Menu Podmiotowe menu ikonka

Zawiadomienie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed. pn. Odzysk surowców wtórnych - odzysk miedzi i izolacji kablowej z niezagospodarowanych kabli instalacyjnych

Zawiadomienie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed. pn. Odzysk surowców wtórnych - odzysk miedzi i izolacji kablowej z niezagospodarowanych kabli inst...

Przejdź do wpisu

Wyłożenie projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów stanowiących własność Gminy Brenna

Wójt Gminy Brenna zawiadamia, że w dniach urzędowania od 15.05.2023 r. —13.07.2023 r. w Urzędzie Gminy w Brennej, w pokoju nr 27 piętro II, w godzinach od 10:00-12:00, zostanie wyłożony do publicznego...

Wójt Gminy Brenna zawiadamia, że w dniach urzędowania od 15.05.2023 r. —13.07.2023 r. w Urzędzie Gminy w Brennej, w pokoju nr 27 piętro II, w godzinach od 10:00-12:00, zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność Gminy Brennaprojekt nie dotyczy działek prywatnych ).

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy ujęcia brzegowego wód powierzchniowych na potoku Węgierski, gm. Brenna"

Obwieszczenie dotyczące postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy ujęcia brzegowego wód powierzchniowych na potoku Węgierski, gm. Brenna" - zawieszenie postępowania

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy ujęcia brzegowego wód powierzchniowych na potoku Węgierski, gm. Brenna"

Obwieszczenie dotyczące postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy ujęcia brzegowego wód powierzchniowych na potoku Węgierski, gm. Brenna" - wznowienie postępowania

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o przyjęciu Strategii Rozwoju Gminy Brenna

Obwieszczenie o przyjęciu Strategii Rozwoju Gminy Brenna na lata 2022-2030

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed. pn. Odzysk surowców wtórnych - odzysk miedzi i izolacji kablowej z niezagospodarowanych kabli instalacyjnych

Zawiadomienie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed. pn. Odzysk surowców wtórnych - odzysk miedzi i izolacji kablowej z niezagospodarowanych kabli inst...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed. pn. Odzysk surowców wtórnych - odzysk miedzi i izolacji kablowej z niezagospodarowanych kabli instalacyjnych

Zawiadomienie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed. pn. Odzysk surowców wtórnych - odzysk miedzi i izolacji kablowej z niezagospodarowanych kabli inst...

Przejdź do wpisu

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie do rowu melioracyjnego R-23 w Górkach Wielkich oczyszczonych ścieków bytowych.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie do rowu melioracyjnego R-23 w Górkach Wielkich oczyszczonych ścieków bytowych.

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed. pn. Odzysk surowców wtórnych - odzysk miedzi i izolacji kablowej z niezagospodarowanych kabli instalacyjnych

Zawiadomienie dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed. pn. Odzysk surowców wtórnych - odzysk miedzi i izolacji kablowej z niezagos...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz korzystanie z wód w ramach usług wodnych

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz korzystanie z wód w ramach usług wodnych

Przejdź do wpisu

Konsultacje projektu uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności w 2023 roku

Ogłoszenie dotyczące konsultacji uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brenna w 20...

Ogłoszenie

dotyczące konsultacji uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brenna

w 2023 roku

Wójt Gminy Brenna ogłasza, że w dniach od 11.01.2023 r. do 18.01.2023 r. przeprowadzony zostanie proces konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brenna w 2023 roku.

Konsultacje prowadzone są na podstawie Uchwały nr XIX/209/12 Rady Gminy Brenna z dnia 11 października 2012 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Brenna.

W ramach prowadzonych konsultacji mieszkańcy będą mogli kierować opinie, wnioski oraz uwagi dotyczące wyżej wymienionego projektu uchwały na adres poczty elektronicznej poczta@brenna.org.pl oraz w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Brenna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.01.2023 r. - decyduje data wpływu. W tytule e-maila przekazującego uwagi prosimy wpisać „Konsultacje społeczne”.

