Menu Podmiotowe menu ikonka

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brenna w 2023 roku

Przejdź do wpisu

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Wójt Gminy Brenna informuje o możliwości zgłaszania osób do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana zarządzeniem Wójta w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konk...

Wójt Gminy Brenna informuje organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 571) o możliwości zgłaszania osób do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana zarządzeniem Wójta w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych gminy Brenna w 2023 roku.

W pracach komisji konkursowej mogą brać udział osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

  • zostały wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje lub podmioty biorące udział w konkursie;
  • nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;
  • korzystają z pełni praw publicznych.

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny, za udział w posiedzeniu komisji konkursowej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenie do udziału w pracach komisji konkursowej należy dokonać na załączonym do ogłoszenia formularzu.

Wypełniony formularz należy złożyć w biurze podawczym w urzędzie gminy w Brennej do dnia  24.04.2023 r.  

 

Brenna, dn. 11.04.2023 r.

Przejdź do wpisu

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Wójt Gminy Brenna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Wójt Gminy Brenna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.


Zadania zgłoszone do otwartego konkursu ofert powinny być realizowane w okresie od 15 maja 2023 r. do 30 listopada 2023 r.


Oferty  należy składać w biurze podawczym Urzędu Gminy w Brennej, ul. Wyzwolenia 77 nie później niż do dnia 24 kwietnia 2023 roku do godziny 16:30.


Szczegóły konkursu w załączonym ogłoszeniu.

Przejdź do wpisu

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz turystyki i krajoznawstwa

Wójt Gminy Brenna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz turystyki i krajoznawstwa.

Wójt Gminy Brenna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz turystyki i krajoznawstwa.


Zadania zgłoszone do otwartego konkursu ofert powinny być realizowane w okresie od 15 maja 2023 r. do 30 listopada 2023 r.


Oferty  należy składać w biurze podawczym Urzędu Gminy w Brennej, ul. Wyzwolenia 77 nie później niż do dnia 24 kwietnia 2023 roku do godziny 16:30.


Szczegóły konkursu w załączonym ogłoszeniu.

Przejdź do wpisu
Powrót