Menu Podmiotowe menu ikonka

OPKiS Zaproszenie do składania ofert - produkcja stalowych konstrukcji nośnych do tablic wraz z montażem

 • 18 maja 2017

Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna, z siedzibą przy ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, zaprasza  do  złożenia  oferty  na  wykonanie  usługi:  Produkcja stalowych konstrukcji nośnych do tab...

Przejdź do wpisu

OPKiS Zaproszenie do składania ofert - realizacja filmu

 • 19 maja 2017

Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna, z siedzibą przy ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, zaprasza  do  złożenia  oferty  na  wykonanie  usługi: realizacja filmu przyrodniczo-promocyjnego  w r...

Przejdź do wpisu

OPKiS Zaproszenie do składania ofert - wydruk map z trasami MTB, produkcja tablic

 • 10 kwietnia 2017

Ośrodek Promocji Kultury i Sportu w Brennej zaprasza do składania ofert na zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.0000 EURO - wydruk map z trasami MTB-Ro...

Przejdź do wpisu

OPKiS Zaproszenie do składania ofert - druk kalendarza imprez, wykonanie baneru

 • 04 kwietnia 2017

Ośrodek Promocji Kultury i Sportu w Brennej zaprasza do składania ofert na zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.0000 EURO - wydruk ulotki oraz wykonani...

Przejdź do wpisu

OPKiS Zaproszenie do składania ofert - wytyczenie tras MTB i przygotowanie materiałów do produkcji map

 • 18 maja 2017

Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna, z siedzibą przy ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, zaprasza  do  złożenia  oferty  na  wykonanie  usługi:  Wytyczenie tras MTB i przygotowanie materiałów...

Przejdź do wpisu

OPKiS - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 • 27 marca 2017

Dyrektor Ośrodka Promocji Kultury i Sportu ogłasza pierwszy nieograniczony ustny przetarg na dzierżawę czterech kiosków gastronomicznych położonych w Parku Turystyki w Brennej Centrum na prow...

Przejdź do wpisu

OPKiS Zaproszenie do składania ofert - druk folderów

 • 07 marca 2017

Ośrodek Promocji Kultury i Sportu w Brennej zaprasza do składania ofert na zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.0000 EURO - druk folderów "Top Atrakcje...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze - OPKiS

 • 06 marca 2017

Dyrektor Ośrodka Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego w wymiarze 1 etatu Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Dyrektora OPKiS - nieruchomości do dzierżawy

 • 03 marca 2017

OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA PROMOCJI KULTURY I SPORTU GMINY BRENNA z dnia 3 marca 2017 r.   w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę   Treść ogłosz...

Przejdź do wpisu

OPKiS Zaproszenie do składania ofert - druk miesięcznika

 • 18 stycznia 2017

Ośrodek Promocji Kultury i Sportu w Brennej zaprasza do składania ofert na zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.0000 EURO - druk miesięcznika "Wieści z...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze - OPKiS

 • 04 stycznia 2017

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w Ośrodku Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna - koordynator projektu "Beskid Śląski - wspólne dziedzictwo" Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze - OPKiS

 • 21 kwietnia 2016

Ośrodek Promocji Kultury i Sportu poszukuje pracownika do pracy na zastępstwo w Informacji Turystycznej w Brennej. Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

Przejdź do wpisu

OPKiS - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 • 30 marca 2016

Dyrektor Ośrodka Promocji Kultury i Sportu ogłasza pierwszy nieograniczony ustny przetarg na dzierżawę kiosku gastronomicznego położonego w Parku Turystyki w Brennej Centrum na prowadzenie dzi...

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 • 24 lutego 2014

Dyrektor Ośrodka Promocji Kultury i Sportu ogłasza pierwszy nieograniczony ustny przetarg na dzierżawę pieciu kiosków gastronomicznych położonych w Parku Turystyki w Brennej Centrum...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Dyrektora OPKiS - nieruchomości do dzierżawy

 • 30 stycznia 2014

OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA PROMOCJI KULTURY I SPORTU GMINY BRENNA z dnia 30 stycznia 2014 r.   w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Dyrektora OPKiS - przetarg nieograniczony

 • 22 marca 2013

OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA PROMOCJI KULTURY I SPORTU GMINY BRENNA z dnia 22 marca 2013 r.   w sprawie pierwszego nieograniczonego ustnego przetargu na dzierżawę kiosku gas...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Dyrektora OPKiS - nieruchomości do dzierżawy

 • 04 marca 2013

OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA PROMOCJI KULTURY I SPORTU GMINY BRENNA z dnia 1 marca 2013 r.   w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Przejdź do wpisu

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

 • 02 stycznia 2013

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym integralną...

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Brenna: DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ.
Numer ogłoszenia: 524936 - 2012; data zamieszczenia: 21.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna , ul. Wyzwolenia 69, 43-438 Brenna, woj. śląskie, tel. 33 853 65 50, faks 33 858 69 71.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brenna.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszego SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadają aktualnie obowiązującą koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony Formularz oferty wraz z załącznikami zgodnie ze wzorem stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Wypełniony Formularz cenowy zgodnie ze wzorem stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Wypełnione Oświadczenie o nie powierzeniu części zamówienia podwykonawcom stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.brenna.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna Ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna Punkt Informacji Turystycznej.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.12.2012 godzina 10:30, miejsce: Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna Ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna Punkt Informacji Turystycznej.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

Przejdź do wpisu

Dostawa energii elektrycznej

 • 14 grudnia 2012

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym integralną...

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Brenna: DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Numer ogłoszenia: 510660 - 2012; data zamieszczenia: 14.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna , ul. Wyzwolenia 69, 43-438 Brenna, woj. śląskie, tel. 33 853 65 50, faks 33 858 69 71.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brenna.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszego SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadają aktualnie obowiązującą koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony Formularz oferty wraz z załącznikami zgodnie ze wzorem stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Wypełniony Formularz cenowy zgodnie ze wzorem stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Wypełnione Oświadczenie o nie powierzeniu części zamówienia podwykonawcom stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.brenna.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna Ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna Punkt Informacji Turystycznej.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.12.2012 godzina 11:30, miejsce: Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna Ul. Wyzwolenia 77 43-438 Brenna Punkt Informacji Turystycznej.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 • 02 kwietnia 2012

Dyrektor Ośrodka Promocji Kultury i Sportu ogłasza pierwszy nieograniczony ustny przetarg na dzierżawę kiosku gastronomicznego położonego w Parku Turystyki w Brennej Centrum na prow...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Dyrektora OPKiS - nieruchomości do dzierżawy

 • 09 marca 2012

OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA PROMOCJI KULTURY I SPORTU GMINY BRENNA z dnia 5 marca 2012 r.   w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę  ...

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 • 03 stycznia 2012

Dyrektor Ośrodka Promocji Kultury i Sportu ogłasza pierwszy nieograniczony ustny przetarg na dzierżawę pięciu kiosków gastronomicznych położonych w Parku Turystyki w Brennej Centrum na prow...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Dyrektora OPKiS - nieruchomości do dzierżawy

 • 09 grudnia 2011

OGŁOSZENIE DYREKTORA OŚRODKA PROMOCJI KULTURY I SPORTU GMINY BRENNA z dnia 9 grudnia 2011r.   w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę   Treść ogł...

Przejdź do wpisu