Termin wykonania przedmiotu zamówienia 30,00
Kara umowna 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający wyznacza przedział czasowy realizacji zamówienia: między 60 a 70 dni.

 
Część nr: 2 Nazwa: modele roślinne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zamówienie obejmuje dostawę modeli roślinnych, który mają stanowić wystawę w budynku Beskidzkiego Domu Zielin "Przytulia". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Formularzu Cenowym (stanowiącym załącznik nr 5b do SIWZ) oraz w opisach, wizualizacjach i szczegółowych specyfikacjach załączonych do niego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39154000-6, 92312000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Termin wykonania przedmiotu zamówienia 30,00
Kara umowna 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający wyznacza przedział czasowy realizacji zamówienia: między 50 a 57 dni.

 
Część nr: 3 Nazwa: przedmioty regionalne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zamówienie obejmuje dostawę przedmiotów regionalnych, które mają stanowić wystawę w budynku Beskidzkiego Domu Zielin "Przytulia". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Formularzu Cenowym (stanowiącym załącznik nr 5c do SIWZ) oraz w opisach, wizualizacjach i szczegółowych specyfikacjach załączonych do niego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39154000-6, 92312000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Termin wykonania przedmiotu zamówienia 30,00
Kara umowna 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający wyznacza przedział czasowy realizacji zamówienia: od 28 dni do 35 dni.

 
Część nr: 4 Nazwa: trombita
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zamówienie obejmuje dostawę trombity, która ma stanowić wystawę w budynku Beskidzkiego Domu Zielin "Przytulia". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Formularzu Cenowym (stanowiącym załącznik nr 5d do SIWZ) oraz w opisach, wizualizacjach i szczegółowych specyfikacjach załączonych do niego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39154000-6, 92312000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Termin wykonania przedmiotu zamówienia 30,00
Kara umowna 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający wyznacza ramy czasowe realizacji zamówienia: od 50 dni do 57 dni.

 
Część nr: 5 Nazwa: stroje regionalne oraz tekstylia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zamówienie obejmuje dostawę stroi regionalnych oraz tekstyliów, które mają stanowić wystawę w budynku Beskidzkiego Domu Zielin "Przytulia". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Formularzu Cenowym (stanowiącym załącznik nr 5e do SIWZ) oraz w opisach, wizualizacjach i szczegółowych specyfikacjach załączonych do niego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39154000-6, 92312000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Termin wykonania przedmiotu zamówienia 30,00
Kara umowna 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający wyznacza ramy czasowe realizacji zamówienia : od 50 dni do 57 dni

 
Część nr: 6 Nazwa: scena
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zamówienie obejmuje dostawę sceny do budynku Beskidzkiego Domu Zielin "Przytulia". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Formularzu Cenowym (stanowiącym załącznik nr 5f do SIWZ) oraz w opisach, wizualizacjach i szczegółowych specyfikacjach załączonych do niego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45212312-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Termin wykonania przedmiotu zamówienia 30,00
Kara umowna 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający wyznacza ramy czasowe realizacji zamówienia: od 28 dni do 42 dni.

 
Część nr: 7 Nazwa: sprzęt AGD
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu AGD do budynku Beskidzkiego Domu Zielin "Przytulia". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Formularzu Cenowym (stanowiącym załącznik nr 5g do SIWZ) oraz w opisach, wizualizacjach i szczegółowych specyfikacjach załączonych do niego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39710000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Termin wykonania przedmiotu zamówienia 30,00
Kara umowna 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający wyznacza przedziały czasowe realizacji zamówienia: od 28 dni do 42 dni.

 
Część nr: 8 Nazwa: narzędzia ogrodnicze
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zamówienie obejmuje dostawę narzędzi ogrodniczych do budynku Beskidzkiego Domu Zielin "Przytulia". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Formularzu Cenowym (stanowiącym załącznik nr 5h do SIWZ) oraz w opisach, wizualizacjach i szczegółowych specyfikacjach załączonych do niego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39290000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Termin wykonania przedmiotu zamówienia 30,00
Kara umowna 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający wyznacza przedziały czasowe realizacji zamówienia: od 28 dni do 42 dni.

 
Część nr: 9 Nazwa: wyposażenie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zamówienie obejmuje dostawę pozostałego wyposażenia do budynku Beskidzkiego Domu Zielin "Przytulia". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Formularzu Cenowym (stanowiącym załącznik nr 5i do SIWZ) oraz w opisach, i szczegółowych specyfikacjach załączonych do niego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39290000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Termin wykonania przedmiotu zamówienia 30,00
Kara umowna 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający wyznacza ramy czasowe realizacji zamówienia: od 28 dni do 42 dni.

 
Część nr: 10 Nazwa: nagłośnienie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zamówienie obejmuje dostawę nagłośnienia do budynku Beskidzkiego Domu Zielin "Przytulia". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Formularzu Cenowym (stanowiącym załącznik nr 5j do SIWZ) oraz w opisach, szczegółowych specyfikacjach załączonych do niego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32342410-9, 32340000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Termin wykonania przedmiotu zamówienia 30,00
Kara umowna 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający wyznacza ramy czasowe realizacji zamówienia: od 28 dni do 42 dni.

 
Część nr: 11 Nazwa: oświetlenie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zamówienie obejmuje dostawę oświetlenia do budynku Beskidzkiego Domu Zielin "Przytulia". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Formularzu Cenowym (stanowiącym załącznik nr 5k do SIWZ) oraz w opisach i szczegółowych specyfikacjach załączonych do niego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31527260-6, 39290000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Termin wykonania przedmiotu zamówienia 30,00
Kara umowna 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający wyznacza ramy czasowe realizacji zamówienia: od 28 dni do 42 dni.
 
 
 
Data otwarcia ofert: 2018-07-16 11:00:00
Data składania ofert: 2018-07-16 10:30:00
Data wpłaty wadium: 1980-01-01 00:00:00
Podmiot publikujący: Urząd Gminy Brenna
Wytworzył: Barbara Stec-Czyż 2018-06-21
Opublikował w BIP: Barbara Stec-Czyż 2018-06-21 11:43:50
Modyfikował: Barbara Stec-Czyż 2018-09-10 13:15:16
Liczba wyświetleń: 905
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2018-09-10 13:15:16 Dodano plik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
Dodano plik Sprostowanie do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
Dodano plik Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
Dodano plik Zawiadomie o odrzuceniu oferty w Części VIII i Części IX zamówienia.pdf
Dodano plik Sprostowanie do informacji z otwarcia ofert.pdf
Dodano plik Informacja o treści złożonych ofert.pdf
Dodano plik Ogłoszenie o zmienia ogłoszenia o zamówieniu.pdf
Dodano plik Zapytania + wyjaśnienia + zmiana terminu składania ofert.pdf
Dodano plik Zapytanie + wyjaśnienie.pdf
Usunięto plik Część 1 - Zał. nr 1a,2a,3a,4,5a,6,7a do SIWZ.zip
Dodano plik Część 1 - Zał. nr 1a,2a,3a,4,5a,6,7a do SIWZ.zip
Usunięto plik Część 1 - Zał. nr 1a,2a,3a,4,5a,6,7a do SIWZ.zip
Dodano plik Część 1 - Zał. nr 1a,2a,3a,4,5a,6,7a do SIWZ.zip
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Szukaj
        Porównaj