Menu Podmiotowe menu ikonka

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych

Wójt Gminy Brenna informuje organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) o możliwości zgłaszania osób do udziału w pracach komisji konkursowych, które zostaną powołane zarządzeniem Wójta w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych gminy Brenna w 2017 roku.

W pracach komisji konkursowej mogą brać udział osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:
  • zostały wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje lub podmioty biorące udział w konkursie;
  • nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;
  • korzystają z pełni praw publicznych.
Udział w pracach komisji jest nieodpłatny, za udział w posiedzeniu komisji konkursowej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenie do udziału w pracach komisji konkursowej należy dokonać na załączonych do ogłoszenia formularzach.

Wypełniony formularz należy złożyć w biurze podawczym w urzędzie gminy w Brennej do dnia 18 kwietnia 2017 r.
Podmiot publikujący:
Wytworzył: Barbara Greń 2017-04-07
Opublikował w BIP: Maciej Owczarzy 2017-04-10 15:23:00
Liczba wyświetleń: 2333
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj