Menu Podmiotowe menu ikonka

ulgi w spłacie


Ulgi w spłacie należności publicznoprawnych do których nie mają zastosowanie przepisy orgynacji podatkowej udzielane sa na podstawie rozdziału art. 64 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Art. 64.
1. Właściwy organ, na wniosek zobowiązanego, może udzielać określonych w art.
55 ulg w spłacie zobowiązań z tytułu należności, o których mowa w art. 60.
2. Właściwy organ, na wniosek zobowiązanego prowadzącego działalność gospodarczą,
może udzielać określonych w art. 55 ulg w spłacie zobowiązań z tytułu
należności, o których mowa w art. 60 pkt 1-6, które:
1) nie stanowią pomocy publicznej;
2) stanowią pomoc de minimis - w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio
obowiązujących aktach prawa Wspólnot Europejskich dotyczących
pomocy w ramach zasady de minimis;
3) stanowią pomoc publiczną:
a) udzielaną w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe
lub inne nadzwyczajne zdarzenia,
b) udzielaną w celu zapobieżenia poważnym zakłóceniom w gospodarce o
charakterze ponadsektorowym lub ich likwidacji,
c) udzielaną w celu wsparcia krajowych przedsiębiorców działających w
ramach przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim,
d) udzielaną w celu promowania i wspierania kultury i dziedzictwa narodowego,
nauki oraz oświaty,
e) będącą rekompensatą za świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym
powierzonych na podstawie odrębnych przepisów,
f) na szkolenia,
g) na zatrudnienie,
h) na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,
i) na restrukturyzację,
j) na ochronę środowiska,
k) na prace badawczo-rozwojowe,
l) regionalną.
3. Ulgi w spłacie zobowiązań, określone w art. 55, w przypadku wymienionym w
ust. 2 pkt 3 lit. a mogą być udzielane jako pomoc indywidualna albo w ramach
programów pomocowych określonych w odrębnych przepisach.
4. Ulgi w spłacie zobowiązań, określone w art. 55, w przypadku wymienionym w
ust. 2 pkt 3 lit. b-e, lit. j oraz lit. k mogą być udzielane jako pomoc indywidualna
zgodna z programami rządowymi lub samorządowymi albo pomoc udzielana w
ramach programów pomocowych określonych w odrębnych przepisach.
 


Podmiot publikujący:
Wytworzył: Joanna Macura 2010-07-15
Opublikował w BIP: Joanna Macura 2010-07-15 09:01:20
Liczba wyświetleń: 2465
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj