Menu Podmiotowe menu ikonka

Ogłoszenie o zamówieniu nr Zp.271.2.11.2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
nr ZP.271.2.11.2018
 
Wójt Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna
 
ZAPRASZA
 
 
do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie konkursu ofert zgodnie z postanowieniami:  
- „Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwotę wskazaną w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP” stanowiącym Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Brenna nr 198/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie systemu udzielania zamówień publicznych w UG Brenna;
- instrukcji konkursowej.
 
 na realizację zadania publicznego pn.:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich (Zalesie, Nowy Świat, Czarny Las) i Górkach Małych (Zamilerze), Etap II Zadanie 6 i Etap III Zadanie 2
 
 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :
1.1 Zamówienie polega na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją p.n.  Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich (Zalesie, Nowy Świat, Czarny Las) i Górkach Małych (Zamilerze), Etap II Zadanie 6 i Etap III Zadanie 2.
1.2 Nadzór inwestorski obejmuje inwestycję, w zakres której wchodzi:
1/Kanalizacja sanitarna PCW/PE dn 200 mm- 6 529 mb
2/ Kanalizacja sanitarna PCW dn 160 mm - 24 mb
3/ Pompownia ścieków – 1kpl. (P2 – ul. Nowy Świat) wraz z kanalizacją ciśnieniową PE dz 90mm – 110 mb
4/ Przyłącza do budynków - PCW dn 160 mm – 2 133 mb
5/ Przyłącza ciśnieniowe PE dz 75mm – 157mb/przydomowe przepompownie – 2kpl
6/ Przykanaliki + studzienki PCW dn160 mm – 730 mb
142 budynki podłączone do kanalizacji sanitarnej w tym2 budynkizprzydomową przepompownią.
 
1.3 Do podstawowych obowiązków i czynności Wykonawcy należy:
 1. pełnienie nadzoru nad inwestycją, zgodnie z obowiązująca ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.),
 2. realizowanie Nadzoru inwestorskiego zgodnie z postanowieniami projektu umowy, która stanowi integralną część instrukcji konkursowej -  załącznik nr 2 do instrukcji konkursowej.
 
Na czas obowiązywania umowy Inspektor Nadzoru jest do dyspozycji Zamawiającego w godzinach czasu pracy Urzędu, a w razie potrzeby (na wezwanie Zamawiającego) również w godzinach i dniach wolnych od pracy Urzędu.
 
1.4 POZYCJA WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU ZAMÓWIEŃ CPV:
71520000-9 – Usługi nadzoru budowlanego.
 
1.5 Termin realizacji zamówienia
1.5.1 Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji robót budowlanych - od dnia podpisania umowy z wykonawcą inwestycji (przewidywany termin: wrzesień 2018 r.) do dnia ostatecznego zakończenia i rozliczenia inwestycji.
1.5.2 Planowany termin zakończenia robót budowlanych – 30.09.2020 r.
Zamawiający zastrzega, że termin realizacji robót budowlanych może ulec zmianie – w takim przypadkuokres pełnienia nadzoru inwestorskiego również ulegnie zmianie.
 
2. Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 24 w godzinach od 8:00 do 14:00, drogą elektroniczną: zp@brenna.org.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej bip.brenna.org.pl 
 
Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
- w sprawach technicznych: Mariusz Nowak, Anna Sławiczek  tel. 33 8536-222 wew. 226
- w sprawach procedury konkursowej: Barbara Stec – Czyż, Aneta Cholewa  tel. 33 8536-222 wew. 226
 
Koperta zawierająca ofertę powinna być odpowiednio oznaczona:
Nie otwierać. Konkurs – Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich (Zalesie, Nowy Świat, Czarny Las) i Górkach Małych (Zamilerze), Etap II Zadanie 6 i Etap III Zadanie 2
 
 
Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Gminy Brenna, 43-438 Brenna  ul. Wyzwolenia 77,  Biuro Podawcze w terminie do 04.09.2018 r. do godz. 10:30.
 
Kryteria porównania i oceny ofert:
 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%):
 
CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty  - waga kryterium 100 %.
 
Ocena zostanie obliczona wg wzoru: 
 
        Najniższa łączna cena brutto z rozpatrywanych
           i nieodrzuconych ofert
C = --------------------------------------------------------------------------------      x 100 pkt
               Cena brutto badanej oferty

 
 
Ocenę końcową stanowi  liczba punktów uzyskanych za kryterium cena.
 
 
BRENNA, dn. 14.08.2018 r.
 

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zamówieniu nr Zp.271.2.10.2018

 • 10 lipca 2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
nr Zp.271.2.10.2018
 
Wójt Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna
 
ZAPRASZA
 
do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie konkursu ofert zgodnie z postanowieniami: 
 
- Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwotę wskazaną w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP, stanowiącego Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Brenna nr 198/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie systemu udzielania zamówień publicznych w UG Brenna;
- Regulaminu Zamówień Publicznych przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w Urzędzie Gminy Brenna, stanowiącego Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Brenna nr 198/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie systemu udzielania zamówień publicznych w UG Brenna,
- instrukcji konkursowej,
 
 na realizację zadania publicznego pn.:
 
Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych do oddziału wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Brennej
 
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pt.:  „Dobry start w edukację!” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie: 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT.
 
1. Opis przedmiotu zamówienia
 
1.1 Zamówienie obejmuje dostawę wyposażenia i pomocy dydaktycznych do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Brennej w ramach projektu pt.:  „Dobry start w edukację!” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie: 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT, tj. wyposażenie do sali, instrumenty muzyczne, artykuły plastyczne, pomoce dydaktyczne, zabawki i gry edukacyjne, wyposażenie na plac zabaw.
 
1.2 Zamówienie zostało podzielone na 7 części, tj.:
- Część I – wyposażenie do sali
- Część II – instrumenty muzyczne
- Część III – artykuły plastyczne
- Część IV – pomoce dydaktyczne – duża motoryka
- Część V – zabawki i gry edukacyjne
- Część VI – pomoce dydaktyczne – stymulowanie rozwoju mowy i percepcji słuchowej
- Część VII – wyposażenie na plac zabaw
 
1.3 Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część, na wybranych kilka części lub wszystkie części zamówienia.
 
1.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzach cenowych stanowiących kolejno  załączniki od nr 3a do nr 3g do instrukcji konkursowej.
 
