Menu Podmiotowe menu ikonka

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWYCH

Wójt Gminy Brenna informuje organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) o możliwości zgłaszania osób do udziału w komisjach konkursowych, które zostaną powołane zarządzeniem wójta
w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych gminy Brenna w 2013 roku.

W pracach komisji konkursowej mogą brać udział osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

  • zostały wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje lub podmioty biorące udział w konkursie;
  • nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;
  • korzystają z pełni praw publicznych.

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny, za udział w posiedzeniu komisji konkursowej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenia do udziału w pracach komisji konkursowej należy dokonać na załączonym do ogłoszenia formularzu. Wypełniony formularz należy złożyć w biurze podawczym w urzędzie gminy w Brennej do dnia 14 lutego 2013 r.

Formularz w załączeniu.

Podmiot publikujący:
Wytworzył: Barbara Greń 2013-01-24
Opublikował w BIP: Barbara Greń 2013-01-24 12:44:04
Modyfikował: Barbara Greń 2013-01-24 12:44:39
Liczba wyświetleń: 3718
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2013-01-24 12:44:39 Dodano plik - FORMULARZ zgłoszeniowy do udziału w komisji.doc do treści Barbara Greń Szukaj
2013-01-24 12:44:04 Utworzono treść Barbara Greń Szukaj
        Porównaj