Menu Podmiotowe menu ikonka

Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminy Brenna

  • 30 listopada 2015

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
nr ZP.271.2.6.2015
 
Wójt Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna
zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:
 
 
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminy Brenna
 
KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO
 
Opis przedmiotu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych (listowych i paczek), oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Gminy Brenna.
  1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012 roku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529).
 
Formularze zawierające szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 26 w godzinach od 8:00 do 14:00, drogą elektroniczną: zp@brenna.org.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.bip.brenna.org.pl 
 
Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
- w sprawach przedmiotu zamówienia: Anna Gawlas tel. 33 8536-222 wew. 100 
- w sprawach procedury konkursowej: Barbara Stec - Czyż tel. 33 8536-397
 
Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
 
 
Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:
„Konkurs – świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminy Brenna.
 
 
Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Gminy Brenna, 43-438 Brenna  ul. Wyzwolenia77,  Biuro Podawcze w terminie do 08.12.2015 r. do godz. 10:00.
 
Kryteria porównania i oceny ofert:
 
CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.
 
Ocena zostanie obliczona wg wzoru: 
 
           Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia
C = --------------------------------------------------------------------------------x 10pkt
           Cena ocenianej oferty
 
Brenna, dn. 30.11.2015 r.
 
 
 

Przejdź do wpisu

Rozbiórka budynku mieszkalnego położonego w Brennej przy ul. Góreckiej 48

  • 12 czerwca 2015

Rozbiórka budynku mieszkalnego położonego w Brennej przy ul. Góreckiej 48

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 

nr ZP.271.2.2.2015

Wójt Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna

zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

 

Rozbiórkę budynku mieszkalnego położonego

w Brennej przy ul. Góreckiej 48

 

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Zamówienie polega na wykonaniu rozbiórki budynku mieszkalnego położonego w Brennej przy ul. Góreckiej 48, na działce nr 393, zgodnie z opracowanym  przez INFOMARK Marek Ciućka  projektem rozbiórki i uzyskanym przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie pozwoleniem na rozbiórkę. (Decyzja nr 554 znak WB 6741.19.2015.AL z dnia 27.04.2015 r.).

2) Charakterystyka budynku podlegającego rozbiórce:

Budynek będący przedmiotem rozbiórki jest budynkiem jednokondygnacyjnym z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony. Wykonany w technologii tradycyjnej tj. ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane, otynkowane. Ściany fundamentowe murowane. Ławy pod ścianami murowane kamienne. Strop wykonany jako odcinkowy z zasypką z polepy. Konstrukcja dachu krokwiowa drewniana. Pokrycie dachu - dachówka cementowa.

Energia elektryczna – przyłącze odłączone

Woda – przyłącze odłączone

Kanalizacja sanitarna – likwidacja przyłącza kanalizacyjnego po stronie Wykonawcy.  Wykonać w uzgodnieniu z Zakładem Budżetowym Gospodarki Komunalnej w Brennej ul. Wyzwolenia 34 (tel. 33 8536285).

Dane techniczne budynku:

- wysokość parteru – 3,20 m w świetle

- wysokość budynku w kalenicy – 7,00 m

- wymiar rzutu przyziemia:

   budynek główny – 9,0 x 17,0 m

   przybudówka – 3,0 x 9,64 m

- kubatura budynku – 1.004,00 m3

- powierzchnia zabudowy – 181,92 m2

3) W zakres robót wchodzi:

a/ zabezpieczenie miejsca rozbiórki w sposób określony w projekcie budowlanym;

b/ rozebranie pokrycia dachowego z dachówki cementowej;

c/ rozebranie istniejącego ołacenia;

d/ demontaż elementów konstrukcji więźby dachowej tj. krokwie, murłaty, płatwie oraz słupki zabezpieczające;

e/ demontaż ścian kolankowych i szczytowych poddasza nieużytkowego;

f/ demontaż ślepej podłogi;

g/ demontaż stropu odcinkowego z cegły;

h/ rozebranie istniejących belek stropowych;

i/ rozbiórka ścian parteru;

j/ rozbiórka ścian fundamentowych;

k/ niwelacja i uporządkowanie terenu po robotach rozbiórkowych;

l/ wywóz czystego gruzu w miejsce wskazane przez Zamawiającego (do 10 km od miejsca rozbiórki);

ł/ wywóz i utylizacja pozostałych materiałów z rozbiórki (po stronie Wykonawcy).

2. Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w projekcie umowy, który stanowi załącznik B do instrukcji konkursowej.

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 26 w godzinach od 8:00 do 14:00, drogą elektroniczną:   

b.stec-czyz@brenna.org.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.bip.brenna.org.pl 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

- w sprawach technicznych: Anna Sławiczek tel. 33 8536-397 

- w sprawach procedury konkursowej: Barbara Stec - Czyż tel. 33 8536-397

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy w ciągu 30 dni.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

„Konkurs - Rozbiórka budynku mieszkalnego położonego w Brennej przy ul. Góreckiej 48".

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Gminy Brenna, 43-438 Brenna          ul. Wyzwolenia77,  Biuro Podawcze w terminie do 11.06.2015 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru: 

 

       Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

C = ---------------------------------------------------------------------------    x 10 pkt

           Cena ocenianej oferty

 

Ustroń, dn. 03.06.2015 r.

 

 

Przejdź do wpisu

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z aktualizacją mapy sytuacyjno – wysokościowej oraz pełnieniem nadzoru autorskiego inwestycji p.n. „Budowa wodociągu wraz przyłączami domowymi przy ul. Leśników i ul. Wiązowej w Brennej

  • 12 czerwca 2015

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z aktualizacją mapy sytuacyjno – wysokościowej oraz pełnieniem nadzoru autorskiego inwestycji p.n. „Budowa wodociągu wraz przyłączam...

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 

nr ZP.271.2.1.2015

Wójt Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna

zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

 

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z aktualizacją mapy sytuacyjno – wysokościowej oraz pełnieniem nadzoru autorskiego inwestycji p.n. „Budowa wodociągu wraz przyłączami domowymi przy ul. Leśników i ul. Wiązowej w Brennej "

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z aktualizacją mapy sytuacyjno – wysokościowej oraz pełnieniem nadzoru autorskiego inwestycji p.n. „Budowa wodociągu wraz przyłączami domowymi przy ul. Leśników i ul. Wiązowej w Brennej ".

2. Przewidywany zakres rzeczowy do objęcia projektem:

- dł. sieci wodociągowej – ok. 2,5 km

- ok. 20 budynków do podłączenia

- przejście wodociągiem pod rzeką Brennica

- aktualizacja mapy do celów projektowych ok. 12,5 ha.

3. Szczegółowy zakres opracowania projektowo-kosztorysowego został opisany w projekcie umowy, który stanowi załącznik B do instrukcji konkursowej.

4. Zaproponowane w projekcie rozwiązania techniczne będą na bieżąco uzgadniane z Zamawiającym, ostateczne rozwiązanie musi być zaakceptowane przez Zamawiającego.

5. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z obowiązującą Ustawą Prawo budowlane, Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

6. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć.

7. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego udzielania odpowiedzi Zamawiającemu na ewentualne zapytania wykonawców, jakie powstaną podczas składania ofert w przetargach na wykonanie robót będących przedmiotem dokumentacji projektowej z dostarczeniem rysunków uzupełniających.

8. Opracowania projektowe i opisowe określające przedmiot zamówienia, a w szczególności rysunki, specyfikacje techniczne, przedmiary robót będą wzajemnie spójne i skoordynowane pod względem technicznym.

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

 

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 26 w godzinach od 8:00 do 14:00, drogą elektroniczną: b.stec-czyz@brenna.org.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.bip.brenna.org.pl 

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

- w sprawach technicznych: Anna Sławiczek tel. 33 8536-397 

- w sprawach procedury konkursowej: Barbara Stec - Czyż tel. 33 8536-397

Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 30.06.2016 r.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

„Konkurs - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z aktualizacją mapy sytuacyjno – wysokościowej oraz pełnieniem nadzoru autorskiego inwestycji p.n. „Budowa wodociągu wraz przyłączami domowymi przy ul. Leśników i ul. Wiązowej w Brennej ".

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Gminy Brenna, 43-438 Brenna ul. Wyzwolenia77,  Biuro Podawcze w terminie do 11.06.2015 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

 

Ocena zostanie obliczona wg wzoru: 

 

       Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

C = ------------------------------------------------------------------------------ x 10 pkt

           Cena ocenianej oferty

Ustroń, dn. 03.06.2015 r.

 

Przejdź do wpisu
Powrót