1.5 Pozycja we wspólnym słowniku zamówień publicznych (CPV) :

Główny kod CPV : 39162100-6 – pomoce dydaktyczne
Nazwa części zamówienia Wspólny Słownik Zamówień CPV
Część 1: wyposażenie do sali 39100000-3; 39530000-6
Część 2: instrumenty muzyczne 37310000-4
Część 3: artykuły plastyczne 39162100-6
Część 4: pomoce dydaktyczne – duża motoryka 39162100-6
Część 5: zabawki i gry edukacyjne 37520000-9, 37524100-8
Część 6: pomoce dydaktyczne – stymulowanie rozwoju mowy i percepcji słuchowej 39162100-6
Część 7: wyposażenie na plac zabaw 37520000-9
 
1.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji zostały określone w instrukcji konkursowej.
 
2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny ich spełniania
2.1 Sytuacja finansowa w celu terminowego wykonania zadania Wykonawca musi posiadać lub mieć dostęp do środków finansowych w wysokości nie mniejszej niż cena oferty.
2.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 poz.1579 z poźn. zm.).
2.3 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo tzn. przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Niespełnienie ww. warunków spowoduje odrzucenie oferty konkursowej.
2.4 Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu składając dokumenty i oświadczenia zgodnie z postanowieniami pkt.7 instrukcji konkursowej.
 
3. Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 26 w godzinach od 8:00 do 14:00, drogą elektroniczną: zp@brenna.org.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.bip.brenna.org.pl  lub w Bazie Konkurencyjności.
 
4. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
- w sprawach merytorycznych – Katarzyna Motyka, tel. 33-8536-222 wew. 232
- w sprawach procedury przetargowej - Barbara Stec – Czyż tel. 8536222 wew. 226
 
5. Termin realizacji zamówienia
5.1  Zamawiający wyznacza maksymalny [nieprzekraczalny] termin wykonania przedmiotu zamówienia na okres do 21 dni kalendarzowych, licząc od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5.2 Wykonawca zadeklaruje termin wykonania przedmiotu zamówienia w Formularzu oferty. Może zadeklarować termin wykonania przedmiotu zamówienia z przedziału pomiędzy 7 a 21 dni kalendarzowych, licząc od dnia zawarcia umowy.
5.3 Termin wykonania przedmiotu zamówienia stanowi kryterium oceny ofert i będzie podlegało ocenie punktowej w ramach kryteriów oceny ofert, dla każdej części zamówienia z osobna oraz zostanie określony w umowie na podstawie złożonego oświadczenia w tym zakresie przez Wykonawcę.

6. Koperta zawierająca ofertę powinna być odpowiednio oznaczona:
 
Nie otwierać. Konkurs – „Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych do oddziału wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Brennej” – Część ………….”
Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Gminy Brenna, 43-438 Brenna  ul. Wyzwolenia 77,  Biuro Podawcze w terminie do 19.07.2018 r. do godz. 10:30.
 
7.1 W każdej części zamówienia Zamawiający dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu na podstawie pkt. 10.2 niniejszej instrukcji konkursowej. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
 
7.1.1 Cena (C) – 70%
 
Liczonym według wzoru:
         Najniższa cena brutto z rozpatrywanych i   nieodrzuconych ofert
Cena = ---------------------------------------------------------------------------------------  x  70  pkt
                     Cena brutto badanej oferty


7.1.2 Termin wykonania przedmiotu zamówienia (TW) - 20%
 
Wykonawca może zadeklarować termin wykonania przedmiotu zamówienia z przedziału pomiędzy 7 a 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
 
Zamawiający w kryterium termin wykonania przedmiotu zamówienia będzie przyznawał punkty wg wzoru:
 
                                                            
                             Najkrótszy zaoferowany termin wykonania przedmiotu
Termin wykonania                       zamówienia
przedmiotu zamówienia (TW) = ------------------------------------------------------------------------- x 20 pkt.                                                           Termin wykonania przedmiotu zamówienia ocenianej oferty

 
- Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów tj. 20 pkt. ofercie z najkrótszym terminem wykonania przedmiotu zamówienia spośród wszystkich złożonych ofert, zgodnie z formularzem oferty.
- Jeżeli Wykonawca złoży w treści swojej oferty oświadczenie w kwestii terminu wykonania przedmiotu zamówienia odmienne od oczekiwanego przez Zamawiającego ponad maksymalny termin tj. powyżej 21 dnikalendarzowych doprowadzi swoją ofertę do merytorycznej niezgodności z treścią instrukcji konkursowej, wówczas Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z zapisami pkt. 10.2.1 niniejszej instrukcji konkursowej.
- Ewentualny brak złożenia przez Wykonawcę w swojej ofercie – oświadczenia woli w przedmiocie ilości dni, którą przewiduje się na wykonanie przedmiotu zamówienia uniemożliwi Zamawiającemu ocenę takiej oferty w tym kryterium i doprowadzi do jej odrzucenia na podstawie pkt. 10.2.1 niniejszej instrukcji konkursowej.
- Jeżeli Wykonawca zadeklaruje termin wykonania przedmiotu zamówienia, krótszy niż minimalny tj. 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, dla potrzeb porównania i oceny ofert, zostanie przyjęty termin 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, natomiast zadeklarowany termin zostanie wpisany do umowy.
 
7.1.3 Kara umowna  (K)– 10%
 
Kryterium kara umowna będzie rozpatrywane na podstawie zaoferowanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty wysokości kary umownej za opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia, dla Części zamówienia na którą złożył ofertę, w stosunku do terminu wynikającego z umowy, za każdy dzień opóźnienia.
 
Najniższa kara umowna za opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia w terminie wynikającym z umowy      (zaoferowanym przez Wykonawcę w formularzu oferty dla Części zamówienia na którą składa ofertę), jaką może zaoferować Wykonawca, to 0,01% wartości przedmiotu umowy brutto (części zamówienia którego dotyczy opóźnienie), za każdy dzień opóźnienia. Najwyższą  karą umowną za opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w umowie, jaką uwzględni Zamawiający przy wyborze oferty, to 0,06% wartości przedmiotu umowy brutto (części zamówienia, którego dotyczy opóźnienie), za każdy dzień opóźnienia. Wykonawca określając w ofercie karę umowną winien zaproponować jedną z wartości określonych w tabeli poniżej.
Punkty w kryterium kara umowna będą przyznawane w następujący sposób:
Zadeklarowany przez Wykonawcę wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w umowie Przyporządkowana ilość punktów
0,01 % wartości przedmiotu umowy brutto 0 pkt.
0,02 % wartości przedmiotu umowy brutto 2 pkt.
0,03 % wartości przedmiotu umowy brutto 4 pkt.
0,04 % wartości przedmiotu umowy brutto 6 pkt.
0,05 % wartości przedmiotu umowy brutto 8 pkt.
0,06 % wartości przedmiotu umowy brutto 10 pkt.
 
Uwaga: w przypadku braku wpisania w formularzu oferty wysokości kary umownej, wpisania mniejszej niż minimalna wymagana przez Zamawiającego lub wpisania większej niż maksymalna dopuszczona przez Zamawiającego, bądź wpisania kary umownej innej niż określone powyżej - Zamawiający uzna, że zachodzi sprzeczność treści oferty z treścią instrukcji konkursowej. Powyższe będzie obligowało Zamawiającego do odrzucenia oferty, w myśl regulacji zawartej w pkt. 10.2.1 niniejszej instrukcji konkursowej.
 
7.2 Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta – dla każdej części zamówienia z osobna, która otrzyma najwyższą liczbę punków obliczoną wg. poniższego wzoru:
 
P = C + TW + K
P – suma punktów uzyskanych w kryterium cena, termin wykonania przedmiotu zamówienia,
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium cena,
TW – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium termin wykonania przedmiotu zamówienia,
K– liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium  kara umowna,
Uwaga: Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.
 
7.3 W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi lub odmówi podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
 
 
BRENNA, dnia 10.07.2018 r.
 

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zamówieniu nr Zp. 271.2.9.2018

 • 06 sierpnia 2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
nr ZP.271.2.9.2018
 
Wójt Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna
 
ZAPRASZA
 
 
do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie konkursu ofert zgodnie z postanowieniami:  
- „Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwotę wskazaną w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP” stanowiącym Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Brenna nr 198/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie systemu udzielania zamówień publicznych w UG Brenna;
- instrukcji konkursowej.
 
 na realizację zadania publicznego pn.:
 
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.
„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Brenna
 
 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :
1.1. Zamówienie polega na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją p.n.  „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Brenna”. Zamawiający ogłaszając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych,  podzielił zamówienie na cztery Części.
 
1.2. Nadzór inwestorski obejmuje inwestycję, w zakres której wchodzi:
 
a) Część I - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Górkach Wielkich przy ul. Olchowej i Wierzbowej.
1/ kanalizacja sanitarna PCW dn 200mm – 255 mb
2/ przyłącza do budynków PCW dn 160mm – 106,5 mb/ 6 szt, w tym 1 przyłącze na działkę
3/ przykanaliki PCW dn 160mm + studzienki  – 24,5 mb/5szt
 
b) Część II - Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w Brennej przy ul. Wiejskiej.
1/kanalizacja sanitarna PCW dn 200mm – 269 mb
2/przyłącza do budynków PCW dn 160mm – 85 mb/3szt
3/przykanaliki PCW dn160mm + studzienki  - 23 mb/3 szt
 
c) Część III -  Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej  w Brennej w rejonie ul. Góreckiej.
1/ kanalizacja sanitarna PCW dn 200mm – 166 mb
 
d) Część IV - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem do budynku w Brennej w rejonie ul. Góreckiej
1/kanalizacja sanitarna PCW dn 200mm – 70 mb
2/przyłącza do budynków PCW dn 160mm – 9 mb/1szt
3/przykanaliki PCW dn160mm + studzienki  - 5 mb/1 szt
 
1.3 Do podstawowych obowiązków i czynności Wykonawcy należy:
 1. pełnienie nadzoru nad inwestycją, zgodnie z obowiązująca ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202),
 2. realizowanie Nadzoru inwestorskiego zgodnie z postanowieniami projektu umowy, która stanowi integralną część instrukcji konkursowej -  załącznik nr 2 .
Na czas obowiązywania umowy Inspektor Nadzoru jest do dyspozycji Zamawiającego w godzinach czasu pracy Urzędu, a w razie potrzeby (na wezwanie Zamawiającego) również w godzinach i dniach wolnych od pracy Urzędu.
 
1.4 POZYCJA WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU ZAMÓWIEŃ CPV:
71520000-9 – Usługi nadzoru budowlanego
1.5.Termin realizacji zamówienia
1.5.1. Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji robót budowlanych - od dnia podpisania umowy z wykonawcą inwestycji (przewidywany termin: lipiec 2018 r.) do  dnia ostatecznego zakończenia i rozliczenia inwestycji.
1.5.2. Planowany termin zakończenia robót budowlanych – w ciągu 90 dni od dnia przekazania placu budowy.
Zamawiający zastrzega, że termin realizacji robót budowlanych może ulec zmianie – w takim przypadkuokres pełnienia nadzoru inwestorskiego równieżulegnie zmianie.
2. Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 24 w godzinach od 8:00 do 14:00, drogą elektroniczną: zp@brenna.org.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.bip.brenna.org.pl 
 
Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
- w sprawach technicznych: Mariusz Nowak, Anna Sławiczek  tel. 33 8536-222 wew. 226
- w sprawach procedury konkursowej: Barbara Stec – Czyż, Aneta Cholewa  tel. 33 8536-222 wew. 226
 
Koperta zawierająca ofertę powinna być odpowiednio oznaczona:
Nie otwierać. Konkurs – Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Brenna
 
 
Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Gminy Brenna, 43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77,  Biuro Podawcze w terminie do 17.07.2018 r. do godz. 10:30.
 
 
Kryteria porównania i oceny ofert:
 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%):
 
CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty  - waga kryterium 100 %.
 
Ocena zostanie obliczona wg wzoru: 
 
           Najniższa łączna cena brutto z rozpatrywanych
           i nieodrzuconych ofert
C = ---------------------------------------------------------------     x 100 pkt
               Cena brutto badanej oferty
 
Ocenę końcową stanowi liczba punktów uzyskanych za kryterium cena.
 
 
BRENNA, dn. 03.07.2018 r.
 

