Menu Podmiotowe menu ikonka

Udzielanie ulg w spłacie nalezności publicznopranych

Ulgi w spłacie należności publicznoprawnych do których mają zastosowanie przepisy orgynacji podatkowej udzielane sa na podstawie rozdziału 7 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zm.)

Rozdział 7a
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
Art. 67a.
§ 1. Organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b, w przypadkach
uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym,
może:
1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami
za zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o której mowa w art. 53a;
3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub
opłatę prolongacyjną.
§ 2. Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za
zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.
Art. 67b.
§ 1. Organ podatkowy na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą
może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, określonych w art. 67a:
1) które nie stanowią pomocy publicznej;
2) które stanowią pomoc de minimis - w zakresie i na zasadach określonych w
bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących
pomocy w ramach zasady de minimis;
3) które stanowią pomoc publiczną:
a) udzielaną w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe
lub inne nadzwyczajne zdarzenia,
b) udzielaną w celu zapobieżenia lub likwidacji poważnych zakłóceń w
gospodarce o charakterze ponadsektorowym,
©Kancelaria Sejmu s. 43/150
01-04-10
c) udzielaną w celu wsparcia krajowych przedsiębiorców działających w
ramach przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim,
d) udzielaną w celu promowania i wspierania kultury, dziedzictwa narodowego,
nauki i oświaty,
e) będącą rekompensatą za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie
gospodarczym powierzonych na podstawie odrębnych przepisów,
f) na szkolenia,
g) na zatrudnienie,
h) na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,
i) na restrukturyzację,
j) na ochronę środowiska,
k) na prace badawczo-rozwojowe,
l) regionalną,
m) udzielaną na inne przeznaczenia określone na podstawie § 6 przez Radę
Ministrów.
§ 2. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, o których mowa w art. 67a, w przypadku
wymienionym w § 1 pkt 3 lit. a, mogą być udzielane jako pomoc indywidualna
albo w ramach programów pomocowych określonych w odrębnych
przepisach.
§ 3. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, o których mowa w art. 67a, w przypadku
wymienionym w § 1 pkt 3 lit. b-e, lit. j oraz lit. k mogą być udzielane jako
pomoc indywidualna zgodna z programami rządowymi lub samorządowymi
albo udzielana w ramach programów pomocowych określonych w odrębnych
przepisach.
§ 4. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, o których mowa w art. 67a, w przypadkach
wymienionych w § 1 pkt 3 lit. f-i, lit. l oraz lit. m mogą być udzielane
po spełnieniu szczegółowych warunków określonych na podstawie § 5 i 6.
§ 5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzeń, szczegółowe warunki udzielania
ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, o których mowa w art. 67a, w
przypadkach wymienionych w § 1 pkt 3 lit. f-i oraz lit. l wraz ze wskazaniem
przypadków, w których ulgi udzielane są jako pomoc indywidualna, mając na
uwadze dopuszczalne przeznaczenia i warunki udzielania pomocy państwa
określone w przepisach prawa wspólnotowego.
§ 6. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzeń, inne niż określone w §
1 pkt 3 lit. a-l, przeznaczenia pomocy udzielanej w formie ulg w spłacie zobowiązań
podatkowych, o których mowa w art. 67a, oraz szczegółowe warunki
udzielania tych ulg dla określonych przez Radę Ministrów przeznaczeń wraz ze
wskazaniem przypadków, w których ulgi udzielane są jako pomoc indywidualna,
mając na uwadze dopuszczalność i warunki udzielania pomocy państwa
określone w przepisach prawa wspólnotowego.
Art. 67c.
§ 1. Przepisy art. 67a § 1 pkt 1 i 2 oraz art. 67b stosuje się odpowiednio do należności
przypadających od płatników lub inkasentów.
©Kancelaria Sejmu s. 44/150
01-04-10
§ 2. Przepisy art. 67a oraz art. 67b stosuje się odpowiednio do należności przypadających
od spadkobierców podatnika lub płatnika oraz osób trzecich.
Art. 67d.
§ 1. Organ podatkowy może z urzędu udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych,
o których mowa w art. 67a § 1 pkt 3, jeżeli:
1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym
nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne;
2) kwota zaległości podatkowej nie przekracza pięciokrotnej wartości kosztów
upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym;
3) kwota zaległości podatkowej nie została zaspokojona w zakończonym postępowaniu
likwidacyjnym lub upadłościowym;
4) podatnik zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości
niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo
pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość
nie przekracza kwoty 5 000 zł, i jednocześnie brak jest spadkobierców
innych niż Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego oraz nie
ma możliwości orzeczenia odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej.
§ 2. W przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 3 i 4, decyzję umarzającą zaległość
podatkową pozostawia się w aktach sprawy.
§ 3. Przepisy § 1 pkt 3 i 4 i § 2 stosuje się odpowiednio do umarzania zaległości
płatnika lub inkasenta.
Art. 67e.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
właściwość rzeczową poszczególnych organów podatkowych w sprawach stosowania
ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, uwzględniając wysokość kwoty będącej
przedmiotem ulgi oraz terminy wpłat podatku lub zaległości podatkowej.


Podmiot publikujący:
Wytworzył: Joanna Macura 2010-07-15
Opublikował w BIP: Joanna Macura 2010-07-15 08:49:44
Liczba wyświetleń: 2829
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj