Menu Podmiotowe menu ikonka

Świadczenie usług opiekuńczych

OGŁOSZENIE NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH

Brenna: Świadczenie usług opiekuńczych
Numer ogłoszenia: 510064 - 2012; data zamieszczenia: 13.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Leśnica 8, 43-438 Brenna, woj. śląskie, tel. 33 855 12 61, faks 33 858 71 01.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług opiekuńczych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego dla ludzi starszych, niepełnosprawnych oraz innych osób wymagających opieki (dalej świadczeniobiorcy). Określona przez Zamawiającego liczba godzin zegarowych usług opiekuńczych w trakcie trwania umowy wynosi 3200 godzin zegarowych. 2. Prawo świadczeniobiorcy do korzystania z usług wynika z art. 50 ust 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. - o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) i każdorazowo wymaga wydania decyzji administracyjnej przyznającej świadczenie. 3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 50 % zamówienia podstawowego tj. do 1600 godzin zegarowych. Rzeczywista ilość godzin usług opiekuńczych będzie wynikała z aktualnych potrzeb Zamawiającego i określana będzie w zapotrzebowaniach w formie listy osób, którym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brennej przyznał świadczenie w postaci usług opiekuńczych. 4. Usługi opiekuńcze obejmują: 1) zakupy artykułów spożywczych i innych artykułów potrzebnych w gospodarstwie domowym; 2) dostarczanie lub przygotowywanie posiłków z uwzględnieniem diety zaleconej przez lekarza, w tym co najmniej jednego posiłku gorącego; 3) pomoc przy spożywaniu posiłków, karmienie chorego; 4) utrzymanie w czystości naczyń stołowych, kuchennych i innego sprzętu gospodarstwa domowego służącego podopiecznemu; 5) utrzymanie czystości w pomieszczeniach użytkowanych przez osobę korzystającą z pomocy: bieżące porządki, mycie okien; 6) dbanie o czystość, zmiana bielizny osobistej, pościelowej i odzieży podopiecznego, prześcielenie łóżka; 7) pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych; 8) utrzymanie w czystości sprzętu sanitarnego i urządzeń sanitarnych; 9) mycie, kąpanie, czesanie podopiecznego; 10) zamawianie wizyt lekarskich, kontakt z lekarzem w sprawach dotyczących zdrowia podopiecznego, realizacja recept; 11) pielęgnacja zalecona przez lekarza (smarowanie, zmiana opatrunków, okłady); 12) układanie chorego w łóżku, pomoc przy zmianie pozycji; 13) zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń; 14) podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań (dostarczanie prasy, książek, czytanie, organizowanie kontaktów sąsiedzkich, zachęcanie do wykonywania robótek ręcznych); 15) organizowanie spacerów; 16) prowadzenie zeszytu wydatków i rozliczanie się z podopiecznym z wydanych pieniędzy; 17) pomoc przy załatwianiu spraw urzędowych; 18) inne w zależności od potrzeb. 5. Wykonywanie zamówienia odbywać się będzie w miejscu zamieszkania osób wymagających opieki, na terenie gminy Brenna, od poniedziałku do piątku, z zastrzeżeniem, iż w szczególnie trudnych sytuacjach zdrowotnych potwierdzonych rodzinnym wywiadem środowiskowym i zaświadczeniem lekarskim Zamawiający zleci Wykonawcy świadczenie usług opiekuńczych w sobotę, niedzielę i święta przypadające w dniach ustawowo wolnych od pracy. 6. Zakres świadczonych usług będzie ustalony indywidualnie dla każdego świadczeniobiorcy przez Zamawiającego na podstawie zaleceń lekarza oraz wywiadu środowiskowego. 7. Realizacje usług na rzecz świadczeniobiorcy Wykonawca rozpocznie po otrzymaniu od Zamawiającego zlecenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przekazywania zleceń telefonicznie. 8. Czas określony w decyzji, jako czas świadczenia usług, oznacza czas realizacji zleconego zakresu usług. Do czasu świadczenia usług nie wlicza się czasu dojazdu lub dojścia do miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy. 9. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o każdej zmianie mającej wpływ na zakres, termin i czas wykonywania usług..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, stanowiącego nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy PZP. Zamówienie uzupełniające zostanie udzielone na podstawie odrębnej umowy lub umów zawartych z Wykonawcą w trybie zamówienia z wolnej ręki.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.00.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający w zakresie tego warunku nie określa szczególnych wymagań.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający w zakresie tego warunku nie określa szczególnych wymagań.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający w zakresie tego warunku nie określa szczególnych wymagań.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w dacie wykonywania zamówienia, w miejscu jego wykonywania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia co najmniej 5 pracownikami zdolnymi do wykonania podstawowych usług opiekuńczych gwarantujących terminowe i profesjonalne wykonanie usług przewidzianych w zamówieniu, legitymujących się wykształceniem co najmniej średnim oraz zaświadczeniem o ukończeniu kursu opieki nad chorymi w domu lub kursu opieki nad osobami starszymi lub minimum miesięcznym doświadczeniu w wykonywaniu usług opiekuńczych

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający w zakresie tego warunku nie określa szczególnych wymagań.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zakazuje się istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Dopuszcza się dokonywania zmian treści umowy w podanym niżej zakresie: 1) zmiany osób wykonujących zamówienie (personelu Wykonawcy) 2) w zakresie zadań powierzonych podwykonawcom z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca nie może powierzyć realizacji całości zamówienia podwykonawcom, 3) zmiany dotyczące sposobu wykonania przedmiotu umowy lub zmiany rozwiązań funkcjonalnych lub technicznych nie przewidzianych w umowie - w przypadku, w którym służyć to będzie podniesieniu standardu przedmiotu zamówienia lub zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, i nie będzie to wykraczało poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ ani nie zwiększy wynagrodzenia Wykonawcy, 4) zmiany służyć będą podniesieniu standardu przedmiotu zamówienia lub zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, i nie będzie to wykraczało poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ ani nie zwiększy wynagrodzenia Wykonawcy, 5) zmiana dotycząca przedmiotu zamówienia, jego zakresu, wynagrodzenia Wykonawcy, jego rozliczenia oraz obowiązków Wykonawcy i warunków gwarancji - w przypadku wystąpienia okoliczności nie przewidzianych w chwili zawarcia umowy, a skutkujących koniecznością ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu zamówienia, 6) zmiany dotyczące terminu wykonania przedmiotu zamówienia, zakresu przedmiotu zamówienia oraz wynagrodzenia - w przypadku, gdy wystąpi możliwość wykonania przedmiotu zamówienia w sposób inny od przewidzianego w SIWZ, a zarazem korzystny dla Zamawiającego i nie będzie to wykraczało poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ ani nie zwiększy wynagrodzenia Wykonawcy, 7) zmiana dotycząca terminu wykonania przedmiotu zamówienia - w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, 8) zmiany dotyczące terminu wykonania przedmiotu zamówienia - w przypadku konieczności prowadzenia działań przez osoby trzecie uniemożliwiające wykonywanie przedmiotu zamówienia, które to działania nie są spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Wykonawcy, 9) urzędowej zmiany, w okresie trwania niniejszej umowy, wysokości stawki podatku VAT (także jej obniżki), 10) zmiany niniejszej umowy są konieczne w związku ze zmianą odpowiednich przepisów prawa, 11) zmiany niniejszej umowy są konieczne na skutek działania organów administracji lub instytucji upoważnionych do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.brenna.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Leśnica 8, 43-438 Brenna, pok. 6.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Leśnica 8, 43-438 Brenna, pok. 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Przejdź do wpisu

Rok 2012

Przejdź do wpisu

Świadczenie usług opiekuńczych

 • 03 grudnia 2012

OGŁOSZENIE NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH

Brenna: Świadczenie usług opiekuńczych
Numer ogłoszenia: 486296 - 2012; data zamieszczenia: 03.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Leśnica 8, 43-438 Brenna, woj. śląskie, tel. 33 855 12 61, faks 33 855 12 61 wew. 118.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług opiekuńczych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego dla ludzi starszych, niepełnosprawnych oraz innych osób wymagających opieki (dalej świadczeniobiorcy). Określona przez Zamawiającego maksymalna liczba godzin zegarowych usług opiekuńczych w trakcie trwania umowy wynosi 4000 godzin zegarowych. 2. Prawo świadczeniobiorcy do korzystania z usług wynika z art. 50 ust 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. - o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) i każdorazowo wymaga wydania decyzji administracyjnej przyznającej świadczenie. 3. Liczba godzin usług opiekuńczych o jakich mowa w pkt 1 stanowi zakres szacunkowy. Rzeczywista ilość godzin usług opiekuńczych będzie wynikała z aktualnych potrzeb Zamawiającego i określana będzie w zapotrzebowaniach w formie listy osób, którym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brennej przyznał świadczenie w postaci usług opiekuńczych. Wynikająca z zapotrzebowania suma godzin usług opiekuńczych nie może przekroczyć w okresie obowiązywania umowy wyżej wskazanego zakresu szacunkowego. Zamawiający nie ma obowiązku zamówienia usług w liczbie godzin równej liczbie szacunkowego zakresu zamówienia. 4. Usługi opiekuńcze obejmują: 1) zakupy artykułów spożywczych i innych artykułów potrzebnych w gospodarstwie domowym; 2) dostarczanie lub przygotowywanie posiłków z uwzględnieniem diety zaleconej przez lekarza, w tym co najmniej jednego posiłku gorącego; 3) pomoc przy spożywaniu posiłków, karmienie chorego; 4) utrzymanie w czystości naczyń stołowych, kuchennych i innego sprzętu gospodarstwa domowego służącego podopiecznemu; 5) utrzymanie czystości w pomieszczeniach użytkowanych przez osobę korzystającą z pomocy: bieżące porządki, mycie okien; 6) dbanie o czystość, zmiana bielizny osobistej, pościelowej i odzieży podopiecznego, prześcielenie łóżka; 7) pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych; 8) utrzymanie w czystości sprzętu sanitarnego i urządzeń sanitarnych; 9) mycie, kąpanie, czesanie podopiecznego; 10) zamawianie wizyt lekarskich, kontakt z lekarzem w sprawach dotyczących zdrowia podopiecznego, realizacja recept; 11) pielęgnacja zalecona przez lekarza (smarowanie, zmiana opatrunków, okłady); 12) układanie chorego w łóżku, pomoc przy zmianie pozycji; 13) zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń; 14) podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań (dostarczanie prasy, książek, czytanie, organizowanie kontaktów sąsiedzkich, zachęcanie do wykonywania robótek ręcznych); 15) organizowanie spacerów; 16) prowadzenie zeszytu wydatków i rozliczanie się z podopiecznym z wydanych pieniędzy; 17) pomoc przy załatwianiu spraw urzędowych; 18) inne w zależności od potrzeb. 5. Wykonywanie zamówienia odbywać się będzie w miejscu zamieszkania osób wymagających opieki, na terenie gminy Brenna, od poniedziałku do piątku, z zastrzeżeniem, iż w szczególnie trudnych sytuacjach zdrowotnych potwierdzonych rodzinnym wywiadem środowiskowym i zaświadczeniem lekarskim Zamawiający zleci Wykonawcy świadczenie usług opiekuńczych w sobotę, niedzielę i święta przypadające w dniach ustawowo wolnych od pracy. 6. Zakres świadczonych usług będzie ustalony indywidualnie dla każdego świadczeniobiorcy przez Zamawiającego na podstawie zaleceń lekarza oraz wywiadu środowiskowego. 7. Realizacje usług na rzecz świadczeniobiorcy Wykonawca rozpocznie po otrzymaniu od Zamawiającego zlecenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przekazywania zleceń telefonicznie. 8. Czas określony w decyzji, jako czas świadczenia usług, oznacza czas realizacji zleconego zakresu usług. Do czasu świadczenia usług nie wlicza się czasu dojazdu lub dojścia do miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy. 9. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o każdej zmianie mającej wpływ na zakres, termin i czas wykonywania usług..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, stanowiącego nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy PZP. Zamówienie uzupełniające zostanie udzielone na podstawie odrębnej umowy lub umów zawartych z Wykonawcą w trybie zamówienia z wolnej ręki.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.00.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Spełnienie tego wymogu należy potwierdzić poprzez złożenie stosownego oświadczenia wg zał. nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca udokumentuje, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert lub jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał lub wykonuje przynajmniej jedną usługę tożsamą z przedmiotem niniejszego zamówienia, polegającą na świadczeniu usług opiekuńczych, trwającej nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy w ramach jednej umowy.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Spełnienie tego wymogu należy potwierdzić poprzez złożenie stosownego oświadczenia wg zał. nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w dacie wykonywania zamówienia, w miejscu jego wykonywania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia co najmniej 5 pracownikami zdolnymi do wykonania podstawowych usług opiekuńczych gwarantujących terminowe i profesjonalne wykonanie usług przewidzianych w zamówieniu, legitymujących się wykształceniem co najmniej średnim oraz zaświadczeniem o ukończeniu kursu opieki nad chorymi w domu lub kursu opieki nad osobami starszymi lub minimum miesięcznym doświadczeniu w wykonywaniu usług opiekuńczych
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Spełnienie tego wymogu należy potwierdzić poprzez złożenie stosownego oświadczenia wg zał. nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zakazuje się istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Dopuszcza się dokonywania zmian treści umowy w podanym niżej zakresie: 1) zmiany osób wykonujących zamówienie (personelu Wykonawcy) 2) w zakresie zadań powierzonych podwykonawcom z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca nie może powierzyć realizacji całości zamówienia podwykonawcom, 3) zmiany dotyczące sposobu wykonania przedmiotu umowy lub zmiany rozwiązań funkcjonalnych lub technicznych nie przewidzianych w umowie - w przypadku, w którym służyć to będzie podniesieniu standardu przedmiotu zamówienia lub zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, i nie będzie to wykraczało poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ ani nie zwiększy wynagrodzenia Wykonawcy, 4) zmiany służyć będą podniesieniu standardu przedmiotu zamówienia lub zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, i nie będzie to wykraczało poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ ani nie zwiększy wynagrodzenia Wykonawcy, 5) zmiana dotycząca przedmiotu zamówienia, jego zakresu, wynagrodzenia Wykonawcy, jego rozliczenia oraz obowiązków Wykonawcy i warunków gwarancji - w przypadku wystąpienia okoliczności nie przewidzianych w chwili zawarcia umowy, a skutkujących koniecznością ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu zamówienia, 6) zmiany dotyczące terminu wykonania przedmiotu zamówienia, zakresu przedmiotu zamówienia oraz wynagrodzenia - w przypadku, gdy wystąpi możliwość wykonania przedmiotu zamówienia w sposób inny od przewidzianego w SIWZ, a zarazem korzystny dla Zamawiającego i nie będzie to wykraczało poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ ani nie zwiększy wynagrodzenia Wykonawcy, 7) zmiana dotycząca terminu wykonania przedmiotu zamówienia - w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, 8) zmiany dotyczące terminu wykonania przedmiotu zamówienia - w przypadku konieczności prowadzenia działań przez osoby trzecie uniemożliwiające wykonywanie przedmiotu zamówienia, które to działania nie są spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Wykonawcy, 9) urzędowej zmiany, w okresie trwania niniejszej umowy, wysokości stawki podatku VAT (także jej obniżki), 10) zmiany niniejszej umowy są konieczne w związku ze zmianą odpowiednich przepisów prawa, 11) zmiany niniejszej umowy są konieczne na skutek działania organów administracji lub instytucji upoważnionych do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy. 3. Warunkiem dokonania w/w zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą wraz z opisem i uzasadnieniem proponowanej zmiany. 4. Zmiana postanowień zawartej umowy dokonywana będzie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.brenna.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Leśnica 8 43-438 Brenna, pok. 6.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2012 godzina 10:30, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Leśnica 8 43-438 Brenna, pok. 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Przejdź do wpisu
Powrót