Menu Podmiotowe menu ikonka

Zadania komórki ds. PoRPAiN

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. profilaktyki oraz rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii należy:
 • tworzenie i wzmacnianie lokalnej kolacji trzeźwościowej popierającej działania i realizacje zadań, których celem jest ograniczanie oraz zmniejszanie rozmiarów i skutków programów alkoholowych, narkomanii i przemocy;
 • bieżąca koordynacja działań wynikających z gminnych programów GPPiRPA, GPPN;
 • współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • wprowadzenie lokalnych inicjatyw z dziedziny rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • organizowanie i nadzorowanie lokalnych punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych, współpraca w tym zakresie z innymi samorządami;
 • przygotowywanie wniosków do sądu o leczenie przymusowe;
 • prowadzenie analizy problemów alkoholowych i stanu zasobów w dziedzinie ich rozwiązywania na terenie gminy;
 • przygotowanie wspólnie z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przedkładanie Wójtowi Gminy:
  • projektu GPPiRPA, GPPN,
  • projektu preliminarza na jego wykonanie,
  • projektu sprawozdania z jego realizacji,
  • projektu uchwał Rady Gminy;
 • dokonywanie zamówień publicznych na wykonanie poszczególnych zadań w ramach GPP i RPA;
 • wdrażanie i propagowanie na terenie gminy ogólnopolskich i regionalnych kampanii edukacyjnych;
 • bieżąca ewaluacja i wprowadzanie lokalnych inicjatyw z dziedziny rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i przeciwdziałania przemocy;
 • prowadzenie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego w Górkach Małych ul. Zalesie 3, dla osób uzależnionych i ich rodzin, ofiar przemocy;
 • pomoc w załatwianiu spraw osobom niesłyszącym;
 • koordynowanie zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i ochroną zdrowia oraz pomocą żywnościową.

Podmiot publikujący: Urząd Gminy Brenna
Wytworzył: Maciej Owczarzy 2019-02-14
Opublikował w BIP: Maciej Owczarzy 2019-02-14 11:45:16
Liczba wyświetleń: 1062
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj