Menu Podmiotowe menu ikonka

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu „Programu współpracy gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na rok 2013”

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostały przeprowadzone w dniach od 17 października 2012 r. do 31 października 2012 r.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem „Programu współpracy gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na rok 2013” zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Brenna, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Brennej.

W ogłoszeniu wskazano termin, miejsce oraz formę składania opinii do projektu Programu.

W wyznaczonym do konsultacji terminie wpłynęła jedna propozycja zgłoszona przez Stowarzyszenie Górecki Klub Przyrodniczy dotycząca poszerzenia Rozdziału VI – „Priorytetowe zadania publiczne” o zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Propozycja została uwzględniona o ww. zakres realizowany poprzez:

  • działania edukacyjne skierowane do mieszkańców w zakresie przyrody ożywionej
    i nieożywionej,
  • działania dotyczące ochrony zagrożonych gatunków roślin i zwierząt,
  • działalność wydawniczą promującą walory przyrodnicze terenów chronionych
    i proponowanych do ochrony w Gminie Brenna.

Zgodnie z § 1 ust. 8 uchwały Nr XXXIX/346/10 Rady Gminy Brenna z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość podmiotów w nich uczestniczących.

W związku z powyższym projekt „Programu współpracy gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na rok 2013” zostanie przedstawiony Radzie Gminy w celu podjęcia stosownej uchwały.

Podmiot publikujący:
Wytworzył: Barbara Greń 2012-11-05
Opublikował w BIP: Barbara Greń 2012-11-06 15:23:27
Modyfikował: Barbara Greń 2012-11-06 15:23:27
Liczba wyświetleń: 3660
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2012-11-06 15:23:27 Utworzono treść Barbara Greń Szukaj
        Porównaj