Menu Podmiotowe menu ikonka

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego zlokalizowanego na działce 4168 w Brennej.

 Zawiadomienie  o wszcęciu postępowania administracyjnego w prawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego  na nieruchomości położonej w Brennej nr działki 4168.

Przejdź do wpisu

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Brenna na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Brenna

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Brenna na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mie...

Ogłoszenie

dotyczące konsultacji uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Brenna na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Brenna".

Wójt Gminy Brenna ogłasza, że w dniach od 27.07.2021 r. do 3.08.2021 r. przeprowadzony zostanie proces konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Brenna na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Brenna".

Konsultacje prowadzone są na podstawie Uchwały nr XIX/209/12 Rady Gminy Brenna z dnia 11 października 2012 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Brenna.

W ramach prowadzonych konsultacji mieszkańcy będą mogli kierować opinie, wnioski oraz uwagi dotyczące wyżej wymienionego projektu uchwały na adres poczty elektronicznej poczta@brenna.org.pl oraz w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Brenna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3.08.2021 r. - decyduje data wpływu. W tytule e-maila przekazującego uwagi prosimy wpisać „Konsultacje społeczne”.

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na załączonym formularzu.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie dotyczące planowanego przedsięwzięcia pn: Optymalizacja mocy przerobowych dla technologii przerobu i przygotowania odpadów radioaktywnych JAVYS, a.s. w Jaslovske Bohunice

Obwieszczenie dotyczące planowanego przedsięwzięcia pn: Optymalizacja mocy przerobowych dla technologii przerobu i przygotowania odpadów radioaktywnych JAVYS, a.s. w Jaslovske Bohunice

Przejdź do wpisu

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Brenna na realizację przedsięwzięć związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brenna.

Ogłoszenie dotyczące konsultacji uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Brenna na realizację przedsięwzięć związanych z usunięc...

Przejdź do wpisu

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brenna w 2021 roku.

Ogłoszenie dotyczące konsultacji uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brenna w 2021 r...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brenna

Przejdź do wpisu

Uzasadnienie dotyczące udziału społeczeństwa w przyjęciu dokumentu Program Ochrony Środowiska dla Gminy Brenna

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu z przydomowej oczyszczalni ścieków na działce 4166 w Brennej

Przejdź do wpisu

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Brenna

Ogłoszenie dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Brenna, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej r...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej - pozwolenie wodnoprawne dla zadania inwestycyjnego

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie dot. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

W związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brenna w roku 2021”  Wójt Gminy Brenna pr...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustanowienia strefy ochrony bezpośredniej dla ujęcia wód podziemnych SK-1 w Brennej na działce 1191/6

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla budowę urządzenia wodnego wylotu brzegowego na działce 1778/13 w Brennej.

Przejdź do wpisu

Obweszczenie dot. opracowania projektu dolumentu pn. "Program ochrony środowiska dla Gminy Brenna na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2026"

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i przebudowa ulicy Hołcyna w Brennej"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 48/2021 Wójta Gminy Brenna w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Brenna na realizację przedsięwzięć związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brenna.

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustanowienia strefy ochrony bezpośredniej dla ujęcia wód podziemnych w Brennej - studni SK-1 działka 3945/1 w Brennej

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód w ramach usług wodnych w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu parkingu 1 i 2 działka 4514/3 i 4513/7 w Brennej

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzenie do gruntu, poprzez istniejąca studnie chłonną wód opadowych.

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez działkę 4165 sieci kablowej.

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego dotyczącego pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnychze studni na działce 333/1 w Brennej

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - odpprowadzenie oczyszczonych ścieków w przydomowej oczyszczalni ścieków na działce 3870 w Brennej.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Rowerem przez Beskidy - Etap 1. Przebudowa i rozbudowa tras rowerowych na terenie trzech partnerskich Gmin - Ustronia, Wisły oraz Brennej

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni Sk-1 na działce 3945/7 obręb Brenna.

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - pobór wód podziemnych ze studni SW-B na działce 333/1 obręb Brenna.

Przejdź do wpisu

Konsultacje projektu uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

Wójt Gminy Brenna informuje, że w dniach od 02.02.2021 r. do 09.02.2021 r. przeprowadzony zostanie proces konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie przyjęcia Programu opieki...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dotyczące przedsięwzięcia Przebudowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia relacji Świętoszówka-Skoczów

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie dotyczące postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Rowerem przez Beskidy - Etap 1. Przebudowa i rozbudowa tras rowerowych na terenie trzech partnerskich Gmin - Ustronia, Wisły oraz Brennej

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód w ramach usługi wodnej - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych pochodzących z z odwodnienia terenu odcinka ul. Sportowej w Brennej.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie dot. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

W związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brenna w roku 2021”  Wójt Gminy Brenna przekazuje go d...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego - rowu na działkach 7/6, 7/7, 7/8 obręb Brenna

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące - pod dnem cieku gazociągu

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dotyczące przedsięwzięcia Przebudowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia relacji Świętoszówka-Skoczów

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie stron postępowania w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Rozbudowa i przebudowa ulicy Hołcyna w Brennej

Zawiadomienie - Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji umarzającej postępowanie administracyjne wszczęte w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa i...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie dotyczące wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Rowerem przez Beskidy - Etap 1. Przebudowa i rozbudowa tras rowerowych na terenie trzech partnerskich Gmin - Ustronia, Wisły oraz Brennej

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego w ilości 85,5 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Brennej przy ul. Góreckiej

Zawiadomienie - Obwieszczenie dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego w ilości 85,5 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Brennej przy ul. Góreckiej

Obwieszczenie dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego w ilości 85,5 D...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie dotyczące konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Brenna na realizację przedsięwzięć związanych z usunięciem wyrobów azbestowych z terenu Gminy Brenna

Ogłoszenie dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Brenna na realizację przedsięwzięć związanych z usunięciem wyrobów...

Przejdź do wpisu

Konsultacje w sprawie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Skoczów

Przejdź do wpisu

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IX/87/19 Rady Gminy Brenna z dnia 14 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Brenna na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wykonania urządzenia wodnego na działce 1913/8 w Brennej

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na pobór wody podziemnej na działce 1191/6 w Brennej

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia relacji Świętoszówka-Skoczów-SG/00060715"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego w ilości 85,5 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Brennej przy ul. Góreckiej

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie dotyczące przedsięwzięcia polegajacego na " Rozbudowie istniejącego gospodarstwa rolnego oraz zwiększenie produkcji żywego inwentarza do 280 DJP na parceli 854/1 w Lipowcu" (poinformowanie społeczeństwa)

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie dotyczące przedsięwzięcia polegajacego na " Rozbudowie istniejącego gospodarstwa rolnego oraz zwiększenie produkcji żywego inwentarza do 280 DJP na parceli 854/1 w Lipowcu" (poinformowanie stron)

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/119/2019 Rady Gminy Brenna z dnia 28 listopada 2019 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wójt Gminy Brenna ogłasza, że w dniach od 25.09.2020 r. do 5.10.2020 r. przeprowadzony zostanie proces konsultacji w sprawie zmiany uchwały nr XI/119/2019 Rady Gminy Brenna z dnia 28 listopada 2019 w...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie dotyczące konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brenna

Ogłoszenie dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brenna   Wójt Gminy Brenna ogłasza, że w dniach od 25.09.2020 r. do 5.1...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie dotyczące konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brenna

Wójt Gminy Brenna ogłasza, że w dniach od 27.08.2020 r. do 03.09.2020 r. przeprowadzony zostanie proces konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości...

Przejdź do wpisu

Nabór wniosków - Spółki wodne 2020

Informuje o możliwości składania wniosków w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla spółek wodnych z terenu gminy Brenna na 2020 rok, w trybie uchwały Nr XXXII/360/18 Rady Gminy Brenna z dnia 6 sierp...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, dla nieruchomości położonej w Górkach Małych przy ulicy Breńskiej na działce 453/3

  • 07 maja 2019

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj na wprowadzenie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzące z myjni samochodowej zlokalizowanej w Górkach Małych

  • 07 maja 2019

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - studni chłonnych oraz usługe wodną

  • 26 października 2018

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - studni chłonnych oraz na usługę wodną - odprowadzenie do studni chłonnych oc...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych.

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej i nawadniania upraw oraz usługi wodne.

Przejdź do wpisu