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na załączonym formularzu.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie dot. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brenna w 2023 roku

W związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brenna w 2023 roku”  Wójt Gminy Brenna przekazuje go do zaopiniowa...

W związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brenna w 2023 roku”  Wójt Gminy Brenna przekazuje go do zaopiniowa.

W związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brenna w 2023 roku”  Wójt Gminy Brenna przekazuje go do zaopiniowania, zgodnie z art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 572) organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy Brenna.

W związku z powyższym, zachęcamy do zapoznania się w ww. dokumentem i przesłania swojej opinii do projektu programu poprzez wypełnienie załączonego formularza.

Wypełniony i podpisany formularz przez upoważnionego przedstawiciela organizacji, o której mowa powyżej, prosimy kierować na adres:

Urząd Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, lub

drogą elektroniczną na adres: poczta@brenna.org.pl

Termin składania opinii upływa z dniem 1 lutego 2023 r. (21 dni od dnia opublikowania).

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i zebraniu materiału dowodowego

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i zebraniu materiału dowodowego

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i zebraniu materiału dowodowego

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Budowy ujęcia brzegowego wód powierzchniowych na potoku Węgierski, gm. Brenna

Obwieszczenie dotyczące postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy ujęcia brzegowego wód powierzchniowych na potoku Węgierski, gm. Brenna" - odmowa wznowienia postępow...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

W załączniku obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informujące strony o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 8 listopada 2022 r.  Szczegóły w załączniku.

Przejdź do wpisu

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany uchwały nr XI/119/19 Rady Gminy Brenna z dnia 28 listopada 2019 r.

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany uchwały nr XI/119/19 Rady Gminy Brenna z dnia 28 listopada 2019 r.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie w sprawie opracowania projektu zarządzenia dot. ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Beskid Śląski

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie opracowania projektu zarządzenia dot. ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Beskid Śląski PLH240005

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed. pn.: „Uruchomienie ubojni zwierząt w realizowanym budynku inwentarskim w Górkach Wielkich na działce nr 1341/2”

Zawiadomienie stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed. pn.: „Uruchomienie ubojni zwierząt w realizowanym budynku inwentarskim w Górkach Wielkich na dzia...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed. pn.: „Uruchomienie ubojni zwierząt w realizowanym budynku inwentarskim w Górkach Wielkich na działce nr 1341/2”

Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed. pn.: „Uruchomienie ubojni zwierząt w realizowanym budynku inwentarskim w Górkach Wielkich na dział...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed. pn. odzysk surowców wtórnych - odzysk miedzi i izolacji kablowej z niezagospodarowanych kabli instalacyjnych

Obwieszczenie dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed. pn. odzysk surowców wtórnych - odzysk miedzi i izolacji kablowej z niezagospodar...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed. pn. Odzysk surowców wtórnych - odzysk miedzi i izolacji kablowej z niezagospodarowanych kabli instalacyjnych

Zawiadomienie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed. pn. Odzysk surowców wtórnych - odzysk miedzi i izolacji kablowej...

Przejdź do wpisu

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. pobór wód powierzchniowych z potoku Skałka

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. pobór wód powierzchniowych z potoku Skałka

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. pobór wód powierzchniowych z potoku Skałka

Przejdź do wpisu

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i korzystanie z wód w ramach usług wodnych na działce 1191/7 w Górkach Wielkich

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i korzystanie z wód w ramach usług wodnych na działce 1191/7 w Gó...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i korzystanie z wód w ramach usług wodnych na działce 1191/7 w Górkach Wielkich

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed. pn.: „Uruchomienie ubojni zwierząt w realizowanym budynku inwentarskim w Górkach Wielkich na działce nr 1341/2”

Zawiadomienie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed. pn.: „Uruchomienie ubojni zwierząt w realizowanym budynku inwentarskim w Górkach Wielkich na dział...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed. pn.: „Uruchomienie ubojni zwierząt w realizowanym budynku inwentarskim w Górkach Wielkich na działce nr 1341/2”

Zawiadomienie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed. pn.: „Uruchomienie ubojni zwierząt w realizowanym budynku inwentarskim w Górkach Wielkich na dział...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Brennej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Brennej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Brennej

