Menu Podmiotowe menu ikonka

Ogłoszenie o konkursie ofert

  • 11 kwietnia 2016

     

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
nr ZP.271.2.2.2016
 
Wójt Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna
zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:
 
 
Dostawę produktów betonowych i żeliwnych na potrzeby Gminy Brenna
 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
 
  1. Przedmiotem zamówienia dostawa i rozładunek produktów betonowych. Zamówienie zostało podzielone na 10 części, t. j.:

Część I -  1.000 szt. - płyta JOMB 100cmx75cmx12cm - podwójnie zbrojona
Część II - 250 szt. - płyta ażurowa 40cmx60cm 10 cm gr. - niezbrojona

Część III-  400 szt. - korytko górskie (44-65)cm x50cm x 31cm

Część IV-  30 szt. - odwodnienie liniowe (44-65)cm x50cm x31cm z kratą żeliwna klasa D-400

Część V -  150 szt. - korytko odwadniające 50cm x50cm x15cm

Część VI - 25 szt. - (1m. dł.) rury betonowe ze stopka Æ 600

Część VII -  4 szt. - kręg betonowy Æ 1000, 1 metr wysokości wraz z 2 pokrywami

Część VIII -  2 szt. - wpust uliczny żeliwny klasy D-400 

Część  IX – 1000 szt. – płyta chodnikowa, szara 50cm x 50cm x 7 cm

CZĘŚĆ X – 700 szt. – obrzeże chodnikowe , szare 6cm x 20cm x 100cm

 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na jedną część lub na kilka części łącznie.
Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi oddzielnie dla każdej części zamówienia.
2. Przedmiot dostawy będzie zamawiany przez Zamawiającego sukcesywnie w okresie od 01.05.2016 r. do 31.08.2016 r. w miarę potrzeb drogą emaliową lub faksem z podaniem dokładnych ilości i miejsca dostawy. Wykonawca wykona zamówienie  w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. 
3. Produkty betonowe i żeliwne należy dostarczyć i rozładować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Gminy Brenna, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00.
  1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy fabrycznie nowy, nieużywany.
  2. Termin gwarancji na przedmiot umowy ustala się na 36 miesięcy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dacie odbioru przedmiotu umowy.
UWAGA !!!
  1. Zamawiający informuje, iż przy realizacji przedmiotu zamówienia stosuje prawo opcji, co oznacza, że podane powyżej ilości są wielkościami minimalnymi, które należy wycenić w ofercie cenowej. W przypadku gdy zakres dostawy będzie większy niż określony w formularzu cenowym Zamawiającemu przysługuje prawo opcji do zwiększenia przedmiotu zamówienia do maksymalnych wartości określonych poniżej, tj.:
 

Część I -  1.100 szt. - płyta JOMB 100cm x75cm x12cm  - podwójnie zbrojona
Część II - 300 szt. - płyta ażurowa 40cm x60cm 10 cm gr. - niezbrojona

Część III-  480 szt. - korytko górskie (44-65)cm x50cm x 31cm

Część IV-  39 szt. - odwodnienie liniowe (44-65)cm x50cm x31cm z kratą żeliwna klasa D-400

Część V -  200 szt. - korytko odwadniające 50cm x50cm x15cm

Część VI - 30 szt. - (1m. dł.) rury betonowe ze stopka Æ 600

Część VII-  6 szt. - kręg betonowy Æ 1000, 1 metr wysokości wraz z 2 pokrywami

Część VIII-  3 szt. - wpust uliczny żeliwny klasy D-400 

Część  IX – 2000 szt. – płyta chodnikowa, szara 50cm x 50cm x 7 cm

CZĘŚĆ X – 800 szt. – obrzeże chodnikowe, szare 6cm x 20cm x 100cm

Warunki skorzystania z prawa opcji:
  1. Skorzystanie z zamówienia opcjonalnego uzależnione będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego jako uprawnienie, z którego może lecz nie musi skorzystać.
  2. Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy.
  3. Zamówienia realizowane w ramach prawa opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówienia objętego prawem opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
  4. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w dokumentacji konkursowej  i wzorze umowy oraz w zaoferowanych w niniejszym konkursie cenach jednostkowych.
 Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 26 w godzinach od 8:00 do 14:00, drogą elektroniczną: zp@brenna.org.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.bip.brenna.org.pl 
 
Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
- w sprawach technicznych: Waldemar Ornowski  tel. 33 8536-222 wew. 222
- w sprawach procedury konkursowej: Barbara Stec - Czyż tel. 33 8536-397
 
Wymagany termin realizacji zamówienia: 7 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego (w okresie od 01.05.2016 r. do 31.08.2016 r.)
 
 Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:
„Konkurs – dostawa produktów betonowych i żeliwnych na potrzeby Gminy Brenna".
 
 Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Gminy Brenna, 43-438 Brenna
ul. Wyzwolenia77,  Biuro Podawcze w terminie do 19.04.2016 r. do godz. 10:00.
 
Kryteria porównania i oceny ofert:
 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%):
CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty  - waga kryterium 100 %.
 
Ocena zostanie obliczona wg wzoru: 
 
      Najniższa łączna cena brutto z rozpatrywanych
      i nieodrzuconych ofert – dla danej części zamówienia
C = ------------------------------------------------------------------------------ x100 pkt.
       Cena brutto badanej oferty – dla danej części
zamówienia
 
 Ocenę końcową stanowi suma punktów uzyskanych za kryterium cena  dla każdej części zamówienia  z osobna.
 
 
BRENNA, dn. 11.04.2016 r.

Przejdź do wpisu
Powrót