Menu Podmiotowe menu ikonka

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brennej informuje, że od dnia 10 marca 2008r. otwarty został Punkt Użyczania Sprzętu...

Przejdź do wpisu

Uchwały Rady Gminy

Uchwała nr 128  /XVII  / 2008

Rady Gminy w Brennej

z dnia  17 kwietnia 2008 roku

 

 

 

w sprawie: zatwierdzenia i przystąpienia do projektu systemowego pn. „Możesz więcej” w ramach Priorytetu VII, działanie 7.1, poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 6 i 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tekst -jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 5 ust 3 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249,poz.2104 z późn. Zm.) oraz art. 28ust.1 pkt.2) ustawy zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006r.(Dz. U. z 2006r. nr 227, poz. 1658 z późn. zm.)

 

 

RADA GMINY W BRENNEJ

uchwala

 

 

§ 1

 

Przystąpienie do realizacji projektu systemowego pn. „Możesz więcej” w ramach Priorytetu VII, działanie 7.1, poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brennej.

 

 

§ 2

 

Projekt systemowy pn. „Możesz więcej” będzie współfinansowany ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego szczebla lokalnego w roku 2008 w wysokości 8.043,70 zł, co stanowi 10,5% całkowitej wartości projektu.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się P.O. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brennej.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przejdź do wpisu

I N F O R M A C J A

  • 01 lipca 2008

Wnioski na Świadczenia Rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2008/2009 przyjmowane są w godz. od 8.00 do 14.00 w czwartki od 9.00 do 15.30

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE

  • 12 czerwca 2008

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brennej informuje , że nowe wnioski do wypłaty zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2008/2009 można składać od 1 lipca 2008r.

Przejdź do wpisu

!!!UWAGA!!! W sprawie Domów Pomocy Społecznej.

  • 12 czerwca 2008

Informacja na temat Domów Pomocy Społecznej do pobrania w "Tablica ogłoszeń"

Przejdź do wpisu
Powrót