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Brennej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Brennej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Brennej

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed. pn.: „Uruchomienie ubojni zwierząt w realizowanym budynku inwentarskim w Górkach Wielkich na działce nr 1341/2”

Zawiadomienie dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed. pn.: „Uruchomienie ubojni zwierząt w realizowanym budynku inwentarskim w Górkach...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o możliwości składania wniosków na udzielenie pomocy finansowej spółkom wodnym

Wójt Gminy Brenna informuje o możliwości składania wniosków w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla spółek wodnych z terenu gminy Brenna na 2022 rok, w trybie uchwały Nr XXXVI/312/22 Rady Gminy Bre...

Wójt Gminy Brenna informuje o możliwości składania wniosków w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla spółek wodnych z terenu gminy Brenna na 2022 rok, w trybie uchwały Nr XXXVI/312/22 Rady Gminy Brenna z dnia 28 marca  2022 roku w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Brenna, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.

Udzielona pomoc finansowa nie może przekroczyć 70%  kosztów realizacji zadania.

Wnioski należy składać na biurze podawczym Urzędu Gminy w Brennej, ul. Wyzwolenia 77 w terminie  do dnia 31 maja 2022 r.

Wzór wniosku o udzielenie pomocy finansowej oraz pozostałe  znajduje się pod poniższym linkiem.

https://bip.brenna.org.pl/article/programy-i-regulaminy-24?m=442&l=2

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Brennej ul. Leśnica nr 43-101”

Zawiadomienie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Brennej ul. Le...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Brennej ul. Leśnica nr 43-101”

Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Brennej ul. Le...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód w ramach usług wodnych

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód w ramach usług wodnych

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Brennej ul. Leśnica nr 43-101”

Zawiadomienie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Brennej ul. Leśnica nr 43-101” - zapoznanie

 

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowę istniejącej kładki pieszo-rowerowej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowę istniejącej kładki pieszo-rowerowej poprzez zwiększenie jej szerokości całkowitej, zlokalizow...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowę istniejącej kładki pieszo-rowerowej poprzez zwiększenie jej szerokości całkowitej, zlokalizowanej w km 991+270 rzeki Wisły w m. Górki Wielkie, gm. Brenna

Przejdź do wpisu

Wyłożenie projektu Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Z A W I A D O M  I E N I E Zawiadamiamy właścicieli lasów, że w trybie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 ze zm.) w dniach urzędowania od...

Z A W I A D O M  I E N I E

Zawiadamiamy właścicieli lasów, że w trybie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 ze zm.) w dniach urzędowania od 21.03.2022 r. —19.05.2022 r. w Urzędzie Gminy w Brennej, w pokoju nr 27 piętro II, w godzinach od 10:00-14:30, zostaną wyłożone do publicznego wglądu projekty uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa z terenu Gminy Brenna. Ponadto w dniach 25-27.04.2022 r. (w godzinach pracy urzędu) na sali sesyjnej przedstawiciel wykonawcy tj, LAS-R sp. z o. o, odbędzie konsultacje społeczne z właścicielami lasów.

Jednocześnie informujemy, że:

 1. w okresie 30 dni od dnia zakończenia wyłożenia pUPUL do publicznego wglądu zainteresowani właściciele lasów mogą składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w sprawie projektu uproszczonego planu urządzenia lasu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków (art. 21 ust. 5 ustawy).
 2. Dane w postaci map i rejestrów przygotowane zostały przez PODGiK Starostwa Powiatowego ze stanem na dzień 16.11.2021 r.
 3. Wg zapisu art. 21 ust. 4 ustawy o lasach, dane zawarte w uproszczonym planie urządzenia lasów są podstawą naliczenia podatku leśnego.
 4. Poza użytkami LS, nie były prowadzone prace na innych działkach oraz użytkach zalesionych
 5. Nie ma możliwości usunięcia z projektów planów istniejących użytków leśnych ( ewidencyjnych LS).

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Brennej ul. Leśnica nr 43-101”

Zawiadomienie dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowym...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed. pn.: „Uruchomienie ubojni zwierząt w realizowanym budynku inwentarskim w Górkach Wielkich na działce nr 1341/2”

Zawiadomienie dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed. pn.: „Uruchomienie ubojni zwierząt w realizowanym budynku inwentarskim w Górkach...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed. pn.: „Uruchomienie ubojni zwierząt w realizowanym budynku inwentarskim w Górkach Wielkich na działce nr 1341/2”

Zawiadomienie dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed. pn.: „Uruchomienie ubojni zwierząt w realizowanym budynku inwentarskim w Górkach...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Brennej ul. Leśnica nr 43-101”

Zawiadomienie dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowym...

Przejdź do wpisu

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Wójt Gminy Brenna ogłasza, że w dniach od 07.02.2022 r. do 14.02.2022 r. przeprowadzony zostanie proces konsultacji projektu uchwały w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zak...

Wójt Gminy Brenna ogłasza, że w dniach od 07.02.2022 r. do 14.02.2022 r. przeprowadzony zostanie proces konsultacji projektu uchwały w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Konsultacje prowadzone są na podstawie Uchwały nr XIX/209/12 Rady Gminy Brenna z dnia 11 października 2012 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji
z mieszkańcami Gminy Brenna.

W ramach prowadzonych konsultacji mieszkańcy będą mogli kierować opinie, wnioski oraz uwagi dotyczące wyżej wymienionego projektu do uchwały na adres poczty elektronicznej poczta@brenna.org.pl (w tytule e-maila prosimy wpisać „Konsultacje społeczne”) oraz
w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Brenna w terminie do 14.02.2022 r. Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na załączonym formularzu.

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie stron postępowania dot. wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ujęcia brzegowego wód powierzchniowych na potoku Węgierski, gm. Brenna”

Zawiadomienie stron postępowania dot. wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ujęcia brzegowego wód powierzchniowych na potoku Węgierski, gm. Brenna”

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

dotyczące postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

realizacji przedsięwzięcia

            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz. 735 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3, art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. poz. 2373 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania, iż w dniu 2 lutego 2022 r. na wniosek Inwestora działającego przez Pełnomocnika Monikę Grzeszczuk Biuro Inżynieryjno-Projektowe MPG została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ujęcia brzegowego wód powierzchniowych na potoku Węgierski, gm. Brenna” na działkach nr 3825/8, 3870, 3827, 3875, 3898/3 przy ul. Węgierski w Brennej.

W związku z powyższym, zawiadamiam strony niniejszego postępowania administracyjnego o możliwości zapoznania się z treścią decyzji, w siedzibie Urzędu Gminy w Brennej przy ul. Wyzwolenia  77, biuro nr 26 – II piętro w dniach urzędowania tj. poniedziałek: 7.30 - 16.30, wtorek - czwartek: 7.30 - 15.30, piątek: 7.30 - 14.30 (w celu zapoznania się z aktami prosimy o wcześniejszy kontakt  telefoniczny z tut. Urzędem pod nr tel. 33 8536222 wew. 233 w celu ustalenia czasu, miejsca i sposobu udostępnienia akt).

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Bielsku - Białej za pośrednictwem Wójta Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Doręczenie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

PUBLICZNE OGŁOSZENIE NASTĘPUJE W DNIU: 2.02.2022 r.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ujęcia brzegowego wód powierzchniowych na potoku Węgierski, gm. Brenna”

Obwieszczenie o o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ujęcia brzegowego wód powierzchniowych na potoku Węgierski, gm. Brenna”

OBWIESZCZENIE

 WÓJTA GMINY BRENNA

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. poz. 2373 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 2 lutego 2022 r. Wójt Gminy Brenna wydał decyzję  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa ujęcia brzegowego wód powierzchniowych na potoku Węgierski, gm. Brenna” na działkach nr 3825/8, 3870, 3827, 3875, 3898/3 przy ul. Węgierski w Brennej

W myśl art. 85 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podaje się do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i  o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Katowicach, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie oraz opinią Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Katowicach, a także udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej treść tej decyzji. Z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, biuro nr 26, w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek: 7.30 - 16.30, wtorek - czwartek: 7.30 - 15.30, piątek: 7.30 - 14.30 (prosimy o wcześniejszy kontakt  telefoniczny pod nr tel. 33 8536222 wew. 233 w celu ustalenia czasu, miejsca i sposobu zapoznania).

Dzień udostępnienia treści decyzji oraz publiczne ogłoszenie następuje w dniu: 2 luty 2022 r.

Przejdź do wpisu

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brenna w 2022 roku

Ogłoszenie dotyczące konsultacji uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brenna w 20...

Ogłoszenie

dotyczące konsultacji uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brenna

w 2022 roku

Wójt Gminy Brenna ogłasza, że w dniach od 26.01.2022 r. do 02.02.2022 r. przeprowadzony zostanie proces konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brenna w 2022 roku.

Konsultacje prowadzone są na podstawie Uchwały nr XIX/209/12 Rady Gminy Brenna z dnia 11 października 2012 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Brenna.

W ramach prowadzonych konsultacji mieszkańcy będą mogli kierować opinie, wnioski oraz uwagi dotyczące wyżej wymienionego projektu uchwały na adres poczty elektronicznej poczta@brenna.org.pl oraz w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Brenna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.02.2022 r. - decyduje data wpływu. W tytule e-maila przekazującego uwagi prosimy wpisać „Konsultacje społeczne”.

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na załączonym formularzu.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie dot. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brenna w 2022 roku

W związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brenna w roku 2022”  Wójt Gminy Brenna przekazuje go do zaopiniowa...

W związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brenna w roku 2022”  Wójt Gminy Brenna przekazuje go do zaopiniowania, zgodnie z art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 638 z póź. zm.) organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy Brenna.

W związku z powyższym, zachęcamy do zapoznania się w ww. dokumentem i przesłania swojej opinii do projektu programu poprzez wypełnienie załączonego formularza.

Wypełniony i podpisany formularz przez upoważnionego przedstawiciela organizacji, o której mowa powyżej, prosimy kierować na adres:

Urząd Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, lub

drogą elektroniczną na adres: poczta@brenna.org.pl

Termin składania opinii upływa z dniem 16 lutego 2022 r. (21 dni od dnia opublikowania).

Przejdź do wpisu

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/244/21 Rady Gminy Brenna z dnia 19 lipca 2021 r.

Wójt Gminy Brenna ogłasza, że w dniach od 21.01.2022 r. do 28.01.2022 r. przeprowadzony zostanie proces konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/244/21  Rady Gminy Brenna z dnia...

Wójt Gminy Brenna ogłasza, że w dniach od 21.01.2022 r. do 28.01.2022 r. przeprowadzony zostanie proces konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/244/21  Rady Gminy Brenna z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Brenna na realizację przedsięwzięć związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brenna.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie w sprawie dot. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy ujęcia brzegowego wód powierzchniowych na potoku Węgierski, gm. Brenna"

Obwieszczenie w sprawie dot. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy ujęcia brzegowego wód powierzchniowych na potoku Węgierski, gm. Brenna" - zapoznanie

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie w sprawie dot. postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla "Budowy ujęcia brzegowego wód powierzchniowych na potoku Węgierski, gm. Brenna"

Obwieszczenie w sprawie dot. postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla "Budowy ujęcia brzegowego wód powierzchniowych na potoku Węgierski, gm. Brenna" - przesunięcie terminu załatwienia sprawy

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z ujęcia źródła Z-1 na działce nr ewid. 4508 w Brennej

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z ujęcia źródła Z-1 na działce nr ewid. 4508 w Brenna

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego - obwody łowieckie

W załączeniu przekazujemy obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego dotyczące przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Ślaskiego w sprawie podziału województwa śląskiego na obwody łowieckie...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku bez nazwy gazociągu średniego ciśnienia

 • 09 marca 2022

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku bez nazwy gazociągu średniego ciśnienia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku bez nazwy gazociągu średniego ciśnienia

Przejdź do wpisu

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Brenna, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania

 • 28 lutego 2022

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Brenna, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Brenna, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych na działce 170/30 w Skoczowie

 • 20 stycznia 2022

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych na działce 170/30 w Skoczowie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych na działce 170/30 w Skoczowie

Przejdź do wpisu

Konsultacje dotyczące zmiany Uchwały nr IX/87/19 Rady Gminy Brenna z dnia 14.10.2019

 • 19 stycznia 2022

Wójt Gminy Brenna ogłasza przeprowadzenie w dniach od 19 stycznia 2022 r. do 26 stycznia 2022 r. konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IX/87/19 Rady Gminy Brenna z dnia 14 październ...

Wójt Gminy Brenna ogłasza przeprowadzenie w dniach od 19 stycznia 2022 r. do 26 stycznia 2022 r. konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IX/87/19 Rady Gminy Brenna z dnia 14 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Brenna na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, związanych z budową przyłączy kanalizacyjnych lub wodociągowych i przyłączeniem nieruchomości do gminnej sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej, realizowanych na terenie gminy Brenna.

Celem konsultacji jest zapoznanie mieszkańców z treścią projektu uchwały Rady Gminy Brenna.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie zmiany uchwały nr IX/87/19 Rady Gminy Brenna z dnia 14 października 2019 r..

Projekt uchwały umieszczony został na stronie internetowej Urzędu Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brenna.

Opinie dotyczące projektu uchwały należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 stycznia 2022 r. w formie pisemnej drogą pocztową na adres Urzędu Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy), pocztą elektroniczną na adres: poczta@brenna.org.pl lub osobiście w Urzędzie Gminy w Brennej.

Przejdź do wpisu

Konsultacje projektu uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

 • 09 sierpnia 2021

Wójt Gminy Brenna informuje, że w dniach od 09.08.2021 r. do 16.08.2021 r. przeprowadzony zostanie proces konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwier...

Wójt Gminy Brenna informuje, że w dniach od 09.08.2021 r. do 16.08.2021 r. przeprowadzony zostanie proces konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brenna w 2021 roku.

Konsultacje prowadzone są na podstawie Uchwały nr XIX/209/12 Rady Gminy Brenna z dnia 11 października 2012 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji  z mieszkańcami Gminy Brenna.

W ramach prowadzonych konsultacji mieszkańcy będą mogli kierować opinie, wnioski oraz uwagi dotyczące wyżej wymienionego projektu uchwały na adres poczty elektronicznej poczta@brenna.org.pl oraz w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Brenna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.08.2021 r. - decyduje data wpływu. W tytule e-maila przekazującego uwagi prosimy wpisać „Konsultacje społeczne”.

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na załączonym formularzu.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie dot. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

 • 09 sierpnia 2021

Obwieszczenie dot. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności W związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania...

W związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brenna w roku 2021”  Wójt Gminy Brenna przekazuje go do zaopiniowania, zgodnie z art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 638) organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy Brenna.

W związku z powyższym, zachęcamy do zapoznania się w ww. dokumentem i przesłania swojej opinii do projektu programu poprzez wypełnienie załączonego formularza.

Wypełniony i podpisany formularz przez upoważnionego przedstawiciela organizacji, o której mowa powyżej, prosimy kierować na adres:

Urząd Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, lub

drogą elektroniczną na adres: poczta@brenna.org.pl

Termin składania opinii upływa z dniem 30 sierpnia 2021 r. (21 dni od dnia opublikowania).

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, dla nieruchomości położonej w Górkach Małych przy ulicy Breńskiej na działce 453/3

 • 07 maja 2019

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj na wprowadzenie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzące z myjni samochodowej zlokalizowanej w Górkach Małych

 • 07 maja 2019

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - studni chłonnych oraz usługe wodną

 • 26 października 2018

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - studni chłonnych oraz na usługę wodną - odprowadzenie do studni chłonnych oc...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych.

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej i nawadniania upraw oraz usługi wodne.

Przejdź do wpisu
Powrót