Menu Podmiotowe menu ikonka

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Brennej Bukowa - Przysiółek Jędryśle.

 • 28 czerwca 2013

Przedmiot przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Brennej Bukowa - Przysiółek Jędryśle wg dokumentacji projektowej opracowanej przez HYDRO-LINE PROJEKT mgr inż. Jacek Hyrnik 43-450 Ustroń ul. Polańska 147 Zakres robót: KANALIZACJA GRAWITACYJNA - ciągi główne: Ø 200 x 5,9 mm z rur PCW typ ciężki S - 112 mb Ø 160 x 7,3 mm z rur PCW typ ciężki S - 44 mb - Przyłącza (przykanaliki) do budynków Ø 160 x 4,7 mm z rur PCW typ ciężki S- 28,5 mb/ 5 szt. do 4 budynków 1.Szczegółowy zakres robót określa: 1/ Dokumentacja projektowo - wykonawcza - Załącznik nr11 do SIWZ 2/ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Załącznik nr 7 do SIWZ 3/ Przedmiar robót - Załącznik nr 9 do SIWZ . 2. Dokumentacja techniczna znajduje się również do wglądu w siedzibie zamawiającego pok. nr 26 od poniedziałku do czwartku w godz. od 730 do 1530., w piątek od 730 do 1430. 3. Wykonawca wykona wszelkie inne roboty towarzyszące, tymczasowe, porządkowe i zabezpieczające - niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia i funkcjonowania obiektu, w tym zaplecza budowy. 4.Wykonawca zobowiązany jest do: - realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami prawa budowlanego, wiedzą i sztuką techniczną, zaleceniami jednostek uzgadniających, obowiązującymi normami technicznymi, - zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej przez uprawnionego geodetę, - wykonanie wszystkich prac związanych z opracowaniem i wdrożeniem projektu czasowej organizacji ruchu oraz oznakowaniem i zabezpieczeniem terenu budowy zgodnie z przepisami BHP, - po zakończeniu robót uporządkowania terenu najpóźniej w ciągu 14 dni, - usunięcia na własny koszt skutków awarii które zostały spowodowane przez Wykonawcę, - złożenia w dwóch egzemplarzach operatu powykonawczego, zawierającego Dziennik Budowy, oświadczenie kierownika budowy, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyjętą do zasobów kartograficznych Starostwa Powiatowego w Cieszynie, protokoły z prób szczelności, protokoły odbioru technicznego badań i sprawdzeń (skrzyżowania z podziemnym uzbrojeniem terenu, ciekami wodnymi, z odtworzenia dróg), deklaracje zgodności, atesty, wyniki pomiarów, badań, instrukcje eksploatacyjne, protokoły pomontażowe, gwarancje i wszystkie inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia prawidłowości wykonania robót. 5. Tam gdzie w dokumentacji projektowej lub przedmiarach, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub wskazane normy, o których mowa w art. 30 ust 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ..

