Menu Podmiotowe menu ikonka

Program współpracy Gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 rok

Przejdź do wpisu

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostały przeprowadzone w d...

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostały przeprowadzone w dniach od 1 marca do 15 marca 2023 r.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Brenna oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Brennej przy ul. Wyzwolenia 77.

W ogłoszeniu wskazano termin, miejsce oraz formę składania opinii do projektu uchwały.

W wyznaczonym do konsultacji terminie żadna organizacja pozarządowa nie zgłosiła swojego udziału, nie zostały zgłoszone również opinie.

Zgodnie z § 1 ust. 8 uchwały Nr XXXIX/346/10 Rady Gminy Brenna z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość podmiotów w nich uczestniczących.

W związku z powyższym projekt uchwały w sprawie Programu współpracy gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok, zostanie przedstawiony Radzie Gminy w celu jej podjęcia.

Przejdź do wpisu

Sprawozdanie z konsultacji Programu współpracy na 2023 rok

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostały przeprowadzone w d...

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostały przeprowadzone w dniach od 21 października do 4 listopada 2022 r.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok zostało opublikowane w dniu 21.10.2022 r. w serwisach internetowych: tj. na stronie internetowej Urzędu Gminy Brenna, Biuletynie Informacji Publicznej  oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Brennej przy ul. Wyzwolenia 77.

W ogłoszeniu wskazano termin, miejsce oraz formę składania opinii do projektu uchwały.

W wyznaczonym do konsultacji terminie żadna organizacja pozarządowa nie zgłosiła swojego udziału, nie zostały zgłoszone również żadne opinie.

Zgodnie z § 1 ust. 8 uchwały Nr XXXIX/346/10 Rady Gminy Brenna z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość podmiotów w nich uczestniczących.

W związku z powyższym projekt uchwały „Program współpracy gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok”, zostanie przedstawiony Radzie Gminy w celu jej podjęcia.

Przejdź do wpisu

Konsultacje Programu współpracy na 2023 r.

Wójt Gminy Brenna ogłasza przeprowadzenie w dniach od 21 października 2022 r. do 4 listopada 2022 r. konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Brenna z organizacjami p...

Przejdź do wpisu
Powrót