Menu Podmiotowe menu ikonka

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • 15 lipca 2016

Roboty uzupełniające w ramach zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich (Zalesie, Nowy Świat, Czarny Las) oraz Górkach Małych (Zamilerze) - Etap II Zadanie...

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 129893-2016 z dnia 2016-07-11 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Brenna
1) Zamówienie polega na wykonaniu robót uzupełniających w ramach zadania - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich (Zalesie, Nowy Świat, Czarny Las) oraz Górkach Małych (Zamilerze) - Etap II Zadanie 4...
 

Brenna: Roboty uzupełniające w ramach zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich (Zalesie, Nowy Świat, Czarny Las) oraz Górkach Małych (Zamilerze) - Etap II Zadanie 4 oraz Etap III Zadanie 1

Numer ogłoszenia: 138027 - 2016;
data zamieszczenia: 15.07.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 129893 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, woj. śląskie, tel. 33 8536222, faks 33 8536370.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty uzupełniające w ramach zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich (Zalesie, Nowy Świat, Czarny Las) oraz Górkach Małych (Zamilerze) - Etap II Zadanie 4 oraz Etap III Zadanie 1.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1) Zamówienie polega na wykonaniu robót uzupełniających w ramach zadania - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich (Zalesie, Nowy Świat, Czarny Las) oraz Górkach Małych (Zamilerze) - Etap II Zadanie 4 oraz Etap III Zadanie 1- zgodnie z Protokołem konieczności z dnia 08.07.2016 r. i zapisem § 4 ust. 9 Umowy Nr Zp.272.9.2016 z dnia 02.05.2016 r. Wynikłe w toku realizacji zamówienia roboty uzupełniające, Wykonawca wykona w ramach zamówienia z wolnej ręki na podstawie art.67 ust.1 pkt 6 Pzp.
2) Zamówienie obejmuje wykonanie uzupełniającego zakresu robót w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej, tj.
- od studzienki Z38.1-1 do Z.38.1-1a,
- od studzienki Z40 do Z40a,
- dwa przyłącza do dwóch budynków mieszkalnych w oparciu o dokumentację budowlano - wykonawczą, wykonaną przez Pracownię Projektową PROWODKAN ul. Sarego 25/4, 31-047 Kraków. 3) W ramach robót uzupełniających wykonać należy: - kanalizację sanitarną grawitacyjną dn 200-160mm PCW - 58 mb - przyłącza (przykanaliki) do budynków dz 160 PCW - 8 mb/ 2 szt.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.10.00-8, 45.23.10.00-5, 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FIRMA USŁUGOWA Marek Podżorski,
 • ul. Spacerowa 15, 43-460 Wisła, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5921,90 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 7283,94

 • Oferta z najniższą ceną: 7283,94 / Oferta z najwyższą ceną: 7283,94

 • Waluta: PLN .

 

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zgodnie z zapisami art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), który stanowi: art. 67 ust. 1 Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeśli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 6) w przypadku udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Uzasadnienie faktyczne: Zamówienie podstawowe było przeprowadzone w trybie przetargu nieorganicznego, a zamówienie uzupełniające zostało przewidziane w SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego oraz jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.


 

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • 25 maja 2016

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 125844-2016 z dnia 2016-05-18 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Brenna
1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót uzupełniających w ramach zadania - Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie Gminy Brenna w 2016 r - część II. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Zamówienie polega na...

 

Brenna: Roboty uzupełniające w ramach zadania - Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie Gminy Brenna w 2016 r.- Część II
Numer ogłoszenia: 133288 - 2016; data zamieszczenia: 25.05.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 125844 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, woj. śląskie, tel. 33 8536222, faks 33 8536370.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty uzupełniające w ramach zadania - Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie Gminy Brenna w 2016 r.- Część II.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót uzupełniających w ramach zadania - Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie Gminy Brenna w 2016 r - część II.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Zamówienie polega na wykonaniu robót uzupełniających w ramach zadania - Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie Gminy Brenna w 2016 r, zgodnie z Protokołem konieczności z dnia 17.05.2016 r. i zapisem § 2 ust. 5 Umowy Nr Zp.272.2.2016 z dnia 03.03.2016 r. wynikłe w toku realizacji zamówienia roboty uzupełniające, Wykonawca wykona w ramach zamówienia z wolnej ręki na podstawie art.67 ust.1 pkt 6 Pzp.
2) Zamówienie obejmuje:
a) Wbudowanie 5 ton emulsji asfaltowej poprzez uszczelnienie rakowin, porowatości, złuszczeń nawierzchni i wąskich spękań siatkowych oraz uzupełnienie płytkich ubytków nawierzchni bitumicznych, emulsją i grysem.
b) Wbudowanie 84,00 ton masy asfaltobetonowej poprzez, uzupełnienie średnich uszkodzeń nawierzchni bitumicznej masą mineralno - asfaltową, w niepełnej technologii.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DROGRÓD Szymon Tetla, ul. Męczenników Oświęcimskich 37a, 43-229 Ćwiklice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 43930,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 54033,90

 • Oferta z najniższą ceną: 54033,90 / Oferta z najwyższą ceną: 54033,90

 • Waluta: PLN .

 

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Uzasadnienie prawne: Zgodnie z zapisami art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), który stanowi: art. 67 ust. 1 Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeśli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 6) w przypadku udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Uzasadnienie faktyczne: Zamówienie podstawowe było przeprowadzone w trybie przetargu nieorganicznego, a zamówienie uzupełniające zostało przewidziane w SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego oraz jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

 

 
 

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • 18 kwietnia 2016

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 89450-2016 z dnia 2016-04-14 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Brenna
1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót uzupełniających w ramach zadania: Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie Gminy Brenna w 2016 r. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Zamówienie polega na wykonaniu robót...

