Menu Podmiotowe menu ikonka

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych

Wójt Gminy Brenna informuje organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) o możliwości zgłaszania osób do udziału w komisjach konkursowych, które zostaną powołane zarządzeniem wójta gminy Brenna w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych gminy Brenna w 2012 roku.

W pracach komisji konkursowej mogą brać udział osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

  • zostały wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje lub podmioty biorące udział w konkursie;
  • nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;
  • korzystają z pełni praw publicznych.

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny, za udział w posiedzeniu komisji konkursowej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenia do udziału w pracach komisji konkursowej należy dokonać na załączonym do ogłoszenia formularzu. Wypełniony formularz należy złożyć w biurze podawczym w urzędzie gminy w Brennej do dnia 24 lutego 2012 r. do godz. 14:00.

Podmiot publikujący:
Wytworzył: Barbara Greń 2012-02-20
Opublikował w BIP: Barbara Greń 2012-02-20 11:52:47
Modyfikował: Barbara Greń 2012-02-20 11:53:29
Liczba wyświetleń: 3589
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2012-02-20 11:53:29 Dodano plik - FORMULARZ zgłoszeniowy.doc do treści Barbara Greń Szukaj
2012-02-20 11:52:47 Utworzono treść Barbara Greń Szukaj
        Porównaj