Menu Podmiotowe menu ikonka

Zaproszenie do składania ofert - punkt konsultacyjny

Zaproszenie do składania ofert - punkt konsultacyjny Programu "Czyste Powietrze"

Ośr.3032.8.2021.MO                                                                                                                                                                                         Brenna, 21 października 2021 r.

Zaproszenie do składania ofert

na realizację zadania

pn. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla mieszkańców Gminy Brenna, aplikujących o środki finansowe do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach programu "Czyste Powietrze".

I. Zamawiający:

Gmina Brenna

ul. Wyzwolenia 77

43-438 Brenna

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu punktu konsultacyjnego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” na terenie Gminy Brenna. W ramach zadania wykonawca będzie zobowiązany do realizacji następujących działań:

 1. udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem Wniosku o dofinansowanie;
 2. podejmowanie działań mających na celu zidentyfikowanie budynków, których właściciele mogliby być potencjalnymi Wnioskodawcami i przedstawienie im korzyści płynących z wzięcia udziału w Programie;
 3. wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowywania Wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie, z zachowaniem należytej staranności;
 4. zagwarantowanie dostępności dla Wnioskodawców przeszkolonego przez WFOŚiGW pracownika lub pracowników, którzy zapoznali się z dokumentacją programową i znają zasady programu, którzy będą informować o Programie i pomagać przy wypełnianiu Wniosków o dofinansowanie  (należy wziąć pod uwagę ciągłość funkcjonowania punktu informacyjnego na wypadek zdarzeń losowych, dlatego zaleca się przeszkolenie dwóch osób);
 5. zapewnienie stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu, obsługiwanego przez pracownika wskazanego w pkt 4, stanowisko spełniające wymogi bezpieczeństwa informacji i zachowania poufności oraz ochrony danych osobowych, umożliwiające Wnioskodawcy złożenie Wniosku o dofinansowanie oraz jego wydruk;
 6. organizacja spotkań informujących o zasadach Programu dla mieszkańców, w tym minimum jednego w kwartale, minimum cztery spotkania w trakcie trwania umowy w terminach uzgodnionych z Zamawiającym (w sytuacji stanu epidemii dopuszczalne spotkania online);
 7. wydruk i zapewnienie dostępności przynajmniej w punkcie konsultacyjno-informacyjnym, materiałów informacyjnych i promocyjnych o Programie w ilości 1000 szt. – udostępnionych Zamawiającemu przez WFOŚiGW w formie elektronicznej (opracowanych przez NFOŚiGW oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska);
 8. przekazywanie Wnioskodawcom informacji dotyczących Programu, w tym określonych w Programie dopuszczalnych warunkach łączenia dofinansowania przedsięwzięć z innymi programami finansowanymi ze środków publicznych, w tym w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz z gminnymi programami ograniczania niskiej emisji (jeżeli Zamawiający takie realizuje).
 9. 40 wizyt u mieszkańców, połączonych z oceną obecnego źródła ciepła i potrzebą jego wymiany oraz wstępną analizą stanu budynku pod kątem termomodernizacji, w trakcie wizyt jest przedstawiana oferta Programu;
 10. przeprowadzanie anonimowych ankiet wśród mieszkańców z zakresu ochrony powietrza i programów pomocowych, w przypadku wystąpienia przez WFOŚiGW z taką prośbą do Zamawiającego oraz przekazania wzoru ankiety;
 11. pomoc Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.
 12. przekazywanie wypełnionego wniosku niezwłocznie do Urzędu Gminy Brenna do Biura Podawczego;
 13. przygotowanie wszystkich sprawozdań, raportów i zestawień składanych do WFOŚiGW w Katowicach z uwzględnieniem terminów ich składania przez Zamawiającego, zgodnie z treścią Porozumienia zawartego z WFOŚiGW w Katowicach (w załączeniu);
 14. przygotowywanie informacji do publikacji w mediach społecznościowych, na stronie Gminy Brenna oraz w gazetce Wieści znad Brennicy na temat Programu Czyste Powietrze.
 15. wykonanie roll-up o wymiarach 100x200, zgodnie z wzorem opublikowanym przez NFOŚiGW;
 16. wykonanie 2 tablic informacyjnych punktu konsultacyjnego zgodnie z wzorem opublikowanym przez NFOŚiGW;
 17. prowadzenie innych działań mających na celu propagowanie Programu (jeżeli Zamawiający będzie widział taką potrzebę).

III. Warunki podmiotowe, które musi spełnić wykonawca składający ofertę

Doświadczenie – Wykonawca musi przedstawić w ofercie zrealizowane lub realizowane w ciągu ostatnich 3 lat, co najmniej jednego zamówienia o charakterze i zakresie podobnym do niniejszego zamówienia wraz z potwierdzeniem należytego wykonania  lub wykonywania (referencje).

IV. Dodatkowe postanowienia

 1. Punkt konsultacyjny powinien być czynny w wybrane dni robocze łącznie w wymiarze minimum 10 godzin tygodniowo. Wykonawca przedłoży do akceptacji harmonogram pracy punktu.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu pracy punktu.
 3. Zamawiający udostępnia pomieszczenia (wyłącznie na cele związane z realizacją niniejszego przedmiotu zamówienia).
 4. Zamawiający nie zapewnia sprzętu elektronicznego ani dostępu do Internetu. Wszelkie niezbędne do prowadzenia materiały i sprzęt zapewnia Wykonawca we własnym zakresie.
 5. Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy od dnia zawarcia Porozumienia Zamawiającego z WFOŚiGW, tj. do dnia 27 września 2022 r.;
 6. Umowa zostanie zawarta pod warunkiem akceptacji Wykonawcy przez IOD WFOŚiGW w Katowicach;
 7. Termin płatności faktury: do 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

V. Termin złożenia oferty:

 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 2. Ofertę w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z nazwą Zamawiającego i nazwą oraz adresem Oferenta należy złożyć w Urzędzie Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna do dnia 28 października 2021 r. z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – Prowadzenie punktu konsultacyjnego Czyste Powietrze”. Oferty założone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Ofertę w języku polskim należy złożyć na załączonym Formularzu oferty (zał nr 1).
 4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
 6. Zamawiający nie dopuszcza korzystania przez Wykonawcę z doświadczenia innych podmiotów.
 7. O wyborze oferty oferenci, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani przez wiadomość e-mail.
 8. Zamawiający zastrzega że w każdym czasie, bez podania przyczyny, może odstąpić od zawarcia umowy lub zamknąć (unieważnić) niniejsze zapytanie.

VI. Ocena ofert

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 października 2021 r. o godz. 9:00 w siedzibie  Zamawiającego.
 2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny za całość zamówienia – 100%. W przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie Zamawiający dopuszcza złożenie ofert dodatkowych. Oferenci składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w ofertach pierwotnych.
 3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podpisana stosowna umowa.
 4. Termin związania ofertą: 30 dni.
 5. Zamawiający zastrzega, że warunkiem skutecznego złożenia oferty, jest wycenienie wszystkich pozycji w formularzu ofertowym, od pkt 1 do pkt 5 poprzez wpisanie wartości dodatniej wartości brutto. Oferty, które będą zwierały wartość ujemną bądź zerową w pozycjach od 1 do 5 zostaną odrzucone.

VII. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Brenna będący kierownikiem  Urzędu Gminy Brenna z siedzibą władz przy ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, tel. +48 33 853 62 22, faks +48 33 853 63 70, e-mail: poczta@brenna.org.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem poczty elektronicznej iod@brenna.org.pl  lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. 
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych lub podmioty przetwarzające dane osobowe na polecenie Administratora na podstawie stosownych umów z nim zawartych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez obowiązkowy okres wskazany przepisami prawa tj. przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku gdy czas trwania umowy przekracza 5 lat, to okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, oraz do momentu przedawnienia roszczeń.
 6. Na zasadach i w granicach określonych przepisami prawa, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
  1. dostępu do treści swoich danych osobowych, przy czym jeśli żądanie wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania,
   w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przy czym wystąpienie z żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania
   o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
 7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Niepodanie danych uniemożliwi zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

VIII. Załączniki:

Zał nr 1 Formularz ofertowy

Zał nr 2 Wzór umowy

Zał nr 3 Porozumienie zawarte z WFOŚiGW w Katowicach

Podmiot publikujący: Urząd Gminy Brenna
Wytworzył: Małgorzata Olszar 2021-10-21
Opublikował w BIP: Małgorzata Olszar 2021-10-21 14:45:00
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Małgorzata Olszar 2021-10-21 00:00:00
Modyfikował: Małgorzata Olszar 2021-10-21 14:43:54
Liczba wyświetleń: 72
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2021-10-21 14:43:54 Dodano dokument Małgorzata Olszar Szukaj
2021-10-21 14:42:38 Dodano podgląd dokumentu Małgorzata Olszar Szukaj
        Porównaj