Menu Podmiotowe menu ikonka

Zapytanie ofertowe - ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Brenna

W załączniku zapraszenie do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004...

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe nr Zp.271.2.10.2019

  • 21 października 2019

OGŁOSZENIE nr Zp.271.2.10.2019

 

Wójt Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna

 ZAPRASZA

 do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami: 

 

-  Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwotę wskazaną w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP, stanowiącego Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Brenna nr 198/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie systemu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Brenna

 na realizację zadania publicznego pn.:

 

Remont odwodnienia przy ul. Olszyna w Górkach Wielkich

 

1.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

 1.1  Zamówienie polega na wykonaniu remontu odwodnienia przy ul. Olszyna  w Górkach Wielkich. 

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych  na pow. 227,25 m2,

- korytowanie pod cieki betonowe (łupiny 120x 90x1) 96,96 m3,

- zasypka i plantowanie terenu gruntem rodzimym  53,03 m3,

- wykonanie ławy z kruszywa pod łupiny  19,7 m3,

- wykonanie ławy z betonu B-20 pod przepusty dług 8 i 6 metrów 2,73 m3,

- ułożenie w wykonanym rowie 101 m łupin,

- ułożenie na przepustach płyt drogowych wraz z wykonaniem  zbrojonej płyty  ochronnej i ścianek czołowych 8,29 m3,

- montaż barier energochłonnych  na przepustach 4 szt. po 4 metry – 16 mb.

 

1.2  POZYCJA WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU ZAMÓWIEŃ CPV:

45233120-6 – roboty w zakresie budowy dróg

1.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w SSTWiOR oraz przedmiarze – stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego

 

 2.         Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny ich spełniania

 2.1 Sytuacja finansowaw celu terminowego wykonania zadania Wykonawca musi posiadać lub mieć dostęp do środków finansowych w wysokości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto, oraz nie może zalegać z uiszczaniem należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oraz podatków i opłat na rzecz: Urzędu Skarbowego, Urzędu Miasta lub Gminy stosownie dla Wykonawcy.

2.2 W celu spełnienia ww. warunku udziału w postępowania Wykonawca, jest zobowiązany złożyć stosowne oświadczenie w formularzu oferty.

 

3.         Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 24 w godzinach od 8:00 do 14:00, drogą elektroniczną: zp@brenna.org.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej https://bip.brenna.org.pl

 

4.         Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

- Waldemar Ornowski tel. 33-8536-222 wew. 222

- Barbara Stec - Czyż tel. 33 8536 222 wew. 226

 

Wymagany termin realizacji zamówienia:  od dnia zawarcia umowy do 20.12.2019 r.

 

5.    Koperta zawierająca ofertę powinna być odpowiednio oznaczona:

Nie otwierać. Oferta na „Remont odwodnienia przy ul. Olszyna w Górkach Wielkich”.

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Gminy Brenna, 43-438 Brenna                       ul. Wyzwolenia 77,  Biuro Podawcze w terminie do 17.10.2019 r. do godz. 10:30.

6.         Kryteria  oceny ofert:

6.1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

 

6.1.1 Cena (C) – 95 % - określona przez Wykonawcę cena całkowita brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia zawarta w formularzu ofertowym:

Liczonym według wzoru:

                   Najniższa cena brutto z rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert

 

  Cena = -------------------------------------------------------------------------------------------            x 95 pkt.

                   
                  
Cena brutto badanej oferty

 

6.1.2   6.1.2 Gwarancja (G) – 5% - będzie rozpatrywane na podstawie gwarancji udzielanej na całość przedmiotu zamówienia, której długość  Wykonawca wskazuje w Formularzu Oferty.

 

Najkrótszy możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 36 miesięcy. Najdłuższy możliwy okres gwarancji jaki będzie uwzględniony przez Zamawiającego przy wyborze oferty to 60 miesięcy. Wykonawca winien zaproponować termin gwarancji  w pełnych miesiącach.

Zamawiający w kryterium Gwarancja będzie przyznawał punkty wg wzoru:

                                                Gwarancja badanej oferty

 

      Gwarancja = -----------------------------------------------------------------------------  x 5 pkt.

 

                                    Najdłuższa gwarancja z rozpatrywanych ofert

Gwarancja badanej oferty, tj.  długość okresu oferowanej gwarancji na warunkach określonych w ofercie badanej.

Najdłuższa gwarancja z rozpatrywanych ofert, tj. długość okresu oferowanej gwarancji na warunkach określonych w ofercie w której zaoferowano najdłuższy okres gwarancji (maksymalnie 60  miesięcy).

Uwaga: w przypadku nie wpisania w formularzu oferty terminu gwarancji albo wpisania krótszego niż minimalny tj. 36 miesięcy albo dłuższego niż maksymalny tj. 60 miesięcy, albo wpisania okresu gwarancji w niepełnych miesiącach, Zamawiający uzna, że zachodzi sprzeczność treści oferty z treścią zapytania ofertowego. Powyższe będzie obligowało Zamawiającego do odrzucenia oferty, w myśl regulacji zawartej w pkt. 10.2.1  zapytania ofertowego.

 

6.2 Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punków obliczoną wg. poniższego wzoru:

P = C + G

P – suma punktów uzyskanych w kryterium cena, gwarancja,

C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium cena

G – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium gwarancja

Uwaga: Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.

7.  W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi lub odmówi podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

 

 

BRENNA, dnia 02.10.2019 r.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zamówieniu nr Zp.271.2.9.2019

  • 26 lipca 2019

OGŁOSZENIE nr Zp.271.2.9.2019

 

Wójt Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna

 

ZAPRASZA

 

do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami: 

 

-  Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwotę wskazaną w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP, stanowiącego Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Brenna nr 198/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie systemu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Brenna

 na realizację zadania publicznego pn.:

 

Remont pokrycia dachowego budynku Ośrodka Zdrowia

w Górkach Małych przy ulicy Zalesie 3

1.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

 

1.1 Zamówienie polega na wykonaniu inwestycji p.n. „Remont pokrycia dachowego budynku Ośrodka Zdrowia w Górkach Małych przy ulicy Zalesie 3” zgodnie z dokumentacją projektowo-wykonawczą remontu i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót opracowaną przez FAKTORIA Spółka Jawna M. H. Szafarczyk z siedzibą: ul. Zawadzkiego 18, 43-252 Golasowice stanowiącą integralną część niniejszej umowy.

1.2 Inwestycja obejmuje wykonanie remontu (wymiany) pokrycia dachowego z blachy trapezowej wraz z remontem kominów budynku Ośrodka Zdrowia w Górkach Małych przy ulicy Zalesie 3. Ponadto remont obejmie również wymianę instalacji odgromowej budynku.    

1.3 Zakres rzeczowy obejmuje:

a)    rozebranie pokrycia dachowego, obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku, ze złożeniem na terenie placu budowy,

b)    uzupełnienie łacenia dachu pod nowe pokrycie z blachy trapezowej,

c)    pokrycie dachów blachami powlekanymi trapezowymi o powierzchni 503,41m2,

d)    wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej,

e)    wykonanie rynien i rur spustowych,

f)     wykonanie remontu kominów z cegły ponad dachem,

g)    wymiana instalacji odgromowej wraz z wykonaniem pomiarów wykonanej instalacji.

1.4  POZYCJA WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU ZAMÓWIEŃ CPV:

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć dachowych
1.5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji budowlanej - stanowiącej załacznik nr 3 do niniejszego zapy

 

1.5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji budowlanej – stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

 2.         Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny ich spełniania

 2.1 Wykonawca nie może zalegać z uiszczaniem należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotna na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oraz podatków i opłat na rzecz: Urzędu Skarbowego, Urzędu Miasta lub Gminy stosownie dla Wykonawcy.

Niespełnienie ww. warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu składając stosowne oświadczenie zawarte w treści Formularza oferty.

3.         Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 24 w godzinach od 8:00 do 14:00, drogą elektroniczną: zp@brenna.org.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej https://bip.brenna.org.pl

 

4.         Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

Mariusz Nowak oraz Barbara Stec - Czyż tel. 33 8536 222 wew. 226,

 

Wymagany termin realizacji zamówienia:  od dnia przekazania placu  budowy do 31.10.2019 r.

 

5.    Koperta zawierająca ofertę powinna być odpowiednio oznaczona:

Nie otwierać. Oferta na „Remont pokrycia dachowego budynku Ośrodka Zdrowia w Górkach Małych przy ulicy Zalesie 3”.

 

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Gminy Brenna, 43-438 Brenna  ul. Wyzwolenia 77,  Biuro Podawcze w terminie do 25.07.2019 r. do godz. 10:30.

6.         Kryteria  oceny ofert:

6.1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

 

6.1.1 Cena (C) – 80 % - określona przez Wykonawcę cena całkowita brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia zawarta w formularzu ofertowym:

Liczonym według wzoru:

                                 Najniższa cena brutto z ropatrywanych i nieodrzuconych ofert

Cena =                 -------------------------------------------------------------------------------------------     x 80 pkt.
                                Cena brutto badanej oferty


6.1.2  Gwarancja (G) – 10% - będzie rozpatrywane na podstawie gwarancji udzielanej na całość przedmiotu zamówienia, której długość  Wykonawca wskazuje w Formularzu Oferty.

Najkrótszy możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 36 miesięcy. Najdłuższy możliwy okres gwarancji jaki będzie uwzględniony przez Zamawiającego przy wyborze oferty to 60 miesięcy. Wykonawca winien zaproponować termin gwarancji  w pełnych miesiącach.

Zamawiający w kryterium Gwarancja będzie przyznawał punkty wg wzoru:
                              
                                   Najdłuższa gwarancja z rozpatrywanych ofert

Gwarancja   = ------------------------------------------------------------------------- x 10 pkt.
                                    Gwarancja badanej oferty

  

 

Gwarancja badanej oferty, tj.  długość okresu oferowanej gwarancji na warunkach określonych w ofercie badanej.

Najdłuższa gwarancja z rozpatrywanych ofert, tj. długość okresu oferowanej gwarancji na warunkach określonych w ofercie w której zaoferowano najdłuższy okres gwarancji (maksymalnie 60  miesięcy).

Uwaga: w przypadku nie wpisania w formularzu oferty terminu gwarancji albo wpisania krótszego niż minimalny tj. 36 miesięcy albo dłuższego niż maksymalny tj. 60 miesięcy, albo wpisania okresu gwarancji w niepełnych miesiącach, Zamawiający uzna, że zachodzi sprzeczność treści oferty z treścią zapytania ofertowego. Powyższe będzie obligowało Zamawiającego do odrzucenia oferty, w myśl regulacji zawartej w pkt. 10.2.1  zapytania ofertowego.

6.1.3  Kara umowna  (K)– 10% - będzie rozpatrywane na podstawie zaoferowanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty wysokości kary umownej za opóźnienie w oddaniu przedmiotu zamówienia w terminie wynikającym z umowy, za każdy dzień opóźnienia.

 

Najniższa kara umowna za opóźnienie  w oddaniu przedmiotu zamówienia w terminie wynikającym z umowy, jaką może zaoferować Wykonawca to 0,01 % wartości przedmiotu umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia. Najwyższą możliwą karą umowną za opóźnienie w oddaniu przedmiotu zamówienia w terminie określonym w umowie, jaką uwzględni Zamawiający przy wyborze oferty to 0,06 % wartości przedmiotu umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia. Wykonawca określając w ofercie karę umowną winien zaproponować jedną z wartości określonych w tabeli poniżej.

 

Punkty w kryterium kara umowna będą przyznawane w następujący sposób:

 

Zadeklarowany przez Wykonawcę wysokość kary umownej za opóźnienie w oddaniu przedmiotu zamówienia w terminie określonym w umowie

Przyporządkowana ilość punktów

0,01 % wartości przedmiotu umowy brutto

0 pkt.

0,02 % wartości przedmiotu umowy brutto

2 pkt.

0,03 % wartości przedmiotu umowy brutto

4 pkt.

0,04 % wartości przedmiotu umowy brutto

6 pkt.

0,05 % wartości przedmiotu umowy brutto

8 pkt.

0,06 % wartości przedmiotu umowy brutto

10 pkt.

Uwaga: w przypadku  nie wpisania w formularzu oferty wysokości kary umownej, wpisania mniejszej niż minimalna wymagana przez Zamawiającego albo wpisania większej niż maksymalna dopuszczona przez Zamawiającego, bądź wpisanie kary umownej innej niż określone powyżej - Zamawiający uzna, że zachodzi sprzeczność treści oferty z treścią zapytania ofertowego. Powyższe będzie obligowało Zamawiającego do odrzucenia oferty, w myśl regulacji zawartej w pkt. 10.2.1  zapytania ofertowego.

6.2 Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punków obliczoną wg. poniższego wzoru:

P = C + G + K

P – suma punktów uzyskanych w kryterium cena, gwarancja, kara umowna,

C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium cena

G – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium gwarancja

K - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium kara umowna

Uwaga: Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.

 

6.3   W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi lub odmówi podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

 

BRENNA, dnia 10.07.2019 r.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zamówieniu nr Zp.271.2.8.2019

  • 05 czerwca 2019

 

OGŁOSZENIE nr Zp.271.2.8.2019

 

Wójt Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna

 ZAPRASZA

 do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami: 

 

-  Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwotę wskazaną w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP, stanowiącego Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Brenna nr 198/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie systemu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Brenna;

  na realizację zadania publicznego pn.:

 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.

1.Przebudowa fragmentu drogi gminnej - ul. Jatny wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej zakończonej wylotem brzegowym do potoku Jatny oraz przebudowa fragmentu sieci gazowej średniego ciśnienia w Brennej.

2.Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Brennej ul. Jatny – Etap I.


 

1.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

 

1.1 Zamówienie polega na: pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją inwestycji p.n.  Zad.1.Przebudowa fragmentu drogi gminnej - ul. Jatny wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej zakończonej wylotem brzegowym do potoku Jatny oraz przebudowa fragmentu sieci gazowej średniego ciśnienia w Brennej.

Zad.2.Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Brennej ul. Jatny – Etap I.

zgodnie z projektami budowlano - wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót, opracowanymi przez:

Zad. 1.Usługi Projektowe mgr inż. Lech Marcisz ul. Pszenna 18, 43-300 Bielsko-Biała,

Zad.2. HYDRO-LINE PROJEKT mgr inż.Jacek Hyrnik ul. Polańska 147, 43-450 Ustroń,

- stanowiącymi integralną część niniejszego zapytania ofertowego.

1.2   Nadzór inwestorski obejmuje inwestycję, w zakres której wchodzi:

a) Zadanie 1

Opis zamierzenia budowlanego:

- remont odcinka drogi wraz remont chodnika na długości ul. Jatny objętej inwestycją,

- remont zjazdów  oraz miejsc postojowych,

- rozbiórka istniejącego fragmentu sieci kanalizacji deszczowej z wylotem do studni chłonnej, oraz wykonanie w jego miejsce nowej sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi,

- wykonanie wylotu brzegowego kanalizacji deszczowej do potoku Jatny,

- umocnienie dna i skarp potoku Jatny w miejscu projektowanego wylotu,

- przegłębienie istniejącej sieci gazowej śr./c dn 50 stal i wymiana na rury PE klasy 100 typoszeregu SDR 11 RC dn 63mm o łącznej długości 9  m. (wg projektu branżowego),

Powierzchnie projektowanych elementów:

Nawierzchnie bitumiczne:

- powierzchnia jezdni – 592 m2

- powierzchnie zjazdów – 22 m2

Nawierzchnie z kostki betonowej:

- powierzchnia chodnika – 108 m2

- powierzchnia miejsc postojowych – 38 m2

Nawierzchnie z kostki integracyjnej:

- powierzchnia pasów dla osób niewidomych – 5 m2

Nawierzchnie z kruszywa:

- powierzchnia zjazdów – 10 m2

- powierzchnia pobocza – 92 m2

b) Zadanie 2

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Brenna ul. Jatny – Etap I, dn 200-160 PCW – 42,4 mb

(Si1 – K1)

 1.2   Nadzór inwestorski obejmuje inwestycje, której szczegółowy opis został określony w dokumentacji budowlanej – stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

 1.3 Do podstawowych obowiązków i czynności Wykonawcy należy:

a)    pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.),

b)    realizowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z postanowieniami projektu umowy, który stanowi integralną część zapytania ofertowego -  załącznik nr 2 .

Na czas obowiązywania umowy Inspektor Nadzoru jest do dyspozycji Zamawiającego w godzinach czasu pracy Urzędu, a w razie potrzeby (na wezwanie Zamawiającego) również w godzinach i dniach wolnych od pracy Urzędu.

1.4 POZYCJA WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU ZAMÓWIEŃ CPV:

71520000-9 – Usługi nadzoru budowlanego.
 

1.5.1 Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji robót budowlanych - w okresie od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych (przewidywany termin – lipiec 2019 r.) do zakończenia realizacji inwestycji (przewidywany umowny termin zakończenia robót  31.10.2019 r.) oraz w okresie gwarancji jakości, tj. do dnia podpisania protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości.

1.5.2 Zamawiający zastrzega, że termin realizacji robót budowlanych może ulec zmianie – w takim przypadku  okres pełnienia nadzoru inwestorskiego również ulegnie zmianie.

 

1.6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji zostały określone w zapytaniu ofertowym.

 

2.         Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny ich spełniania

 

2.1   Wykonawca musi wykazać że dysponuje lub będzie dysponował przy wykonaniu zamówienia  osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług, wraz z informacją na temat ich kwalifikacjach zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o dysponowaniu tymi osobami;

Zamawiający wymaga:

- 1 osoby, która będzie pełniła funkcje Koordynatora specjalistów – Inspektora nadzoru, posiadającą uprawnienia budowlane w co najmniej ograniczonym zakresie do nadzorowania robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia w specjalności  inżynierii drogowej,

- 1 osoby która będzie pełniła funkcję Inspektora nadzoru, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do nadzorowania robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

zgodnie z ustawą Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia  2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831), lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

a) Wykonawca w celu wykazania spełnienia ww. warunku może wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczpospolitej Pilskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich UE (Dz.U. z 2016 r., poz. 65) oraz ustawa z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm.).

b) Zamawiający nie dopuszcza korzystania przez Wykonawcę z kwalifikacji zawodowych innych podmiotów.

c) Zamawiający nie domaga się bezwzględnie 2 osób, ale domaga się osób, które będą posiadały ww. uprawnienia, tzn. jedna lub dwie  osoby mogą posiadać ww. uprawnienia budowlane.

 

2.2 Wykonawca nie może zalegać z uiszczaniem należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotna na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo KRUS, oraz podatków i opłat na rzecz: Urzędu Skarbowego, Urzędu Miasta lub Gminy stosownie dla Wykonawcy.

 Niespełnienie ww. warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu składając dokumenty i oświadczenia zgodnie z postanowieniami pkt. 7 zapytania ofertowego.

3.         Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 24 w godzinach od 8:00 do 14:00, drogą elektroniczną: zp@brenna.org.pl lub pobrać je bezpośrednio ze strony internetowej https://bip.brenna.org.pl

 4.         Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

Robert Zamarski  oraz Barbara Stec - Czyż tel. 33 8536397.

 5.    Koperta zawierająca ofertę powinna być odpowiednio oznaczona:

Nie otwierać. Oferta – „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. 1.Przebudowa fragmentu drogi gminnej - ul. Jatny wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej zakończonej wylotem brzegowym do potoku Jatny oraz przebudowa fragmentu sieci gazowej średniego ciśnienia w Brennej.

2.Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Brennej ul. Jatny – Etap I.

 

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Gminy Brenna, 43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77,  Biuro Podawcze w terminie do 24.06.2019 r. do godz. 10:30.

 6.         Kryteria  oceny ofert:

6.1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

 

 CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty  - waga kryterium 100 % tj. max. 100 pkt.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru: 

           Najniższa łączna cena brutto z rozpatrywanych

           i nieodrzuconych ofert

 

C = -----------------------------------------------------------------------------------                   x 100 pkt

 

               Cena brutto badanej oferty

6.2   Ocenę końcową stanowi ilość punktów uzyskanych w kryterium cena.

6.3   W sytuacji gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiły taką sama  cenę za realizację zamówienia, Zamawiający wezwie tych Wykonawców do przedstawienia ofert dodatkowych. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

6.4   Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punków.

6.5   W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi lub odmówi podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

BRENNA, dnia 05.06.2019 r.

 

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zamówieniu nr Zp.271.2.7.2019

  • 08 maja 2019

OGŁOSZENIE nr Zp.271.2.7.2019

 Wójt Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna

 ZAPRASZA

do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami: 

 

-  Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwotę wskazaną w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP, stanowiącego Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Brenna nr 198/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie systemu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Brenna;

  na realizację zadania publicznego pn.:
 

 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej (bez przyłączy domowych)

w Górkach Wielkich przy ul. Stary Dwór

 

1.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1   Zamówienie polega na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV SN8 dz 200 x 5,9 mm o 55,5 mb od S1 do S4, w rejonie ul. Stary Dwór w Górkach Wielkich. Rozbudowę planuje się wykonać do istniejącego kanału sanitarnego dn 200mm, poprzez zabudowę studzienki betonowej dn 1000 mm oznaczonej na planie syt. S1, zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót, opracowanymi przez HYDRO – LINE PROJEKT Jacek Hyrnik 43-450 Ustroń ul. Polańska 147, stanowiącymi integralną część niniejszego zapytania ofertowego.

1.2   Nadzór inwestorski obejmuje inwestycje, której szczegółowy opis został określony w dokumentacji budowlanej – stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

 1.3 Do podstawowych obowiązków i czynności Wykonawcy należy:

a)    pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.),

b)    realizowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z postanowieniami projektu umowy, który stanowi integralną część zapytania ofertowego -  załącznik nr 2 .

Na czas obowiązywania umowy Inspektor Nadzoru jest do dyspozycji Zamawiającego w godzinach czasu pracy Urzędu, a w razie potrzeby (na wezwanie Zamawiającego) również w godzinach i dniach wolnych od pracy Urzędu.

1.4 POZYCJA WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU ZAMÓWIEŃ CPV:

71520000-9 – Usługi nadzoru budowlanego.

1.5   Termin realizacji zamówienia

1.5.1 Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji robót budowlanych - w okresie od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych (przewidywany termin – maj 2019 r.) do zakończenia realizacji inwestycji (zakończenia robót wraz z przyjęciem zgłoszenia zakończenia robót – w ciągu 120 dni od dnia zawarcia umowy na realizacje robót budowlanych) oraz w okresie gwarancji jakości, tj. do dnia podpisania protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości.

1.5.2 Zamawiający zastrzega, że termin realizacji robót budowlanych może ulec zmianie – w takim przypadku  okres pełnienia nadzoru inwestorskiego również ulegnie zmianie.
1.6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki zostały określone w zapytaniu ofertowym.

 

2.         Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny ich spełniania

 2.1   Wykonawca musi wykazać że dysponuje lub będzie dysponował przy wykonaniu zamówienia  osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług, wraz z informacją na temat ich kwalifikacjach zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o dysponowaniu tymi osobami;

Zamawiający wymaga:

- 1 osoby, która będzie pełniła funkcję Inspektora Nadzoru, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z ustawą Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.)oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; oraz

a) Wykonawca w celu wykazania spełnienia ww. warunku może wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczpospolitej Pilskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich UE (Dz.U. z 2016 r., poz. 65) oraz ustawa z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm.).

b) Zamawiający nie dopuszcza korzystania przez Wykonawcę z kwalifikacji zawodowych innych podmiotów.

2.2 Wykonawca nie może zalegać z uiszczaniem należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotna na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oraz podatków i opłat na rzecz: Urzędu Skarbowego, Urzędu Miasta lub Gminy stosownie dla Wykonawcy.

 Niespełnienie ww. warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu składając dokumenty i oświadczenia zgodnie z postanowieniami pkt. 7 zapytania ofertowego.

 

3.   Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 24 w godzinach od 8:00 do 14:00, drogą elektroniczną: zp@brenna.org.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej https://bip.brenna.org.pl

 4.         Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

Anna Sławiczek oraz Barbara Stec - Czyż tel. 33 8536397.

 5.    Koperta zawierająca ofertę powinna być odpowiednio oznaczona:

Nie otwierać. Oferta – „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej (bez przyłączy domowych) w Górkach Wielkich przy ul. Stary Dwór”. Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Gminy Brenna, 43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77,  Biuro Podawcze w terminie do 25.04.2019 r. do godz. 10:30.

 

6.         Kryteria  oceny ofert:

6.1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

 

 CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty  - waga kryterium 100 % tj. max. 100 pkt.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru: 

           Najniższa łączna cena brutto z rozpatrywanych

           i nieodrzuconych ofert

 

C = -----------------------------------------------------------------------------------                   x 100 pkt

 

               Cena brutto badanej oferty

6.2   Ocenę końcową stanowi ilość punktów uzyskanych w kryterium cena.

6.3   W sytuacji gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiły taką sama  cenę za realizację zamówienia, Zamawiający wezwie tych Wykonawców do przedstawienia ofert dodatkowych. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

6.4   Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punków.

6.5   W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi lub odmówi podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
 

BRENNA, dnia 08.04.2019 r.


Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zamówieniu nr Zp.271.2.6.2019

  • 08 maja 2019

OGŁOSZENIE nr Zp.271.2.6.2019

 

Wójt Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna

 

ZAPRASZA

 

do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami: 

 

-  Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwotę wskazaną w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP, stanowiącego Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Brenna nr 198/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie systemu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Brenna;

  na realizację zadania publicznego pn.:

 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.

Budowa sieci wodociągowej w Brennej w rejonie ul. Leśnica

 

1.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

1.1 Zamówienie polega na: pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją inwestycji p.n.  Budowa sieci wodociągowej w Brennej w rejonie ul. Leśnica”,  zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót, opracowanymi przez Jednostkę Projektową, Usługi Projektowe Małgorzata Wysłych z siedzibą 43-430 Skoczów ul. Fabryczna 9, stanowiącymi integralną część niniejszego zapytania ofertowego.

1.2 Nadzór inwestorski obejmuje inwestycję:

Budowa sieci wodociągowej z rur wodociągowych polietylenowych klasy PE 100 szeregu SDR 11, łączonych przez zgrzewanie o średnicach:

- 90 x 8,2 mm – L = 129,0 mb

- 63 x 5,8 mm – L = 116,0 mb

- 50 x 4,6 mm – L= 16,0 mb

- 40 x 3,7 mm – L = 40,0 mb

                          ……………………

RAZEM:             L = 301 mb

 

1.3 Do podstawowych obowiązków i czynności Wykonawcy należy:

a)    pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.),

b)    realizowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z postanowieniami projektu umowy, który stanowi integralną część zapytania ofertowego -  załącznik nr 2 .

Na czas obowiązywania umowy Inspektor Nadzoru jest do dyspozycji Zamawiającego w godzinach czasu pracy Urzędu, a w razie potrzeby (na wezwanie Zamawiającego) również w godzinach i dniach wolnych od pracy Urzędu.

1.4 POZYCJA WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU ZAMÓWIEŃ CPV:

71520000-9 – Usługi nadzoru budowlanego.

1.5.1 Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji robót budowlanych - w okresie od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych (przewidywany termin – maj 2019 r.) do zakończenia realizacji inwestycji (zakończenia robót wraz z przyjęciem zgłoszenia zakończenia robót – w ciągu 120 dni od dnia zawarcia umowy na realizacje robót budowlanych) oraz w okresie gwarancji jakości, tj. do dnia podpisania protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości.

1.5.2 Zamawiający zastrzega, że termin realizacji robót budowlanych może ulec zmianie – w takim przypadku  okres pełnienia nadzoru inwestorskiego również ulegnie zmianie.

 1.6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji zostały określone w zapytaniu ofertowym.

 2.         Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny ich spełniania

 2.1   Wykonawca musi wykazać że dysponuje lub będzie dysponował przy wykonaniu zamówienia  osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług, wraz z informacją na temat ich kwalifikacjach zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o dysponowaniu tymi osobami;

Zamawiający wymaga:

- 1 osoby, która będzie pełniła funkcję Inspektora Nadzoru, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z ustawą Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.)oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; oraz

a) Wykonawca w celu wykazania spełnienia ww. warunku może wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczpospolitej Pilskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich UE (Dz.U. z 2016 r., poz. 65) oraz ustawa z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm.).

b) Zamawiający nie dopuszcza korzystania przez Wykonawcę z kwalifikacji zawodowych innych podmiotów.

2.2 Wykonawca nie może zalegać z uiszczaniem należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotna na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oraz podatków i opłat na rzecz: Urzędu Skarbowego, Urzędu Miasta lub Gminy stosownie dla Wykonawcy.

 Niespełnienie ww. warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu składając dokumenty i oświadczenia zgodnie z postanowieniami pkt. 7 zapytania ofertowego.

 3.   Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 24 w godzinach od 8:00 do 14:00, drogą elektroniczną: zp@brenna.org.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej https://bip.brenna.org.pl

 4.         Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

Anna Sławiczek oraz Barbara Stec - Czyż tel. 33 8536397.

 5.    Koperta zawierająca ofertę powinna być odpowiednio oznaczona:

Nie otwierać. Oferta – „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.Budowa sieci wodociągowej w Brennej w rejonie ul. Leśnica”. Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Gminy Brenna, 43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77,  Biuro Podawcze w terminie do 25.04.2019 r. do godz. 10:30.

 6.         Kryteria  oceny ofert:

6.1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

 

 CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty  - waga kryterium 100 % tj. max. 100 pkt.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru: 

           Najniższa łączna cena brutto z rozpatrywanych

           i nieodrzuconych ofert

 

C = -----------------------------------------------------------------------------------------------        x 100 pkt

 

               Cena brutto badanej oferty

6.2   Ocenę końcową stanowi ilość punktów uzyskanych w kryterium cena.

6.3   W sytuacji gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiły taką sama  cenę za realizację zamówienia, Zamawiający wezwie tych Wykonawców do przedstawienia ofert dodatkowych. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

6.4   Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punków.

6.5   W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi lub odmówi podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

  BRENNA, dnia 08.04.2019 r.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenieo zamówieniu nr Zp.271.2.5.2019

  • 10 maja 2019

OGŁOSZENIE nr Zp.271.2.5.2019

 Wójt Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna

ZAPRASZA

 do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami: 

 

-  Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwotę wskazaną w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP, stanowiącego Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Brenna nr 198/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie systemu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Brenna

 na realizację zadania publicznego pn.:

 

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej (bez przyłączy domowych)
w Górkach Wielkich przy ul. Stary Dwór

 

1.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

1.1 Zamówienie polega na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV SN8 dz 200 x 5,9 mm o 55,5 mb od S1 do S4, w rejonie ul. Stary Dwór w Górkach Wielkich. Rozbudowę planuje się wykonać do istniejącego kanału sanitarnego dn 200mm,  poprzez zabudowę studzienki betonowej dn 1000 mm oznaczonej na planie syt. S1, zgodnie z dokum