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zamówieniu nr Zp.271.2.8.2018

 • 07 czerwca 2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
nr Zp.271.2.8.2018
 
Wójt Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna
 
ZAPRASZA
 
do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie konkursu ofert zgodnie z postanowieniami: 
 
- Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwotę wskazaną w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP, stanowiącego Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Brenna nr 198/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie systemu udzielania zamówień publicznych w UG Brenna;
- instrukcji konkursowej,
 
 na realizację zadania publicznego pn.:
 
Zakup  i dostawa fabrycznie nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :
1.1 Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. MARKA, MODEL, TYP PODWOZIA: Volksawagen, Caravelle Trendline, 2.0 TDI 150KM (110kW) Silnik: diesel. Rok produkcji pojazdu: 2018.
1.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określający wymagania techniczne dla samochodudo przewozu osób niepełnosprawnych, zawiera Załączniku nr 3 do niniejszej instrukcji konkursowej.
1.3 Wykonawca udziela gwarancji: 24 miesiące na zabudowę i 60 miesięcy na pozostałe elementy.
1.4 POZYCJA WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU ZAMÓWIEŃ CPV:
34110000-1 – samochody osobowe
1.5. Termin realizacji zamówienia i termin płatności faktury:
1.5.1 Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 20.08.2018 r. Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia zobowiązany będzie do powiadomienia (pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną) Zamawiającego o planowanym terminie dostawy przedmiotu umowy z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Dostawa odbędzie się w dniach urzędowania Zamawiającego (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7:30 – 13:30. Miejscem dostawy przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego.
1.5.2 Termin płatności faktury - 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury na dziennik podawczy Zamawiającego.
 
2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny ich spełniania
2.1 Sytuacja finansowaw celu terminowego wykonania zadania Wykonawca musi posiadać lub mieć dostęp do środków finansowych w wysokości nie mniejszej niż cena oferty, oraz nie może zalegać z uiszczaniem należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oraz podatków i opłat na rzecz: Urzędu Skarbowego, Urzędu Miasta lub Gminy stosownie dla Wykonawcy.
2.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu                                      z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 poz.1579 z poźn. zm.).
 
Niespełnienie ww. warunków spowoduje odrzucenie oferty konkursowej.
 
Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu składając dokumenty i oświadczenia zgodnie z postanowieniami pkt.7 instrukcji konkursowej.
 
3. Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście  w siedzibie Zamawiającego, pok. 24 w godzinach od 8:00 do 14:00, drogą elektroniczną: zp@brenna.org.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.bip.brenna.org.pl 
4. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
Olga Kowalik oraz Barbara Stec - Czyż  i Aneta Cholewa, tel. 33 8536 222 wew. 226
5. Wymagany termin realizacji zamówienia: od zawarcia umowy do 20.08.2018 r.
6. Koperta zawierająca ofertę powinna być odpowiednio oznaczona:
Nie otwierać. Konkurs – „Zakup  i dostawa fabrycznie nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych".
Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Gminy Brenna, 43-438 Brenna  ul. Wyzwolenia 77,  Biuro Podawcze w terminie do 15.06.2018 r. do godz. 10:30.
 
7. Kryteria  oceny ofert:
 
7.1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty  - waga kryterium 100 % tj. max. 100 pkt.
Ocena zostanie obliczona wg wzoru: 
          
           Najniższa łączna cena brutto z rozpatrywanych
           i nieodrzuconych ofert
C = -----------------------------------------------------------------------   x 100 pkt
               Cena brutto badanej oferty
 
7.2 Ocenę końcową stanowi ilość punktów uzyskanych w kryterium cena.
7.3 W sytuacji gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiły taką sama  cenę za realizację zamówienia, Zamawiający wezwie tych Wykonawców do przedstawienia ofert dodatkowych. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
7.4 Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punków.
7.5 W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi lub odmówi podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
 
BRENNA, dnia 07.06.2018 r.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zamówieniu nr Zp. 271.2.6.2018

 • 10 maja 2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT – ZAPYTANIE OFERTOWE
nr ZP.271.2.6.2018
 
Wójt Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna
zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:
 
 
Dostawę produktów betonowych na potrzeby Gminy Brenna
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :
 1. Przedmiotem zamówienia dostawa i rozładunek         w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, produktów betonowych na potrzeby Gminy Brenna. Zamówienie zostało podzielone na 2 części, t. j.:
Część I -  płyta JOMB 100cmx75cmx12cm - podwójnie zbrojona - 2.000 szt.
Część II -  korytko górskie (44-65)cm x50cm x 31cm - 100 szt.  
 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na jedną część  lub na kilka części łącznie.
Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi oddzielnie dla każdej części zamówienia.
 1. Przedmiot dostawy będzie zamawiany przez Zamawiającego sukcesywnie w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.08.2018 r.  Zamówienia będą składane drogą elektroniczną lub faksem z podaniem dokładnych ilości i miejsca dostawy.
 2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować poszczególne  zamówienia w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00. 
 3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy fabrycznie nowy, nieużywany.
 4. Termin gwarancji na przedmiot umowy ustala się na 36 miesięcy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dacie odbioru przedmiotu umowy.
 5. Zamawiający informuje, iż w ramach przeprowadzanego postępowania zastrzega prawo opcji, co oznacza, że podane w pkt. 1 ogłoszenia ilości są wielkościami minimalnymi, których dostawy oczekuje Zamawiający. W przypadku gdy Zamawiający stwierdzi takie zapotrzebowanie Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do skorzystania z prawa opcji celem zwiększenia przedmiotu zamówienia do maksymalnych wartości określonych poniżej, tj.:
- Część I -  płyta JOMB 100cmx75cmx12cm - podwójnie zbrojona – 2.400 szt. (zwiększenie ilości o 400 szt.)

- Część II -  korytko górskie (44-65)cm x50cm x 31cm - 120szt.(zwiększenie ilości o  20 szt.)

a) Skorzystanie z zamówienia opcjonalnego uzależnione będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego jako uprawnienie, z którego może lecz nie musi skorzystać.
b) Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy.
c) możliwość złożenia Zamówienia z wykorzystaniem prawa opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówienia objętego prawem opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
d) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w niniejszym ogłoszeniu oraz we wzorze umowy.

Wspólny Słownik Zamówień  CPV:
44114200-4 – produkty betonowe
 
KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM:
Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 24 w godzinach od 8:00 do 14:00, drogą elektroniczną: zp@brenna.org.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.bip.brenna.org.pl 
 
Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
- w sprawach technicznych: Waldemar Ornowski  tel. 33 8536-222 wew. 222
- w sprawach procedury konkursowej: Barbara Stec – Czyż i Aneta Cholewa tel. 33 8536-397
 
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Wymagany termin realizacji zamówienia: 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.08.2018 r.
 
OZNACZENIE OFERT:
Koperta zawierająca ofertę powinna być odpowiednio oznaczona:
Nie otwierać. Konkurs – „Dostawa produktów betonowych na potrzeby Gminy Brenna".
 
Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Gminy Brenna, 43-438 Brennaul. Wyzwolenia77,  Biuro Podawcze w terminie do 21.05.2018  r. do godz. 10:30.
 
 
OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY:
 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%):
 
CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty  - waga kryterium 100 %.
 
Ocena zostanie obliczona wg wzoru: 
 
         Cena oferty najkorzystniejszej- dla danej części zamówienia
C = ---------------------------------------------------------------------        x 100 pkt
         Cena brutto badanej oferty – dla danej części zamówienia
 
 
Ocenę końcową stanowi ilość uzyskanych punktów za kryterium cena  dla każdej części zamówienia  z osobna.
 
 
WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
 
Zostały określone w Instrukcji Konkursowej do postępowania o nr Zp.271.2.6.2018 oraz w Załączniku nr 2 do instrukcji Konkursowej (wzór umowy).
 
 
 
BRENNA, dn. 10.05.2018 r.
 
 

 

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zamówieniu nr Zp.271.2.5.2018

 • 26 kwietnia 2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
nr Zp.271.2.5.2018
 
Wójt Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna
 
ZAPRASZA
 
do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie konkursu ofert zgodnie z postanowieniami: 
 
- Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwotę wskazaną w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP, stanowiącego Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Brenna nr 198/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie systemu udzielania zamówień publicznych w UG Brenna;
- instrukcji konkursowej,
 
 na realizację zadania publicznego pn.:
 
Zakup  i dostawa fabrycznie nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :
1.1 Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. MARKA, MODEL, TYP PODWOZIA: Volksawagen, Caravelle Trendline, 2.0 TDI 102KM. Silnik: diesel. Rok produkcji pojazdu: 2018.
1.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określający wymagania techniczne dla samochodudo przewozu osób niepełnosprawnych, zawiera Załączniku nr 3 do niniejszej instrukcji konkursowej.
1.3 Wykonawca udziela gwarancji na sprzedany pojazd minimum 24 miesiące, licząc od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.
1.4 POZYCJA WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU ZAMÓWIEŃ CPV:
34110000-1 – samochody osobowe
1.5. Termin realizacji zamówienia i termin płatności faktury:
1.5.1 Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 20.08.2018 r. Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia zobowiązany będzie do powiadomienia (pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną) Zamawiającego o planowanym terminie dostawy przedmiotu umowy z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Dostawa odbędzie się w dniach urzędowania Zamawiającego (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7:30 – 13:30. Miejscem dostawy przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego.
1.5.2 Termin płatności faktury - 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury na dziennik podawczy Zamawiającego.
 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny ich spełniania
 
2.1 Sytuacja finansowaw celu terminowego wykonania zadania Wykonawca musi posiadać lub mieć dostęp do środków finansowych w wysokości nie mniejszej niż cena oferty, oraz nie może zalegać z uiszczaniem należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oraz podatków i opłat na rzecz: Urzędu Skarbowego, Urzędu Miasta lub Gminy stosownie dla Wykonawcy.
2.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 poz.1579 z poźn. zm.).
Niespełnienie ww. warunków spowoduje odrzucenie oferty konkursowej.
 
Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu składając dokumenty i oświadczenia zgodnie z postanowieniami pkt.7 instrukcji konkursowej.
 
 1. Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 24 w godzinach od 8:00 do 14:00, drogą elektroniczną: zp@brenna.org.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.bip.brenna.org.pl 
 
 1. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
Olga Kowalik oraz Barbara Stec - Czyż  i Aneta Cholewa, tel. 33 8536 222 wew. 226,
 
 1. Wymagany termin realizacji zamówienia:  od zawarcia umowy do 20.08.2018 r.
 
 1. Koperta zawierająca ofertę powinna być odpowiednio oznaczona:
Nie otwierać. Konkurs – „Zakup  i dostawa fabrycznie nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych".
Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Gminy Brenna, 43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77,  Biuro Podawcze w terminie do 14.05.2018 r. do godz. 10:30.
 
 1. Kryteria  oceny ofert:
 
7.1  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
 
CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty  - waga kryterium 100 % tj. max. 100 pkt.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru: 
           Najniższa łączna cena brutto z rozpatrywanych
           i nieodrzuconych ofert
C = -------------------------------------------------------------------             x 100 pkt
               Cena brutto badanej oferty


7.2 Ocenę końcową stanowi ilość punktów uzyskanych w kryterium cena.
7.3 W sytuacji gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiły taką sama  cenę za realizację zamówienia, Zamawiający wezwie tych Wykonawców do przedstawienia ofert dodatkowych. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
7.4 Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punków.
7.5 W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi lub odmówi podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
 
BRENNA, dnia 26.04.2018 r.
 

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zamówieniu nr Zp.271.2.4.2018

 • 08 maja 2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
nr Zp.271.2.4.2018
 
Wójt Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna
 
ZAPRASZA
 
do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie konkursu ofert zgodnie z postanowieniami: 
 
- Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwotę wskazaną w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP, stanowiącego Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Brenna nr 198/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie systemu udzielania zamówień publicznych w UG Brenna;
- instrukcji konkursowej.
 
 na realizację zadania publicznego pn.:
 
Budowa ścieżki spacerowo – rowerowej
 w Brennej Centrum - Etap II
 
 
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :
1.1 Zamówienie polega na wykonaniu inwestycji p.n. Budowa ścieżki spacerowo – rowerowej w Brennej Centrum - Etap II, poprzez utrwalenie nawierzchni na istniejącej drodze technologicznej na wałach rzeki Brennicy w Brennej Centrum, odcinek o długości 675 mb i szerokości 2,50 m, zgodnie z dokumentacją  projektową opracowaną przez INFO MARK Ciućka Marek, ul. Beskidzka 5, 44-200 Rybnik, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, oraz załączonym przedmiarem robót.
1.2.Opis przedmiotu zamówienia:
Ścieżka spacerowo-rowerowa zlokalizowana jest na drodze technologicznej na wałach rzeki Brennicy. I etap budowy ścieżki z Brennej Centrum do przejazdu w bród koło dawnego budynku GOK zrealizowany został w 2015 r. II etap budowy obejmuje odcinek o dł. 675 mb, szer 2,50 mb  od przejazdu w bród (koło dawnego budynku GOK w Brennej) do kładki dla pieszych LNI-42 na rzece Brennicy w Brennej Jatny). Istniejąca nawierzchnia drogi technologicznej, na której ma być zlokalizowana ścieżka – niejednorodna o konstrukcji tłuczniowo-żwirowej.
Zamówienie obejmuje:
- utwardzenie nawierzchni istniejącej mieszanką tłucznia i klińca,
- dwukrotne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją asfaltową.
1.3. Szczegółowe określenie technologii i sposobu realizacji zamówienia oraz zakres zamówienia został zawarty w  dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót, stanowiących integralną część niniejszej instrukcji konkursowej. Wykonawca wykona wszelkie inne roboty towarzyszące, tymczasowe, porządkowe i zabezpieczające – niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
1.4 POZYCJA WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU ZAMÓWIEŃ CPV:
45111100-8 – roboty ziemne
45262300-4 – roboty betonowe
36535200-2 – wyposażenie placu zabaw
45112723-9 – roboty w zakresie kształtowania placu zabaw
 
1.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji zostały określone w instrukcji konkursowej.
 
2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny ich spełniania
2.1 Sytuacja finansowa – w celu terminowego wykonania zadania Wykonawca musi posiadać lub mieć dostęp do środków finansowych w wysokości nie mniejszej niż cena oferty, oraz nie może zalegać z uiszczaniem należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oraz podatków i opłat na rzecz: Urzędu Skarbowego, Urzędu Miasta lub Gminy stosownie dla Wykonawcy.
2.2 Wykonawca składający ofertę musi posiadać uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia niezbędny potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.
2.3 Wykonawca musi wykazać że dysponuje lub będzie dysponował przy wykonaniu zamówienia  osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacją na temat ich kwalifikacjach zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o dysponowaniu tymi osobami;
Zamawiający wymaga:
 • 1 osoby, która będzie pełniła funkcję Kierownika Budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z zgodnie z ustawą Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
Uwaga: Wykonawca w celu wykazania spełnienia ww. warunku może wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczpospolitej Pilskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich UE (Dz.U. z 2016 r., poz. 65) oraz ustawa z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725).
2.4 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 poz.1579 z poźn. zm.).

Niespełnienie ww. warunków spowoduje odrzucenie oferty konkursowej.
 
2.5 Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu składając dokumenty i oświadczenia zgodnie z postanowieniami pkt.7 instrukcji konkursowej.
 
3. Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 24 w godzinach od 8:00 do 14:00, drogą elektroniczną: zp@brenna.org.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.bip.brenna.org.pl 
 
4. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
- w sprawie przedmiotu zamówienia - Anna Sławiczek tel. 338536222 wew. 226
- w sprawie procedury konkursowej - Barbara Stec – Czyż lub Aneta Cholewa tel. 33-8536397
 
5. Wymagany termin realizacji zamówienia:  w ciągu 30 dni od dnia przekazania placu budowy.
 
6. Koperta zawierająca ofertę powinna być odpowiednio oznaczona:
Nie otwierać. Konkurs – „Budowa ścieżki spacerowo – rowerowej  w Brennej Centrum - Etap II".
 
7. Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w terminie do 26.04.2018 r. godz. 10:30, w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna.

 
8. Kryteria oceny ofert
 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
 
CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty  - waga kryterium 100 % tj. max. 100 pkt.
 
Ocena zostanie obliczona wg wzoru: 
 
           Najniższa łączna cena brutto z rozpatrywanych
           i nieodrzuconych ofert
C = -----------------------------------------------------------------------------      x 100 pkt
               Cena brutto badanej oferty

 
a. Ocenę końcową stanowi ilość punktów uzyskanych w kryterium cena.
b. W sytuacji gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiły taką sama cenę za realizację zamówienia, Zamawiający wezwie tych Wykonawców do przedstawienia ofert dodatkowych. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
c. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punków.
d. W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi lub odmówi podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
 
BRENNA, dnia 10.04.2018 r.
 

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zamówieniu nr Zp.271.2.3.2018

 • 26 kwietnia 2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
nr Zp.271.2.3.2018
 
Wójt Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna
 
ZAPRASZA
 
do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie konkursu ofert zgodnie z postanowieniami: 
 
- Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwotę wskazaną w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP, stanowiącego Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Brenna nr 198/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie systemu udzielania zamówień publicznych w UG Brenna;
- instrukcji konkursowej,
 
 na realizację zadania publicznego pn.:
 
Zakup  i dostawa fabrycznie nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

 
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :
1.1 Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. MARKA, MODEL, TYP PODWOZIA: Volksawagen, Caravelle Trendline, 2.0 TDI 150 KM ( 110 kW). Silnik: diesel. Rok produkcji pojazdu: 2018.
1.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określający wymagania techniczne dla samochodudo przewozu osób niepełnosprawnych, zawiera Załączniku nr 3 do niniejszej instrukcji konkursowej.
1.3 Wykonawca udziela gwarancji na sprzedany pojazd minimum 24 miesiące, licząc od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.
1.4 POZYCJA WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU ZAMÓWIEŃ CPV:
34110000-1 – samochody osobowe
1.5. Termin realizacji zamówienia i termin płatności faktury:
1.5.1 Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 20.08.2018 r. Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia zobowiązany będzie do powiadomienia (pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną) Zamawiającego o planowanym terminie dostawy przedmiotu umowy z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Dostawa odbędzie się w dniach urzędowania Zamawiającego (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7:30 – 13:30. Miejscem dostawy przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego.
1.5.2 Termin płatności faktury - 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury na dziennik podawczy Zamawiającego.

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny ich spełniania.
 
2.1.  Sytuacja finansowaw celu terminowego wykonania zadania Wykonawca musi posiadać lub mieć dostęp do środków finansowych w wysokości nie mniejszej niż cena oferty, oraz nie może zalegać z uiszczaniem należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oraz podatków i opłat na rzecz: Urzędu Skarbowego, Urzędu Miasta lub Gminy stosownie dla Wykonawcy.

2.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 poz.1579 z poźn. zm.).
Niespełnienie ww. warunków spowoduje odrzucenie oferty konkursowej.
 
Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu składając dokumenty i oświadczenia zgodnie z postanowieniami pkt.7 instrukcji konkursowej.
 
3. Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 24 w godzinach od 8:00 do 14:00, drogą elektroniczną: zp@brenna.org.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.bip.brenna.org.pl 

4. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

Olga Kowalik oraz Barbara Stec - Czyż  i Aneta Cholewa, tel. 33 8536 222 wew. 226,
 
5. Wymagany termin realizacji zamówienia:  od zawarcia umowy do 20.08.2018 r.
 
6. Koperta zawierająca ofertę powinna być odpowiednio oznaczona:

Nie otwierać. Konkurs – „Zakup  i dostawa fabrycznie nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych".
Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Gminy Brenna, 43-438 Brenna                       ul. Wyzwolenia 77,  Biuro Podawcze w terminie do 23.04.2018 r. do godz. 10:30.
 
7. Kryteria  oceny ofert:

7.1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty  - waga kryterium 100 % tj. max. 100 pkt.
Ocena zostanie obliczona wg wzoru: 
      
     Najniższa łączna cena brutto z rozpatrywanych
           i nieodrzuconych ofert
C = --------------------------------------------------------------------------------  x 100 pkt
               Cena brutto badanej oferty

 
7.2 Ocenę końcową stanowi ilość punktów uzyskanych w kryterium cena.
7.3 W sytuacji gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiły taką sama  cenę za realizację zamówienia, Zamawiający wezwie tych Wykonawców do przedstawienia ofert dodatkowych. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
7.4 Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punków.
7.5 W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi lub odmówi podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
 
BRENNA, dnia 10.04.2018 r.
 

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o konkursie ofert-Zp.271.2.2.2018

 • 03 kwietnia 2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
nr ZP.271.2.2.2018
 
Wójt Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna
 
ZAPRASZA
 
 
do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie konkursu ofert zgodnie z postanowieniami:  
- „Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwotę wskazaną w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP” stanowiącym Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Brenna nr 198/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie systemu udzielania zamówień publicznych w UG Brenna;
- instrukcji konkursowej.
 
 na realizację zadania publicznego pn.:
 
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych 
w Brennej przy ul. Góreckiej, Leśników i Wiązowej
 
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :
1.1 Zamówienie polega na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją p.n. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w Brennej przy ul. Góreckiej, Leśników i Wiązowejzgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót, opracowanymi przez firmę HYDRO-LINE PROJEKT Jacek Hyrnik 43-450 Ustroń, ul. Polańska 147, stanowiącymi integralną część Instrukcji konkursowej.
1.2  Nadzór inwestorski obejmuje inwestycję, w zakres której wchodzi:
1/ Budowa sieci wodociągowej z rur ciśnieniowych do wody pitnej PE 100 RC SDR11 PN16 o następujących średnicach zewnętrznych i długościach:
a/ Dz 160 x 14,6, łączna długość L = 999,0 mb    
b/ Dz 90 x 8,2 mm, łączna długość L = 592,0 mb
c/ Dz 63 x 5,8 mm 5,8 mm, łączna długość L = 765,0 mb
d/ Dz 40 x 3,7 mm, łączna długość L = 94,0 mb
Sieć wodociągowa razem:  2450,0 mb.
2/ Przyłącza do budynków mieszkalnych z rur ciśnieniowych do wody pitnej o średnicy:
Dz40x3,7mm PE100 RC SDR11 PN16   -  1 330,0mb  + 49bud. x 3m (przejście przez ścianę) = 1 477mb
Ilość podłączonych budynków mieszkalnych   – 49 szt. (w tym jeden budynek z dwoma przyłączami) 
oraz  dodatkowo 2 przyłącza na działki  zakończone studzienką wodomierzową.
 3/ Źródło zasilania -  istniejący wodociąg PE Dz110mm  przy ul. Góreckiej.
 1.3 Do podstawowych obowiązków i czynności Wykonawcy należy:
 1. pełnienie nadzoru nad inwestycją, zgodnie z obowiązująca ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.),
 2. realizowanie Nadzoru inwestorskiego zgodnie z postanowieniami projektu umowy, która stanowi integralną część instrukcji konkursowej -  załącznik nr 2 .
Na czas obowiązywania umowy Inspektor Nadzoru jest do dyspozycji Zamawiającego w godzinach czasu pracy Urzędu, a w razie potrzeby (na wezwanie Zamawiającego) również w godzinach i dniach wolnych od pracy Urzędu.

POZYCJA WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU ZAMÓWIEŃ CPV:
71520000-9 – Usługi nadzoru budowlanego.

1.4 Termin realizacji zamówienia
1.4.1 Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji robót budowlanych - od dnia podpisania umowy z wykonawcą inwestycji (przewidywany termin: kwiecień 2018 r.) do  dnia ostatecznego zakończenia i rozliczenia inwestycji.
1.4.2 Planowany termin zakończenia robót budowlanych - do 30.10.2018 r.
Zamawiający zastrzega, że termin realizacji robót budowlanych może ulec zmianie – w takim przypadkuokres pełnienia nadzoru inwestorskiego równieżulegniezmianie.
 
Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 24 w godzinach od 8:00 do 14:00, drogą elektroniczną: zp@brenna.org.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.bip.brenna.org.pl 
 
Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
- w sprawach technicznych: Mariusz Nowak, Anna Sławiczek  tel. 33 8536-222 wew. 226
- w sprawach procedury konkursowej: Barbara Stec – Czyż, Aneta Cholewa  tel. 33 8536-222 wew. 226
 
 
Koperta zawierająca ofertę powinna być odpowiednio oznaczona: Nie otwierać. Konkurs – Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w Brennej przy ul. Góreckiej, Leśników i Wiązowej
 
 
Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Gminy Brenna, 43-438 Brenna  ul. Wyzwolenia 77,  Biuro Podawcze w terminie do 19.03.2018 r. do godz. 10:30.
 
Kryteria porównania i oceny ofert:
 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%):
 
CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty  - waga kryterium 100 %.
 
Ocena zostanie obliczona wg wzoru: 
  
           Najniższa łączna cena brutto z rozpatrywanych
           i nieodrzuconych ofert
C = -----------------------------------------------------------------------------------         x 100 pkt
               Cena brutto badanej oferty

 
 
Ocenę końcową stanowi  liczba punktów uzyskanych za kryterium cena.
 
 BRENNA, dn. 28.02.2018 r.
 

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o konkursie ofert-Zp.271.2.1.2018

 • 27 lutego 2018


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
nr Zp.271.2.1.2018
 
Wójt Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna
 
ZAPRASZA
 
do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie konkursu ofert zgodnie z postanowieniami: 
 
- Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwotę wskazaną w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP, stanowiącego Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Brenna nr 198/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie systemu udzielania zamówień publicznych w UG Brenna;
- Regulaminu Zamówień Publicznych przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w Urzędzie Gminy Brenna, stanowiącego Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Brenna nr 198/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie systemu udzielania zamówień publicznych w UG Brenna,
- instrukcji konkursowej,
 
 na realizację zadania publicznego pn.:
 
Budowa obiektów małej architektury (placu zabaw)
przy Szkole Podstawowej nr 2 w Brennej
 
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pt. „Brenna Písečná – wspólny start”, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa RP.
 
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :
1.1 Zamówienie polega na wykonaniu inwestycji p.n. „Budowa obiektów małej architektury (placu zabaw) przy Szkole Podstawowej nr 2 w Brennejzgodnie z projektem budowlano-wykonawczym i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót opracowaną przez firmę ConceptPro Michał Szafarczyk z siedzibą: Oś. Księcia Władysława 6C/8, 44-240 Żory, stanowiącą integralną część niniejszej umowy.
1.2  Inwestycja obejmuje budowę zwartego zespołu urządzeń rekreacyjnych na obszarze o wymiarach ok. 19,0 x 14,0m przy Szkole Podstawowej nr 2 w Brennej, ul. Bukowa 45. Projektowane zagospodarowanie zakłada wykonanie zespołu obiektów małej architektury na trawiastym placu wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznych w formie mat przerostowych pod urządzeniami rekreacyjnymi. Teren placu zabaw zostanie wygrodzony płotem drewnianym.   
Zakres rzeczowy obejmuje:
a) dostawę i montaż urządzenia rekreacyjnego w postaci statku pirackiego  o wymiarach ok. 10,5 x 2,75m,
b) dostawę i montaż huśtawki typu gniazdo  o wymiarach ok. 3,0 x 2,0m,
c) wykonanie nawierzchni bezpiecznych pod urządzeniami rekreacyjnymi w postaci mat przerostowych o powierzchni ok. 86,5m2,
d) wykonanie drewnianego ogrodzenia placu zabaw wraz z dwiema furtkami wejściowymi,
e) dostawę i montaż tablicy informacyjnej i regulaminowej.
Planowana inwestycja polegająca na budowie obiektów małej architektury (placu zabaw) przy Szkole Podstawowej nr 2 w Brennej nie będzie stanowić barier architektonicznych (fizycznych przeszkód ograniczających dostęp osób niepełnosprawnych).
1.3 POZYCJA WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU ZAMÓWIEŃ CPV:
45111100-8 – roboty ziemne
45262300-4 – roboty betonowe
36535200-2 – wyposażenie placu zabaw
45112723-9 – roboty w zakresie kształtowania placu zabaw
 
1.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji zostały określone w instrukcji konkursowej.
 
2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny ich spełniania
2.1 Sytuacja finansowa – w celu terminowego wykonania zadania Wykonawca musi posiadać lub mieć dostęp do środków finansowych w wysokości nie mniejszej niż cena oferty, oraz nie może zalegać z uiszczaniem należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotna na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oraz podatków i opłat na rzecz: Urzędu Skarbowego, Urzędu Miasta lub Gminy stosownie dla Wykonawcy.
2.2 Doświadczenie – Wykonawca musi przedstawić w ofercie, iż zrealizował w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej dwa zamówienia o charakterze i wartości podobnej do niniejszego zamówienia tj. roboty budowlane zrealizowane i obejmujące swoim zakresem budowę obiektów małej architektury  o wartości nie mniejszej niż 25.000,00 zł brutto każde, wraz z potwierdzeniem należytego wykonania w formie poświadczeń (referencji). Zamawiający nie dopuszcza korzystania przez Wykonawcę z doświadczenia innych podmiotów.
2.3 Wykonawca składający ofertę musi  posiadać uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia niezbędny potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.
2.4 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 poz.1579 z poźn. zm.).
2.5 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo tzn. przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Niespełnienie ww. warunków spowoduje odrzucenie oferty konkursowej.
Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu składając dokumenty i oświadczenia zgodnie z postanowieniami pkt.7 instrukcji konkursowej.
 
3. Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 26 w godzinach od 8:00 do 14:00, drogą elektroniczną: zp@brenna.org.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.bip.brenna.org.pl 
4. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
Mariusz Nowak oraz Barbara Stec - Czyż tel. 33 8536 222 wew. 226,
 
5. Wymagany termin realizacji zamówienia:  od dnia  przekazania placu budowy do 14.05.2018 r.
6. Koperta zawierająca ofertę powinna być odpowiednio oznaczona:
Nie otwierać. Konkurs – „Budowa obiektów małej architektury (placu zabaw) przy Szkole Podstawowej     nr 2 w Brennej".
Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Gminy Brenna, 43-438 Brenna  ul. Wyzwolenia 77,  Biuro Podawcze w terminie do 15.03.2018 r. do godz. 10:30.

7. Kryteria  oceny ofert:
 
7.1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
 
7.1.1 Cena (C) – 95 % - określona przez Wykonawcę cena całkowita brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia zawarta w formularzu ofertowym:
 
Liczonym według wzoru:

         Najniższa cena brutto z rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert 
Cena = ---------------------------------------------------------------------------------------   x 95 pkt.
                    Cena brutto badanej oferty


7.1.2 Gwarancja (G) – 5% - będzie rozpatrywane na podstawie gwarancji udzielanej na całość przedmiotu zamówienia, której długość  Wykonawca wskazuje w Formularzu Oferty.
Najkrótszy możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 36 miesięcy. Najdłuższy możliwy okres gwarancji jaki będzie uwzględniony przez Zamawiającego przy wyborze oferty to 60 miesięcy. Wykonawca winien zaproponować termin gwarancji  w pełnych miesiącach.
Zamawiający w kryterium Gwarancja będzie przyznawał punkty wg wzoru:

                     Gwarancja badanej oferty
      Gwarancja = -----------------------------------------------------------------------------  x 5 pkt.
                                    Najdłuższa gwarancja z rozpatrywanych ofert


Gwarancja badanej oferty, tj.  długość okresu oferowanej gwarancji na warunkach określonych w ofercie badanej.
Najdłuższa gwarancja z rozpatrywanych ofert, tj. długość okresu oferowanej gwarancji na warunkach określonych w ofercie w której zaoferowano najdłuższy okres gwarancji (maksymalnie 60  miesięcy).
Uwaga: w przypadku nie wpisania w formularzu oferty terminu gwarancji albo wpisania krótszego niż minimalny tj. 36 miesięcy albo dłuższego niż maksymalny tj. 60 miesięcy, albo wpisania okresu gwarancji w niepełnych miesiącach, Zamawiający uzna, że zachodzi sprzeczność treści oferty z treścią instrukcji konkursowej zamówienia. Powyższe będzie obligowało Zamawiającego do odrzucenia oferty, w myśl regulacji zawartej w pkt. 10.2.1  instrukcji konkursowej.
 
7.2 Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punków obliczoną wg. poniższego wzoru:
P = C + G
P – suma punktów uzyskanych w kryterium cena, gwarancja, kara umowna,
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium cena
G – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium gwarancja
Uwaga: Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.
 
7.3 W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi lub odmówi podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
 
BRENNA, dnia 27.02.2018 r.

 

Przejdź do wpisu
Powrót