Brenna: Roboty uzupełniające w ramach zadania: Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie gminy Brenna w 2016 r
Numer ogłoszenia: 95328 - 2016; data zamieszczenia: 18.04.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 89450 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, woj. śląskie, tel. 33 8536222, faks 33 8536370.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty uzupełniające w ramach zadania: Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie gminy Brenna w 2016 r.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót uzupełniających w ramach zadania: Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie Gminy Brenna w 2016 r.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Zamówienie polega na wykonaniu robót uzupełniających w ramach zadania: Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie Gminy Brenna w 2016 r., zgodnie z Protokołem konieczności z dnia 21.03.2016 r. i zapisem § 2 ust. 5 Umowy Nr Zp.272.2.2016 z dnia 03.03.2016 r. wynikłe w toku realizacji zamówienia roboty uzupełniające, Wykonawca wykona w ramach zamówienia z wolnej ręki na podstawie art.67 ust.1 pkt 6 Pzp.
2) Zamówienie obejmuje:
a) Wbudowanie 9 ton emulsji asfaltowej poprzez uszczelnienie rakowin, porowatości, złuszczeń nawierzchni i wąskich spękań siatkowych oraz uzupełnienie płytkich ubytków nawierzchni bitumicznych, emulsją i grysem.
b) Wbudowanie 3,50 ton masy asfaltobetonowej poprzez, uzupełnienie średnich uszkodzeń nawierzchni bitumicznej masą mineralno - asfaltową, w pełnej technologii.
c) Wbudowanie 7,00 ton masy asfaltobetonowej poprzez, uzupełnienie średnich uszkodzeń nawierzchni bitumicznej masą mineralno - asfaltową, w niepełnej technologii..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DROGRÓD Szymon Tetla, ul. Męczenników Oświęcimskich 37a, 43-229 Ćwiklice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 23742,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 29203,28

 • Oferta z najniższą ceną: 29203,28 / Oferta z najwyższą ceną: 29203,28

 • Waluta: PLN .

 

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Uzasadnienie prawne: Zgodnie z zapisami art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), który stanowi: art. 67 ust. 1 Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeśli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 6) w przypadku udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Uzasadnienie faktyczne: Zamówienie podstawowe było przeprowadzone w trybie przetargu nieorganicznego, a zamówienie uzupełniające zostało przewidziane w SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego oraz jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.


 

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • 05 kwietnia 2016

Brenna: Roboty uzupełniające w ramach zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich (Zalesie, Nowy Świat, Czarny Las) oraz w Górkach Małych (Zamilerze) - Etap I...

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 72816-2016 z dnia 2016-03-31 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Brenna
Zamówienie polega na wykonaniu robót uzupełniających w ramach zadania -Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich (Zalesie, Nowy Świat, Czarny Las) oraz Górkach Małych (Zamilerze) - Etap II Zadanie 3 -...

Brenna: Roboty uzupełniające w ramach zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich (Zalesie, Nowy Świat, Czarny Las) oraz w Górkach Małych (Zamilerze) - Etap II Zadanie 3

Numer ogłoszenia: 76758 - 2016; data zamieszczenia: 05.04.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 72816 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, woj. śląskie, tel. 33 8536222, faks 33 8536370.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty uzupełniające w ramach zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich (Zalesie, Nowy Świat, Czarny Las) oraz w Górkach Małych (Zamilerze) - Etap II Zadanie 3.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1)Zamówienie polega na wykonaniu robót uzupełniających w ramach zadania -Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich (Zalesie, Nowy Świat, Czarny Las) oraz Górkach Małych (Zamilerze) - Etap II Zadanie 3 - zgodnie z Protokołem konieczności z dnia 22.03.2016 r. i zapisem § 4 ust. 9 Umowy Nr Zp.271.1.11.2015 z dnia 01.09.2015 r. Wynikłe w toku realizacji zamówienia roboty uzupełniające, Wykonawca wykona w ramach zamówienia z wolnej ręki na podstawie art.67 ust.1 pkt 6 Pzp.

2) Zamówienie obejmuje wykonanie uzupełniającego zakresu robót w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej, tj. - od studzienki S48 do S58, - od studzienki S55 do S55a, - od studzienki S57 do S57a, - od studzienki S58 do S58a, - cztery przyłącza do trzech budynków mieszkalnych. w oparciu o dokumentację budowlano - wykonawczą, wykonaną przez Pracownię Projektową PROWODKAN ul. Sarego 25/4, 31-047 Kraków.
3) W ramach robót uzupełniających wykonać należy:
- kanalizację sanitarną grawitacyjną dn 200-160mm PCW - 339 mb - przyłącza (przykanaliki) do budynków dz 160 PCW- 15 mb/ 4 szt..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.10.00-8, 45.23.10.00-5, 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • HYDRO - INSTAL Zakład Instalacji Sanitarnych HOMA - HOMA Sp. J., Mazańcowice 178, 43-391 Mazańcowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 110396,63 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 135787,85

 • Oferta z najniższą ceną: 135787,85 / Oferta z najwyższą ceną: 135787,85

 • Waluta: PLN .

 

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Uzasadnienie prawne: Zgodnie z zapisami art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.2164) który stanowi, : art. 67 ust. 1 Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeśli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 6) w przypadku udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Uzasadnienie faktyczne: Zamówienie podstawowe było przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienie uzupełniające zostało przewidziane w SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego oraz jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.


 

Przejdź do wpisu
Powrót