Menu Podmiotowe menu ikonka

Budowa napowietrznej i kablowej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 633086S ulica Zalesie w Górkach Wielkich

 • 14 maja 2015
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Przedmiot ogłoszenia:

Brenna: Budowa napowietrznej i kablowej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 633086S ulica Zalesie w Górkach Wielkich
Numer ogłoszenia: 100682 - 2015; data zamieszczenia: 30.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Treść ogłoszenia:

Brenna: Budowa napowietrznej i kablowej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 633086S ulica Zalesie w Górkach Wielkich
Numer ogłoszenia: 100682 - 2015; data zamieszczenia: 30.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brenna , ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, woj. śląskie, tel. 033 8536222, faks 033 8536370.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa napowietrznej i kablowej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 633086S ulica Zalesie w Górkach Wielkich.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamówienie polega na budowie napowietrznej i kablowej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 633086S ulica Zalesie w Górkach Wielkich, które obejmuje: 1/ Wybudowanie linii napowietrznej przewodem samonośnym typu AsXSn 2x25mm2 - 850 metrów w odcinkach (520m, 80m, i 250m) 2/ Wybudowanie linii kablowej kablem ziemnym 1kV typu YAKXS 4x35mm2 - 850 metrów w odcinkach (185m i 665) 3/ Zabudowanie słupów stalowych typu: SAL-10-16 szt., ŻN-10-1 szt., E-10,5 -2 szt. 4/ Zabudowanie opraw oświetleniowych typu LED o mocy od 50 do 60 W IP 65 o II klasie ochronności-30 szt. Wymienione w pkt. 1-4 ilości w trakcie realizacji zamówienia nie mogą ulec zmianie. 2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót. Wykonawca wykona wszelkie inne roboty towarzyszące, tymczasowe, porządkowe i zabezpieczające - niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w tym zaplecza budowy. Rozpoczęcie robót nastąpi po przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 3. Tam gdzie w dokumentacji lub przedmiarach, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub wskazane normy, o których mowa w art. 30 ust 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SIWZ. 4. Warunki techniczne: a) Przedmiot zamówienia musi być wykonany w technologii zgodnej z warunkami wykonania i odbioru, przedmiarami robót, sztuką budowlaną, przy zachowaniu optymalizacji wykonania. b) Plac budowy winien być oznakowany tablicą informacyjną zgodnie z wymogami Prawa budowlanego i ruchu drogowego oraz właściwie oznakowane zgodnie z przepisami BHP. c) Do wykonania zadania będą użyte materiały posiadające atesty, certyfikaty, dopuszczenie do stosowania, nieposiadające uszkodzeń. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w jednym egzemplarzach operatu powykonawczego, zawierającego oświadczenie kierownika budowy, protokoły odbioru technicznego, aprobaty techniczne, atesty na zastosowane materiały. d) Za wypadki i szkody, które mogą powstać na placu budowy odpowiada wykonawca. Odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich jak i z tytułu zdarzeń losowych przyjmuje na siebie oferent - Wykonawca. e) Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać rygorów wynikających z Prawa budowlanego i ruchu drogowego. f) W czasie realizacji robót Wykonawca nie będzie utrudniał mieszkańcom i instytucjom dojazdu do posesji, będzie utrzymywał na swój koszt i ryzyko teren robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie zbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.20.00-2, 45.11.12.00-0, 44.23.14.00-9, 45.31.61.10-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 2.000,00 - zł (słownie: dwa tysiące złotych) przed upływem terminu do składania ofert - w pieniądzu na konto Urzędu: Bank Spółdzielczy o/Bielsko - Biała nr 49 8111 0009 2001 0036 9950 0004, (Uwaga! Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert, tj. przed godziną 10:30 w dniu 15 maja 2015 r.). Ponadto wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej , z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. - gwarancjach bankowych - gwarancjach ubezpieczeniowych - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158 z późn. zm.) 2. Wpłaty dokonywane przelewem lub przekazem powinny mieć na przelewie lub przekazie wyraźny napis WADIUM - Przetarg na Budowę napowietrznej i kablowej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 633086S ulica Zalesie w Górkach Wielkich. Wniesienie wadium w formie innej niż w pieniądzu, dopuszczonej przez ustawę Prawo zamówień publicznych i nie wymagającej zgody Zamawiającego, należy zdeponować u Skarbnika Gminy Brenna w siedzibie Zamawiającego (pok. nr 4 w godz. pracy urzędu tj. od wtorku do czwartku w godz. od 730 do 1530 , w poniedziałek 730 do 1630, w piątek w godz. 730 do 1430 ). 3. Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium, a w przypadku gwarancji - również kopię gwarancji. 4. Warunki zwrotu wadium i utraty wadium określa artykuł 46 ustawy Pzp, przy czym należy pamiętać, że Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 , z przyczyn lezących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki rachunkowej o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszą - art.46 ust. 4a, 5 Pzp. Zapis j.w. winien mieć również odzwierciedlenie, we wszystkich gwarancjach czy poręczeniach, wnoszonych w formie innej niż pieniężnej. 5. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP. 6. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1 - 4 ustawy Pzp. 7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi udokumentować, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał należycie dwa zadania polegające na budowie (przebudowie, modernizacji, remoncie) oświetlenia ulicznego, aby spełnić ten warunek, robota na którą powołuje się wykonawca musi być ukończona, a wartość jej musi być równa lub większa od kwoty 60 000,00 zł brutto; ocena spełnienia warunku zostanie przeprowadzona na podstawie oświadczenia i poświadczenia, że roboty te zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje dysponowanie przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi (o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2013, poz. 1409 ze zm.) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać że: - dysponuje lub będzie dysponował środkami finansowymi na realizację robót objętych zamówieniem w wysokości 100.000,00 zł, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu innych zamówień, - posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 150 000,00 zł. Ocena spełnienia warunku zostanie przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów określonych w rozdziale IV pkt. 1 ppkt. 5 i 6 SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy według wzoru - zał. 1 a do SIWZ - wraz z informacją na temat podwykonawstwa. 2. Oryginał pełnomocnictwa udzielonego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego. 3. Dowód wniesienia wadium zgodnie z zapisami SIWZ. 4. Oświadczenie podmiotu o oddaniu innych niezbędnych zasobów wg wzoru - zał. nr 10 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Gwarancja - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) Zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 144 ust.1 ustawy PZP i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony umowy. 2) Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty jeżeli konieczność wprowadzania takich zmian wynika z następujących okoliczności: a) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w następstwie: - wstrzymania przez Zamawiającego lub upoważnione do tego podmioty i organy realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy, - okoliczności będących następstwem siły wyższej uznanych przez Zamawiającego. Przez wystąpienie zdarzeń siły wyższej należy rozumieć zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do uniknięcia nawet w przypadku maksymalnej staranności Stron, uznanych przez Zamawiającego. Termin wykonania umowy ulega odpowiednio wydłużeniu o okres trwania tych okoliczności celem dokończenia przedmiotu umowy w sposób należyty. b) Zmiany wynagrodzenia, w następstwie ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zwiększenia wartości umowy w przypadku podniesienia stawki podatku VAT. c) Zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. danych teleadresowych Wykonawcy; Zamawiającego itp.). d) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. e) Zmiany podwykonawcy, będącego jednocześnie podmiotem trzecim, na którego zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. f) )zmiany będące skutkiem poprawy oczywistej pomyłki pisarskiej bądź rachunkowej, g) zmiany stanu prawnego, mające wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności - aneks do umowy. 4. Inne zmiany - z zastrzeżeniem art. 140 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia, sporządzonego przez komisję powołaną przez Zamawiającego, w skład której wejdzie Inspektor Nadzoru i przedstawiciel Wykonawcy, zatwierdzonego przez Zamawiającego. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadkach wskazanych w umowie i ustawie oraz gdy: a) zostanie ogłoszona likwidacja Wykonawcy, b) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w terminie zapewniającym ukończenie robót zgodnie z umową, c) Wykonawca dopuścił się rażącego naruszenia innych istotnych postanowień umowy, d) Wykonawca przerwał realizację robót z przyczyn leżących po jego stronie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.brenna.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Brennej, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, pok. nr 26.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.05.2015 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy w Brennej, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, Biuro Podawcze.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 
Data otwarcia ofert: 2015-05-19 11:00:00
Data składania ofert: 2015-05-19 10:30:00
Data wpłaty wadium: 2015-05-19 10:30:00
Podmiot publikujący: Urząd Gminy Brenna
Wytworzył: Barbara Stec-Czyż 2015-04-30
Opublikował w BIP: Barbara Stec-Czyż 2015-04-30 13:00:00
Modyfikował: Barbara Stec-Czyż 2015-08-11 11:30:57
Liczba wyświetleń: 1189
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2015-08-11 11:30:57 Przeniesiono do archiwum
Dodano plik ogł. o zmianie ogł.-ogł.o udzieleniu zam..pdf
Dodano plik ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
Usunięto plik Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf
Dodano plik Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf
Dodano plik Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf
Dodano plik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
Dodano plik modyfikacja SIWZ.pdf
Dodano plik Przedmiar robót - zał. 9.zip
Dodano plik specyfikacja techniczna - zał. 7.zip
Dodano plik wzór umowy - zał. 8 do SIWZ.doc
Dodano plik SIWZ + załączniki.zip
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Szukaj
        Porównaj