Menu Podmiotowe menu ikonka

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za 2011 rok

Przejdź do wpisu

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu „Programu współpracy gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na rok 2013”

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostały przeprowadzone...

Przejdź do wpisu

Konsultacje projektu „Programu współpracy gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na rok 2013.”

Ogłoszenie o konsultacjach „Programu współpracy gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na rok 2013.”   Na podstawie § 1 ust. 3 uchwały Nr XXXIX/346/10 Rady Gminy Brenna z dnia 8 li...

Przejdź do wpisu

Druki do pobrania

Przejdź do wpisu

Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r.

Wójt Gminy Brenna ogłasza wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności p...

Przejdź do wpisu

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych

Wójt Gminy Brenna informuje organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z...

Przejdź do wpisu

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Wójt Gminy Brenna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez organizacje pozarządowe i podmioty...

Przejdź do wpisu

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r. w zakresie kultury i sztuki.

Wójt Gminy Brenna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe i p...

Przejdź do wpisu

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Wójt Gminy Brenna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienio...

Przejdź do wpisu
Powrót