Menu Podmiotowe menu ikonka

Sprawozdanie z konsultacji Programu współpracy na 2020 rok

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) zostały przeprowadzone w dniach od 30 października 2019 r. do 14 listopada 2019 r.
Informacja o konsultacjach wraz z projektem „Programu współpracy gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok” została umieszczona w dniu 30.10.2019 r. na stronie internetowej Urzędu Gminy Brenna (w zakładce „aktualności” i „organizacje pozarządowe”), w Biuletynie Informacji Publicznej (w zakładce „pożytek publiczny” i „obwieszczenia i ogłoszenia”) oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Brennej.
W ogłoszeniu o konsultacjach  wskazano termin, miejsce oraz formę składania opinii i uwag do projektu Programu.
W wyznaczonym do konsultacji terminie nie zgłoszono żadnych uwag ani propozycji.
Zgodnie z § 1 ust. 8 uchwały Nr XXXIX/346/10 Rady Gminy Brenna z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość podmiotów w nich uczestniczących.
W związku z powyższym projekt „Programu współpracy gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok” zostanie przedstawiony Radzie Gminy w celu podjęcia stosownej uchwały.
Podmiot publikujący:
Wytworzył: Barbara Greń 2019-11-20
Opublikował w BIP: Barbara Greń 2019-11-21 19:00:00
Modyfikował: Barbara Greń 2019-11-21 19:00:11
Liczba wyświetleń: 73084
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2019-11-21 19:00:11 Utworzono treść Barbara Greń Szukaj
        Porównaj