Menu Podmiotowe menu ikonka

Ogłoszenie o zamówieniu Zp.271.2.10.2017

                                                                   

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
nr ZP.271.2.10.2017
                                                                                                                                                                                                  
Wójt Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna
 
ZAPRASZA
 
do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie konkursu ofert zgodnie z postanowieniami:  
- „Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwotę wskazaną w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP” stanowiącym Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Brenna nr 198/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie systemu udzielania zamówień publicznych w UG Brenna;
- „Regulaminem Zamówień Publicznych przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w Urzędzie Gminy Brenna” stanowiącym Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Brenna nr 198/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie systemu udzielania zamówień publicznych w UG Brenna,
- instrukcji konkursowej.
 
 na realizację zadania publicznego pn.:
 
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.
„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”
 
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii ” i współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :
 1. Opis przedmiotu zamówienia
1.1 Zamówienie polega na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją p.n. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót opracowaną przez firmę INFOMARK” Ciućka Marek, ul. Beskidzka 5, 44-200 Rybnik.  Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. S. Żeromskiego, zlokalizowanej w Brennej przy ulicy Bukowa  45, z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Zamówienie obejmuje również wykonanie robót remontowych w budynku.

1.2 Zakres rzeczowy obejmuje nadzór nad:
a) wzmocnieniem istniejącej więźby dachowej pod panele fotowoltaiczne,
b) wymianą pokrycia dachowego pod panele fotowoltaiczne,
c) wykonaniem instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła (powietrze–woda) wspomagających układ   c.o. i c. w. u.,
d) uruchomieniem nowopowstałej instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła wraz z dostawą i instalacją zestawu komputerowego z oprogramowaniem obsługującym i monitorującym pracę instalacji,
e) modernizacją instalacji c. o. sali gimnastycznej,
f) dociepleniem ścian poniżej terenu,
g) dociepleniem cokołu budynku,
h) dociepleniem stropodachu nieużytkowego,
i) wykonaniem przebudowy schodów wejściowych głównych oraz bocznych,
j) częściową wymianą stolarki zewnętrznej,
k) modernizacją instalacji c. o. wraz z wymianą grzejników oraz instalacji,
l) zamurowaniem wnęk zagrzejnikowych oraz bruzd i otworów po przekuciach,
ł) wykonaniem robót malarskich po wymianie instalacji c.o.,
m) modernizacją kotłowni gazowej,
n) remontem pokrycia dachowego budynku szkoły wraz z wymianą rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich.
1.3 Do podstawowych obowiązków i czynności Wykonawcy należy:
 1. pełnienie nadzoru zgodnie z obowiązująca ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U.  z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.),
 2. realizowanie Nadzoru inwestorskiego zgodnie z postanowieniami projektu umowy, która stanowi integralną część instrukcji konkursowej -  załącznik nr 2 .
Na czas obowiązywania umowy Inspektor Nadzoru jest do dyspozycji Zamawiającego w godzinach czasu pracy Urzędu, a w razie potrzeby (na wezwanie Zamawiającego) również w godzinach i dniach wolnych od pracy Urzędu.
1.4 POZYCJA WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU ZAMÓWIEŃ CPV:

71520000-9 – Usługi nadzoru budowlanego.
1.5 Termin realizacji zamówienia
1.5.1 Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji robót budowlanych - od dnia  podpisania umowy do  dnia podpisania protokołu odbioru końcowego nadzorowanych robót po usunięciu wszystkich wad.
1.5.2 Planowany termin zakończenia robót budowlanych - do 31.08.2018 r.
Zamawiający zastrzega, że termin realizacji robót budowlanych i tym samym okres  pełnienia nadzoru inwestorskiego może ulec  zmianie.
1.5.3 Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas przeglądów gwarancyjnych z wykonawcą robót budowlanych (minimum raz w roku) – od dnia zakończenia robót protokołem odbioru końcowego oraz do dnia podpisania protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości. Maksymalny okres obowiązywania gwarancji na zrealizowane roboty budowlane wynosi – 60 miesięcy.
1.5.4  Ostateczne zakończenie realizacji przedmiotu umowy zakończy się wraz z upływem okresu  gwarancji na roboty budowlane wykonane w ramach realizacji w/w zadania inwestycyjnego.

1.6 Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii ” i współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 
 
Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 26 w godzinach od 8:00 do 14:00, drogą elektroniczną: zp@brenna.org.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.bip.brenna.org.pl 
 
Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
- w sprawach technicznych: Mariusz Nowak  tel. 33 8536-222 wew. 226
- w sprawach procedury konkursowej: Barbara Stec - Czyż tel. 33 8536-222 wew. 226
 
 
Koperta zawierająca ofertę powinna być odpowiednio oznaczona:
Nie otwierać. Konkurs – Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.  „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”.
 
Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Gminy Brenna, 43-438 Brenna   ul. Wyzwolenia 77,  Biuro Podawcze w terminie do 05.12.2017 r. do godz. 10:30.
 
Kryteria porównania i oceny ofert:
 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%):
 
A/ CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty  - waga kryterium 60 % tj. max. 60 pkt.
 
Ocena zostanie obliczona wg wzoru: 
 
           Najniższa łączna cena brutto z rozpatrywanych
           i nieodrzuconych ofert
C = -----------------------------------------------------------------------------------                   x 60 pkt
               Cena brutto badanej oferty
B/ Doświadczenie zawodowe waga kryterium 40 %  max. 40 pkt.
Zamawiający będzie oceniał doświadczenie zawodowe Inspektora nadzoru Koordynatora tj. będzie punktował usługi nadzoru zrealizowane  w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, polegające na nadzorowaniu budowy, rozbudowy lub termomodernizacji budynku w skład których wchodziła między innymi instalacja fotowoltaiczna wraz z pompą ciepła oraz kotłownia gazowa, gdzie wartość każdej nadzorowanej roboty budowlanej jest nie mniejsza niż 1.000.000,00 zł brutto;
Punkty przyznawane w tym kryterium:
- 1 usługa – 10 pkt
- 2 usługi – 20 pkt
- 3 usługi – 30 pkt
- 4  usługi – 40 pkt
Zamawiający  maksymalnie oceniał będzie 4 usługi.
 
Uwagi:
a) W celu otrzymania punktów w ramach niniejszego kryterium Wykonawca wskaże w pkt. 15  Formularza oferty, że zrealizował usługi o których mowa w niniejszym kryterium, oraz załączy dowody potwierdzające, że wskazane usługi zostały zrealizowane prawidłowo  np. referencje,  protokoły odbioru usługi. 
b) Jeżeli Wykonawca nie posiada doświadczenia, o którym mowa w niniejszym punkcie (tj. nie wypełni pkt. 15  formularza ofert lub wpisze inne niż wymagane uslugi)  - Zamawiający w takim przypadku przyzna Wykonawcy 0 pkt.
 c) Zamawiający przyzna również wykonawcy 0 pkt w ramach niniejszego kryterium w następujących sytuacjach:
- nieprzedłożenia przy ofercie dowodów, o których mowa powyżej, potwierdzających że wykazane usługi zostały wykonane należycie;
- z treści przedłożonych dokumentów nie wynika w sposób jednoznaczny (np. w treści dokumentów są błędy, dokumenty są niekompletne, dokumenty nie są spójne, itd.), że usługi zostały wykonane należycie.
d) w przypadku usług przedstawionych na poczet ww. kryterium oceny ofert Wykonawca nie może korzystać z doświadczenia innych podmiotów.
 
BRENNA, dn.27.11.2017 r.
 

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zamówieniu nr Zp.271.2.10.2017

 • 27 listopada 2017

                           Zp.271.2.10.2017                                   
     OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
nr ZP.271.2.10.2017
                                                                                                                                                                                                  
Wójt Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna
 
ZAPRASZA
 
do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie konkursu ofert zgodnie z postanowieniami:  
- „Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwotę wskazaną w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP” stanowiącym Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Brenna nr 198/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie systemu udzielania zamówień publicznych w UG Brenna;
- „Regulaminem Zamówień Publicznych przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w Urzędzie Gminy Brenna” stanowiącym Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Brenna nr 198/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie systemu udzielania zamówień publicznych w UG Brenna,
- instrukcji konkursowej.
 
 na realizację zadania publicznego pn.:
 
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.
„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”
 
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii ” i współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :
 1. Opis przedmiotu zamówienia
1.1 Zamówienie polega na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją p.n. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót opracowaną przez firmę INFOMARK” Ciućka Marek, ul. Beskidzka 5, 44-200 Rybnik.  Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. S. Żeromskiego, zlokalizowanej w Brennej przy ulicy Bukowa  45, z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Zamówienie obejmuje również wykonanie robót remontowych w budynku.

1.2 Zakres rzeczowy obejmuje nadzór nad:
a) wzmocnieniem istniejącej więźby dachowej pod panele fotowoltaiczne,
b) wymianą pokrycia dachowego pod panele fotowoltaiczne,
c) wykonaniem instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła (powietrze–woda) wspomagających układ   c.o. i c. w. u.,
d) uruchomieniem nowopowstałej instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła wraz z dostawą i instalacją zestawu komputerowego z oprogramowaniem obsługującym i monitorującym pracę instalacji,
e) modernizacją instalacji c. o. sali gimnastycznej,
f) dociepleniem ścian poniżej terenu,
g) dociepleniem cokołu budynku,
h) dociepleniem stropodachu nieużytkowego,
i) wykonaniem przebudowy schodów wejściowych głównych oraz bocznych,
j) częściową wymianą stolarki zewnętrznej,
k) modernizacją instalacji c. o. wraz z wymianą grzejników oraz instalacji,
l) zamurowaniem wnęk zagrzejnikowych oraz bruzd i otworów po przekuciach,
ł) wykonaniem robót malarskich po wymianie instalacji c.o.,
m) modernizacją kotłowni gazowej,
n) remontem pokrycia dachowego budynku szkoły wraz z wymianą rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich.

1.3 Do podstawowych obowiązków i czynności Wykonawcy należy:
 1. pełnienie nadzoru zgodnie z obowiązująca ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U.  z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.),
 2. realizowanie Nadzoru inwestorskiego zgodnie z postanowieniami projektu umowy, która stanowi integralną część instrukcji konkursowej -  załącznik nr 2 .
Na czas obowiązywania umowy Inspektor Nadzoru jest do dyspozycji Zamawiającego w godzinach czasu pracy Urzędu, a w razie potrzeby (na wezwanie Zamawiającego) również w godzinach i dniach wolnych od pracy Urzędu.

1.4 POZYCJA WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU ZAMÓWIEŃ CPV:
71520000-9 – Usługi nadzoru budowlanego

1.5 Termin realizacji zamówienia
1.5.1 Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji robót budowlanych - od dnia  podpisania umowy do  dnia podpisania protokołu odbioru końcowego nadzorowanych robót po usunięciu wszystkich wad.
1.5.2 Planowany termin zakończenia robót budowlanych - do 31.08.2018 r.
Zamawiający zastrzega, że termin realizacji robót budowlanych i tym samym okres  pełnienia nadzoru inwestorskiego może ulec  zmianie.
1.5.3 Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas przeglądów gwarancyjnych z wykonawcą robót budowlanych (minimum raz w roku) – od dnia zakończenia robót protokołem odbioru końcowego oraz do dnia podpisania protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości. Maksymalny okres obowiązywania gwarancji na zrealizowane roboty budowlane wynosi – 60 miesięcy.
1.5.4 Ostateczne zakończenie realizacji przedmiotu umowy zakończy się wraz z upływem okresu  gwarancji na roboty budowlane wykonane w ramach realizacji w/w zadania inwestycyjnego.
1.6 Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii ” i współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 
 
Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 26 w godzinach od 8:00 do 14:00, drogą elektroniczną: zp@brenna.org.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.bip.brenna.org.pl 
 
Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
- w sprawach technicznych: Mariusz Nowak  tel. 33 8536-222 wew. 226
- w sprawach procedury konkursowej: Barbara Stec - Czyż tel. 33 8536-222 wew. 226
 
Koperta zawierająca ofertę powinna być odpowiednio oznaczona:
Nie otwierać. Konkurs – Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.  „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”.
 
Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Gminy Brenna, 43-438 Brenna  ul. Wyzwolenia 77,  Biuro Podawcze w terminie do 05.12.2017 r. do godz. 10:30.
 
Kryteria porównania i oceny ofert:
 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%):
 
A/ CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty  - waga kryterium 60 % tj. max. 60 pkt.
 
Ocena zostanie obliczona wg wzoru: 
 
           Najniższa łączna cena brutto z rozpatrywanych
           i nieodrzuconych ofert
C = -----------------------------------------------------------------------------------                   x 60 pkt
               Cena brutto badanej oferty
B/ Doświadczenie zawodowe waga kryterium 40 %  max. 40 pkt.
Zamawiający będzie oceniał doświadczenie zawodowe Inspektora nadzoru Koordynatora tj. będzie punktował usługi nadzoru zrealizowane  w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, polegające na nadzorowaniu budowy, rozbudowy lub termomodernizacji budynku w skład których wchodziła między innymi instalacja fotowoltaiczna wraz z pompą ciepła oraz kotłownia gazowa, gdzie wartość każdej nadzorowanej roboty budowlanej jest nie mniejsza niż 1.000.000,00 zł brutto;
Punkty przyznawane w tym kryterium:
- 1 usługa – 10 pkt
- 2 usługi – 20 pkt
- 3 usługi – 30 pkt
- 4  usługi – 40 pkt
Zamawiający  maksymalnie oceniał będzie 4 usługi.
 
Uwagi:
a) W celu otrzymania punktów w ramach niniejszego kryterium Wykonawca wskaże w pkt. 15  Formularza oferty, że zrealizował usługi o których mowa w niniejszym kryterium, oraz załączy dowody potwierdzające, że wskazane usługi zostały zrealizowane prawidłowo  np. referencje,  protokoły odbioru usługi. 
b) Jeżeli Wykonawca nie posiada doświadczenia, o którym mowa w niniejszym punkcie (tj. nie wypełni pkt. 15  formularza ofert lub wpisze inne niż wymagane uslugi)  - Zamawiający w takim przypadku przyzna Wykonawcy 0 pkt.
 c) Zamawiający przyzna również wykonawcy 0 pkt w ramach niniejszego kryterium w następujących sytuacjach:
- nieprzedłożenia przy ofercie dowodów, o których mowa powyżej, potwierdzających że wykazane usługi zostały wykonane należycie;
- z treści przedłożonych dokumentów nie wynika w sposób jednoznaczny (np. w treści dokumentów są błędy, dokumenty są niekompletne, dokumenty nie są spójne, itd.), że usługi zostały wykonane należycie.
d) w przypadku usług przedstawionych na poczet ww. kryterium oceny ofert Wykonawca nie może korzystać z doświadczenia innych podmiotów.
 
BRENNA, dn.27.11.2017 r.
 

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zamówieniu nr Zp.271.2.10.2017

 • 27 listopada 2017

                                                                 

 
         Zp.271.2.10.2017
       OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
nr ZP.271.2.10.2017
                                                                                                                                                                                                  
Wójt Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna
 
ZAPRASZA
 
do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie konkursu ofert zgodnie z postanowieniami:  
- „Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwotę wskazaną w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP” stanowiącym Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Brenna nr 198/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie systemu udzielania zamówień publicznych w UG Brenna;
- „Regulaminem Zamówień Publicznych przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w Urzędzie Gminy Brenna” stanowiącym Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Brenna nr 198/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie systemu udzielania zamówień publicznych w UG Brenna,
- instrukcji konkursowej.
 
 na realizację zadania publicznego pn.:
 
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.
„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”
 
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii ” i współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :
 1. Opis przedmiotu zamówienia
  1. 1. Zamówienie polega na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją p.n. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót opracowaną przez firmę INFOMARK” Ciućka Marek, ul. Beskidzka 5, 44-200 Rybnik.  Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. S. Żeromskiego, zlokalizowanej w Brennej przy ulicy Bukowa  45, z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Zamówienie obejmuje również wykonanie robót remontowych w budynku.
1.2 Zakres rzeczowy obejmuje nadzór nad:
a) wzmocnieniem istniejącej więźby dachowej pod panele fotowoltaiczne,
b) wymianą pokrycia dachowego pod panele fotowoltaiczne,
c) wykonaniem instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła (powietrze–woda) wspomagających układ   c.o. i c. w. u.,
d) uruchomieniem nowopowstałej instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła wraz z dostawą i instalacją zestawu komputerowego z oprogramowaniem obsługującym i monitorującym pracę instalacji,
e) modernizacją instalacji c. o. sali gimnastycznej,
f) dociepleniem ścian poniżej terenu,
g) dociepleniem cokołu budynku,
h) dociepleniem stropodachu nieużytkowego,
i) wykonaniem przebudowy schodów wejściowych głównych oraz bocznych,
j) częściową wymianą stolarki zewnętrznej,
k) modernizacją instalacji c. o. wraz z wymianą grzejników oraz instalacji,
l) zamurowaniem wnęk zagrzejnikowych oraz bruzd i otworów po przekuciach,
ł) wykonaniem robót malarskich po wymianie instalacji c.o.,
m) modernizacją kotłowni gazowej,
n) remontem pokrycia dachowego budynku szkoły wraz z wymianą rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich.
 1. 3  Do podstawowych obowiązków i czynności Wykonawcy należy:
 1. pełnienie nadzoru zgodnie z obowiązująca ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U.  z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.),
 2. realizowanie Nadzoru inwestorskiego zgodnie z postanowieniami projektu umowy, która stanowi integralną część instrukcji konkursowej -  załącznik nr 2 .
Na czas obowiązywania umowy Inspektor Nadzoru jest do dyspozycji Zamawiającego w godzinach czasu pracy Urzędu, a w razie potrzeby (na wezwanie Zamawiającego) również w godzinach i dniach wolnych od pracy Urzędu.
1.4 POZYCJA WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU ZAMÓWIEŃ CPV:71520000-9 – Usługi nadzoru budowlanego
1.5 Termin realizacji zamówienia
1.5.1 Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji robót budowlanych - od dnia  podpisania umowy do  dnia podpisania protokołu odbioru końcowego nadzorowanych robót po usunięciu wszystkich wad.
1.5.2 Planowany termin zakończenia robót budowlanych - do 31.08.2018 r.
Zamawiający zastrzega, że termin realizacji robót budowlanych i tym samym okres  pełnienia nadzoru inwestorskiego może ulec  zmianie.
1.5.3 Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas przeglądów gwarancyjnych z wykonawcą robót budowlanych (minimum raz w roku) – od dnia zakończenia robót protokołem odbioru końcowego oraz do dnia podpisania protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości. Maksymalny okres obowiązywania gwarancji na zrealizowane roboty budowlane wynosi – 60 miesięcy.
1.5.4  Ostateczne zakończenie realizacji przedmiotu umowy zakończy się wraz z upływem okresu  gwarancji na roboty budowlane wykonane w ramach realizacji w/w zadania inwestycyjnego.
1.6 Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii ” i współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 
 
Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 26 w godzinach od 8:00 do 14:00, drogą elektroniczną: zp@brenna.org.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.bip.brenna.org.pl 
 
Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
- w sprawach technicznych: Mariusz Nowak  tel. 33 8536-222 wew. 226
- w sprawach procedury konkursowej: Barbara Stec - Czyż tel. 33 8536-222 wew. 226
 
 
Koperta zawierająca ofertę powinna być odpowiednio oznaczona:
Nie otwierać. Konkurs – Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.  „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”.
 
Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Gminy Brenna, 43-438 Brenna  ul. Wyzwolenia 77,  Biuro Podawcze w terminie do 05.12.2017 r. do godz. 10:30.
 
Kryteria porównania i oceny ofert:
 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%):
 
A/ CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty  - waga kryterium 60 % tj. max. 60 pkt.
 
Ocena zostanie obliczona wg wzoru: 
 
           Najniższa łączna cena brutto z rozpatrywanych
           i nieodrzuconych ofert
C = -----------------------------------------------------------------------------------        x 60 pkt
               Cena brutto badanej oferty
B/ Doświadczenie zawodowe waga kryterium 40 %  max. 40 pkt.
Zamawiający będzie oceniał doświadczenie zawodowe Inspektora nadzoru Koordynatora tj. będzie punktował usługi nadzoru zrealizowane  w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, polegające na nadzorowaniu budowy, rozbudowy lub termomodernizacji budynku w skład których wchodziła między innymi instalacja fotowoltaiczna wraz z pompą ciepła oraz kotłownia gazowa, gdzie wartość każdej nadzorowanej roboty budowlanej jest nie mniejsza niż 1.000.000,00 zł brutto;
Punkty przyznawane w tym kryterium:
- 1 usługa – 10 pkt
- 2 usługi – 20 pkt
- 3 usługi – 30 pkt
- 4  usługi – 40 pkt
Zamawiający  maksymalnie oceniał będzie 4 usługi.
 
Uwagi:
a) W celu otrzymania punktów w ramach niniejszego kryterium Wykonawca wskaże w pkt. 15  Formularza oferty, że zrealizował usługi o których mowa w niniejszym kryterium, oraz załączy dowody potwierdzające, że wskazane usługi zostały zrealizowane prawidłowo  np. referencje,  protokoły odbioru usługi. 
b) Jeżeli Wykonawca nie posiada doświadczenia, o którym mowa w niniejszym punkcie (tj. nie wypełni pkt. 15  formularza ofert lub wpisze inne niż wymagane uslugi)  - Zamawiający w takim przypadku przyzna Wykonawcy 0 pkt.
 c) Zamawiający przyzna również wykonawcy 0 pkt w ramach niniejszego kryterium w następujących sytuacjach:
- nieprzedłożenia przy ofercie dowodów, o których mowa powyżej, potwierdzających że wykazane usługi zostały wykonane należycie;
- z treści przedłożonych dokumentów nie wynika w sposób jednoznaczny (np. w treści dokumentów są błędy, dokumenty są niekompletne, dokumenty nie są spójne, itd.), że usługi zostały wykonane należycie.
d) w przypadku usług przedstawionych na poczet ww. kryterium oceny ofert Wykonawca nie może korzystać z doświadczenia innych podmiotów.
 
BRENNA, dn.27.11.2017 r.
 

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zamówieniu Zp.271.2.9.2017

 • 04 stycznia 2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
nr Zp.271.2.9.2017
 
Wójt Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna
 
ZAPRASZA
 
do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie konkursu ofert zgodnie z postanowieniami: 
 
- Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwotę wskazaną w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP, stanowiącego Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Brenna nr 198/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie systemu udzielania zamówień publicznych w UG Brenna;
- Regulaminu Zamówień Publicznych przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w Urzędzie Gminy Brenna, stanowiącego Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Brenna nr 198/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie systemu udzielania zamówień publicznych w UG Brenna,
- instrukcji konkursowej,
 
 na realizację zadania publicznego pn.:
 
Zagospodarowanie przestrzeni zielonej przy Przedszkolu Publicznym w Górkach Małych – Ogródek przedszkolny do zabawy i rekreacji oraz obserwacji  przyrody
 
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pt. „Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Brenna”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :
1. Zamówienie polega na wykonaniu inwestycji p.n. „Zagospodarowanie przestrzeni zielonej przy Przedszkolu Publicznym w Górkach Małych – Ogródek przedszkolny do zabawy i rekreacji oraz obserwacji  przyrody” zgodnie z projektem zagospodarowania działki i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
2. Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektów małej architektury – urządzenie ogródka przedszkolnego (ogrodzenie panelowe, piaskownice, nasadzenia zieleni) przy ul. Zalesie 3 w Górkach Małych. Zamówienie obejmuje urządzenie ogródka na obszarze o wymiarach ok. 50,0 x 25,0m. Obiekty małej architektury i nasadzenia realizowane będą na urządzonym, ogrodzonym skwerze.
3. Zakres rzeczowy obejmuje:
 1. roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
 2. dostarczenie i montaż piaskownicy z pokrowcem – 2 szt.,
 3. dostarczenie i zasadzenie roślin i drzew (wg zestawienia w przedmiarze robót),
 4. wykonanie ogrodzenia panelowego z furtką.
 
4. POZYCJA WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU ZAMÓWIEŃ CPV:
Kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Kod CPV 45112710-5 Zieleń
Kod CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
 
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji zostały określony w instrukcji konkursowej.
 
Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 26 w godzinach od 8:00 do 14:00, drogą elektroniczną: zp@brenna.org.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.bip.brenna.org.pl 
 
Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
Mariusz Nowak oraz Barbara Stec - Czyż tel. 33 8536 222 wew. 226,
 
Wymagany termin realizacji zamówienia:  od dnia przekazania placu budowy do 30.04.2018 r.
 
Koperta zawierająca ofertę powinna być odpowiednio oznaczona:
Nie otwierać. Konkurs – „ Zagospodarowanie przestrzeni zielonej przy Przedszkolu Publicznym w Górkach Małych – Ogródek przedszkolny do zabawy i rekreacji oraz obserwacji  przyrody".
 
Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Gminy Brenna, 43-438 Brenna                       ul. Wyzwolenia 77,  Biuro Podawcze w terminie do 08.12.2017 r. do godz. 10:30.
 
Kryteria porównania i oceny ofert:
 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%):
 
CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty  - waga kryterium 100 %.
 
Ocena zostanie obliczona wg wzoru: 
 
           Najniższa łączna cena brutto z rozpatrywanych
           i nieodrzuconych ofert
C = -----------------------------------------------------------------------------------                   x 100 pkt
               Cena brutto badanej oferty
 
 
Ocenę końcową stanowi suma punktów uzyskanych za kryterium cena.
 
 
BRENNA, dnia 22.11.2017 r.


Projekt „Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Brenna”
współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zamówieniu -Zp.271.2.8.2017

 • 30 października 2017

Zp.271.2.8.2017
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
nr ZP.271.2.8.2017
 
Wójt Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna
 
ZAPRASZA
 
do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie konkursu ofert zgodnie z postanowieniami:  
- „Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwotę wskazaną w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP” stanowiącym Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Brenna nr 198/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie systemu udzielania zamówień publicznych w UG Brenna;
- „Regulaminem Zamówień Publicznych przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w Urzędzie Gminy Brenna” stanowiącym Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Brenna nr 198/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie systemu udzielania zamówień publicznych w UG Brenna,
- instrukcji konkursowej.
 
 na realizację zadania publicznego pn.:
 
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.
„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”
 
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii ” i współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :
 1. Opis przedmiotu zamówienia
  1. Zamówienie polega na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją p.n. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót opracowaną przez firmę INFOMARK” Ciućka Marek, ul. Beskidzka 5, 44-200 Rybnik.  Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. S. Żeromskiego, zlokalizowanej w Brennej przy ulicy Bukowa  45, z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Zamówienie obejmuje również wykonanie robót remontowych w budynku.
1.2 Zakres rzeczowy obejmuje nadzór nad:
a) wzmocnieniem istniejącej więźby dachowej pod panele fotowoltaiczne,
b) wymianą pokrycia dachowego pod panele fotowoltaiczne,
c) wykonaniem instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła (powietrze–woda) wspomagających układ   c.o. i c. w. u.,
d) uruchomieniem nowopowstałej instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła wraz z dostawą i instalacją zestawu komputerowego z oprogramowaniem obsługującym i monitorującym pracę instalacji,
e) modernizacją instalacji c. o. sali gimnastycznej,
f) dociepleniem ścian poniżej terenu,
g) dociepleniem cokołu budynku,
h) dociepleniem stropodachu nieużytkowego,
i) wykonaniem przebudowy schodów wejściowych głównych oraz bocznych,
j) częściową wymianą stolarki zewnętrznej,
k) modernizacją instalacji c. o. wraz z wymianą grzejników oraz instalacji,
l) zamurowaniem wnęk zagrzejnikowych oraz bruzd i otworów po przekuciach,
ł) wykonaniem robót malarskich po wymianie instalacji c.o.,
m) modernizacją kotłowni gazowej,
n) remontem pokrycia dachowego budynku szkoły wraz z wymianą rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich.
 1. Do podstawowych obowiązków i czynności Wykonawcy należy:
 1. pełnienie nadzoru zgodnie z obowiązująca ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U.  z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.),
 2. realizowanie Nadzoru inwestorskiego zgodnie z postanowieniami projektu umowy, która stanowi integralną część instrukcji konkursowej -  załącznik nr 2 .
Na czas obowiązywania umowy Inspektor Nadzoru jest do dyspozycji Zamawiającego w godzinach czasu pracy Urzędu, a w razie potrzeby (na wezwanie Zamawiającego) również w godzinach i dniach wolnych od pracy Urzędu.
 1. POZYCJA WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU ZAMÓWIEŃ CPV:
71520000-9 – Usługi nadzoru budowlanego.
 1. Termin realizacji zamówienia
  1. Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji robót budowlanych - od dnia  podpisania umowy do  dnia podpisania protokołu odbioru końcowego nadzorowanych robót po usunięciu wszystkich wad.
1.5.2 Planowany termin zakończenia robót budowlanych - do 31.08.2018 r.
Zamawiający zastrzega, że termin realizacji robót budowlanych i tym samym okres  pełnienia nadzoru inwestorskiego może ulec  zmianie.
 1. Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas przeglądów gwarancyjnych z wykonawcą robót budowlanych (minimum raz w roku) – od dnia zakończenia robót protokołem odbioru końcowego oraz do dnia podpisania protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości. Maksymalny okres obowiązywania gwarancji na zrealizowane roboty budowlane wynosi – 60 miesięcy.
 2.  Ostateczne zakończenie realizacji przedmiotu umowy zakończy się wraz z upływem okresu  gwarancji na roboty budowlane wykonane w ramach realizacji w/w zadania inwestycyjnego.
1.6 Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii ” i współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 
 
Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 26 w godzinach od 8:00 do 14:00, drogą elektroniczną: zp@brenna.org.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.bip.brenna.org.pl 
 
Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
- w sprawach technicznych: Mariusz Nowak  tel. 33 8536-222 wew. 226
- w sprawach procedury konkursowej: Barbara Stec - Czyż tel. 33 8536-222 wew. 226
 
 
Koperta zawierająca ofertę powinna być odpowiednio oznaczona:
Nie otwierać. Konkurs – Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.  „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”.
 
Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Gminy Brenna, 43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77,  Biuro Podawcze w terminie do 20.11.2017 r. do godz. 10:30.
 
Kryteria porównania i oceny ofert:
 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%):
 
A/ CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty  - waga kryterium 60 % tj. max. 60 pkt.
 
Ocena zostanie obliczona wg wzoru: 
 
           Najniższa łączna cena brutto z rozpatrywanych
           i nieodrzuconych ofert
C = -----------------------------------------------------------------------------------                   x 60 pkt
               Cena brutto badanej oferty
B/ Doświadczenie zawodowe waga kryterium 40 %  max. 40 pkt.
 
Inspektor nadzoru jako główny koordynator nadzorował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, oprócz wymaganych 2 usług o których mowa w pkt. 3 ppkt.3.2 niniejszej instrukcji konkursowej, dodatkowe usługi polegające na nadzorowaniu budowy, rozbudowy lub termomodernizacji budynku w skład których wchodziła między innymi instalacja fotowoltaiczna wraz z pompą ciepła oraz kotłownia gazowa, gdzie wartość każdej nadzorowanej roboty budowlanej jest nie mniejsza niż 1.000.000,00 zł brutto;
Punkty przyznawane w tym kryterium:
- 1 dodatkowa usługa – 10 pkt
- 2 dodatkowe usługi – 20 pkt
- 3 dodatkowe usługi – 30 pkt
- 4 dodatkowe usługi – 40 pkt
Zamawiający  maksymalnie oceniał będzie 4 dodatkowe usługi.
Uwaga: do wykazu należy załączyć referencje potwierdzające należyte wykonanie dodatkowej usługi, zgodnie z wymaganiami opisanymi w instrukcji konkursowej.
Ocenę końcową stanowi suma punktów uzyskanych za kryterium cena i doświadczenie zawodowe.
 
 
BRENNA, dn. 30.10.2017 r.
 

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT nr In.7013.5.2017

 • 15 września 2017

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
nr In.7013.5.2017
 
Wójt Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna
 
ZAPRASZA
 
do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie konkursu ofert zgodnie z postanowieniami: 
 
- „Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwotę wskazaną w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP” stanowiącym Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Brenna nr 198/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie systemu udzielania zamówień publicznych w UG Brenna;
- „Regulaminem Zamówień Publicznych przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w Urzędzie Gminy Brenna” stanowiącym Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Brenna nr 198/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie systemu udzielania zamówień publicznych w UG Brenna,
 
 na realizację zadania publicznego pn.:
 
Zagospodarowanie przestrzeni zielonej przy Przedszkolu Publicznym w Górkach Małych – Ogródek przedszkolny do zabawy i rekreacji oraz obserwacji  przyrody
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :
 1. Zamówienie polega na wykonaniu inwestycji p.n. „Zagospodarowanie przestrzeni zielonej przy Przedszkolu Publicznym w Górkach Małych – Ogródek przedszkolny do zabawy i rekreacji oraz obserwacji  przyrody” zgodnie z projektem zagospodarowania działki i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
 2.  Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektów małej architektury – urządzenie ogródka przedszkolnego (ogrodzenie panelowe, piaskownice, nasadzenia zieleni) przy ul. Zalesie 3 w Górkach Małych. Zamówienie obejmuje urządzenie ogródka na obszarze o wymiarach ok. 50,0 x 25,0m. Obiekty małej architektury i nasadzenia realizowane będą na urządzonym, ogrodzonym skwerze.
 3.  Zakres rzeczowy obejmuje:
 1. roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
 2. dostarczenie i montaż piaskownicy z pokrowcem – 2 szt.,
 3. dostarczenie i zasadzenie roślin i drzew (wg zestawienia w przedmiarze robót),
 4. wykonanie ogrodzenia panelowego z furtką.
 
1.4 POZYCJA WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU ZAMÓWIEŃ CPV:
Kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Kod CPV 45112710-5 Zieleń
Kod CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
 
1.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji zostały określony w instrukcji konkursowej.
 
Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 26 w godzinach od 8:00 do 14:00, drogą elektroniczną: inwestycje@brenna.org.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.bip.brenna.org.pl 
 
Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
Mariusz Nowak  tel. 33 8536 222 wew. 226, Dariusz Jakubiec tel. 33 8536 222 w. 225
 
Wymagany termin realizacji zamówienia:  od dnia przekazania placu budowy do 15.11.2017 r.
 
Koperta zawierająca ofertę powinna być odpowiednio oznaczona:
Nie otwierać. Konkurs – „ Zagospodarowanie przestrzeni zielonej przy Przedszkolu Publicznym w Górkach Małych – Ogródek przedszkolny do zabawy i rekreacji oraz obserwacji  przyrody".
 
Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Gminy Brenna, 43-438 Brenna                       ul. Wyzwolenia 77,  Biuro Podawcze w terminie do 02.10.2017 r. do godz. 10:30.
 
Kryteria porównania i oceny ofert:
 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%):
 
CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty  - waga kryterium 100 %.
 
Ocena zostanie obliczona wg wzoru: 
 
           Najniższa łączna cena brutto z rozpatrywanych
           i nieodrzuconych ofert
C = -----------------------------------------------------------------------------------                   x 100 pkt
               Cena brutto badanej oferty
 
 Ocenę końcową stanowi suma punktów uzyskanych za kryterium cena.
 
BRENNA, dnia 14.09.2017 r.

Projekt „Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Brenna”
współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zamówieniu - Zp.271.2.6.2017

 • 27 lipca 2017

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
nr ZP.271.2.6.2017
 
Wójt Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna
 
ZAPRASZA
 
 
do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie konkursu ofert zgodnie z postanowieniami:  
- „Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwotę wskazaną w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP” stanowiącym Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Brenna nr 198/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie systemu udzielania zamówień publicznych w UG Brenna;
- instrukcji konkursowej.
 
 na realizację zadania publicznego pn.:
 
Remont mostu LNI – 38 w drodze gminnej przy ul. Pilarzy w Brennej
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :
 1. Opis przedmiotu zamówienia
  1. 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie mostu LNI – 38 w drodze gminnej przy ul. Pilarzy w Brennej.
  2. 2. Zakres prac obejmuje wykonanie:
 1. ręczną reprofilację powierzchni betonowych zaprawą cementowo – polimerową,
 2. wykonanie powłoki uszczelniającej elementy żelbetowe zaprawą mrozoodporną,
 3. korytowanie, odwodnienia,
 4. betonowanie, zbrojenie  oraz skropienie płyty ustroju nośnego mostu i gzymsów, 
 5. montaż barier stalowych ocynkowanych.
  1.  3. Szczegółowe określenie przedmiotu i zakres zamówienia zawarty jest w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach oraz instrukcji konkursowej obowiązującej w niemniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
  2. 4.Zamawiający wyznacza maksymalny [nieprzekraczalny] termin wykonania przedmiotu zamówienia:   90 dni od dnia od dnia przekazania placu  budowy.
  3. 5. Okres gwarancji i rękojmi na całość przedmiotu zamówienia wynosi 60 miesięcy - licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.
  4. 6. Termin płatności faktury – 30 dni od dnia otrzymania  przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
1.7 POZYCJA WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU ZAMÓWIEŃ CPV:
45221100-3 – roboty w zakresie remontów mostów
 
Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 26 w godzinach od 8:00 do 14:00 lub drogą elektroniczną: zp@brenna.org.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.bip.brenna.org.pl 
 
Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
- w sprawach technicznych: Waldemar Ornowski  tel. 33 8536-222 wew. 222
- w sprawach procedury konkursowej: Barbara Stec - Czyż tel. 33 8536-222 wew. 226
 
 Koperta zawierająca ofertę powinna być odpowiednio oznaczona:
Nie otwierać. Konkurs – Remont mostu LNI – 38 w drodze gminnej przy ul. Pilarzy w Brennej.
 
Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Gminy Brenna, 43-438 Brenna  ul. Wyzwolenia 77,  Biuro Podawcze w terminie do 11.08.2017 r. do godz. 10:30.
 
Kryteria porównania i oceny ofert:
 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%):
 
CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty  - waga kryterium 100 %.
 
Ocena zostanie obliczona wg wzoru: 
 
           Najniższa łączna cena brutto z rozpatrywanych
           i nieodrzuconych ofert
C = -----------------------------------------------------------------------------------                   x 100 pkt
               Cena brutto badanej oferty
 
 
Ocenę końcową stanowi suma punktów uzyskanych za kryterium cena.
 
 
BRENNA, dn. 27.07.2017 r.
 

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zamówieniu - Zp.271.2.5.2017

 • 09 maja 2017

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
nr ZP.271.2.5.2017
 
Wójt Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna
 
ZAPRASZA
 
do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie konkursu ofert zgodnie z postanowieniami:  
- „Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwotę wskazaną w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP” stanowiącym Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Brenna nr 198/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie systemu udzielania zamówień publicznych w UG Brenna;
- „Regulaminem Zamówień Publicznych przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w Urzędzie Gminy Brenna” stanowiącym Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Brenna nr 198/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie systemu udzielania zamówień publicznych w UG Brenna,
- instrukcji konkursowej.
 
 na realizację zadania publicznego pn.:
 
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.
„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :
 1. Opis przedmiotu zamówienia
  1. Zamówienie polega na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją p.n. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót opracowaną przez firmę INFOMARK” Ciućka Marek, ul. Beskidzka 5, 44-200 Rybnik.  Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. S. Żeromskiego, zlokalizowanej w Brennej przy ulicy Bukowa  45, z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Zamówienie obejmuje również wykonanie robót remontowych w budynku.
1.2 Zakres rzeczowy obejmuje nadzór nad:
a) wzmocnieniem istniejącej więźby dachowej pod panele fotowoltaiczne,
b) wymianą pokrycia dachowego pod panele fotowoltaiczne,
c) wykonaniem instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła (powietrze–woda) wspomagających układ   c.o. i c. w. u.,
d) uruchomieniem nowopowstałej instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła wraz z dostawą i instalacją zestawu komputerowego z oprogramowaniem obsługującym i monitorującym pracę instalacji,
e) modernizacją instalacji c. o. sali gimnastycznej,
f) dociepleniem ścian poniżej terenu,
g) dociepleniem cokołu budynku,
h) dociepleniem stropodachu nieużytkowego,
i) wykonaniem przebudowy schodów wejściowych głównych oraz bocznych,
j) częściową wymianą stolarki zewnętrznej,
k) modernizacją instalacji c. o. wraz z wymianą grzejników oraz instalacji,
l) zamurowaniem wnęk zagrzejnikowych oraz bruzd i otworów po przekuciach,
ł) wykonaniem robót malarskich po wymianie instalacji c.o.,
m) modernizacją kotłowni gazowej,
n) remontem pokrycia dachowego budynku szkoły wraz z wymianą rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich.
1.2 Do podstawowych obowiązków i czynności Wykonawcy należy:
 1. pełnienie nadzoru zgodnie z obowiązująca ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U.  z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.),
 2. realizowanie Nadzoru inwestorskiego zgodnie z postanowieniami projektu umowy, która stanowi integralną część instrukcji konkursowej -  załącznik nr 2 .
Na czas obowiązywania umowy Inspektor Nadzoru jest do dyspozycji Zamawiającego w godzinach czasu pracy Urzędu, a w razie potrzeby (na wezwanie Zamawiającego) również w godzinach i dniach wolnych od pracy Urzędu.

1.3 POZYCJA WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU ZAMÓWIEŃ CPV:
71520000-9 – Usługi nadzoru budowlanego.

1.4 Termin realizacji zamówienia
1.4.1 Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji robót budowlanych - od dnia  podpisania umowy do  dnia podpisania protokołu odbioru końcowego nadzorowanych robót po usunięciu wszystkich wad.
1.4.2 Planowany termin zakończenia robót budowlanych - do 30.09.2017 r.
Zamawiający zastrzega, że termin realizacji robót budowlanych i tym samym okres  pełnienia nadzoru inwestorskiego może ulec  zmianie.
1.4.3 Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas przeglądów gwarancyjnych z wykonawcą robót budowlanych (minimum raz w roku) – od dnia zakończenia robót protokołem odbioru końcowego oraz do dnia podpisania protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości. Maksymalny okres obowiązywania gwarancji na zrealizowane roboty budowlane wynosi – 60 miesięcy.
1.4.4. Ostateczne zakończenie realizacji przedmiotu umowy zakończy się wraz z upływem okresu  gwarancji na roboty budowlane wykonane w ramach realizacji w/w zadania inwestycyjnego.
1.5 Zamawiający na realizację przedmiotu zamówienia planuje pozyskać dofinasowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach RPO WSL 2014-2020.
 
Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 26 w godzinach od 8:00 do 14:00, drogą elektroniczną: zp@brenna.org.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.bip.brenna.org.pl 
 
Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
- w sprawach technicznych: Mariusz Nowak  tel. 33 8536-222 wew. 226
- w sprawach procedury konkursowej: Barbara Stec - Czyż tel. 33 8536-222 wew. 226
 
 
Koperta zawierająca ofertę powinna być odpowiednio oznaczona:
Nie otwierać. Konkurs – Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.  „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”.
 
Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Gminy Brenna, 43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77,  Biuro Podawcze w terminie do 17.05.2017 r. do godz. 10:30.
 
Kryteria porównania i oceny ofert:
 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%):
 
CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty  - waga kryterium 100 %.
 
Ocena zostanie obliczona wg wzoru: 
 
           Najniższa łączna cena brutto z rozpatrywanych
           i nieodrzuconych ofert
C = -----------------------------------------------------------------------------------                   x 100 pkt
               Cena brutto badanej oferty
 
 
Ocenę końcową stanowi suma punktów uzyskanych za kryterium cena.
 
 
BRENNA, dn. 09.05.2017 r.
 

Przejdź do wpisu