Menu Podmiotowe menu ikonka

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozowlenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z ujęcia źródła Z-1 na działce 4508 w Brennej.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozowlenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z ujęcia źródła Z-1 na działce 4508 w Brennej.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie w sprawie dot. postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla "Budowy ujęcia brzegowego wód powierzchniowych na potoku Węgierski, gm. Brenna"

Obwieszczenie w sprawie dot. postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla "Budowy ujęcia brzegowego wód powierzchniowych na potoku Węgierski, gm. Brenna" - przesunięcie terminu załatwienia sprawy

Przejdź do wpisu

Nabór wniosków- dofinansowanie wymiany źródeł ciepła

Wójt Gminy Brenna ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Brenna.

Brenna, 27 wrzesień 2021 r.

OGŁOSZENIE

O  NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU

GMINY BRENNA NA WYMIANĘ ŹRÓDŁA CIEPŁA

Na podstawie Uchwały Nr XXVIII/253/21 Rady Gminy Brenna z dnia 31 sierpnia 2021r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania datacji celowej ze środków budżetu Gminy Brenna na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Brenna,  Wójt Gminy Brenna ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Brenna.

Termin składania wniosków od zainteresowanych mieszkańców:  od dnia 30 września 2021 r. (zgodnie z regulaminem obowiązuje kolejność wpływu wniosków). Wypełniony wniosek ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami można składać na biurze podawczym Urzędu Gminy Brenna (parter) w godzinach urzędowania, gdzie zostanie odnotowana data i godzina wpływu wniosku oraz nadany numer porządkowy, bądź przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43 – 438 Brenna (terminem złożenia wniosku jest data jego wpływu do urzędu).

UWAGA! Ostateczny termin zakończenia i rozliczenia realizacji inwestycji w br. najpóźniej do dnia 30 listopada 2021r. Dotacja nie obejmuje zadań już zrealizowanych (w całości lub w części).

Wnioski:  dostępne na stronie internetowej Gminy Brenna w zakładce ,,Aktualności”, BIP Urzędu Gminy Brenna w zakładce „Ochrona środowiska”, oraz w siedzibie Urzędu Gminy Brenna pokój nr 26.

Przed uzupełnieniem i złożeniem wniosku należy zapoznać się z  Regulaminem udzielania datacji celowej ze środków budżetu Gminy Brenna na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Brenna – przyjętym Uchwałą Nr XXVIII/253/21 Rady Gminy Brenna z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez jego zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Brennej, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Brennej oraz na stronie internetowej Gminy.

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn. Budowa ujęcia brzegowego wód powierzchniowych na potoku Węgierski, gm.Brenna

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn. Budowa ujęcia brzegowego wód powierzchniowych na potoku Węgierski, g...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w postaci dwóch przejazdów na potoku Nostrożny  na działkach 4715 i 4717 w Brennej

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego  - studni chłonnej na działce 870/3 w Brennej

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w związku z realizacją zadania"Przebudowa drogi technologicznej na ścieżkę rowerową od ul. Nowy Świa...

Przejdź do wpisu

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozowlenia wodnoprawnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozowlenia wodnoprawnego.

Przejdź do wpisu

Spółki wodne - odstąpinie od udzielania pomocy finasowej

Wójt Gminy Brenna odstępuje od udzielenia pomocy finansowej spółkom wodnym na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, a także od dofinansowania inwestycji w tym zakresie. W związku z powyższym info...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego oraz wprowadzenie wód opadowych na działce 82/61 w Górkach Wielkich

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania  administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego oraz wprowadzenie wód opadowych na działce 82/61 w Górkach Wielkich

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego zlokalizowanego na działce 1788/5 w Brennej.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługe wodną obejmującą odprowadzenie wód opadowych i roztopowych na działce 1788/5

Przejdź do wpisu

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia PGN dla Gminy Brenna na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030 r.

Ogłoszenie dotyczące konsultacji uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brenna na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030 r." Wójt Gminy Brenna ogł...

Przejdź do wpisu

Nabór wniosków - Spółki wodne 2021

Aktualizacja: 23.08.2021 r. Wójt Gminy Brenna odstępuje od udzielenia pomocy finansowej spółkom wodnym na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, a także od dofinansowania inwestycji w tym zakre...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o przyjęciu Programu ochrony środowiska dla Gminy Brenna

Obwieszczenie o przyjęciu Programu ochrony środowiska dla Gminy Brenna na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2026

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania

Obwieszczenie w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brenna na lata 2021 - 2027 z perspektywą do 20...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego zlokalizowanego na działce 4168 w Brennej.

 Zawiadomienie  o wszcęciu postępowania administracyjnego w prawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego  na nieruchomości położonej w Brennej nr działki 4168.

Przejdź do wpisu

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Brenna na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Brenna

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Brenna na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mie...

Ogłoszenie

dotyczące konsultacji uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Brenna na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Brenna".

Wójt Gminy Brenna ogłasza, że w dniach od 27.07.2021 r. do 3.08.2021 r. przeprowadzony zostanie proces konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Brenna na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Brenna".

Konsultacje prowadzone są na podstawie Uchwały nr XIX/209/12 Rady Gminy Brenna z dnia 11 października 2012 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Brenna.

W ramach prowadzonych konsultacji mieszkańcy będą mogli kierować opinie, wnioski oraz uwagi dotyczące wyżej wymienionego projektu uchwały na adres poczty elektronicznej poczta@brenna.org.pl oraz w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Brenna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3.08.2021 r. - decyduje data wpływu. W tytule e-maila przekazującego uwagi prosimy wpisać „Konsultacje społeczne”.

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na załączonym formularzu.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie dotyczące planowanego przedsięwzięcia pn: Optymalizacja mocy przerobowych dla technologii przerobu i przygotowania odpadów radioaktywnych JAVYS, a.s. w Jaslovske Bohunice

Obwieszczenie dotyczące planowanego przedsięwzięcia pn: Optymalizacja mocy przerobowych dla technologii przerobu i przygotowania odpadów radioaktywnych JAVYS, a.s. w Jaslovske Bohunice

Przejdź do wpisu

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Brenna na realizację przedsięwzięć związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brenna.

Ogłoszenie dotyczące konsultacji uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Brenna na realizację przedsięwzięć związanych z usunięc...

Przejdź do wpisu

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brenna w 2021 roku.

Ogłoszenie dotyczące konsultacji uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brenna w 2021 r...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brenna

Przejdź do wpisu

Uzasadnienie dotyczące udziału społeczeństwa w przyjęciu dokumentu Program Ochrony Środowiska dla Gminy Brenna

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu z przydomowej oczyszczalni ścieków na działce 4166 w Brennej

Przejdź do wpisu

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Brenna

Ogłoszenie dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Brenna, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej r...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej - pozwolenie wodnoprawne dla zadania inwestycyjnego

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie dot. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

W związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brenna w roku 2021”  Wójt Gminy Brenna pr...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustanowienia strefy ochrony bezpośredniej dla ujęcia wód podziemnych SK-1 w Brennej na działce 1191/6

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla budowę urządzenia wodnego wylotu brzegowego na działce 1778/13 w Brennej.

Przejdź do wpisu

Obweszczenie dot. opracowania projektu dolumentu pn. "Program ochrony środowiska dla Gminy Brenna na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2026"

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i przebudowa ulicy Hołcyna w Brennej"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 48/2021 Wójta Gminy Brenna w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Brenna na realizację przedsięwzięć związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brenna.

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustanowienia strefy ochrony bezpośredniej dla ujęcia wód podziemnych w Brennej - studni SK-1 działka 3945/1 w Brennej

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód w ramach usług wodnych w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu parkingu 1 i 2 działka 4514/3 i 4513/7 w Brennej

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzenie do gruntu, poprzez istniejąca studnie chłonną wód opadowych.

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez działkę 4165 sieci kablowej.

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego dotyczącego pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnychze studni na działce 333/1 w Brennej

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - odpprowadzenie oczyszczonych ścieków w przydomowej oczyszczalni ścieków na działce 3870 w Brennej.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Rowerem przez Beskidy - Etap 1. Przebudowa i rozbudowa tras rowerowych na terenie trzech partnerskich Gmin - Ustronia, Wisły oraz Brennej

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni Sk-1 na działce 3945/7 obręb Brenna.

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - pobór wód podziemnych ze studni SW-B na działce 333/1 obręb Brenna.

Przejdź do wpisu

Konsultacje projektu uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

Wójt Gminy Brenna informuje, że w dniach od 02.02.2021 r. do 09.02.2021 r. przeprowadzony zostanie proces konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie przyjęcia Programu opieki...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dotyczące przedsięwzięcia Przebudowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia relacji Świętoszówka-Skoczów

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie dotyczące postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Rowerem przez Beskidy - Etap 1. Przebudowa i rozbudowa tras rowerowych na terenie trzech partnerskich Gmin - Ustronia, Wisły oraz Brennej

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód w ramach usługi wodnej - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych pochodzących z z odwodnienia terenu odcinka ul. Sportowej w Brennej.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie dot. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

W związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brenna w roku 2021”  Wójt Gminy Brenna przekazuje go d...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego - rowu na działkach 7/6, 7/7, 7/8 obręb Brenna

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące - pod dnem cieku gazociągu

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dotyczące przedsięwzięcia Przebudowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia relacji Świętoszówka-Skoczów

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie stron postępowania w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Rozbudowa i przebudowa ulicy Hołcyna w Brennej

Zawiadomienie - Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji umarzającej postępowanie administracyjne wszczęte w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa i...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie dotyczące wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Rowerem przez Beskidy - Etap 1. Przebudowa i rozbudowa tras rowerowych na terenie trzech partnerskich Gmin - Ustronia, Wisły oraz Brennej

Przejdź do wpisu

Konsultacje projektu uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

  • 09 sierpnia 2021

Wójt Gminy Brenna informuje, że w dniach od 09.08.2021 r. do 16.08.2021 r. przeprowadzony zostanie proces konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwier...

Wójt Gminy Brenna informuje, że w dniach od 09.08.2021 r. do 16.08.2021 r. przeprowadzony zostanie proces konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brenna w 2021 roku.

Konsultacje prowadzone są na podstawie Uchwały nr XIX/209/12 Rady Gminy Brenna z dnia 11 października 2012 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji  z mieszkańcami Gminy Brenna.

W ramach prowadzonych konsultacji mieszkańcy będą mogli kierować opinie, wnioski oraz uwagi dotyczące wyżej wymienionego projektu uchwały na adres poczty elektronicznej poczta@brenna.org.pl oraz w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Brenna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.08.2021 r. - decyduje data wpływu. W tytule e-maila przekazującego uwagi prosimy wpisać „Konsultacje społeczne”.

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na załączonym formularzu.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie dot. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

  • 09 sierpnia 2021

Obwieszczenie dot. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności W związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania...

W związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brenna w roku 2021”  Wójt Gminy Brenna przekazuje go do zaopiniowania, zgodnie z art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 638) organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy Brenna.

W związku z powyższym, zachęcamy do zapoznania się w ww. dokumentem i przesłania swojej opinii do projektu programu poprzez wypełnienie załączonego formularza.

Wypełniony i podpisany formularz przez upoważnionego przedstawiciela organizacji, o której mowa powyżej, prosimy kierować na adres:

Urząd Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, lub

drogą elektroniczną na adres: poczta@brenna.org.pl

Termin składania opinii upływa z dniem 30 sierpnia 2021 r. (21 dni od dnia opublikowania).

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, dla nieruchomości położonej w Górkach Małych przy ulicy Breńskiej na działce 453/3

  • 07 maja 2019

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj na wprowadzenie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzące z myjni samochodowej zlokalizowanej w Górkach Małych

  • 07 maja 2019

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - studni chłonnych oraz usługe wodną

  • 26 października 2018

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - studni chłonnych oraz na usługę wodną - odprowadzenie do studni chłonnych oc...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych.

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej i nawadniania upraw oraz usługi wodne.

Przejdź do wpisu