Menu Podmiotowe menu ikonka

Sprawozdanie

Przejdź do wpisu

Konsultacje Programu współpracy na 2022 r.

Wójt Gminy Brenna ogłasza przeprowadzenie w dniach od 27 października 2021 r. do 10 listopada 2021 r. konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Brenna z organizacjami...

Wójt Gminy Brenna ogłasza przeprowadzenie w dniach od 27 października 2021 r. do 10 listopada 2021 r. konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.

Celem konsultacji jest wypracowanie priorytetów oraz form współpracy finansowej i pozafinansowej w zakresie realizacji zadań publicznych w 2022 roku.

Przedmiotem konsultacji jest uzgodnienie założeń zawartych w projekcie Programu współpracy Gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.

Projekt uchwały umieszczony został na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Brennej.

Uwagi dotyczące projektu uchwały należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada 2021 r. w formie pisemnej drogą pocztową na adres Urzędu Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy), pocztą elektroniczną na adres: poczta@brenna.org.pl lub osobiście w Urzędzie Gminy w Brennej.

Przejdź do wpisu

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Brenna ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brenna w 2021 roku. Na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowe...

Przejdź do wpisu

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Wójt Gminy Brenna informuje organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity:...

W pracach komisji konkursowej mogą brać udział osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

  • zostały wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje lub podmioty biorące udział w konkursie;
  • nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;
  • korzystają z pełni praw publicznych.

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny, za udział w posiedzeniu komisji konkursowej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenie do udziału w pracach komisji konkursowej należy dokonać na załączonym do ogłoszenia formularzu.

Wypełniony formularz należy złożyć w biurze podawczym w urzędzie gminy w Brennej do dnia 8 lipca 2021 r.  

Brenna, dn. 30.06.2021 r.

Przejdź do wpisu

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku

Wójt Gminy Brenna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologi...

Przejdź do wpisu
Powrót