Menu Podmiotowe menu ikonka

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Wójta Gminy Brenn

nr 9/10

z dnia 15 stycznia 2010 roku

 

W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.),

zarządzam

§ 1

Ogłosić  wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Gminie Brenna, obręb Brenna, oznaczoną jako działka nr 3945/5  w treści stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikowi d/s gospodarki gruntami.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załacznik do                                                                                                                                                             Zarządzenia Wójta Gminy Brenna

Nr 9/10  z dnia 15.01.2010 roku

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY W BRENNEJ

z dnia 15 stycznia 2010 roku

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży                             

 

               Działając na postawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami), ogłaszam co nastepuje:

z zasobu nieruchomości Gminy Brenna przeznaczone zostały do sprzedaży nastepujace nieruchomości:

 

Lp.

Nr

ewidencyjny

nieruchomości

Pow.

w m2

Oznaczenie nieruchomości wg Księgi

Wieczystej

Położenie

Opis

Nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena

Nieruchomości

Uwagi

1

 

 

Działka 3945/5

662BB1C

/00042295/8 

Brenna

 
 

Działka

niezabudowana  oznaczona wg ewidencji gruntów jako

użytek  Bp tzn. zurbanizowane tereny niezabudowane

5.UT.62  

tzn. tereny sportowo-turystyczne i wypoczynkowe wraz z niezbędnym zapleczem usługowo-obsługowym.

 

35113 zł + 22% podatek VAT


 

 

1). Termin zagospodarowania nieruchomości – brak,

2)  Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo  w nabyciu nieruchomości – 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu – zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt. 2. w/w ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Data wywieszenia wykazu: 22.01.2010 r.

Podmiot publikujący:
Wytworzył: Ewa Maśnik 2010-01-20
Opublikował w BIP: Dariusz Jakubiec 2010-01-20 13:33:03
Liczba wyświetleń: 7669
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj