Menu Podmiotowe menu ikonka

Brak aktualnych treści.

Ogłoszenieo zamówieniu nr Zp.271.2.6.2020

  • 08 grudnia 2020

OGŁOSZENIE nr Zp.271.2.6.2020

Wójt Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna

ZAPRASZA
 
do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami:  

-  Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwotę wskazaną w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP, stanowiącego Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Brenna nr 198/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie systemu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Brenna
 na realizację zadania publicznego pn.:

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brenna

1.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

1.1 Zamówienie obejmuje budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brenna. Zamówienie zostało
podzielone na 5 części, tj.:

1.1.1 Część I – ul. Osiedlowa w Brennej
Zamówienie polega na wykonaniu inwestycji p.n. „Dobudowa oprawy oświetlenia ulicznego przy drodze
gminnej ul. Osiedlowa w Brennej” zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym i Specyfikacją techniczną
wykonania i odbioru robót opracowaną przez firmę PROJEKTOWANIE I NADZORY MARIAN BABIARZ, ul. Zofii
Kossak-Szatkowskiej 12/33, 43-400 Cieszyn, projektowała Firma Dawid Ziemczyk, ELEKTRO-PROJEKT, ul. Krzywa 42,43-400 Cieszyn stanowiącym integralną część niniejszego opisu.
Przedmiotem inwestycji jest dobudowa obiektu liniowego – napowietrzna linia oświetlenia ulicznego w pasie
drogowym ulicy Osiedlowej w zakresie oświetlenia drogi na odcinku około 25 metrów. Oprawa oświetleniowa będzie zabudowana na istniejącym słupie.
Zakres rzeczowy obejmuje:
a) wymianę zabezpieczeń przed licznikowych,
c) dostawę i montaż wysięgnika na istniejącym słupie w ilości 1 sztuki,
d) dostawę i montaż oprawy oświetleniowej LED – BGS 203 LED60/740 /Philips/ w ilości 1 sztuk,
e) montaż wszystkich pozostałych elementów i materiałów oraz materiałów pomocniczych wykazanych w
zestawieniu zbiorczym będącym integralną częścią ww. projektu budowlano-wykonawczego.

1.1.2 Część II – ul. Wyzwolenia w Brennej
Zamówienie polega na wykonaniu inwestycji p.n. „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej ul. Wyzwolenia w Brennej wraz z oświetleniem przejścia dla pieszych przy sklepie Wiarus” zgodnie z projektami budowlano-wykonawczymi i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót opracowaną przez firmę PROJEKTOWANIE I NADZORY MARIAN BABIARZ, ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 12/33, 43-400 Cieszyn, stanowiącym integralną część niniejszego opisu.
Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektu liniowego – napowietrzna linia oświetlenia ulicznego w pasie drogowym ulicy Wyzwolenia w Brennej w zakresie oświetlenia drogi na odcinku około 60 metrów wraz z zabudową słupa E-10.5/4.3 i słupa ŻN-10 wraz z zabudową dwóch opraw LED BGP 203 LED100/740 /Philips/. Natomiast oświetlenie przejścia dla pieszych na słupach Sal-DL 10 wys. 5 m. typ. ROSA wraz z zabudową dwóch opraw LED typu Iskra LED P36 /Rosa/
1. Zakres rzeczowy obejmuje:
a) dostawę i montaż słupów typu Sal-DL 10 wys. 5 m. typu ROSA w ilości 2 i słupa E-10.5/4.3 oraz słupa ŻN-10
wraz z zabudową dwóch opraw LED BGP 203 LED100/740/Philips.
b) wykonanie linii oświetleniowej, przewodem napowietrznym typu AsXSn-0.6/1kV 2x25mm2 RMC o długości
całkowitej60 m oraz linii kablowej kablem AL. w izolacji i powłoce poliwinylowej 0,6-1kv typ YAKY 4x25 mm wraz z wykonaniem 10,4 metra przewiertu i założenie rury AROT SRS-G 110
c) montaż wszystkich pozostałych elementów i materiałów oraz materiałów pomocniczych wykazanych w
zestawieniu zbiorczym będącym integralną częścią ww. projektu budowlano-wykonawczego.

1.1.3 Część III – ul. Rzeczna w Górkach Małych
Zamówienie polega na wykonaniu inwestycji p.n. „Budowa napowietrznej sieci oświetlenia drogowego na istniejących i projektowanych słupach przy drodze gminnej ul. Rzeczna w Górkach Małych” zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót opracowaną przez
firmę PROJEKTOWANIE I NADZORY MARIAN BABIARZ, ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 12/33, 43-400 Cieszyn, stanowiącym integralną część niniejszego opisu.
Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektu liniowego – napowietrzna linia oświetlenia ulicznego w pasie
drogowym ulicy Rzecznej w Górkach Małych w zakresie oświetlenia drogi na odcinku około 215 metrów. Oprawy oświetleniowe będzie zabudowana na istniejących i projektowanych słupach.
Zakres rzeczowy obejmuje:
a) dostawę i montaż słupów typu E-10.5/4.3 – 3 szt. oraz słupa ŻN-10 – 2 szt. wraz z zabudową siedmiu opraw
LED BGP 203 LED 60/740 /Philips/.
b) wykonanie linii oświetleniowej, przewodem napowietrznym typu AsXSn-0.6/1kV 2x25mm RMC o długości
całkowitej 215 m
c) montaż wszystkich pozostałych elementów i materiałów oraz materiałów pomocniczych wykazanych w zestawieniu zbiorczym będącym integralną częścią ww. projektu budowlano-wykonawczego.

1.1.4 Część IV - ul. Drożyska w Brennej
Zamówienie polega na wykonaniu inwestycji p.n. „Budowa napowietrznej sieci oświetlenia drogowego na projektowanych słupach przy drodze gminnej ul. Drożyska w Brennej” zgodnie z projektem budowlano wykonawczym i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót opracowaną przez firmę PROJEKTOWANIE I NADZORY MARIAN BABIARZ, ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 12/33, 43-400 Cieszyn, stanowiącym integralną część niniejszego opisu.
Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektu liniowego – napowietrzna linia oświetlenia ulicznego w pasie drogowym ulicy Drożyska w Brennej w zakresie oświetlenia drogi na odcinku około 135 metrów. Oprawy oświetleniowe będzie zabudowana na projektowanych słupach.
Zakres rzeczowy obejmuje:
a) dostawę i montaż słupów typu E-9/4.3 – 4 szt. wraz z zabudową trzech opraw LED BGP 203 LED 60/740 /Philips/.
b) wykonanie linii oświetleniowej, przewodem napowietrznym typu AsXSn-0.6/1kV 2x25mm RMC o długości
całkowitej 135 m
c) montaż wszystkich pozostałych elementów i materiałów oraz materiałów pomocniczych wykazanych w zestawieniu zbiorczym będącym integralną częścią ww. projektu budowlano-wykonawczego.

1.1.5 Część V – ul. Głębiec w Brennej
Zamówienie polega na wykonaniu inwestycji p.n. „Budowa napowietrznej sieci oświetlenia drogowego na projektowanych słupach przy drodze gminnej ul. Głębiec w Brennej” zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót opracowaną przez firmę PROJEKTOWANIE I NADZORY MARIAN BABIARZ, ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 12/33, 43-400 Cieszyn, stanowiącym integralną część niniejszego opisu.
Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektu liniowego – napowietrzna linia oświetlenia ulicznego w pasie drogowym ulicy Głębiec w Brennej w zakresie oświetlenia drogi na odcinku około 85 metrów.
Oprawy oświetleniowe będzie zabudowana na projektowanych słupach.
Zakres rzeczowy obejmuje:
a) dostawę i montaż słupów typu E-10,5/4.3 – 3 szt. wraz z zabudową trzech opraw LED BGP 203 LED 60/740 /Philips/.
b) wykonanie linii oświetleniowej, przewodem napowietrznym typu AsXSn-0.6/1kV 2x25mm RMC o długości całkowitej 85 m
c) montaż wszystkich pozostałych elementów i materiałów oraz materiałów pomocniczych wykazanych w zestawieniu zbiorczym będącym integralną częścią ww. projektu budowlano wykonawczego.
1.2 Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część, na wybranych kilka części lub wszystkie części zamówienia.
Zamawiający dokona wyboru oferty oddzielnie dla każdej części zamówienia.

1.3 POZYCJA WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU ZAMÓWIEŃ CPV:
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

1.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w SSTWiOR, rysunkach oraz przedmiarach –
stanowiących kolejno załączniki od nr 3.1 do nr 3.5 do niniejszego zapytania ofertowego.

2.    Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny ich spełniania
2.1 Sytuacja finansowa – w celu terminowego wykonania zadania Wykonawca musi posiadać lub mieć dostęp do środków finansowych w wysokości nie mniejszej niż:
- dla Części I – 2.000,00 zł brutto,
- dla Części II – 20.000,00 zł brutto,
- dla Części III – 28.000,00 zł brutto,
- dla Części IV – 17.000,00 zł brutto,
- dla Części V – 15.000,00 zł brutto.
2.2 W celu spełnienia ww. warunku udziału w postępowania Wykonawca, jest zobowiązany złożyć stosowne
oświadczenie w formularzu oferty – dla części zamówienia , na która składa ofertę.

3.    Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 24 w godzinach od 8:00 do 14:00, drogą elektroniczną: zp@brenna.org.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej https://bip.brenna.org.pl

4.    Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

- Waldemar Ornowski tel. 33-8536-222 wew. 222
- Barbara Stec - Czyż tel. 33 8536 222 wew. 226

Wymagany termin realizacji zamówienia:  od dnia zawarcia umowy do 23.12.2020 r.

5.    Koperta zawierająca ofertę powinna być odpowiednio oznaczona:
Nie otwierać. Oferta na „Budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brenna”, Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Gminy Brenna, 43-438 Brenna ul. Wyzwolenia  77, Biuro Podawcze w terminie do 07.12.2020 r. do godz. 10:00.


6.    Kryteria  oceny ofert:

6.1     Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

6.1.1 Cena (C) – 95 % - określona przez Wykonawcę cena całkowita brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia zawarta w formularzu ofertowym:
Liczonym według wzoru:
                   Najniższa cena brutto z rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert
  Cena = -------------------------------------------------------------------------------------------                x 95 pkt.
                    Cena brutto badanej oferty

6.1.2    Gwarancja (G) – 5% - będzie rozpatrywane na podstawie gwarancji udzielanej na całość przedmiotu zamówienia, której długość  Wykonawca wskazuje w Formularzu Oferty.

Najkrótszy możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 36 miesięcy. Najdłuższy możliwy okres gwarancji jaki będzie uwzględniony przez Zamawiającego przy wyborze oferty to 60 miesięcy. Wykonawca winien zaproponować termin gwarancji  w pełnych miesiącach.
Zamawiający w kryterium Gwarancja będzie przyznawał punkty wg wzoru:
                                                Gwarancja badanej oferty
      Gwarancja = -----------------------------------------------------------------------------  x 5 pkt.
                                    Najdłuższa gwarancja z rozpatrywanych ofert

Gwarancja badanej oferty, tj.  długość okresu oferowanej gwarancji na warunkach określonych w ofercie badanej.
Najdłuższa gwarancja z rozpatrywanych ofert, tj. długość okresu oferowanej gwarancji na warunkach określonych w ofercie w której zaoferowano najdłuższy okres gwarancji (maksymalnie 60  miesięcy).
Uwaga: w przypadku nie wpisania w formularzu oferty terminu gwarancji albo wpisania krótszego niż minimalny, tj. 36 miesięcy, albo dłuższego niż maksymalny, tj. 60 miesięcy, albo wpisania okresu gwarancji w niepełnych miesiącach, Zamawiający uzna, że zachodzi niezgodność treści oferty z treścią zapytania ofertowego. Powyższe będzie obligowało Zamawiającego do odrzucenia oferty, w myśl regulacji zawartej w pkt. 10.2.1  zapytania ofertowego.
6.2 Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punków obliczoną wg. poniższego wzoru:
P = C + G
P – suma punktów uzyskanych w kryterium cena, gwarancja,
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium cena
G – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium gwarancja
Uwaga: Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.
7.    W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi lub odmówi podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.BRENNA, dnia 20.11.2020 r.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenieo zamówieniu nr Zp.271.2.5.2020

  • 18 listopada 2020

OGŁOSZENIE nr Zp.271.2.5.2020

Wójt Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna

ZAPRASZA
 
do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami:  

-  Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwotę wskazaną w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP, stanowiącego Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Brenna nr 198/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie systemu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Brenna
 na realizację zadania publicznego pn.:

Remont fragmentów dróg gminnych w ciągu
ul. Spółdzielczej i ul. Poprzecznej w Górkach Wielkich

1.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

1.1  Zamówienie polega na wykonaniu remontu fragmentów dróg gminnych w ciągu ul. Spółdzielczej i                        ul. Poprzecznej w Górkach Wielkich.  
Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
- frezowanie istniejącej nawierzchni na powierzchni 800 m2
- ścinanie i profilowanie podłoża kruszywem łamanym  6cm na powierzchni 800 m2,
- skropienie nawierzchni emulsją asfaltową międzywarstwowo na powierzchni 800 m2,
- wykonanie nawierzchni wiążącej o gr. 4 cm i nawierzchni ścieralnej o gr 4 lub cm z asfaltobetonu na powierzchni 800 m2,
- ścinanie profilowanie i utwardzanie poboczy mieszanką kruszywa łamanego wraz z ich powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami na powierzchni 120 m2.

1.2  POZYCJA WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU ZAMÓWIEŃ CPV:
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

1.3    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w SSTWiOR oraz przedmiarze – stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

2.    Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny ich spełniania

2.1 Sytuacja finansowa – w celu terminowego wykonania zadania Wykonawca musi posiadać lub mieć dostęp do środków finansowych w wysokości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto.
2.2 W celu spełnienia ww. warunku udziału w postępowania Wykonawca, jest zobowiązany złożyć stosowne oświadczenie w formularzu oferty.

3.    Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 24 w godzinach od 8:00 do 14:00, drogą elektroniczną: zp@brenna.org.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej https://bip.brenna.org.pl

4.    Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

- Waldemar Ornowski tel. 33-8536-222 wew. 222
- Barbara Stec - Czyż tel. 33 8536 222 wew. 226

Wymagany termin realizacji zamówienia:  od dnia zawarcia umowy do 23.12.2020 r.

5.    Koperta zawierająca ofertę powinna być odpowiednio oznaczona:
Nie otwierać. Oferta na „Remont fragmentów dróg gminnych w ciągu ul. Spółdzielczej i ul. Poprzecznej w Górkach Wielkich”, Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Gminy Brenna, 43-438 Brenna ul. Wyzwolenia  77,  Biuro Podawcze w terminie do 03.12.2020 r. do godz. 10:00.

6.    Kryteria  oceny ofert:

6.1     Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

6.1.1 Cena (C) – 95 % - określona przez Wykonawcę cena całkowita brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia zawarta w formularzu ofertowym:
Liczonym według wzoru:
                   Najniższa cena brutto z rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert
  Cena = -------------------------------------------------------------------------------------------                x 95 pkt.
                    Cena brutto badanej oferty
6.1.2    Gwarancja (G) – 5% - będzie rozpatrywane na podstawie gwarancji udzielanej na całość przedmiotu zamówienia, której długość  Wykonawca wskazuje w Formularzu Oferty.

Najkrótszy możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 36 miesięcy. Najdłuższy możliwy okres gwarancji jaki będzie uwzględniony przez Zamawiającego przy wyborze oferty to 60 miesięcy. Wykonawca winien zaproponować termin gwarancji  w pełnych miesiącach.
Zamawiający w kryterium Gwarancja będzie przyznawał punkty wg wzoru:
                                                Gwarancja badanej oferty
      Gwarancja = -----------------------------------------------------------------------------  x 5 pkt.
                                    Najdłuższa gwarancja z rozpatrywanych ofert
Gwarancja badanej oferty, tj.  długość okresu oferowanej gwarancji na warunkach określonych w ofercie badanej.
Najdłuższa gwarancja z rozpatrywanych ofert, tj. długość okresu oferowanej gwarancji na warunkach określonych w ofercie w której zaoferowano najdłuższy okres gwarancji (maksymalnie 60  miesięcy).
Uwaga: w przypadku nie wpisania w formularzu oferty terminu gwarancji albo wpisania krótszego niż minimalny, tj. 36 miesięcy, albo dłuższego niż maksymalny, tj. 60 miesięcy, albo wpisania okresu gwarancji w niepełnych miesiącach, Zamawiający uzna, że zachodzi niezgodność treści oferty z treścią zapytania ofertowego. Powyższe będzie obligowało Zamawiającego do odrzucenia oferty, w myśl regulacji zawartej w pkt. 10.2.1  zapytania ofertowego.
6.2 Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punków obliczoną wg. poniższego wzoru:
P = C + G
P – suma punktów uzyskanych w kryterium cena, gwarancja,
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium cena
G – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium gwarancja
Uwaga: Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.
7.    W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi lub odmówi podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.BRENNA, dnia 18.11.2020 r.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenieo zamówieniu nr Zp.271.2.4.2020

  • 13 października 2020

Remont mostu LNI - 28 w ciągu ul. Lachy Górne w Brennej

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zamówieniu nr Zp.271.2.3.2020

  • 13 października 2020

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją inwestycji p.n. Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w ramach projektu pn. Rowerem przez Beskidy – etap I formuła „Zaprojektuj i w...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zamówieniu - Zp.271.2.2.2020 - Dostawa 24 szt. laptopów

  • 20 kwietnia 2020

Oferty proszę wysyłać na adres: informatyk@brenna.org.pl

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zamówieniu - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - ul. Skoczowska i ul. Stary Dwór - In.7013.1.2018.2020

  • 26 marca 2020

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zamówieniu - Zp.271.2.1.2020 - Dostawa siedzisk stadionowych - zewnętrznych na potrzeby wyposażenia widowni amfiteatru w Brennej

  • 12 lutego 2020

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zamówieniu - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Brenna

  • 15 stycznia 2020

Przejdź do wpisu
Powrót