Menu Podmiotowe menu ikonka

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostały przeprowadzone w dniach od 1 marca do 15 marca 2023 r.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Brenna oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Brennej przy ul. Wyzwolenia 77.

W ogłoszeniu wskazano termin, miejsce oraz formę składania opinii do projektu uchwały.

W wyznaczonym do konsultacji terminie żadna organizacja pozarządowa nie zgłosiła swojego udziału, nie zostały zgłoszone również opinie.

Zgodnie z § 1 ust. 8 uchwały Nr XXXIX/346/10 Rady Gminy Brenna z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość podmiotów w nich uczestniczących.

W związku z powyższym projekt uchwały w sprawie Programu współpracy gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok, zostanie przedstawiony Radzie Gminy w celu jej podjęcia.


Podmiot publikujący: Urząd Gminy Brenna
Wytworzył: Ewa Holeksa 2023-03-16
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Ewa Holeksa 2023-03-16 13:00:00
Opublikował w BIP: Maciej Owczarzy 2023-03-16 13:00:45
Liczba wyświetleń: 17
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-03-16 13:00:45 Dodano dokument Maciej Owczarzy Szukaj
        Porównaj