Menu Podmiotowe menu ikonka

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • 30 października 2015

Brenna: Roboty uzupełniające w ramach zadania - Remonty cząstkowe (masą bitumiczną oraz emulsją i grysami kamiennymi) dróg gminnych na terenie Gminy Brenna - drugie zadanie. Numer ogłoszenia: 291532...

Brenna: Roboty uzupełniające w ramach zadania - Remonty cząstkowe (masą bitumiczną oraz emulsją i grysami kamiennymi) dróg gminnych na terenie Gminy Brenna - drugie zadanie.
Numer ogłoszenia: 291532 - 2015; data zamieszczenia: 30.10.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 286310 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, woj. śląskie, tel. 33 8536222, faks 33 8536370.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty uzupełniające w ramach zadania - Remonty cząstkowe (masą bitumiczną oraz emulsją i grysami kamiennymi) dróg gminnych na terenie Gminy Brenna - drugie zadanie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

1) Zamówienie polega na wykonaniu robót uzupełniających w ramach zadania - Remonty cząstkowe (masą bitumiczną oraz emulsją i grysami kamiennymi) dróg gminnych na terenie Gminy Brenna w 2015 r.- zgodnie z Protokołem uzgodnień z dnia 21.10.2015 r. i zapisem § 2 ust. 5 Umowy Nr Zp.271.1.3.2015 z dnia 15.04.2015 r. Wynikłe w toku realizacji zamówienia roboty uzupełniające, Wykonawca wykona w ramach zamówienia z wolnej ręki na podstawie art.67 ust.1 pkt 6 Pzp.

2) Zamówienie obejmuje:

a) Wbudowanie 0,55 ton emulsji asfaltowej poprzez uszczelnienie rakowin, porowatości, złuszczeń nawierzchni i wąskich spękań siatkowych oraz uzupełnienie płytkich ubytków nawierzchni bitumicznych, emulsją i grysem .

b) Wbudowanie 19,00 ton masy asfaltobetonowej poprzez, uzupełnienie średnich uszkodzeń nawierzchni bitumicznej masą mineralno - asfaltową, w niepełnej technologii..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DRO - MOST Marek Kinz, ul. Górecka 56, 43-438 Brenna, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8110,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 9975,30

 • Oferta z najniższą ceną: 9975,30 / Oferta z najwyższą ceną: 9975,00

 • Waluta: PLN .

 

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Uzasadnienie prawne: Zgodnie z zapisami art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm.), który stanowi: art. 67 ust. 1 Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 6) w przypadku udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Uzasadnienie faktyczne: Zamówienie uzupełniające zostały przewidziane w SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • 03 lipca 2015

   

Brenna: Roboty uzupełniające w ramach zadania: Remonty cząstkowe (masą bitumiczną oraz emulsją i grysami kamiennymi) dróg gminnych na terenie Gminy Brenna w 2015 r.
Numer ogłoszenia: 164348 - 2015; data zamieszczenia: 03.07.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, woj. śląskie, tel. 033 8536222, faks 033 8536370.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty uzupełniające w ramach zadania: Remonty cząstkowe (masą bitumiczną oraz emulsją i grysami kamiennymi) dróg gminnych na terenie Gminy Brenna w 2015 r..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót uzupełniających w ramach zadania -Remonty cząstkowe (masą bitumiczną oraz emulsją i grysami kamiennymi) dróg gminnych na terenie Gminy Brenna w 2015 r. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1/ Wbudowanie 11,04 ton emulsji asfaltowej poprzez uszczelnienie rakowin, porowatości, złuszczeń nawierzchni i wąskich spękań siatkowych oraz uzupełnienie płytkich ubytków nawierzchni bitumicznych, emulsją i grysem .

2/ Wbudowanie 69,96 ton masy asfaltobetonowej poprzez, uzupełnienie średnich uszkodzeń nawierzchni bitumicznej masą mineralno - asfaltową, w niepełnej technologii..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DRO - MOST Marek Kunz, ul. Górecka 56, 43-438 Brenna, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 56906,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 69994,87

 • Oferta z najniższą ceną: 69994,87 / Oferta z najwyższą ceną: 69994,87

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Uzasadnienie prawne: Wykonawca wykona zamówienie na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zmówień publicznych oraz na podstawie paragrafu 2 ust. 5 umowy nr Zp. 271.1.3.2015 r. z dnia 15.04.2015 r.

 • Uzasadnienie faktyczne: Zgodnie z zapisami § 2 ust. 5 umowy Nr In.271.1.3.2015 r. z dnia 15.04.2015 r. wynikłe w toku realizacji zamówienia roboty uzupełniające, Wykonawca wykona jako zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm.). Zamówienie uzupełniające zostało przewidziane w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego oraz jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamawiający sporządził kosztorys inwestorski z dnia 19.06.2015 r. - w oparciu o ceny jednostkowe określone w umowie podstawowej nr Zp.271.1.3.2015. (zgodnie z § 2 ust.6 umowy j.w.).

 

 

 

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • 11 marca 2015

 

Brenna: Roboty dodatkowe w ramach zadania - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich (Zalesie, Nowy Świat, Czarny Las) oraz w Górkach Małych (Zamilerze) - Etap II Zadanie 1 i 2
Numer ogłoszenia: 53250 - 2015; data zamieszczenia: 11.03.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, woj. śląskie, tel. 033 8536222, faks 033 8536370.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty dodatkowe w ramach zadania - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich (Zalesie, Nowy Świat, Czarny Las) oraz w Górkach Małych (Zamilerze) - Etap II Zadanie 1 i 2.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Na podstawie Protokołu konieczności z dnia 28.02.2015 r. i zgodnie zapisem § 4 ust. 9 Umowy Nr In.272.21.2014 z dnia 23.10.2014 r., wynikłe w toku realizacji zamówienia roboty dodatkowe, których wykonanie jest uzależnione od wykonania zamówienia podstawowego, Wykonawca wykona w ramach zamówienia z wolnej ręki na podstawie art.67 ust.1 pkt 5 lit. b Pzp. 2) W związku z powyższym na podstawie § 4 ust. 7, Umowy j. w. Zamawiający dokonuje zmiany w dokumentacji projektowej, dotyczącej realizacji odcinka kanalizacji sanitarnej od SW16 do SW16-6, polegającej na przegłębieniu kanału i zastosowaniu głębszych studni. Zmiana ta umożliwi grawitacyjne podłączenie do kanalizacji sanitarnej budynku zlokalizowanego na działce 1657/17 przy ul. Jaśminowa 10. 3) Szczegółowy zakres robót został określony w kosztorysie ofertowym z dnia 23.02.2015 r.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.03.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • INSTAL Cymorek Sp. J., ul. Graniczna 22 Pierściec, 43-430 Skoczów, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6217,02 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 7646,93

 • Oferta z najniższą ceną: 7646,93 / Oferta z najwyższą ceną: 7646,93

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Uzasadnienie faktyczne: Dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich (Zalesie, Nowy Świat, Czarny Las) oraz w Górkach Małych (Zamilerze) - Etap II zadanie 1 i 2 przewiduje podłączenie ciśnieniowe budynku zlokalizowanego na działce 1657/17 przy ul. Jaśminowej 10 w Górkach Wielkich (odcinek od SW16-6 DO SW16-6C). Na etapie projektowania, z planów sytuacyjnych wynikało bowiem, iż nie uda się uzyskać odpowiedniego spadku do grawitacyjnego podłączenia budynku na działce nr 1657/17 do kanalizacji sanitarnej. Jako jedyny w całym zadaniu budynek miał posiadać przydomową pompownię ścieków. Na etapie realizacji zadania 1 i 2, po przemierzeniu spadków w terenie okazało się jednak, że istnieje możliwość grawitacyjnego podłączenia budynku, o co zabiegał właściciel działki, chcąc w przyszłości uniknąć kosztów utrzymania pompowni. Grawitacyjne podłączenie budynku wymusza konieczność przegłębienia kanału o około 1,2 m na odcinku SW16 do SW16-6 oraz zastosowania głębszych studni (5 szt.) Uzasadnienie prawne: Zamówienie zostaje udzielone na podstawie paragrafu 4 ust. 9 umowy z dnia 23.10.2014 r. w ramach zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przejdź do wpisu
Powrót