Treść przetargu:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Brenna: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Brennej Bukowa - Przysiółek Jędryśle
Numer ogłoszenia: 127747 - 2013; data zamieszczenia: 28.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brenna , ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, woj. śląskie, tel. 033 8536222, faks 033 8536370.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brenna.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Brennej Bukowa - Przysiółek Jędryśle.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Brennej Bukowa - Przysiółek Jędryśle wg dokumentacji projektowej opracowanej przez HYDRO-LINE PROJEKT mgr inż. Jacek Hyrnik 43-450 Ustroń ul. Polańska 147 Zakres robót: KANALIZACJA GRAWITACYJNA - ciągi główne: Ø 200 x 5,9 mm z rur PCW typ ciężki S - 112 mb Ø 160 x 7,3 mm z rur PCW typ ciężki S - 44 mb - Przyłącza (przykanaliki) do budynków Ø 160 x 4,7 mm z rur PCW typ ciężki S- 28,5 mb/ 5 szt. do 4 budynków 1.Szczegółowy zakres robót określa: 1/ Dokumentacja projektowo - wykonawcza - Załącznik nr11 do SIWZ 2/ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Załącznik nr 7 do SIWZ 3/ Przedmiar robót - Załącznik nr 9 do SIWZ . 2. Dokumentacja techniczna znajduje się również do wglądu w siedzibie zamawiającego pok. nr 26 od poniedziałku do czwartku w godz. od 730 do 1530., w piątek od 730 do 1430. 3. Wykonawca wykona wszelkie inne roboty towarzyszące, tymczasowe, porządkowe i zabezpieczające - niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia i funkcjonowania obiektu, w tym zaplecza budowy. 4.Wykonawca zobowiązany jest do: - realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami prawa budowlanego, wiedzą i sztuką techniczną, zaleceniami jednostek uzgadniających, obowiązującymi normami technicznymi, - zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej przez uprawnionego geodetę, - wykonanie wszystkich prac związanych z opracowaniem i wdrożeniem projektu czasowej organizacji ruchu oraz oznakowaniem i zabezpieczeniem terenu budowy zgodnie z przepisami BHP, - po zakończeniu robót uporządkowania terenu najpóźniej w ciągu 14 dni, - usunięcia na własny koszt skutków awarii które zostały spowodowane przez Wykonawcę, - złożenia w dwóch egzemplarzach operatu powykonawczego, zawierającego Dziennik Budowy, oświadczenie kierownika budowy, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyjętą do zasobów kartograficznych Starostwa Powiatowego w Cieszynie, protokoły z prób szczelności, protokoły odbioru technicznego badań i sprawdzeń (skrzyżowania z podziemnym uzbrojeniem terenu, ciekami wodnymi, z odtworzenia dróg), deklaracje zgodności, atesty, wyniki pomiarów, badań, instrukcje eksploatacyjne, protokoły pomontażowe, gwarancje i wszystkie inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia prawidłowości wykonania robót. 5. Tam gdzie w dokumentacji projektowej lub przedmiarach, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub wskazane normy, o których mowa w art. 30 ust 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy winni wykazać iż, wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu na składanie ofert, co najmniej 1 robotę budowlaną, obejmujące swym zakresem roboty instalacyjne, których wartość wyniosła nie mniej niż 50.000 zł, (tzn. budowa sieci wodociągowej lub sieci kanalizacji sanitarnej). Dowodami, o których mowa wyżej, są: a) poświadczenie b) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnych charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa w pkt a. c) w przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem na rzecz którego roboty budowlane, wskazane w wykazie, o którym mowa w ust.1 pkt.2, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w ppt a lub b. W okresie do 20 lutego 2013r. w miejsce poświadczeń, o których mowa wyżej wykonawca może przedłożyć dokumenty potwierdzające wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponują osobą z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi, pozwalającymi na kierowanie robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych i urządzeń sanitarnych, które posiadają prawo pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1/ Formularz oferty według załączonego wzoru (załącznik nr 1 do SIWZ). 2/ W przypadku, gdy dokumenty przetargowe podpisują inne osoby niż ujawnione w rejestrach, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez osoby upoważnione, z zaznaczeniem zakresu i okresu udzielonego pełnomocnictwa. 3/ W przypadku przedstawienia w ofercie dokumentów finansowych sporządzonych w walucie innej niż złoty, stosownego przeliczenia na złote- według tabeli średnich kursów walut obcych NBP z dnia publikacji niniejszego ogłoszenia o postępowaniu w BZP- dokona komisja przetargowa podczas badania złożonych ofert. 6. Oferty składane wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) 1. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwóch lub więcej wykonawców, pod warunkiem, że wykonawcy działający wspólnie ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i do podpisania umowy o zamówienie publiczne w przypadku jego uzyskania. Dokument pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 2. Pełnomocnictwo winno określać w szczególności: a) przedmiot postępowania, którego dotyczy, b) wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, c) wykonawcę - pełnomocnika, d) zakres umocowania pełnomocnika. 3. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (łącznie z pełnomocnikiem) wg zasad reprezentacji właściwych dla każdego z wykonawców. 4. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oddzielnie musi złożyć dokumenty wymienione w ust 2 pkt 1, 2, 3, 4, a także ust 3 jeżeli dotyczy SIWZ (spółki cywilne - dla każdego ze wspólników spółki osobno, konsorcja - dla każdego z partnerów konsorcjum osobno). 5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów na zasoby których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 6. Dokumenty wymienione w ust.1 pkt 2, 3 SIWZ potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w dziale III ust.1 pkt 2,4 wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają łącznie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Działając zgodnie z Art. 144 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w stosunku do oferty w szczególności w przypadkach: 1/ Zmian ogólnych: a)zmiany będące skutkiem poprawy oczywistej pomyłki pisarskiej bądź rachunkowej, b) zmiany stanu prawnego, mające wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 2/ Zmian wpływających na termin wykonania umowy: a) możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeżeli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub jest efektem działania siły wyższej lub przyczyn obiektywnych niezależnych od Wykonawcy. 3/ Zmian wpływających na wynagrodzenie: a) możliwa jest zmiana postanowień umowy, w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług ( VAT ) 4/ Innych zmian - z zastrzeżeniem art. 140 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 2. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia, sporządzonego przez komisję powołaną przez Zamawiającego, w skład której wejdzie Inspektor Nadzoru i przedstawiciel Wykonawcy, zatwierdzonego przez Zamawiającego. Zmiana umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 3.Zamawijący zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadkach wskazanych w umowie i ustawie oraz gdy: 1/ zostanie ogłoszona likwidacja Wykonawcy, 2/ Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w terminie zapewniającym ukończenie robót zgodnie z umową, 3/ Wykonawca dopuścił się rażącego naruszenia innych istotnych postanowień umowy, 4/ Wykonawca przerwał realizację robót z przyczyn leżących po jego stronie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.brenna.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Brennej ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna pok. 26.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.07.2013 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy w Brennej ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna Biuro podawcze.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Data składania ofert: 2013-07-15 10:30:00
Data otwarcia ofert: 2013-07-15 11:00:00
Podmiot publikujący:
Wytworzył: Ewa Maśnik 2013-06-28
Opublikował w BIP: Dariusz Jakubiec 2013-06-28 12:30:00
Liczba wyświetleń: 3129
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2013-08-12 11:17:18 Przeniesiono do archiwum
Dodano plik ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
Dodano plik Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf
Dodano plik SIWZ.zip
Usunięto plik SIWZ.zip
Dodano plik SIWZ.zip
Dariusz Jakubiec
Dariusz Jakubiec
Dariusz Jakubiec
Dariusz Jakubiec
Dariusz Jakubiec
Dariusz Jakubiec
Szukaj
        Porównaj