Menu Podmiotowe menu ikonka

Sprawozdanie z konsultacji

Sprawozdanie  z przeprowadzonych konsultacji projektu
„Programu współpracy gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok”
 
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(tekst jednolity: Dz. U. z 2014 poz. 1118 ze zm.) zostały przeprowadzone w dniach od 23 października 2015 r. do 6 listopada 2015 r.
Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem „Programu współpracy gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok” zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Brenna, w Biuletynie Informacji Publicznej (w zakładce „pożytek publiczny” i „obwieszczenia i ogłoszenia”) oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Brennej.
W ogłoszeniu wskazano termin, miejsce oraz formę składania opinii do projektu Programu.
W wyznaczonym do konsultacji terminie wpłynęły dwie opinie. Pierwsza, zgłoszona przez Uczniowski Klub Sportowy Brenna-Górki nie zawierała uwag dotyczących bezpośrednio Programu, stanowiła natomiast informację na temat planowanych w 2016 roku działań Klubu. Druga, zgłoszona przez Towarzystwo Miłośników Brennej i Górek „Jodła” dotyczyła propozycji poszerzenia działań w zadaniach realizowanych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Propozycja została uwzględniona poprzez  dopisanie następujących  propozycji:
  • wydawanie niekomercyjnych publikacji poświęconych tradycji, kulturze oraz historii gminy;
  • organizacja szkoleń, warsztatów, konkursów, konferencji;
  • upowszechnianie kultury na terenie gminy poprzez edukację kulturalną dzieci, młodzieży i dorosłych;
  • wspieranie artystycznej twórczości amatorskiej.
Zgodnie z § 1 ust. 8 uchwały Nr XXXIX/346/10 Rady Gminy Brenna z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość podmiotów w nich uczestniczących.
W związku z powyższym projekt „Programu współpracy gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok” zostanie przedstawiony Radzie Gminy w celu podjęcia stosownej uchwały.
 
Podmiot publikujący:
Wytworzył: Barbara Greń 2015-11-10
Opublikował w BIP: Barbara Greń 2015-11-13 14:16:35
Modyfikował: Barbara Greń 2015-11-13 14:16:35
Liczba wyświetleń: 4032
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2015-11-13 14:16:35 Utworzono treść Barbara Greń Szukaj
        Porównaj