Menu Podmiotowe menu ikonka

Bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych oraz rowów na terenie gminy Brenna w 2015 r.

 • 02 lipca 2015
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Przedmiot ogłoszenia:

Brenna: Bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych oraz rowów na terenie Gminy Brenna
Numer ogłoszenia: 163134 - 2015; data zamieszczenia: 02.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Treść ogłoszenia:

Brenna: Bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych oraz rowów na terenie Gminy Brenna
Numer ogłoszenia: 163134 - 2015; data zamieszczenia: 02.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brenna , ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, woj. śląskie, tel. 033 8536222, faks 033 8536370.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych oraz rowów na terenie Gminy Brenna.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych oraz rowów na terenie Gminy Brenna w 2015 r.

2) Zamówienie zostało podzielone na 2 pakiety i obejmuje: - Część I - prace drogowe (CPV: 45233120-6 - roboty w zakresie budowy i utrzymania dróg, 452-33100-0 - urządzenia odwadniające) - Część II - prace konserwacyjne (CPV: 45233120-6 - roboty w zakresie budowy i utrzymania dróg).

3) Charakterystyka zamówienia:

Część I - prace drogowe

- Ścinanie i profilowanie poboczy do 15 cm grubości;

- Utwardzenie poboczy mieszanką tłuczniową klińca o grubości do 10 cm grubości;

- Wyrównanie istniejącej nawierzchni z kruszyw łamanych i mieszanką tłucznia klińca wraz z zagęszczeniem (materiał Zamawiającego);

- Profilowanie i zagęszczenie podłoża na drogach o nawierzchni nieulepszonej;

- Oczyszczenie rowu z namułu do 20 cm z wyprofilowaniem skarp i dna rowów z odwozem urobku; - Wykonanie rowów odwadniających z wyprofilowaniem skarp i dna oraz odwozem urobku;

- Oczyszczenie przepustów Fi - 30 - 50 cm z namułu. Grubość namułu 50% jego śr.;

- Roboty koparką samojezdną podsiębierną o pojemności łyżki 0.15 m3 - cena 1rg.

Część II - prace konserwacyjne

- Wyrównanie istniejącej nawierzchni z kruszyw łamanych mieszanką tłucznia klińca wraz z zagęszczeniem - (materiał Wykonawcy);

- Pracę samochodu samowyładowczego o ładowności do 12 t.

3) Ilości wskazane w przedmiarze stanowiącym załącznik do SIWZ są wielkościami orientacyjnymi, ustalonymi na podstawie analogicznego zamówienia zrealizowanego w roku 2014 oraz jako przewidywane zapotrzebowanie na prace będące przedmiotem umowy w okresie realizacji umowy. Ilości te przyjęte będą do wyceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej - w każdej z części osobno, jednakże Zamawiający może zrealizować umowę zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem, do wysokości zabezpieczonych w umowie środków, a Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację robót w wielkościach podanych w przedmiarze, który jest załącznikiem SIWZ.

4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości robót, na rzecz innych stanowiących przedmiot zamówienia - dla każdej z części zamówienia.

5) Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia inspektorowi nadzoru wniosków o akceptację materiału do zastosowania przy realizacji zamówienia w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.

6) Przedmiot umowy zostanie zrealizowany z zastosowaniem materiałów i urządzeń zgodnych z dokumentacją projektową, normami polskimi, posiadających wymagane przepisami dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.31.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2a do SIWZ.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2a do SIWZ.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2a do SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2a do SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2a do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Formularz Oferty (wzór formularza oferty określony został w załączniku nr 1 do SIWZ) wraz z zawartymi w nim oświadczeniami i częścią zamówienia powierzoną podwykonawcom;

b) Oryginał pełnomocnictwa udzielonego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.

c) Szczegółowy kosztorys ofertowy - sporządzony na podstawie przedmiaru.

d) Pisemne zobowiązanie podmiotów o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów - jeżeli dotyczy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 98
 • 2 - Czas przystąpienia do robót od momentu zgłoszenia - 2

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty jeżeli konieczność wprowadzania takich zmian wynika z następujących okoliczności:

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w następstwie:

a) wstrzymania przez Zamawiającego lub upoważnione do tego podmioty i organy realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy,

b) okoliczności będących następstwem siły wyższej uznanych przez Zamawiającego, poprzez wpis do dziennika budowy. Przez wystąpienie zdarzeń siły wyższej należy rozumieć zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do uniknięcia nawet w przypadku maksymalnej staranności Stron, uznanych przez Zamawiającego. Termin wykonania umowy ulega odpowiednio wydłużeniu o okres trwania tych okoliczności celem dokończenia przedmiotu umowy w sposób należyty.

2) Zmiany wynagrodzenia, w następstwie ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zwiększenia wartości umowy w przypadku podniesienia stawki podatku VAT,

3) Zmiany danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. danych teleadresowych, Wykonawcy; Zamawiającego itp.).

4) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

5) Zmiany podwykonawcy, będącego jednocześnie podmiotem trzecim, na którego zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.brenna.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna pok. nr 26.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.07.2015 godzina 10:30, miejsce: Urząd gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, Biuro Podawcze.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Prace drogowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: - Ścinanie i profilowanie poboczy do 15 cm grubości; - Utwardzenie poboczy mieszanką tłuczniową klińca o grubości do 10 cm grubości; - Wyrównanie istniejącej nawierzchni z kruszyw łamanych i mieszanką tłucznia klińca wraz z zagęszczeniem (materiał Zamawiającego); - Profilowanie i zagęszczenie podłoża na drogach o nawierzchni nieulepszonej; - Oczyszczenie rowu z namułu do 20 cm z wyprofilowaniem skarp i dna rowów z odwozem urobku; - Wykonanie rowów odwadniających z wyprofilowaniem skarp i dna oraz odwozem urobku; - Oczyszczenie przepustów Fi - 30 - 50 cm z namułu. Grubość namułu 50% jego śr.; - Roboty koparką samojezdną podsiębierną o pojemności łyżki 0.15 m3 - cena 1rg.

 • Ilości wskazane w przedmiarze stanowiącym załącznik do SIWZ są wielkościami orientacyjnymi, ustalonymi na podstawie analogicznego zamówienia zrealizowanego w roku 2014 oraz jako przewidywane zapotrzebowanie na prace będące przedmiotem umowy w okresie realizacji umowy. Ilości te przyjęte będą do wyceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej - w każdej z części osobno, jednakże Zamawiający może zrealizować umowę zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem, do wysokości zabezpieczonych w umowie środków, a Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację robót w wielkościach podanych w przedmiarze, który jest załącznikiem SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.31.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 98
  • 2. Czas przystąpienia do robót od momentu zgłoszenia - 2

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Prace konserwacyjne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: - Wyrównanie istniejącej nawierzchni z kruszyw łamanych mieszanką tłucznia klińca wraz z zagęszczeniem - (materiał Wykonawcy); - Pracę samochodu samowyładowczego o ładowności do 12 t.

 • Ilości wskazane w przedmiarze stanowiącym załącznik do SIWZ są wielkościami orientacyjnymi, ustalonymi na podstawie analogicznego zamówienia zrealizowanego w roku 2014 oraz jako przewidywane zapotrzebowanie na prace będące przedmiotem umowy w okresie realizacji umowy. Ilości te przyjęte będą do wyceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej - w każdej z części osobno, jednakże Zamawiający może zrealizować umowę zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem, do wysokości zabezpieczonych w umowie środków, a Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację robót w wielkościach podanych w przedmiarze, który jest załącznikiem SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.

 

 

 

 
Data otwarcia ofert: 2015-07-20 11:00:00
Data składania ofert: 2015-07-20 10:30:00
Data wpłaty wadium: 1980-01-01 00:00:00
Podmiot publikujący: Urząd Gminy Brenna
Wytworzył: Barbara Stec-Czyż 2015-07-02
Opublikował w BIP: Barbara Stec-Czyż 2015-07-02 11:40:00
Liczba wyświetleń: 1204
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2015-10-27 14:38:30 Przeniesiono do archiwum
Dodano plik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
Dodano plik Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf
Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
Dodano plik modyfikacja SIWZ.pdf
Dodano plik Przedmiar - zał. nr 7.doc
Dodano plik SWiTOR-zał.6.zip
Dodano plik SIWZ+załączniki.zip
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Barbara Stec-Czyż
Szukaj
        Porównaj